Место страдања у Улици Достојевског

У Ули­ци До­сто­јев­ског до са­да је иден­ти­фи­ко­ва­но шест жр­та­ва ко­је су уби­је­не то­ком тра­ја­ња Но­во­сад­ске ра­ци­је. По­сто­је ин­ди­ци­је да је број уби­је­них ли­ца у овој ули­ци знат­но ве­ћи.

Scroll to Top
Skip to content