Места страдања у околини старе железничке станице и ложионе

У око­ли­ни Ра­ле­ти­ће­ве фа­бри­ке, Же­ле­знич­ке ста­ни­це и Ло­жи­о­не, из­вр­ше­но је ви­ше по­је­ди­нач­них и груп­них стре­ља­ња ци­ви­ла срп­ске на­ци­о­нал­но­сти. Пре­ма из­јава­ма све­до­ка до­га­ђа­ја, не­ке жр­тве су стре­ља­не из лич­них раз­ло­га, за­то што су их при­ја­ви­ли и оп­ту­жи­ли њи­хо­ви по­зна­ни­ци и ко­ле­ге ма­ђар­ске на­ци­о­нал­но­сти ко­ји су за­го­ва­ра­ли иде­о­ло­ги­ју хор­ти­је­ва­ца и екс­трем­ни об­лик ма­ђар­ског на­ци­о­на­ли­зма.

Scroll to Top
Skip to content