Место страдања код Русинског гробља

Тре­ћег да­на Ра­ци­је – 23. ја­ну­а­ра, ру­ко­во­де­ћи се прет­ход­но при­пре­мље­ним спи­ском, вој­ни­ци су уз по­моћ ци­ви­ла ма­ђар­ске на­ци­о­нал­но­сти ко­ји су по­ма­га­ли у ра­ци­ји упа­ли у јед­ну при­ват­ну ку­ћу и у њој из ре­вол­ве­ра уби­ли вла­сни­ка док су ње­го­ву су­пру­гу и си­на за­тим стре­ља­ли на ули­ци ис­пред ку­ће. Пре­ма на­во­ди­ма јед­ног од за­пи­сни­ка са­ста­вље­ног на осно­ву из­ја­ва све­до­ка, фа­ши­стич­ки офи­цир ко­ји је убио вла­сни­ка ку­ће био је у при­лич­но ал­ко­хо­ли­са­ном ста­њу и на­кон стре­ља­ња ис­по­љио је го­вор мр­жње ко­ји се од­но­сио на на­ци­о­нал­ну при­пад­ност уби­је­ног.

Scroll to Top
Skip to content