Место страдања у улици Војводе Бојовића

У ком­плек­су не­ка­да­шње Ка­сар­не кра­ља Пе­тра I у Ули­ци вој­во­де Бо­јо­ви­ћа, стре­љан је ве­ћи број гра­ђа­на ко­ји су прет­ход­но из­дво­је­ни из гру­пе љу­ди на Жит­ном тр­гу, ко­је су за­тим при­сил­но до­ве­ле у Ка­сар­ну, ма­ђар­ске оку­па­ци­о­не тру­пе. Пре­ма све­до­че­њи­ма гра­ђа­на ко­ји су при­су­ство­ва­ли овим до­га­ђа­ји­ма, гру­па мла­ди­ћа је из­дво­је­на из ма­се ко­ја се на­ла­зи­ла на Тр­гу, а на­кон то­га су од­ве­де­ни у обли­жњу Ка­сар­ну где су стре­ља­ни.
На овој ло­ка­ци­ји, од­но­сно у дво­ри­шту Ка­сар­не су 15. ок­то­бра 1941. го­ди­не, фа­ши­сти из­вр­ши­ли ве­ша­ње не­ко­ли­ци­не при­пад­ни­ка НОП-а. У знак се­ћа­ња на овај до­га­ђај, де­сет го­ди­на ка­сни­је – 17. ок­то­бра 1951. го­ди­не, у скло­пу оно­вре­ме­не зва­нич­не ко­ме­мо­ра­тив­не по­ли­ти­ке Гра­да, по­ста­вље­на је спо­мен-та­бла на фа­са­ду Ка­сар­не ко­ја тек­стом упу­ћу­је на кон­кре­тан до­га­ђај, од­но­сно на мар­тир­ство и хе­рој­ство уби­је­них. По­ста­вља­ње спо­мен–пло­че тре­ба са­гле­да­ти у кон­тек­сту оно­вре­ме­них иде­о­ло­шких тен­ден­ци­ја зва­нич­не др­жав­не по­ли­ти­ке ко­ја је те­жи­ла ин­стру­мен­та­ли­за­ци­ји ло­ка­ци­ја ве­за­них за ре­во­лу­ци­о­нар­не и осло­бо­ди­лач­ке те­ко­ви­не, од­но­сно ис­ти­ца­њу ме­ста стра­да­ња и му­че­ња на ко­ји­ма су оку­па­то­ри по­гу­би­ли уче­сни­ке НОБ-а и дру­ге рат­не за­ро­бље­ни­ке. Ком­плекс Ка­сар­не пред­ста­вља и ме­сто стра­да­ња ци­ви­ла то­ком Но­во­сад­ске ра­ци­је, ка­да је 23. ја­ну­а­ра на овој ло­ка­ци­ји уби­је­но не­ко­ли­ко де­се­ти­на гра­ђа­на.

Scroll to Top
Skip to content