Лична сећања на некадашњи Музички магазин у Дунавској улици

Му­зич­ки ма­га­зин се на­ла­зио у згра­ди у Ду­нав­ској ули­ци бр. 5 и од пе­де­се­тих го­ди­на XX ве­ка био је у са­ста­ву бе­о­град­ске „Ска­ле”, за­тим но­во­сад­ског „То­на”, па бео­град­ске Из­да­вач­ке ку­ће „Про­све­та”, да би на кра­ју био под упра­вом „Про му­зи­ка” из Бе­о­гра­да. О ње­му је раз­го­ва­ра­но са јед­ном ин­фор­мант­ки­њом и два ин­фор­ман­та.
Ис­пи­та­ни­ца је ис­та­кла ка­ко је у овој про­дав­ни­ци још од „ка­да је би­ла де­вој­ка ку­по­ва­ла раз­ли­чи­те пло­че за ко­је је одва­ја­ла но­вац од џе­пар­ца ко­ји су јој да­ва­ли ро­ди­те­љи”. Дру­ги ин­фор­мант је на­по­ме­нуо ка­ко је још ше­зде­се­тих го­ди­на у „Ма­га­зи­ну ку­пио сво­ју пр­ву ги­та­ру”, а „ка­сни­је и буб­ње­ве”, с об­зи­ром на то да је са дру­го­ви­ма имао „мла­да­лач­ки бенд”. Он је ис­та­као да је ова про­дав­ни­ца, по­ред „Ју­го­то­на ко­ји је исто био у Ду­нав­ској” било јед­но од ње­го­вих оми­ље­них ме­ста где „не са­мо да је ку­по­вао ин­стру­мен­те и опре­му”, већ је и ку­пио „не­ко­ли­ко сто­ти­на раз­ли­чи­тих пло­ча”.
Тре­ћи ис­пи­та­ник, при­ча­ју­ћи о Му­зич­ком ма­га­зи­ну се се­тио ка­ко је у ње­му ку­пио „жи­це за ги­та­ру ко­ју му је ма­ма до­не­ла из Пољ­ске”, као и пр­ву пло­чу кла­сич­не му­зи­ке „Му­зи­ку ми­ли­о­на на 45 обр­та­ја”.

Scroll to Top
Skip to content