Lokacije

Лична сећања на некадашњу фабрику Новкабел

Је­дан од ин­фор­ма­на­та са ко­јим је оба­вљен раз­го­вор о овој ло­ка­ци­ји, ис­та­као је ка­ко је од­ра­стао у обли­жњем кра­ју и да „се као де­те са ком­шиј­ском де­цом ја­ко че­сто играо у око­ли­ни фа­бри­ке Нов­ка­бел ко­ја се на­ла­зи­ла на кра­ју Рад­нич­ке ули­це на ме­сту да­на­шњег Спен­са”, то­ком ше­зде­се­тих го­ди­на. Са­го­вор­ник је ис­та­као ка­ко је за­пра­во „це­ло …

Лична сећања на некадашњу фабрику Новкабел Read More »

Лична сећања на социјалне бараке на месту данашње зграде Суда

Са­го­вор­ник са ко­јим је оба­вљен раз­го­вор, ис­та­као је ка­ко су кра­јем пе­де­се­тих и ра­них ше­зде­се­тих го­ди­на на ло­ка­ци­ји да­на­шње згра­де Су­да „би­ле рад­нич­ке ба­ра­ке из­гра­ђе­не од да­са­ка пре­ма­за­не не­ком изо­ла­ци­јом”. Он је ис­та­као ка­ко су се че­сто „он и ње­го­ви дру­го­ви игра­ли у око­ли­ни тих ба­ра­ка с об­зи­ром на то да су ста­но­ва­ли у бли­зи­ни”. …

Лична сећања на социјалне бараке на месту данашње зграде Суда Read More »

Лична сећања на некадашњу фабрику Идол

Пре­ма ре­чи­ма ин­фор­ман­та, ко­ји је при­ли­ком кра­ћег раз­го­во­ра о фа­бри­ци Ал­бус по­ме­нуо и су­сед­ну фа­бри­ку Идол. „Ова фа­бри­ка ни­је то­ли­ко за­га­ђи­ва­ла Рад­нич­ку и окол­не ули­це као фа­бри­ка Ал­бус” ика­ко су се у „Идо­лу про­из­во­ди­ли хе­миј­ски про­из­во­ди, углав­ном викс за ци­пе­ле у раз­ли­чи­тим бо­ја­ма, бра­он, цр­ве­ни, жу­ти и бе­ли”. Са­го­вор­ник је та­ко­ђе ис­та­као „ка­ко се се­ћа …

Лична сећања на некадашњу фабрику Идол Read More »

Лична сећања на некадашњу фабрику Данубиус

Са­го­вор­ник са ко­јим је оба­вљен раз­го­вор о овој фа­бри­ци ко­ја је би­ла ло­ци­ра­на у Рад­нич­кој ули­ци, ста­но­вао је као де­те са по­ро­ди­цом у ње­ној не­по­сред­ној бли­зи­ни. При­ча­ју­ћи о ка­рак­те­ри­сти­ка­ма фа­бри­ке то­ком ше­зде­се­тих го­ди­на, он је из­ме­ђу оста­лог ис­та­као „да је од свих фа­бри­ка ко­је су по­сто­ја­ле у Рад­нич­кој ули­ци, је­ди­но Да­ну­би­ус ис­пу­штао ја­ко при­ја­тан ми­рис …

Лична сећања на некадашњу фабрику Данубиус Read More »

Лична сећања на некадашњу продавницу на углу Радничке и Стражиловске улице

Са­го­вор­ник ко­ји је по­чет­ком ше­зде­се­тих као де­те жи­вео у бли­зи­ни се­ћа се „ду­ћа­на на ћо­шку”, ко­ји је ов­де по­сто­јао до по­чет­ка осам­де­се­тих го­ди­на, ка­да је на ње­го­вом ме­сту отво­ре­на пе­ка­ра. Са­го­вор­ни­ку је ду­ћан у ко­јем су ње­го­ви ро­ди­те­љи „ку­по­ва­ли раз­ли­чи­те на­мир­ни­це”, остао у се­ћа­њу и по то­ме што је стал­но „ка­да је био ма­ли у …

Лична сећања на некадашњу продавницу на углу Радничке и Стражиловске улице Read More »

Лична сећања на некадашњу самопослугу у улици Максима Горког

Ин­фор­мант са ко­јим је оба­вљен раз­го­вор о не­ка­да­шњој са­мо­по­слу­зи ко­ја је би­ла пр­ва са­мо­по­слу­га отво­ре­на у Но­вом Са­ду, ис­та­као је ка­ко је он „од­ра­стао и жи­вео у не­по­сред­ној бли­зи­ни” и да се „до­бро се­ћа ка­да је са­мо­у­слу­га отво­ре­на”. Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма то је био „пра­ви хит и сви су до­ла­зи­ли да ви­де ка­ко функ­ци­о­ни­ше ку­по­ви­на …

Лична сећања на некадашњу самопослугу у улици Максима Горког Read More »

Лична сећања на пружни прелаз на углу улица Максима Горког и Стевана Мусића

Са­го­вор­ник ко­ји је ишао у ОШ „Ђор­ђе На­то­ше­вић”, се­ћа се да је „као осно­вац па­жљи­во пре­ла­зио пру­жни пре­лаз” ко­ји се на­ла­зио на овој ло­ка­ци­ји „при­ли­ком од­ла­ска у шко­лу”. Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма „пру­га је овде про­ла­зи­ла док је ишао у пр­ви и дру­ги раз­ред”. Са­го­вор­ник се се­ћа „ка­ко су се сви чвр­сто др­жа­ли за ру­ке на …

Лична сећања на пружни прелаз на углу улица Максима Горког и Стевана Мусића Read More »

Лична сећања на некадашњу фабрику Албус

Са­го­вор­ник са ко­јим је оба­вљен кра­ћи раз­го­вор о Ал­бу­су ко­ји се на­ла­зио на кра­ју Рад­нич­ке ули­це бли­же Ду­на­ву, од­но­сно пре­ко пу­та ОШ „Ђор­ђе На­то­ше­вић” у ко­ју „је он ина­че ишао”, се­ћа се „од­врат­ног смра­да ко­је је из дим­ња­ка ис­пу­штао Ал­бус”. Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма „то је би­ло не­под­но­шљи­во” а по­себ­но је би­ло „не­схва­тљи­во што се основ­на …

Лична сећања на некадашњу фабрику Албус Read More »

Лична сећања на некадашњу обалу Дунава и пароброде

Је­дан од ин­фор­ма­на­та је ис­та­као, ка­ко се се­ћа „да ка­да је био ма­ли”, кра­јем пе­де­се­тих го­ди­на, оба­ла Ду­на­ва на про­сто­ру да­на­шњег Ке­ја жр­та­ва ра­ци­је, ни­је би­ла уре­ђе­на и ка­ко се на „кра­ју Рад­нич­ке ули­це ули­вао фа­брич­ки ка­нал са от­пад­ним во­да­ма у Ду­нав”. Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма „кеј ни­је био ур­ба­ни­зо­ван, већ је по­сто­јао зе­мља­ни на­сип на …

Лична сећања на некадашњу обалу Дунава и пароброде Read More »

Обала Дунава као кључно место сећања и симболична локација комеморације жртава Новосадске рације

Новосадска обала Дунава као целина, укључујући и простор градске плаже – Штранд, представља кључну локацију која је у вези са Новосадском рацијом. На ћошку Дунавске улице и Београдског кеја, извршен је читав низ групних и индивидуалних стрељања посебно у преподневним часовима трећег дана рације. Обала Дунава заједно са Штрандом као јединствена просторна целина заузима кључно …

Обала Дунава као кључно место сећања и симболична локација комеморације жртава Новосадске рације Read More »

Scroll to Top
Skip to content