Лична сећања на некадашњу продавницу обуће Борово

При­се­ћа­ју­ћи се ка­ко је то­ком ше­зде­се­тих го­ди­на „као де­те за­јед­но са оцем ишао да ку­пу­је ци­пе­ле”, са­го­вор­ник са ко­јим је оба­вљен раз­го­вор о овој про­дав­ни­ци је ис­та­као „ка­ко ни­је во­лео да про­ба раз­ли­чи­ту обу­ћу у ви­ше рад­њи” и ка­ко је због то­га „ско­ро увек са та­том за­по­чи­њао и за­вр­ша­вао тр­го­ви­ну у Бо­ро­ву”. Ис­пи­та­ник се при­се­ћао ку­по­ви­не обу­ће за се­бе са сме­хом, ис­ти­чу­ћи да без об­зи­ра на то „што је у Па­ши­ће­вој, Је­вреј­ској и Змај Јо­ви­ној ули­ци био ве­ли­ки број рад­њи са обу­ћом”, он „ни­је ни­ка­ко во­лео да ис­про­ба­ва раз­ли­чи­те ци­пе­ле”, та­ко да је за ње­га „по­сто­ја­ло са­мо Бо­ро­во и ни­шта дру­го”. Је­ди­но је „јед­ном или два­пут ку­пио не­што у не­кој про­дав­ни­ци у Па­ши­ће­вој”, за­то што у „Бо­ро­ву ни­су има­ли ње­го­ву ве­ли­чи­ну ци­пе­ла”. Ин­фор­мант је та­ко­ђе на­поме­нуо да се „и да­нас с му­ком се­ћа, ка­ко му је то ис­про­ба­ва­ње у ви­ше рад­њи, ја­ко те­шко па­ло”.
Дру­ги са­го­вор­ни­ка са ко­јим је оба­вљен кра­ћи раз­го­вор о Бо­ро­ву, ис­та­као је „да је про­дав­ни­ца има­ла од­ли­чан из­бор ква­ли­тет­не гу­ме­не обу­ће”, а да је ка­сни­је на ње­ном ме­сту отво­ре­на про­дав­ни­ца „Узор-аку­сти­ка, где су се про­да­ва­ле гра­мо­фон­ске пло­че, игле, гра­мо­фо­ни и оста­ла ау­дио-тех­ни­ка”. Ис­пи­та­ник је та­ко­ђе ис­та­као „како су му у Бо­ро­ву ро­ди­те­љи ку­пи­ли пр­ве пра­ве па­ти­ке”.

Scroll to Top
Skip to content