Спомен-плоча на Београдској капији посвећена уласку српске војске у Нови Сад

Спо­мен-пло­ча на Бе­о­град­ској ка­пи­ји ко­ја сим­бо­ли­ше ула­зак срп­ске вој­ске у Но­ви Сад 9. но­вем­бра 1918. го­ди­не, из­вор­но је би­ла из­ра­ђе­на од брон­зе у тех­ни­ци ви­со­ког, од­но­сно ал­то-ре­ље­фа и би­ла је постављенa 1938. го­ди­не по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња два­де­се­то­го­ди­шњи­це од овог до­га­ђа­ја. Пло­ча ди­мен­зи­ја 3,2 x 1,5 м. би­ла је по­ста­вље­на на гор­њем де­лу ка­пи­је са стра­не окре­ну­те ка Срем­ским Кар­лов­ци­ма и на њој је био сим­бо­лич­но при­ка­зан ула­зак срп­ске вој­ске у Но­ви Сад, док се ис­под при­ка­за на­ла­зио нат­пис ко­ји је упу­ћи­вао на сим­бо­ли­ку спо­мен–пло­че:
„Де­ве­тог но­вем­бра 1918. го­ди­не, за вре­ме вла­да­ви­не кра­ља Пе­тра I Ве­ли­ког Осло­бо­ди­о­ца, а под вр­хов­ном ко­ман­дом пре­сто­ло­на­след­ни­ка Ре­ген­та Алек­сан­дра, кроз ову ка­пи­ју про­ђо­ше пр­ви од­ре­ди по­бе­до­но­сне срп­ске вој­ске, до­но­се­ћи сло­бо­ду Вој­во­ди­ни.”
Пло­чу су из­ра­ди­ли по­зна­ти умет­ни­ци, брач­ни пар Кар­ло Ба­ра­њи и Зла­та Мар­ков Ба­ра­њи.
Од­мах на­кон фор­ми­ра­ња НДХ, од­но­сно на­кон што је Срем при­кљу­чен овој ква­зи­по­ли­тич­кој тво­ре­ви­ни, 11. апри­ла 1941. го­ди­не, при­пад­ни­ци уста­шког ре­жи­ма су нај­пре укло­ни­ли пло­чу, а за­тим је у пот­пу­но­сти уни­шти­ли. У том кон­тек­сту ово спо­мен-обе­леж­је ве­за­но за до­га­ђа­је из Пр­вог свет­ског ра­та на­шло се пр­во на уда­ру вла­сти НДХ, а убр­зо на­кон то­га су и сва дру­га обе­леж­ја у Пе­тро­ва­ра­ди­ну из­ло­же­на по­ступ­ци­ма уни­шта­ва­ња ма­те­ри­јал­них све­до­чан­ста­ва ве­за­них за про­шлост Ср­ба, као и за иде­ју ју­го­сло­вен­ства ко­ју је ин­тен­зив­но и при­лич­но те­мељ­но спро­во­ди­ла НДХ.
Ре­пли­ка брон­за­не пло­че по­но­во је по­ста­вље­на на из­вор­ни по­ло­жај на Бе­о­град­ској ка­пи­ји 2013. го­ди­не, у скло­пу те­мељ­не ре­кон­струк­ци­је овог исто­риј­ског спо­ме­ни­ка, а по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња 9. но­вем­бра – Да­на осло­бо­ђе­ња у Пр­вом свет­ском ра­ту, ка­да је тим по­во­дом упри­ли­че­на про­сла­ва. По­ста­вља­ње пло­че тре­ба са­гле­да­ти у кон­тек­сту обе­ле­жа­ва­ња сто го­ди­на од по­чет­ка Пр­вог свет­ског ра­та, као и у скло­пу тен­ден­ци­ја ве­за­них за афир­ми­са­ње кул­ту­ре се­ћа­ња ко­је се на ни­воу гра­да уо­ча­ва­ју у про­те­клих не­ко­ли­ко го­ди­на.

Scroll to Top
Skip to content