Место страдања у Темеринској улици и околним улицама

На ви­ше ло­ка­ци­ја у Те­ме­рин­ској, као и у окол­ним ули­ца­ма од 13. до 15. апри­ла, по­гу­бље­ни су ци­ви­ли. Пре­ма из­ја­ва­ма све­до­ка ко­је су при­ку­пља­не то­ком ис­тра­жних рад­њи на­кон осло­бо­ђе­ња, у Те­ме­рин­ској ули­ци на ви­ше ме­ста на­ла­зи­ли су се ле­ше­ви стре­ља­них жр­та­ва док је не­ко­ли­ко ста­нов­ни­ка обе­ше­но на рас­кр­сни­ца­ма. Пре­ма све­до­че­њи­ма гра­ђа­на ко­ји су при­су­ство­ва­ли до­га­ђа­ји­ма и би­ли из­ло­же­ни не­ком об­ли­ку тор­ту­ре оку­па­ци­о­них сна­га, дуж Те­ме­рин­ске ули­це би­ла су те­ла ви­ше од две сто­ти­не стра­да­лих му­шка­ра­ца, же­на и де­це. Не­ко­ли­ко ку­ћа у Гун­ду­ли­ће­вој ули­ци је спа­ље­но, а ста­нов­ни­ци ко­ји су по­ку­ша­ли да га­се по­жар су уби­је­ни. Пре­ма ка­зи­ва­њи­ма све­до­ка, при­пад­ни­ци ма­ђар­ских тру­па су нај­пре пу­ца­ли у ва­здух, а за­тим отва­ра­ли ин­тен­зив­ну паљ­бу из пу­шко­ми­тра­ље­за. На­сил­но су упа­да­ли у ку­ће и пре­тре­са­ли по­дру­ме и та­ва­не под оп­ту­жба­ма да се ту на­ла­зе „чет­ни­ци”, а по­вре­ме­но су на ку­ће ба­ца­ли и бом­бе. Ком­плет­на ак­ци­ја је би­ла ис­це­ни­ра­на та­ко, да би се оправ­дао те­рор над ци­вил­ним ста­нов­ни­штвом.

Scroll to Top
Skip to content