Места масовног страдања у Дунавској улици

Тре­ћег да­на Ра­ци­је, 23. ја­ну­а­ра, вој­ни­ци и жан­да­ри, из­вр­ши­ли су стре­ља­ња ви­ше гру­па гра­ђа­на на не­ко­ли­ко ме­ста дуж Ду­нав­ске ули­це. Пре­ма из­ја­ва­ма све­до­ка до­га­ђа­ја, те­ла по­би­је­них су на­кон то­га од­ву­кли до оба­ле Ду­на­ва и ба­ци­ли их у ре­ку кроз ру­пе на­пра­вље­не у ле­ду. Нај­ма­сов­ни­ја стре­ља­ња су вр­ше­на на кра­ју Ду­нав­ске ули­це пре­ма Ду­на­ву, од­но­сно на углу ко­ји се да­нас гра­ни­чи са Бе­о­град­ским ке­јом не­по­сред­но на­спрам не­ка­да­шњег Са­на­то­ри­ју­ма др Слав­ка Узел­ца. Ту је пре­ма све­до­чан­стви­ма, при­ку­пље­ним у скло­пу ка­сни­је ис­тра­ге, уби­је­но не­ко­ли­ко де­се­ти­на осо­ба. На овом ме­сту је та­ко­ђе из­вр­ше­но и ви­ше по­је­ди­нач­них стре­ља­ња. Већи­на стре­ља­них осо­ба на овој ло­ка­ци­ји жи­ве­ла је у Ду­нав­ској и окол­ним ули­ца­ма. Су­де­ћи пре­ма по­да­ци­ма из за­пи­сни­ка ко­ји су са­ста­вље­ни на осно­ву из­ја­ва све­до­ка до­га­ђа­ја у ис­тра­зи спро­ве­де­ној 1945. го­ди­не, крај Ду­нав­ске ули­це пре­ма Ду­на­ву из­ме­ђу Са­на­то­ри­ју­ма др Слав­ка Узел­ца и Офи­цир­ског до­ма био је пре­кри­вен те­ли­ма по­би­је­них. Жр­тве су њи­хо­ви ег­зе­ку­то­ри пре ба­ца­ња у ре­ку пре­тре­са­ли и узи­ма­ли им на­кит, но­вац и оста­ле вред­не ства­ри ко­је су на­кон што би их обри­са­ли од кр­ви ста­вља­ли у сво­је џе­по­ве. Та­ко­ђе, ста­но­ви уби­је­них жр­та­ва су не­по­сред­но на­кон њи­хо­вог стре­ља­ња те­мељ­но опљач­ка­ни.
Те­ла по­би­је­них су од­вла­че­на пре­ма оба­ли Ду­на­ва, та­ко што су их жан­да­ри и вој­ни­ци нај­че­шће ву­кли по сне­гу др­же­ћи их за но­ге, а су­де­ћи пре­ма из­ја­ва­ма све­до­ка, по­је­ди­на те­ла стре­ља­них су њи­хо­ви ег­зе­ку­то­ри шу­та­ли но­га­ма. Та­ко­ђе, са по­је­ди­ним те­ли­ма уби­је­них хон­ве­ди су зби­ја­ли раз­ли­чи­те ша­ле. Око по­ло­ви­не по­би­је­них на овој ло­ка­ци­ји су би­ле же­не, а ме­ђу жр­тва­ма је би­ло и не­ко­ли­ко де­це. Не­ко­ли­ко жр­та­ва стре­ља­ња на­кон што су ба­че­не у Ду­нав је до­ла­зи­ло се­би и да­ва­ло зна­ке жи­во­та по­кре­ти­ма раз­ли­чи­тог ин­тен­зи­те­та ко­ји су убрзо у ле­де­ној во­ди пре­ста­ја­ли.

Scroll to Top
Skip to content