Зграда Позоришта Младих као место сећања на новосадску рацију

Овај обје­кат пред­ста­вља кључ­ну згра­ду за до­га­ђа­је ко­ји су се од­и­гра­ли то­ком Но­во­сад­ске ра­ци­је, с об­зи­ром на то да је кроз ње­га про­шло не­ко­ли­ко хи­ља­да гра­ђа­на Но­вог Са­да ко­ји су на ову ло­ка­ци­ју до­во­ђе­ни због ле­ги­ти­ми­са­ња и про­ве­ре пред по­себ­но оформ­ље­ну ко­ми­си­ју од чи­је је од­лу­ке за­ви­си­ло да ли ће би­ти пу­ште­ни, или (што је че­шће би­ва­ло) по­сла­ти на стре­ља­ње на јед­но од гу­би­ли­шта. Ве­ли­ки број гра­ђа­на ко­ји је по­слат на стре­ља­ње ко­је је оба­вља­но на ло­ка­ци­ји ме­ста стра­да­ња на град­ској пла­жи Штранд, прет­ход­но је про­шао кроз раз­ли­чи­те об­ли­ке пси­хич­ког, а по­вре­ме­но и фи­зич­ког мал­тре­ти­ра­ња у овом објек­ту. Пре­ма број­ним при­ку­пље­ним све­до­чан­стви­ма гра­ђа­на ко­ји су про­шли про­ве­ру на овој ло­ка­ци­ји мо­гу­ће је ре­кон­стру­и­са­ти чи­тав про­цес, од­но­сно по­сту­пак ле­ги­ти­ми­са­ња.
Има­ју­ћи у ви­ду функ­ци­ју ко­ја је овом објек­ту би­ла на­ме­ње­на то­ком тра­ја­ња Но­во­сад­ске ра­ци­је, згра­да По­зо­ри­шта мла­дих је об­у­хва­та­ла низ ин­ди­ви­ду­ал­них се­ћа­ња број­них гра­ђа­на ко­ји су про­шли кроз ње­не про­сто­ри­је и са­ле а ко­ја упу­ћу­ју на ко­лек­тив­ну тра­у­му ве­за­ну за нај­тра­гич­ни­ји до­га­ђај у про­шло­сти гра­да. Иа­ко да­нас овај обје­кат пред­ста­вља ме­сто ко­је има при­мар­но кул­тур­ну и јав­ну функ­ци­ју, од­но­сно об­у­хва­та раз­ли­чи­те сег­мен­те иден­ти­те­та у окви­ру овог де­ла град­ске то­по­гра­фи­је и ур­ба­не про­стор­не це­ли­не на ко­јој се на­ла­зи, ка­рак­тер згра­де По­зо­ри­шта мла­дих као „ме­ста се­ћа­ња” је сва­ка­ко при­су­тан. Ипак, он је ис­кљу­чи­во ли­ми­ти­ран на гра­ђа­не Но­вог Са­да ко­ји су у ста­ри­јем жи­вот­ном до­бу. На осно­ву по­да­та­ка при­ку­пље­них из не­ко­ли­ко не­струк­ту­ри­са­них ин­тер­вјуа ко­ји су оба­вље­ни са слу­чај­ним про­ла­зни­ци­ма у око­ли­ни и по­ред овог објек­та, мо­гу­ће је кон­ста­то­ва­ти да је свест о зна­ча­ју ове згра­де ко­ји је она има­ла то­ком Ра­ци­је по­ка­за­ло све­га тро­је од се­дам­на­ест ис­пи­та­ни­ка са ко­ли­ко је раз­го­ва­ра­но на овој ло­ка­ци­ји. Сва три ре­спон­ден­та су би­ла ста­ро­сти пре­ко ше­зде­сет го­ди­на и ни­су би­ли све­до­ци Ра­ци­је већ су о зна­ча­ју овог објек­та и ње­го­ве функ­ци­је у кон­тек­сту кон­крет­них до­га­ђа­ја са­зна­ли од њи­хо­вих ро­ди­те­ља и ро­ђа­ка ко­ји су при­су­ство­ва­ли тра­гич­ним до­га­ђа­ји­ма. Од­но­сно, из­вор ин­фор­ма­ци­ја ис­пи­та­ни­ка о овој ло­ка­ци­ји по­ти­че из раз­ли­чи­тих фун­ду­са по­ро­дич­них на­ра­ти­ва.

Scroll to Top
Skip to content