Lokacije

Место страдања Рома у Раковачкој улици

У Ра­ко­вач­кој ули­ци на Те­ле­пу, тре­ћег да­на Ра­ци­је стре­ља­ни су гра­ђа­ни ром­ске ет­нич­ке при­пад­но­сти. Та­чан број жр­та­ва ни­је ни при­бли­жно утвр­ђен, али се на осно­ву по­да­та­ка ко­ји­ма се дис­по­ну­је зна да су жан­да­ри гра­ђа­не стре­ља­ли на не­ко­ли­ко ло­ка­ци­ја у ули­ци, док су јед­ну гру­пу уба­ци­ли у ка­ми­он и од­ве­зли ве­ро­ват­но у прав­цу Ду­на­ва, од­но­сно ме­ста …

Место страдања Рома у Раковачкој улици Прочитај више »

Лична сећања на некадашњу продавницу Липар у Змај Јовиној улици

Је­дан од ин­фор­ма­на­та са ко­јим је оба­вљен раз­го­вор о овој про­дав­ни­ци се се­ћа да се увек чу­дио „за­што је мно­го љу­ди во­ле­ло да ку­пу­је пре­храм­бе­не про­из­во­де ис­кљу­чи­во у Ли­па­ру”, с об­зи­ром на то да је „та­квих и слич­них про­дав­ни­ца би­ло и на дру­гим ме­сти­ма у гра­ду”. Упра­во „јед­на од тих осо­ба” ко­ја је ку­по­ва­ла „ско­ро …

Лична сећања на некадашњу продавницу Липар у Змај Јовиној улици Прочитај више »

Лична сећања на некадашњу фарбару лоцирану на ћошку Змај Јовине и Дунавске улице

Је­дан од ин­фор­ма­на­та са ко­јим је оба­вљен раз­го­вор о ве­ћем бро­ју про­дав­ни­ца ко­је су у гра­ду по­сто­ја­ле то­ком пе­ри­о­да со­ци­ја­ли­зма, по­ме­нуо је и фар­ба­ру ко­ја „се на­ла­зи­ла на углу Ду­нав­ске са Змај Јо­ви­ном ули­цом и у ко­ју се ула­зи­ло из Змај Јо­ви­не”. Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, за раз­ли­ку од ве­ћи­не про­дав­ни­ца ко­је су у Змај Јо­ви­ној …

Лична сећања на некадашњу фарбару лоцирану на ћошку Змај Јовине и Дунавске улице Прочитај више »

Зграда Позоришта Младих као место сећања на новосадску рацију

Овај обје­кат пред­ста­вља кључ­ну згра­ду за до­га­ђа­је ко­ји су се од­и­гра­ли то­ком Но­во­сад­ске ра­ци­је, с об­зи­ром на то да је кроз ње­га про­шло не­ко­ли­ко хи­ља­да гра­ђа­на Но­вог Са­да ко­ји су на ову ло­ка­ци­ју до­во­ђе­ни због ле­ги­ти­ми­са­ња и про­ве­ре пред по­себ­но оформ­ље­ну ко­ми­си­ју од чи­је је од­лу­ке за­ви­си­ло да ли ће би­ти пу­ште­ни, или (што је …

Зграда Позоришта Младих као место сећања на новосадску рацију Прочитај више »

Места страдања у околини старе железничке станице и ложионе

У око­ли­ни Ра­ле­ти­ће­ве фа­бри­ке, Же­ле­знич­ке ста­ни­це и Ло­жи­о­не, из­вр­ше­но је ви­ше по­је­ди­нач­них и груп­них стре­ља­ња ци­ви­ла срп­ске на­ци­о­нал­но­сти. Пре­ма из­јава­ма све­до­ка до­га­ђа­ја, не­ке жр­тве су стре­ља­не из лич­них раз­ло­га, за­то што су их при­ја­ви­ли и оп­ту­жи­ли њи­хо­ви по­зна­ни­ци и ко­ле­ге ма­ђар­ске на­ци­о­нал­но­сти ко­ји су за­го­ва­ра­ли иде­о­ло­ги­ју хор­ти­је­ва­ца и екс­трем­ни об­лик ма­ђар­ског на­ци­о­на­ли­зма.

Лична сећања на апотеку на углу Његошеве улице и Трифковићевог трга

Са­го­вор­ник са ко­јим је оба­вљен раз­го­вор о овој ло­ка­ци­ји је ис­та­као ка­ко су се то­ком ше­зде­се­тих го­ди­на у овој апо­те­ци у ко­јој је ње­го­ва мај­ка ку­по­ва­ла ле­ко­ве док је он био осно­вац, мо­гли ку­пи­ти слат­ки­ши у фор­ми „пу­сли­ца ко­је је ве­ро­ват­но апо­те­ка про­из­во­ди­ла”. При­се­ћа се ка­ко су он и оста­ла де­ца док су че­ка­ли њи­хо­ве …

Лична сећања на апотеку на углу Његошеве улице и Трифковићевог трга Прочитај више »

Места масовних страдања у Милетићевој, Грчкошколској и околним улицама

Ма­сов­на по­гу­бље­ња ци­вил­ног ста­нов­ни­штва ко­ја су се тре­ћег да­на Ра­ци­је, 23. ја­ну­а­ра, спро­во­ди­ла дуж Ми­ле­ти­ће­ве ули­це, као и на углу ове ули­це са Триф­ко­ви­ће­вим тр­гом и Грч­ко­школ­ском, нај­ре­пре­зен­та­тив­ни­је осли­ка­ва­ју бру­тал­ност и мон­стру­о­зни ка­рак­тер из­ве­де­не ак­ци­је.Ве­ћи­на по­гу­бље­них су би­ли жи­те­љи Ми­ле­ти­ће­ве и окол­них ули­ца. Они су би­ли ла­жно и тен­ден­ци­о­зно оп­ту­жи­ва­ни за на­вод­ни от­пор ору­жа­ној си­ли. …

Места масовних страдања у Милетићевој, Грчкошколској и околним улицама Прочитај више »

Лична сећања на ђачку поликлинику у Његошевој улици

Је­дан од ин­фор­ма­на­та са ко­јим је во­ђен раз­го­вор, при­се­ћа се ка­ко је по­чет­ком ше­зде­се­тих го­ди­на XX ве­ка као ђак ОШ „Ђор­ђе На­то­ше­вић” од­ла­зио на школ­ске си­сте­мат­ске пре­гле­де у ђач­ку по­ли­кли­ни­ку на углу Ње­го­ше­ве и Ули­це Јо­ва­на Су­бо­ти­ћа. При­ли­ком раз­го­во­ра, са­го­вор­ник је по­себ­но ис­та­као ка­ко се се­ћа да су пре са­мог си­сте­мат­ског пре­гле­да обич­но има­ли уло­гу …

Лична сећања на ђачку поликлинику у Његошевој улици Прочитај више »

Лична сећања на некадашње књижаре Вук Караџић и Свијетлост

Обе књи­жа­ре су се од ра­них ше­зде­се­тих го­ди­на на­ла­зи­ле у Змај Јо­ви­ној ули­ци, јед­на пре­ко пу­та дру­ге и за­пра­во су пред­ста­вља­ле глав­не па­пир­ни­це и књи­жа­ре у Но­вом Са­ду. Је­дан од ин­фор­ма­на­та, при­се­ћа­ју­ћи се вре­ме­на када је ишао у основ­ну шко­лу то­ком ше­зде­се­тих го­ди­на, опи­су­ју­ћи ове књи­жа­ре, из­ме­ђу оста­лог је на­вео „да су му оста­ле у …

Лична сећања на некадашње књижаре Вук Караџић и Свијетлост Прочитај више »

Лична сећања на некадашњи Комисион у Змај Јовиној улици

Ин­фор­мант са ко­јим је раз­го­ва­ра­но о ко­ми­си­о­ни­ма у гра­ду, ис­та­као је да је као де­те у ко­ми­си­о­ну ко­ји се на­ла­зио „по­ред не­ка­да­шње про­дав­ни­це Зе­нит и књи­жа­ре Свје­тлост”, сре­ди­ном ше­зде­се­тих го­ди­на „по­пут све оста­ле де­це у њи­ма нај­че­шће ку­по­вао жва­ке” и ка­ко је „то би­ло не­што не­ве­ро­ват­но”. По­себ­но се се­ћа „ци­га­рет жва­ка”, као и „ба­зо­ка жва­ка …

Лична сећања на некадашњи Комисион у Змај Јовиној улици Прочитај више »

Scroll to Top
Skip to content