Место комеморације жртвама Холокауста на Јеврејском гробљу

Спо­мен-обе­леж­је по­зна­то под на­зи­вом „Спо­ме­ник жр­тва­ма фа­ши­стич­ког те­ро­ра” лоциранo је у скло­пу Је­вреј­ског гро­бља као спе­ци­фич­не про­стор­не и ур­ба­не це­ли­не у окви­ру град­ског пеј­за­жа. Као јед­но од три глав­на спо­ме­нич­ка обе­леж­ја на про­сто­ру гра­да, по­све­ће­но ци­вил­ним жр­тва­ма стра­да­лим у Дру­гом свет­ском ра­ту, овај спо­ме­ник за­јед­но са спо­ме­ни­ком „По­ро­ди­ца” по­све­ће­ним жр­тва­ма Но­во­сад­ске ра­ци­је и спо­мен-пло­чом на Си­на­го­ги по­све­ће­ној де­пор­та­ци­ји но­во­сад­ских Је­вре­ја, пред­ста­вља ме­сто зва­нич­не ко­ме­мо­ра­ци­је пред­став­ни­ка Гра­да. Та­ко­ђе, ова ло­ка­ци­ја за­јед­но са Си­на­го­гом, у сим­бо­лич­ком сми­слу чи­ни кључ­ну тач­ку ве­за­ну за жр­тве Хо­ло­ка­у­ста на про­сто­ру гра­да, од­но­сно пред­ста­вља ло­ка­ци­ју ко­ме­мо­ра­ци­је и ме­ста се­ћа­ња на гра­ђа­не Но­вог Са­да је­вреј­ске на­ци­о­нал­не при­пад­но­сти ко­ји су стра­да­ли то­ком Дру­гог свет­ског ра­та. Дан се­ћа­ња и зва­нич­не град­ске ко­ме­мо­ра­ци­је ко­ја се од­но­си на спо­мен-обе­леж­је на овој ло­ка­ци­ји пред­ста­вља 27. ја­ну­ар, ко­ји је уста­но­вљен као Ме­ђу­на­род­ни дан се­ћа­ња на жр­тве Хо­ло­ка­у­ста. За раз­ли­ку од ове ло­ка­ци­је, спо­мен-обе­леж­је на Си­на­го­ги има на­гла­ше­ни ло­кал­ни ка­рак­тер и ве­за­но је за 26. април, од­но­сно за Дан ка­да се обе­ле­жа­ва по­че­так де­пор­та­ци­је но­во­сад­ских Је­вре­ја у кон­цен­тра­ци­о­не ло­го­ре смр­ти.
На ка­ме­ном спо­мен-обе­леж­ју на­ла­зе се пред­ста­вље­ни је­вреј­ски на­ци­о­нал­ни и вер­ски сим­бо­ли – сед­мо­кра­ки је­вреј­ски свећ­њак ме­но­ра и пред­ста­ва Да­ви­до­вог шти­та тј. зве­зде (Ma­gen Da­vid), чи­ме је и на овај на­чин до­дат­но на­гла­ше­на ет­нич­ка атри­бу­ци­ја жр­та­ва ко­ји­ма је овај спо­ме­ник по­диг­нут. Цео про­стор Је­вреј­ског гро­бља у скло­пу чи­је це­ли­не се на­ла­зи и ово спо­мен-обе­леж­је, за­пра­во има на­гла­ше­ни ко­ме­мо­ра­тив­ни ка­рак­тер и пред­ста­вља ви­ше­ди­мен­зи­о­но ме­сто се­ћа­ња ко­је по­ред Си­на­го­ге има ис­так­ну­ти зна­чај у кон­тек­сту иден­ти­фи­ка­ци­је и ко­лек­тив­ног иден­ти­те­та при­пад­ни­ка је­вреј­ске за­јед­ни­це у Но­вом Са­ду.

Scroll to Top
Skip to content