Спомен-крст у порти Успенске цркве

Спо­мен-обе­леж­је у об­ли­ку ме­тал­ног ко­ва­ног Кр­ста на сте­пе­на­стом бе­тон­ском по­ста­мен­ту по­све­ће­но по­ги­ну­лим бор­ци­ма у Пр­вом свет­ском ра­ту да­нас се на­ла­зи у пор­ти Ус­пен­ске цр­кве, на про­сто­ру из­ме­ђу Хра­ма и Срп­ског на­род­ног по­зо­ри­шта. На ову ло­ка­ци­ју Крст је пре­ме­штен на­кон Дру­гог свет­ског ра­та, та­ко да је по­де­лио исту суд­би­ну са спо­мен-обе­леж­јем ко­је се да­нас на­ла­зи у пор­ти Ал­ма­шке цр­кве. Крст је из­вор­но био по­ста­вљен на углу да­на­шње Ули­це Кра­ље­ви­ћа Мар­ка и Ки­сач­ке, ис­пред не­ка­да­шње Ко­њич­ке ка­сар­не. Ло­ка­ци­ја на ко­јој се спо­мен-обе­леж­је на­ла­зи­ло, за­пра­во је пред­ста­вља­ла руб­ни део гра­да, од­но­сно Крст је био по­ста­вљен на обо­ду на­се­ља и по­ред чи­сти­не ко­ја се зва­ла Ма­јур. Са све че­ти­ри стра­не по­ста­мен­та на ко­ме се Крст на­ла­зи укле­сан је текст, при че­му су на три пло­че ис­пи­са­ни аде­кват­ни ци­та­ти из Би­бли­је, док је на цен­трал­ној пло­чи укле­сан текст ко­ји ука­зу­је на ко­ме­мо­ра­тив­ни зна­чај спо­ме­ни­ка.
С об­зи­ром на то да се на­ла­зи у стро­гом цен­тру Но­вог Са­да, Крст пред­ста­вља кључ­но ме­сто ко­ме­мо­ра­ци­је ве­за­не за Пр­ви свет­ски рат у Но­вом Са­ду. Од­но­сно, по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња 9. но­вем­бра, на ово спо­мен-обе­леж­је пред­став­ни­ци Гра­да по­ла­жу вен­це у знак се­ћа­ња на жр­тве и по­бе­ду у Пр­вом свет­ском ра­ту, од­но­сно у знак се­ћа­ња на Дан ка­да је срп­ска вој­ска пред­во­ђе­на ма­јо­ром Во­ји­сла­вом Бу­гар­ским ушла у Но­ви Сад. Ова­ква фор­ма ко­ме­мо­ра­ци­је је по­себ­но до­би­ла на зна­ча­ју у по­след­ње две го­дине.

Scroll to Top
Skip to content