Место сећања на страдале грађане који су живели у Љубљанској улици

То­ком Но­во­сад­ске ра­ци­је уби­је­но је шест чла­но­ва јед­не је­вреј­ске по­ро­ди­це ко­ја је жи­ве­ла у не­ка­да­шњој Љу­бљан­ској ули­ци ко­ја се да­нас прак­тич­но ста­па са Бу­ле­ва­ром осло­бо­ђе­ња и но­си на­зив Ог­ње­на При­це.

Scroll to Top
Skip to content