Места страдања у Руменачкој улици

Тре­ћег да­на Ра­ци­је, у јед­ној по­ро­дич­ној ку­ћи у Ру­ме­нач­кој ули­ци, уби­је­на су пе­то­ри­ца бра­ће ста­ро­сти из­ме­ђу пет­на­ест и два­де­сет осам го­ди­на на­о­чи­глед њи­хо­ве мај­ке. Пре­ма ње­ном све­до­че­њу, ма­ђар­ски жан­да­ри су упа­ли у њи­хо­ву ку­ћу и на­кон што је је­дан од жан­да­ра упи­тао ко­је су ве­ре и до­био од­го­вор јед­ног од си­но­ва да су пра­во­слав­не, сву пе­то­ри­цу бра­ће су из­ве­ли у дво­ри­ште на­кон то­га су их убр­зо стре­ља­ли.

Scroll to Top
Skip to content