Места сећања на страдале грађане који су живели у Улици Аугуста Цесарца

Из не­ка­да­шње Ма­ђар­ске, а да­на­шње Ули­це Ау­гу­ста Це­сар­ца, до са­да је иден­ти­фи­ко­ва­но не­ко­ли­ко жр­та­ва је­вреј­ске и срп­ске на­ци­о­нал­не при­пад­но­сти ко­је су пре­ма по­да­ци­ма ко­ји­ма се дис­по­ну­је жи­ве­ле на про­сто­ру ове ули­це. Ме­ђу жр­тва­ма је иден­ти­фи­ко­ва­но и не­ко­ли­ко де­це од ко­јих је нај­мла­ђе би­ло ста­ро­сти све­га се­дам го­ди­на. Па­тро­ле ко­је су на овој ло­ка­ци­ји спро­ве­ле Ра­ци­ју би­ле су под ко­ман­дом Шан­до­ра Ке­пи­ра. То­ком Ра­ци­је уби­је­но је не­ко­ли­ко осо­ба ко­је су жи­ве­ле у Ули­ци ца­ра Ду­ша­на ме­ђу ко­ји­ма је нај­мла­ђа иден­ти­фи­ко­ва­на жр­тва има­ла све­га се­дам го­ди­на. Па­тро­ле ко­је су на овој ло­ка­ци­ји спро­ве­ле Ра­ци­ју би­ле су под ко­ман­дом Шан­до­ра Ке­пи­ра.

Scroll to Top
Skip to content