Лична сећања на некадашњи мост Маршала Тита

Пре­ма ре­чи­ма јед­ног од са­го­вор­ни­ка ко­ји се се­ћа пе­ри­о­да са кра­ја пе­де­се­тих го­ди­на док је пре­ко мо­ста про­ла­зио воз, ис­та­као је „ка­ко је тро­то­ар на мо­сту био од да­са­ка” а да је са­мо онај део „по ко­јем су про­ла­зи­ли ау­то­мо­би­ли и во­зо­ви на­из­ме­нич­но”, био ас­фал­ти­ран. С об­зи­ром на то да је са­го­вор­ник „та­да био ја­ко ма­ли”, на­вео је ка­ко је „имао страх да пре­ла­зи пре­ко мо­ста”, с об­зи­ром на то да се кроз тро­то­ар „из­ме­ђу да­са­ка ви­део Ду­нав а да је че­сто и фа­ли­ла по не­ка да­ска на мо­сту”. Са­го­вор­ник је опи­су­ју­ћи мост, та­ко­ђе ис­та­као ка­ко је „ње­го­ва ма­ма ра­ди­ла као учи­те­љи­ца у ОШ ’Вла­ди­мир На­зор’ у Пе­тро­ва­ра­ди­ну” и да би је сва­ки пут ка­да је пре­ла­зио мост „чвр­сто др­жао за ру­ку”, као и да би га она „на ме­сти­ма на ко­ји­ма је фа­ли­ла по­не­ка да­ска, или се ви­де­ла ре­ка из­ме­ђу да­са­ка, пре­но­си­ла на ру­ка­ма”, ка­ко се „не би пла­шио”. Још увек се се­ћа „стра­шног по­гле­да на Ду­нав”. При­ча­ју­ћи о во­зу ко­ји је пре­ла­зио пре­ко мо­ста, ин­фор­мант је ис­та­као „ка­ко су та­да још би­ле пар­не ло­ко­мо­ти­ве ко­је су стра­шно пи­шта­ле ка­да би се при­бли­жа­ва­ле мо­сту, ка­ко би ста­нов­ни­ци Под­гра­ђа у Штро­сма­је­ро­вој ули­ци кроз ко­ји је про­ла­зи­ла пру­га, мо­гли да за­тво­ре про­зо­ре ка­ко им не би ула­зио дим”, бу­ду­ћи да им је пру­га „про­ла­зи­ла не­ко­ли­ко ме­та­ра од њи­хо­вих про­зо­ра”.
Дру­ги ин­фор­мант се се­ћа ка­ко је сре­ди­ном ше­зде­се­тих го­ди­на ка­да је он ишао у основ­ну шко­лу, на кра­ју школ­ске го­ди­не био оби­чај „да сме­ли­ји основ­ци из завр­шног раз­ре­да са мо­ста ска­чу у Ду­нав”, од­но­сно да су се на тај на­чин „сме­ли­ји по­је­дин­ци, пра­ви­ли ва­жни пред школ­ским дру­га­ри­ца­ма и дру­го­ви­ма”. Он је ис­та­као „како је во­лео да по­сма­тра те ско­ко­ве за­вр­ше­них осно­ва­ца са мо­ста”. То је пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма „био не­ки вид до­ка­зи­ва­ња зре­ло­сти”. Се­ћа се „ка­ко су ска­ка­ли са за­пу­ше­ним но­сем са огра­де мо­ста бли­жој оба­ли” и да је то „ње­му де­ло­ва­ло као опа­сно”, али и да „су ње­му и ње­го­вим друго­ви­ма ко­ји су би­ли не­ко­ли­ко го­ди­на мла­ђи, они „ко­ји су има­ли хра­бро­сти да ска­чу, де­ло­ва­ло фа­сци­нант­но”.

Scroll to Top
Skip to content