Место масовног стрељања на Успенском гробљу

Тре­ћег да­на Ра­ци­је, 23. ја­ну­а­ра, на Ус­пен­ском гро­бљу ма­ђар­ски фа­ши­сти су стре­ља­ли не­ко­ли­ко де­се­ти­на гра­ђа­на пр­вен­стве­но је­вреј­ске и срп­ске на­ци­о­нал­не при­пад­но­сти, ко­ји су на ову ло­ка­ци­ју до­во­ђе­ни по­је­ди­нач­но или у ма­њим гру­па­ма. Пре­ма из­ја­ва­ма све­до­ка, на гро­бље су та­ко­ђе до­во­же­на те­ла гра­ђа­на стре­ља­них на дру­гим ло­ка­ци­ја­ма, та­ко да се на овом про­сто­ру на­ла­зи­ло пре­ко две сто­ти­не те­ла уби­је­них ци­ви­ла ве­ћи­ном кон­цен­три­са­них око гро­бљан­ске ка­пе­ле и мр­твач­ни­це. Сва те­ла су ка­сни­је од­ве­зе­на ка­ми­о­ни­ма у прав­цу оба­ле Ду­на­ва. На овој ло­ка­ци­ји уби­је­но је и не­ко­ли­ко же­на и де­це. Су­де­ћи пре­ма за­пи­сни­ци­ма Ан­кет­не ко­ми­си­је за Бач­ку и Ба­ра­њу ко­ји су са­ста­вље­ни на осно­ву из­ја­ва све­до­ка, мно­гим те­ли­ма су ло­ба­ње би­ле раз­мр­ска­не, јер су гра­ђа­ни уби­ја­ни пуц­њи­ма у гла­ву из не­по­сред­не бли­зи­не. Та­ко­ђе, ве­ли­ком бро­ју те­ла су не­до­ста­ја­ли пр­сти ко­је су по све­му су­де­ћи хор­ти­јев­ци се­кли ка­ко би са њих ски­ну­ли на­кит на­кон прет­ход­но из­вр­ше­ног стре­ља­ња. По­ред на­ки­та и вред­ни­јих ства­ри, са де­ла те­ла ски­ну­ти су и де­ло­ви гар­де­ро­бе, као и обу­ћа. Ме­ђу жр­тва­ма су из­ме­ђу оста­лих би­ли и гро­бар са ње­го­вом по­ро­ди­цом.
Пре­ма из­ја­ви но­во­по­ста­вље­ног гро­ба­ра ко­ји је на ду­жност сту­пио 28. ја­ну­а­ра, зид мр­твач­ни­це у ду­жи­ни од око 20 ме­та­ра био је из­ре­ше­тан ме­ци­ма, а по ње­му су се на­ла­зи­ли оста­ци мо­зго­ва као и кр­ви стре­ља­них гра­ђа­на. Уна­о­ко­ло су се на­ла­зи­ли де­ло­ви те­ла, пр­вен­стве­но од­се­че­ни пр­сти.

Scroll to Top
Skip to content