Места сећања на страдале грађане који су живели у Улици Николе Тесле

То­ком Ра­ци­је уби­је­но је не­ко­ли­ко ли­ца ко­је су жи­ве­ле у Ули­ци Ни­ко­ле Те­сле од ко­јих је нај­мла­ђа иден­ти­фи­ко­ва­на жр­тва има­ла че­тр­на­ест го­ди­на. Па­тро­ле ко­је су на овој ло­ка­ци­ји спро­ве­ле ра­ци­ју би­ле су та­ко­ђе под ко­ман­дом Шан­до­ра Ке­пи­ра, ко­ји ни­ка­да ни­је од­го­ва­рао за рат­не зло­чи­не над ци­ви­ли­ма по­чи­ње­ним у Но­вом Са­ду. Иа­ко га је цен­тар „Си­мон Ви­зен­тал” ло­ци­рао у Бу­дим­пе­шти још 2006. го­ди­не и ути­цао на по­кре­та­ње по­нов­ног су­ђе­ња, Ке­пи­ро је у по­ли­тич­ком про­це­су осло­бо­ђен свих оп­ту­жби од стра­не су­да у Бу­дим­пе­шти и пре­ми­нуо је не­пу­них ме­сец да­на на­кон осло­ба­ђа­ју­ће пре­су­де 3. сеп­тем­бра 2011. го­ди­не у 97. го­ди­ни жи­во­та.

Scroll to Top
Skip to content