Место страдања у Улици Жарка Зрењанина

Пре­ма из­ја­ви јед­ног све­до­ка, тре­ћег да­на Ра­ци­је – 23. ја­ну­а­ра у ули­ци Жар­ка Зре­ња­ни­на око 16 ча­со­ва из гру­пе у ко­јој се на­ла­зи­ло из­ме­ђу три­де­сет и че­тр­де­сет ли­ца, је­дан жан­дар је из­дво­јио три му­шкар­ца и јед­ну же­ну, од ко­јих је за­тим убио њих тро­је.

Scroll to Top
Skip to content