Места страдања житеља Железничке улице

Тре­ћег да­на Ра­ци­је у Же­ле­знич­кој ули­ци то­ком пре­по­дне­ва ма­ђар­ски вој­ни­ци су уби­ли се­дам ли­ца у њихо­вим по­ро­дич­ним ку­ћа­ма. Жр­тве су би­ле чла­но­ви две­ју је­вреј­ских по­ро­ди­ца. Њи­хо­ва де­ли­мич­но или пот­пу­но го­ла те­ла су за­тим то­ком по­сле­по­дне­ва ка­ми­о­ном од­ве­зе­на пре­ма Ду­на­ву где су ба­че­на у ре­ку. По­ред на­ве­де­них жр­та­ва, у ис­тој ули­ци у ку­па­ти­лу сво­је ку­ће при­ли­ком ле­ги­ти­ми­са­ња уби­јен је и бив­ши ве­ли­ки бе­ле­жник Но­вог Са­да. Јав­на функ­ци­ја и зна­ча­јан по­ло­жај ко­ји је жр­тва има­ла у Град­ској упра­ви, у овом, као и у мно­гим дру­гим слу­ча­је­ви­ма је за фа­ши­стич­ки ре­жим био до­во­љан раз­лог за стре­ља­ње.

Scroll to Top
Skip to content