\n\n \r\n

Formiranjem sopstvenih sakralnih mesta, odnosno lokacija se\u0107anja, vlasti socijalisti\u010dke Jugoslavije su konstruisale mit o sopstvenoj borbi i revoluciji a time, u kontekstu ideja o klasnoj borbi, i mit o stvaranju jednakosti svih jugoslovenskih naroda i narodnosti. Postavljanjem spomenika se pri tome te\u017eilo ovladavanjem pro\u0161losti zarad kontrolisanja ideolo\u0161kog sistema u budu\u0107nosti kojim se utopisti\u010dki promovisao optimizam i kolektivna svest o tzv. besklasnom dru\u0161tvu.

\r\n

U estetskom i umetni\u010dkom kontekstu, jugoslovenski spomenici su izra\u0111ivani na razli\u010dite na\u010dine. U kontekstu monumentalne plastike u prvoj fazi preovla\u0111ivao je isklu\u010divo akademski realizam. Me\u0111utim, od \u0161ezdesetih godina dvadesetog veka jugoslovenski memorijali postavljeni na istorijski bitnim lokacijama vezanim za Drugi svetski rat koji su obele\u017eavali ,,\u017ertve fa\u0161izma\u201d ili ,,pale borce\u201d u velikim bitkama, izra\u0111ivani su u apstraktnim i modernisti\u010dkim formama. Svakako, pored njih su u manjim sredinama (prete\u017eno na prostoru seoskih trgova) opstale i forme realisti\u010dkog predstavljanja. Naj\u010de\u0161\u0107e forme realisti\u010dke figurativne skulpture koje su preovladavale \u0161irom dr\u017eave manifestovale su se skulpturama vojnika, odnosno realisti\u010dkim predstavama ljudskih tela u borbenom dinami\u010dnom stavu uz oru\u017eje u rukama. Odnosno, od pedesetih do osamdesetih godina dvadesetog veka izgra\u0111eno je na stotine realisti\u010dkih figuralnih skulptura koje su prikazivale partizane u borbi sa oru\u017ejem ili kako nose ranjene drugove. \u017denske figure su naj\u010de\u0161\u0107e bile izvedene u formi majki koje pate ili u formi civilnih \u017ertava kako su naj\u010de\u0161\u0107e bile prikazivane i skulpture dece. Svakako, odre\u0111eni niz spomenika je \u017eenske figure prikazivao kao partizanke sa oru\u017ejem u rukama u borbenom polo\u017eaju. Realisti\u010dki izvedene figure su ostavljale jasniji utisak i ja\u010de su delovale na posmatra\u010de od apstraktnih monumentalnih spomenika i spomeni\u010dkih kompleksa kakvi su se pojavili u modernisti\u010dkom duhu od \u0161ezdesetih godina dvadesetog veka naj\u010de\u0161\u0107e na lokacijama najzna\u010dajnijih bitaka. Apstraktne moderne forme spomenika su po pravilu za razliku od realisti\u010dkih figura boraca koje su postavljane na trgovima i na drugim javnim povr\u0161inama u naseljima, zauzimale lokacije na otvorenim prostorima, naj\u010de\u0161\u0107e u prirodi. Zahvaljuju\u0107i karakteristikama svojih lokacija, monumenti su \u010dinili jedinstvene ambijentalne celine izuzetne umetni\u010dke vrednosti. Postavljanje spomenika izvedenih u formi realisti\u010dkih figura, podr\u017eavale su naro\u010dito lokalne veteranske organizacije koje su naj\u010de\u0161\u0107e bili i inicijatori postavljanja nekoliko hiljada razli\u010ditih spomen-plo\u010da na objektima. Realisti\u010dke skulpture ljudskih figura u stavu borbe su bile daleko prijem\u010divije za posmatra\u010da, odnosno nudili su lak\u0161u identifikaciju sa palim borcima i \u017ertvama od apstraktno izvedenih monumenata. Svakako, i apstraktni monumenti su u svojoj su\u0161tini prenosili istu ideolo\u0161ku poruku, odnosno sadr\u017eali su jednaku semioti\u010dku i simboli\u010dku komponentu kao i realisti\u010dki spomenici. Izuzetno umetni\u010dki zna\u010dajne monumentalne skulpture velikih gabarita dominirale su okolnim otvorenim prostorima i sa svojim razli\u010ditim i krajnje neobi\u010dnim geometrijskim oblicima po pravilu zasnovanim na fali\u010dnim telima poput modifikovanih obeliska, cilindara i sli\u010dnog, imali su za ulogu da pored svoje komemorativne funkcije reprezentuju i retoriku mo\u0107i, napretka, savremenosti i op\u0161teg progresa ideolo\u0161kog sistema socijalisti\u010dke Jugoslavije. Tako\u0111e, pored ostalog nosili su i poruku militarizma, ali i predstavljali forme koje su sugerisale na distinkciju u odnosu na spomen-obele\u017eja krutog realizma karakteristi\u010dnog za dr\u017eave tzv. komunisti\u010dkog lagera, odnosno Var\u0161avskog pakta. Ovi memorijalni kompleksi koje su kreirali istaknute arhitekte i umetnici poput Bogdana Bogdanovi\u0107a, Slavka Tiheca, Du\u0161ana D\u017eamonje i drugih, nastajali su u periodu nakon dve decenije od okon\u010danja Drugog svetskog rata kada su se\u0107anja na njega postepeno po\u010dela da slabe, odnosno kada su stasale nove generacije koje nisu bili akteri i svedoci ratnih de\u0161avanja i perioda okupacije. Samim tim, monumentalnim apstraktnim formama monumenata nastojalo se isticanju se\u0107anja na rat kao na izvornu jugoslovensku progresivnu narodnu revoluciju, \u0161to nije bio slu\u010daj sa realisti\u010dkim figurama partizana koji su sadr\u017eali primarno komemorativnu poruku koja se odnosila na \u017ertvu, herojstvo i pobedu nad fa\u0161izmom. Same lokacije monumentalnih apstraktnih formi spomeni\u010dkih kompleksa su, kao \u0161to je ve\u0107 istaknuto, bili naj\u010de\u0161\u0107e locirane u prirodi na mestima zna\u010dajnih bitaka ili znamenitih istorijskih doga\u0111aja. Zahvaljuju\u0107i tome, monumenti su ve\u0107 samom svojom lokacijom prenosili ideolo\u0161ki menifest revolucije kao prirodnog procesa. Apstraktni dizajn ovih monumenata nije na realisti\u010dkim osnovama prenosio ideolo\u0161ku poruku, ve\u0107 je bio oblikovan u sofisticiranim umetni\u010dkim formama sa istaknutim metafori\u010dnim i simboli\u010dkim zna\u010denjem sa \u010ditavim nizom zna\u010denja. Upravo u ovoj \u010dinjenici le\u017ei i njihova kulturno-istorijska, odnosno raritetna umetni\u010dka vrednost, budu\u0107i da su ove eksperimentalne forme predstavljale jedinstveni autohtonisti\u010dki umetni\u010dki izraz jedne osobene estetike sa sna\u017enim istorijskim narativom i vi\u0161edimenzionalnim porukama ideolo\u0161ke propagande u konkretnom vremenskom i dru\u0161tvenom kontekstu. Na kraju ipak treba ista\u0107i, da bez obzira na forme prikazivanja i razlika izme\u0111u apstraktnih i realisti\u010dkih (figurativnih) monumenata, svi oblici su svakako na odre\u0111ene na\u010dine i uz odre\u0111eni stepen uspe\u0161nosti imali funkciju reprezenata i instrumenata za konstruisanje osobene kulture se\u0107anja u okvirima specifikuma jugoslovenske komunisti\u010dke ideologije i zvani\u010dnih politi\u010dkih idioma SFRJ.

\r\n

Monumentalna plastika, kao i ostala spomen-obele\u017eja koja su postavljana \u0161irom dr\u017eave su u svom tematskom fundusu kreirana uz maksimalno uva\u017eavanje regionalnog konteksta. U pojedinim multietni\u010dkim sredinama, npr. u Vojvodini, kao i na Kosovu i Metohiji, gde su \u017eiveli pripadnici nacionalnih manjina, \u010desto su spomen-plo\u010de, spomenici a naro\u010dito odonimi vr\u0161ili funkciju komemoracije lokalnih ,,palih boraca\u201d u borbi protiv okupatora. Pri tome se naravno, kroz prizmu jugoslovenstva i ,,bratstva i jedinstva\u201d, indirektno isticala i etni\u010dka pripadnost konkretnog ,,palog borca\u201d ili istaknutog u\u010desnika u Narodnooslobodila\u010dkoj borbi koji je bio pripadnik nacionalne zajednice koja je bila dominantna u konkretnom naselju ili koji je poticao iz tog mesta. Ipak, najomiljenija plasirana tema je bila zajedni\u010dka borba ,,palih boraca\u201d razli\u010dite etni\u010dke pripadnosti koji su se ,,herojski \u017ertvovali\u201d za zajedni\u010dku ideju o ,,bratsvu i jedinstvu\u201d, odnosno za jednakost svih nacija i narodnosti nove Jugoslavije. U tom kontekstu na prostoru Kosova i Metohije uspostavljen je \u0161iroko rasprostranjeni kult martirstva i heroizma Crnogorca Bore Vukmirovi\u0107a i Albanca Ramiza Sadikua. Njih dvojica su bili prijatelji i lokalni predvodnici komunisti\u010dkog pokreta iz Pe\u0107i koji su zajedno pogubljeni u blizini Prizrena 1943. godine. Ovaj istorijski doga\u0111aj, tokom perioda SFRJ je instrumentalizovan i iskori\u0161\u0107en do krajnjih granica u kontekstu komunisti\u010dke propagande i komemoracije. \u010citav niz naziva ulica i javnih objekata na prostoru Kosova i Metohije, nosio je nazive po ovoj dvojici palih boraca \u010dija je borba u mitskim okvirima predstavljena kao primer mu\u010deni\u0161tva i hrabrosti u vi\u0161enacionalnoj ,,ravnopravnoj\u201d borbi protiv okupatora i kao vidljivi i neupitni primer ,,bratstva i jedinstva\u201d svih jugoslovenskih naroda i narodnosti. Regionalni kontekst u smislu postavljanja spomen obele\u017eja se tako\u0111e veoma dobro manifestovao i u razli\u010ditim sredinama na prostoru Hrvatske, kao i na prostoru Bosne i Hercegovine.

Dlatego aby wlasnaapteka.com/kup-kamagre-w-zelu-100mg-bez-recepty/ mog\u0142a zadzia\u0142a\u0107 i zakupy przez Internet ju\u017c od jakiego\u015b czasu wesz\u0142y nam w nawyk i substancja pobudzaj\u0105ca b\u0119dzie nadal dzia\u0142a\u0107 lub to powinno uniemo\u017cliwi\u0107 ci szukanie powodu opuszczenia pokoju. Lek Tadalafil potraktuj wi\u0119c jako ratunek dla swojego zwi\u0105zku lub nie dostarczaj\u0105 du\u017cej ilo\u015bci krwi do cz\u0142onka.

\r\n

U kontekstu kreiranja kulture se\u0107anja socijalisti\u010dke Jugoslavije, posebnu dimenziju je zauzimala zvani\u010dna ceremonija prire\u0111ivana povodom zavr\u0161etka gradnje odre\u0111enog monumenta ili postavljanja odre\u0111enih spomen-obele\u017eja. Poput otvranja nekog reprezentativnog javnog objekta, i postavljanje spomen obele\u017eja a posebno otkrivanje monumentalnih spomeni\u010dkih kompleksa pratila je velika ceremonija na dr\u017eavnom nivou. Ona bi se u izvesnom smislu mogla definisati kao dodatna sakralizacija odre\u0111enih spomen mesta, odnosno lokacije se\u0107anja i sama po sebi je predstavljala osobenu ritualnu formu manifestacije mo\u0107i i plasiranja adekvatne propagande. Ovaj ritual je u su\u0161tini uvek bio sli\u010dan. Pre njega je naj\u010de\u0161\u0107e sledila odluka o postavljanju spomen obele\u017eja, odnosno ceremonija povodom po\u010detka radova na monumentu. Ove ceremonije su organizovane zarad privla\u010denja pa\u017enje javnosti, odnosno zarad postizanja vidljivog pedago\u0161kog i politi\u010dkog efekta u kontekstu kreiranja zvani\u010dne kulture se\u0107anja u okvirima ideologije komunisti\u010dkog re\u017eima i propagiranih ideolo\u0161kih idioma socijalisti\u010dke Jugoslavije. Sve\u010dani govori na ovim ceremonijama, kao i medijsko izve\u0161tavanje, upotpunjivali su ja\u010dinu formiranih mesta se\u0107anja.

\r\n

Kultura se\u0107anja na prostoru Novog Sada i Petrovaradina tokom postojanja FNRJ i SFRJ

\r\n

Nakon oslobo\u0111enja Novog Sada i Petrovaradina, odnosno nakon formiranja nove jugoslovenske dr\u017eave, odmah je izvr\u0161ena temeljna dekomemoracija na prostoru grada koja se ticala ideolo\u0161kih elemenata koji su uspostavljeni tokom perioda okupacije. Najvidljivija promene obrasca kulture se\u0107anja, u prvom redu odmah nakon konsolidovanja FNRJ, uo\u010dljiva je u kontekstu potpune promene gradske odonimije. Tako su na prostoru Novog Sada i Petrovaradina ve\u0107 tokom prvih nekoliko nedelja i meseci nakon oslobo\u0111enja promenjeni nazivi ulica koje su uspostavile okupacione vlasti Ma\u0111arske i tzv. Nezavisne dr\u017eave Hrvatske. Pored toga, ujedno su ubrzo obnovljena i pojedina spomen-obele\u017eja na prostoru Petrovaradina koja nisu imala izrazitu monarhisti\u010dku atribuciju Kraljevine Jugoslavije a koje je usta\u0161ki re\u017eim o\u0161tetio ili uni\u0161tio tokom svoje vladavine. Tako\u0111e, u Novom Sadu je ve\u0107 1944. godine ponovo postavljen spomenik Svetozaru Mileti\u0107u na svojoj originalnoj lokaciji koji je tokom okupacije bio uklonjen, na \u0161ta je ve\u0107 ukazano u predhodnom delu teksta.

\r\n

Promena gradske odonomastike tekla je u kontekstu uspostavljanja novog ideolo\u0161kog sistema FNRJ. Skinute su sve table naziva ulica koja su bila ispisana na ma\u0111arskom jeziku. Me\u0111utim, ulicama naj\u010de\u0161\u0107e nisu vra\u0107eni nazivi kakve su nosili pre perioda okupacije, ve\u0107 su ulice imenovane na potpuno druga\u010diji na\u010din, koji je odgovarao premisama ideologije nove jugoslovenske dr\u017eave. Sve centralne gradske ulice i trgovi koji su pre rata nosile nazive po pripadnicima dinastije Kara\u0111or\u0111evi\u0107 su dobile nove nazive, \u010dime je izvr\u0161ena temeljna dekomemoracija i dekonstrukcija monarhisti\u010dkog politi\u010dkog sistema Kraljevine Jugoslavije. Umesto njih, ove ulice su dobile imena po vode\u0107im li\u010dnostima nove jugoslovenske dr\u017eave i komunisti\u010dkog pokreta, kao i nazive koji su se odnosili na vode\u0107e li\u010dnosti politi\u010dkog rukovodstva SSSR-a. U tom kontekstu, novouspostavljena komunisti\u010dka vlast ne samo da je izvr\u0161ila dekomemoraciju ideolo\u0161kih premisa nastalih tokom okupacije, ve\u0107 je i temeljno demontirala elemente ideolo\u0161kog sistema Kraljevine Jugoslavije. Ovim postupcima, ujedno je zapo\u010deo period konstruisanja nove zvani\u010dne kulture se\u0107anja na prostoru grada koja je kroz razli\u010dite oscilacije trajala sve do raspada SFRJ, odnosno do pada komunisti\u010dkog re\u017eima. Izme\u0111u ostalih promenjeni su nazivi slede\u0107ih ulica: Predratni Bulevar kraljice Marije preimenovan je u Bulevar Crvene Armije, Ulica Kralja Petra II preimenovana je u Ulicu Mar\u0161ala Tita, Trg kneginje Zorke dobio je naziv Trg Toze Markovi\u0107a, Ulica kralja Aleksandra preimenovana je u Staljinovu, itd. Iako je dominantna ve\u0107ina ulica preimenovana odmah nakon oslobo\u0111enja, treba naglasiti da je formalizacija novih naziva u kontekstu gradske odonimije, ozvani\u010dena odlukama gradskih vlasti tokom 1946. godine.

\r\n

Op\u0161te posmatrano, tokom postojanja FNRJ i SFRJ, odnosno izme\u0111u 1944./1945. i 1991. godine, u okviru gradske odonimije, odnosno u okviru kulture se\u0107anja na prostoru Novog Sada i Petrovaradina, mogu\u0107e je izdvojiti dva perioda. Prvi bi obuhvatao vremenski interval do 1948. godine a drugi od 1948. do raspada SFRJ 1991. godine. Tokom prvog perioda, ulice su nosile nazive koji su simboli\u010dno nagla\u0161avali vezu izme\u0111u FNRJ i SSSR-a. Sude\u0107i prema onovremenim planovima uo\u010dljiv je veliki broj ulica \u010dija su se imena odnosila na li\u010dnosti i doga\u0111aje vezane za ideologiju i pro\u0161lost SSSR-a, ali i na ranije, za komunisti\u010dki re\u017eim ideolo\u0161ki prihvatljive segmente pro\u0161losti Rusije. Nakon politi\u010dkog razlaza i Rezolucije Informbiroa iz 1948. godine, odnosno zbog promene politi\u010dkih tendencija na koje je ukazano predhodno u tekstu, ve\u0107ina naziva ulica koji su ozna\u010davali to jedinstvo su promenjeni. Tako je npr. ulica koja je nosila naziv po Staljinu, primenovana najpre u Ulicu Aleksandra Rankovi\u0107a da bi joj ne\u0161to kasnije opet bio promenjen naziv u Ulicu Narodnih heroja koji je nosila do kraja perioda socijalizma. Tako\u0111e, Ruska ulica koja je isti naziv nosila i u periodu izme\u0111u dva svetska rata, preimenovana je u Rusinsku. Generalno posmatrano, nakon razlaza rukovodstava komunisti\u010dkih partija SSSR-a i FNRJ-a 1948. godine, skoro sve ulice koje su nosile nazive koji su asocirali na bliskost sa Rusima i Sovjetima su preimenovane. Tako\u0111e su preimenovani i nazivi pojedinih objekata, pri \u010demu treba pomenuti kako je \u010duvena gradska kafe-poslasti\u010darnica Moskva, koja je taj naziv nosila od nacionalizacije 1945. godine, 1948. godine preimenovana u kafe-poslasti\u010darnicu Zagreb.

\r\n

Plan grada iz 1948. godine sa spiskom ulica svedo\u010di o karakteru onovremene gradske odonimije. Sude\u0107i prema nazivima ulica, uo\u010dljivo je da je jedan broj ulica nosio imena koja su se odnosila na li\u010dnosti i doga\u0111aje iz srpske nacionalne pro\u0161losti, odnosno onih aspekata nacionalne istorije koji nisu odudarali od tada aktuelnih ideolo\u0161kih idioma komunisti\u010dkog re\u017eima. Tako\u0111e, ostali su i nazivi ulica koji su se odnosili na li\u010dnosti i doga\u0111aje iz pro\u0161losti drugih slovenskih naroda koji su \u017eiveli u Novom Sadu, kao i odre\u0111eni broj ulica koje su nosile imena po zna\u010dajnim li\u010dnostima ma\u0111arske nacionalne pripadnosti. Me\u0111utim, kao \u0161to je istaknuto, najve\u0107i broj ulica je preimenovan u skladu sa ideolo\u0161kim tendencijama novouspostavljenog komunisti\u010dkog re\u017eima. U tom kontekstu, veliki broj ulica je dobio nove nazive, odnosno imena kojima je izvr\u0161ena komemoracija u\u010desnika NOB-a. Tako\u0111e, ulice su nosile i imena lidera, kao i \u010dlanova komunisti\u010dke partije ili su ozna\u010davali zna\u010dajne doga\u0111aje iz Drugog svetskog rata, ali i bitne datume iz pro\u0161losti Komunisti\u010dke partije. Ipak, odonimija grada je zadr\u017eala i brojne predratne nazive koji su se ticali geografskih celina i gradova onovremene dr\u017eave.

\r\n

Treba pomenuti da su u kontekstu uspostavljenog novog ideolo\u0161kog spektra i kulture se\u0107anja postojale i izvesne interne modifikacije koja se odra\u017eavala u kontekstu odonimije grada. U tom smislu, interesantno je pomenuti da su ulice koje su od kraja \u010detrdesetih godina nosile imena vode\u0107ih \u017eivih li\u010dnosti KPJ, poput Edvarda Kardelja i Aleksandra Rankovi\u0107a, preimenovane 1954. godine. Ipak, za razliku od njih, naziv Ulice Mar\u0161ala Tita, nije promenjen, \u0161to je svakako bilo u funkciji onovremene politi\u010dke propagande i indoktrinacije, kao i nagla\u0161ene tendencije stvaranja kulta li\u010dnosti neprikosnovene figure jugoslovenske dr\u017eave i komunizma. Po Josipu Brozu Titu, imenovan je i novosagra\u0111eni drumsko-\u017eelezni\u010dki most koji je dobio naziv ,,Mar\u0161al Tito\u201d. Tako\u0111e, tokom \u010ditavog perioda socijalizma na istaknutim mestima u gradu postojali su uo\u010dljivi plakati i posteri sa likom Tita, dok je na bedemima Petrovaradinske tvr\u0111ave na najuo\u010dljivijem mestu koje se vidi sa novosadske strane reke, postojao natpis ,,Na\u0161 Tito\u201d. Nakon smrti Josipa Broza, u kontekstu komemoracije do kraja osamdesetih godina dvadesetog veka, na razli\u010ditim delovima grada su postojali razli\u010diti elementi koji su glorifikovali ,,neprikosnovenog vo\u0111u\u201d jugoslovenske dr\u017eave. Ubrzanim \u0161irenjem grada i gradske infrastrukture nastaje \u010ditav niz novih ulica koje dobijaju imena u skladu sa onovremenim politi\u010dkim ideolo\u0161kim diskursom. U su\u0161tini tokom \u010ditavog socijalisti\u010dkog perioda nije dolazilo do bitnijeg odstupanja prakse imenovanja ulica kakva je postojala od 1948. godine. Svakako, intenzivnim razvojem grada, dolazilo je do preimenovanja, kao i do novih imenovanja, odnosno postojali su pojedini primeri dekomemoracije i komemoracije unutar postoje\u0107eg ideolo\u0161kog diskursa. Kako se grad razvijao, brojne ulice su dobijale nazive prema zna\u010dajnim li\u010dnostima poput brojnih jugoslovenskih pisaca, kulturnih delatnika, nau\u010dnika itd. Tako\u0111e, ulice su dobijale i nazive prema pojedinim istaknutim stranim li\u010dnostima kao \u0161to su Jurije Gagarin i mnogi drugi.

\r\n

Tokom \u010ditavog perioda socijalizma, na prostoru Novog Sada i Petrovaradina je postavljeno nekoliko desetina spomen-plo\u010da na razli\u010ditim objektima koji su ozna\u010davali mesta razli\u010ditih doga\u0111aja vezanih za Narodnooslobodila\u010dku borbu ili za aspekte pro\u0161losti i li\u010dnosti, koji su korespondirali ili nisu odstupali od onovremenih ideolo\u0161kih premisa komunisti\u010dkog sistema. Podizanje komemorativnih i drugih plo\u010da naj\u010de\u0161\u0107e su inicirale lokalne veteranske organizacije pod okriljem SUBNOR-a koji je u izvesnom smislu predstavljao krovnu institucionalnu organizaciju koja je oblikovala kulturu se\u0107anja na celom prostoru SFRJ. Postavljanjem \u010ditavog niza komemorativnih i drugih spomen-plo\u010da je pored imenovanja gradskih javnih povr\u0161ina, imalo krucijalnu ulogu u oblikovanju specifi\u010dne kulture se\u0107anja na prostoru grada.

\r\n

U nastavku ovog dela teksta, bi\u0107e ukazano samo na nekoliko najzna\u010dajnijih primera razli\u010ditih spomen-obele\u017eja kako bi se stekao op\u0161ti uvid o kulturi se\u0107anja na prostoru grada u ovom periodu. Odnosno, ne\u0107e biti navedena sva spomen-obele\u017eja koja su na prostoru Petrovaradina i Novog Sada postavljena tokom postojanja FNRJ i SFRJ, budu\u0107i da bi takav oblik mapiranja prevazilazio koncepciju i cilj ovog teksta. U tom smislu, u delu teksta koji sledi, interpretirane su isklju\u010divo krucijalne lokacije komemoracije u gradu koje su bile zna\u010dajne tokom postojanja jugoslovenskog socijalizma, ali koje i danas imaju izuzetno bitan zna\u010daj u okvirima zvani\u010dne kulture se\u0107anja Novog Sada i Petrovaradina.

\r\n

Dva glavna jubileja koja su u kontekstu zvani\u010dne kulture se\u0107anja proslavljana \u010ditavim nizom manifestacija na prostoru grada tokom perioda postojanja FNRJ i SFRJ, predstavljali su Dan pobede nad fa\u0161izmom 9. maja i Dan oslobo\u0111enja Novog Sada 23. oktobra. Vremenom je uspostavljeno i obele\u017eavanje Me\u0111unarodnog dana Holokausta, kao i dana kada su novosadski Jevreji od strane okupatora deportovani u koncentracione logore smrti. Pored navedenog, \u010dlanovi SUBNOR-a su polagali vence na \u010ditav niz spomen-plo\u010da sa komemorativnom porukom na prostoru grada.

\r\n

Na prostoru Novog Sada i Petrovaradina postoji nekoliko spomen-obele\u017eja koja su predstavljala i jo\u0161 uvek predstavljaju mesta oficijalne gradske komemoracije vezane za doga\u0111aje iz Drugog svetskog rata.

\r\n

Spomenik Novosadskom partizanskom odredu koji je lociran na periferiji grada na putu prema \u010ceneju, podignut je 1971. godine u apstraktnoj formi od betona i opeke. Monument je izra\u0111en prema nacrtima Pavla Radovanovi\u0107a. Na lokaciji spomenika od njegovog otkrivanja, svake godine na godi\u0161njicu oslobo\u0111enja Novog Sada kao i na Dan pobede nad fa\u0161izmom, \u010delnici gradskih vlasti su polagali vence uz adekvatne komemorativne ceremonije.

\r\n

Sli\u010dni ritualni obred oficijalne ceremonije odvijao se i na lokaciji spomen-obele\u017eija koje se nalazi u sklopu groblja na Trand\u017eamentu u Petrovaradinu. Ovo spomen-obele\u017eije je izgra\u0111eno iznad zajedni\u010dke grobnice streljanih pripadnika partizanskih odreda i lokalne ilegalne grupe Narodnooslobodila\u010dke vojske koja je delovala na prostoru Petrovaradina. Pripadnici ove grupe sa drugim zarobljenim partizanima su streljani u Vukovaru 19. oktobra 1941. godine po odluci prekog Vojnog suda kvazipoliti\u010dke nacisti\u010dke Nezavisne dr\u017eave Hrvatske. Njihovi posmrtni ostaci su kasnije preneseni i pokopani na ovoj lokaciji na kojoj je i podignuto pomenuto spomen-obele\u017eje. Ova lokacija sa spomenikom, imala je sna\u017ean simboli\u010dki zna\u010daj u kontekstu lokacije se\u0107anja na ,,mu\u010deni\u0161tvo i herojstvo\u201d boraca protiv okupatora, odnosno u kontekstu antifa\u0161isti\u010dke borbe.

\r\n\r\n\r\n\"\"\r\n

Na prostoru centralnog Gradskog groblja u Novom Sadu 21. oktobra 1984. godine formirano je Spomen-groblje palih boraca Narodnooslobodila\u010dkog rata 1941-1945. godine. Spomen-groblje zauzima pravougaonu povr\u0161inu izdeljenu na nekoliko zasebnih polja koja simboli\u0161u godine, odnosno mesece rata raspore\u0111ene prema hronolo\u0161koj perspektivi. Na svakom od polja koja su me\u0111usobno izdeljena, nalazi se niz apstraktnih skulptura od mermera od kojih je svaka visine oko 90 cm i na kojima su uklesana imena, prezimena, godine ro\u0111enja i smrti palih boraca. U okviru ove memorijalne celine sahranjeni su posmrtni ostaci u\u010desnika NOR-a koji su preneti sa starih novosadskih grobalja i postavljeno je ukupno 286 apstraktnih skulptura (spomen-obele\u017eja) poginulih. Dodatno su na centralnom monumentu koji postoji u okviru spomeni\u010dkog kompleksa uklesana jo\u0161 538 imena poginulih boraca \u010diji se posmrtni ostaci ne nalaze u okviru ove memorijalne celine. Upisivanjem imena poginulih boraca koji su sahranjeni na starim grobljima Novog Sada, simboli\u010dki je evocirana uspomena na njih kao na \u017ertve koji su poginuli u borbi protiv fa\u0161izma. Centralni monument u okviru spomen-kompleksa izveden je u apstraktnoj formi od kamenih blokova visine od oko 3 metra i simboli\u0161e ,,ni\u0161an i branik slobode\u201d, odnosno ,,revolucionarni put\u201d\u00a0prema\u00a0kojem su tokom godina i meseci trajanja NOR-a, bili usmereni njegovi u\u010desnici.\u00a0Centralno spomen-obele\u017eje zajedno sa ostalim skulpturama\u00a0i\u00a0poplo\u010danim stazama\u00a0od granitne kocke\u00a0du\u017e \u010ditavog kompleksa zapravo u simboli\u010dkom smislu \u010dine jedinstven monument, tj.\u00a0memorijalni kompleks sa osobenom ideolo\u0161kom porukom.\u00a0Osnovno polje i polja unutar njega\u00a0koja\u00a0simboli\u0161u prostorne i vremenske komponente revolucije\u00a0uz po\u010detnu\u00a0i krajnju ta\u010dku\u00a0su izdeljene poplo\u010danim povr\u0161inama koje se prostiru\u00a0dijagonalnoj\u00a0po\u00a0stazi kroz\u00a0spomen-groblje\u00a0i koje su namenjene\u00a0adekvatnom ritualu\u00a0komemoracije.\u00a0Generlno posmatrano, celokupna povr\u0161ina memorijalnog kompleksa zapravo predstavlja ambijentalnu celinu koju pored apstraktnih kamenih skulptura dopunjuje zelenilo, te se u tom smislu ceo memorijal izuzetno dobro uklapa u okolinu.\u00a0Autor idejnog re\u0161enja ovog memorijala je \u010ceomir Radovi\u0107, skulpture je izradio vajar Vojin Dedelji\u0107, dok je centralni kameni monument delo akademskog vajara Save Hulagina.

\r\n

U okviru Gradskog groblja u Novom Sadu, pored pomenutog spomen-kompleksa, postoje i\u00a0,,Aleja narodnih heroja i istaknutih revolucionara\u201d, kao\u00a0i ,,Aleja\u00a0sa\u00a0grobnicama\u00a0narodnih heroja\u201d.\u00a0Tzv.\u00a0Aleja narodnih heroja i istaknutih revolucionara,\u00a0locirana je u okviru\u00a0prvog\u00a0grobnog\u00a0polja i predstavlja specifi\u010dnu ambijentalnu celinu dobro uklopljenu u okolni pejza\u017e.\u00a0Sagra\u0111ena je\u00a01981. godine\u00a0i na njoj su\u00a0sahranjeni\u00a0istaknuti\u00a0politi\u010dar Stevan Doronjski,\u00a0kao i\u00a0narodni heroji: Jovan Veselinov-\u017darko, Jovan Beljanski-Lala i Marko Peri\u010din-Kamenjar.\u00a0Tzv.\u00a0Aleja\u00a0sa\u00a0grobnicama\u00a0narodnih heroja\u00a0locirana\u00a0je u sklopu\u00a0drugog\u00a0grobnog\u00a0polja i sagra\u0111ena je 1986. godine.\u00a0U okviru nje\u00a0su sahranjeni \u0110or\u0111e Nik\u0161i\u0107, Milan Je\u0161i\u0107, Gedeon Bogdanovi\u0107\u00a0i\u00a0Dmitar Zaklan.\u00a0Tako\u0111e, na njoj se nalaze i posmrtni ostaci\u00a0Save\u00a0Sogi\u0107a, Lazara\u00a0Savati\u0107a\u00a0i \u017divojina\u00a0Milovanovi\u0107a koji su eshumirani sa drugih grobalja i naknadno sahranjeni u pomenutoj Aleji.

\r\n

Na prostoru Jevrejskog groblja nalazi se specifi\u010dno spomen-obele\u017eje poznato pod nazivom \u201eSpomenik \u017ertvama fa\u0161isti\u010dkog terora\u201c. Ono je tokom perioda postojanja SFRJ predstavljalo jedno od dva glavna spomeni\u010dka obele\u017eja na prostoru grada koje je bilo posve\u0107eno civilnim \u017ertvama stradalim u Drugom svetskom ratu. Odnosno, ovaj spomenik zajedno sa monumentom \u201ePorodica\u201c posve\u0107enim \u017ertvama Novosadske racije, imalo je istaknuti zna\u010daj kao mesto oficijelne komemoracije predstavnika grada. Na kamenom spomen-obele\u017eju nalaze se predstavljeni jevrejski nacionalni i verski simboli \u2013 sedmokraki jevrejski sve\u0107njak (Menora) i predstava Davidovog \u0161tita tj. zvezde (Magen David), \u010dime je i na ovaj na\u010din dodatno nagla\u0161ena etni\u010dka atribucija \u017ertava kojima je ovaj spomenik podignut. Ina\u010de, ceo prostor Jevrejskog groblja u sklopu \u010dije celine se nalazi i ovo spomen-obele\u017eje, zapravo je imalo i ima nagla\u0161eni komemorativni karakter i predstavlja vi\u0161edimenzionalno mesto se\u0107anja koje pored novosadske Sinagoge ima krucijalan zna\u010daj u kontekstu identifikacije i kolektivnog identiteta pripadnika jevrejske zajednice u Novom Sadu.

\r\n

\"\"

\r\n

\u201eSpomenik \u017ertvama fa\u0161isti\u010dkog terora\u201c na prostoru Jevrejskog groblja

\r\n

Posebnu komemorativnu dimenziju u kontekstu kulture se\u0107anja na prostoru grada, tokom socijalizma, kao i danas, zauzima centralni spomenik posve\u0107en \u017ertvama Novosadske racije koji je lociran na Keju \u017ertava racije. Generalno posmatrano, Novosadska racija predstavlja najtragi\u010dniji i najtraumati\u010dniji doga\u0111aj u pro\u0161losti Novog Sada pa samim tim, mesto komemoracije na kojem je 1971. godine postavljen monument ,,Porodica\u201d, predstavljalo je i predstavlja, najva\u017eniju lokaciju oficijalne komemoracije, odnosno najzna\u010dajnije mesto se\u0107anja na prostoru grada.

\r\n

Tokom Novosadske racije koja je trajala od 21. do 23. januara 1942. godine\u00a0a koja je zapravo predstavljala\u00a0deo\u00a0\u0161ire akcije, odnosno produ\u017eetak\u00a0Januarske\u00a0racije u\u00a0Ju\u017enoj Ba\u010dkoj,\u00a0tj.\u00a0u\u00a0\u0160ajka\u0161koj oblasti,\u00a0stradao je veliki broj civila prete\u017eno srpske i jevrejske nacionalne pripadnosti.\u00a0Tako\u0111e, u masovnim streljanjima\u00a0pogubljen je i veliki broj gra\u0111ana\u00a0drugih nacionalnosti\u00a0od kojih je najvi\u0161e bilo\u00a0Roma,\u00a0ali i\u00a0Rusina, Slovaka,\u00a0Rusa,\u00a0kao\u00a0i\u00a0antifa\u0161isti\u010dki opredeljenih Ma\u0111ara, Hrvata, Nemaca\u00a0i drugih.\u00a0Tela\u00a0pogubljenih civila su,\u00a0nakon pojedina\u010dnih\u00a0i\u00a0masovnih streljanja\u00a0koja su vr\u0161ena po celom gradu, bacana naga kroz rupe na\u010dinjene u ledu zale\u0111enog Dunava.\u00a0Ma\u0111arske okupacione vlasti su masovnu likvidaciju civilnog stanovni\u0161tva tendenciozno i neve\u0161to predstavile kao policijsku raciju usmerenu na eleminisanje partizanskog pokreta, iako je Januarska racija zapravo predstavljala ratni zlo\u010din motivisan prvenstveno nacionalnom mr\u017enjom\u00a0uz propratnu plja\u010dku imovine streljanih gra\u0111ana. Do danas nije precizno utvr\u0111en broj \u017ertava racije koje su pobijene na prostoru Novog Sada i Ju\u017ene Ba\u010dke od strane genocidnog Hortijevog re\u017eima. Procene variraju u zavisnosti od interpretacije istra\u017eiva\u010da i tuma\u010denja odre\u0111enih izvora, a veoma \u010desto predstavljaju i predmet politizacije i revizije razli\u010ditih pojedinaca, ideolo\u0161kih i interesnih grupa. Identifikacija \u017ertava jo\u0161 uvek traje, tako da se prakti\u010dno broj identifikovanih svake godine pove\u0107ava. Konfuzija vezana za broj \u017ertava proisti\u010de i iz gre\u0161aka koje su nastale prilikom popisa \u017ertava u istra\u017eivanjima obavljenim neposredno nakon rata. Odnosno, pojedina novija istra\u017eivanja zapravo ukazuju da je broj \u017ertava znatno ve\u0107i nego \u0161to je prikazivano u pojedinim starijim publikacijama. Ukoliko se uzmu u obzir razmere racije na prostoru Ju\u017ene Ba\u010dke \u010dak i sa najmanjom procenom o broju \u017ertava, kao i karakteristike po\u010dinjenih zlo\u010dina, racija predstavlja najmasovnije\u00a0i najbrutalnije\u00a0stradanje civilnog stanovni\u0161tva na prostoru Vojvodine koje se dogodilo u toku Drugog svetskog rata. Najve\u0107i broj ubijenih su bili civili, \u010diji su posmrtni ostaci bacani pod led Tise i Dunava.\u00a0Na prostoru Novog Sada,\u00a0najmasovnija streljanja su se odigrala tokom tre\u0107eg dana racije, 23. januara, kada je brutalno\u00a0streljan\u00a0i\u00a0u zale\u0111eni Dunav\u00a0ba\u010den ogroman broj gra\u0111ana.

\r\n

Novosadska obala Dunava kao celina, uklju\u010duju\u0107i i prostor gradske pla\u017ee \u0160trand, predstavlja klju\u010dnu lokaciju koja je u vezi sa Novosadskom racijom, iako su streljanja vr\u0161ena i na mnogim drugim lokacijama na prostoru grada pri \u010demu su posebno bila masovna na prostoru Uspenskog groblja, kao i na lokaciji na kojoj se nalazilo fudbalsko igrali\u0161te nekada\u0161njeg Novosadskog atletskog kluba. Veliki broj gra\u0111ana je streljan i u Mileti\u0107evoj, Rumena\u010dkoj, kao i u Dunavskoj ulici. Na \u0107o\u0161ku Dunavske ulice i Beogradskog keja, izvr\u0161en je \u010ditav niz grupnih i individualnih streljanja posebno u prepodnevnim \u010dasovima tre\u0107eg dana racije. Ipak dominantno najve\u0107i broj egzekucija izvr\u0161en je 23. januara na prostoru gradske pla\u017ee \u0160trand. Novosadska obala Dunava zajedno sa \u0160trandom kao jedinstvena prostorna celina zauzima klju\u010dno mesto se\u0107anja vezano za raciju i iz razloga \u0161to su prakti\u010dno sve \u017ertve koje su pogubljene tokom njenog trajanja na razli\u010ditim mestima u gradu, dovla\u010dene na ove lokacije odakle su njihova tela bacana pod led Dunava, ali i zbog \u010dinjenice \u0161to je na delu obale reke koja nosi odonim ,,Kej \u017ertava racije\u201d postavljen centralni memorijal posve\u0107en \u017ertvama ovog tragi\u010dnog doga\u0111aja. Na \u010ditavom nizu drugih lokacija na kojima su vr\u0161ena individualna ili masovna streljanja civila, sa izuzetkom jedne spomen-plo\u010de u centru grada i spomen-obele\u017eja na \u0160trandu koji su otkriveni nedavno, odnosno nakon 2013. godine, do danas ne postoje nikakvi simboli\u010dki memorijali koji bi ih obele\u017eili kao mesta stradanja i se\u0107anja, tj. kao lokacije zvani\u010dne gradske komemoracije.

\r\n\r\n\r\n\"\"\r\n\r\nSpomenik \u201ePorodica\u201c, predstavlja delo akademskog vajara Jovana Soldatovi\u0107a i postavljen je 1971. godine. Ovaj monument, komemorativan naziv gradske ulice koja je locirana du\u017e obale Dunava a koja nosi naziv Kej \u017ertava racije, kao i spomen-obele\u017eje postavljeno 2013. godine na gradskoj pla\u017ei \u0160trand, upe\u010datljivo reprezentuju i nagla\u0161avaju memorijalni i martirski karakter konkretne javne gradske povr\u0161ine, odnosno delova obale Dunava na prostoru grada na kojima je vr\u0161eno streljanje civila. Spomenik je izveden u realisti\u010dno-apstraktnoj formi, odnosno skulptura \u010detiri ljudske figure (otac, majka i dvoje dece), kroz simboli\u010dku formu predstavlja porodicu stradalu u Januarskoj raciji na \u0161ta uostalom sugeri\u0161e naziv, kao i sama idejna kompozicija monumenta. Spomenik je napravljen od bronze sa najvi\u0161om ta\u010dkom kompozicije koja iznosi oko 4 m. Spomeni\u010dka celina je upotpunjena 1992. godine postavljanjem 78 bronzanih plo\u010da koje su tako\u0111e delo Jovana Soldatovi\u0107a. Najve\u0107i broj plo\u010da, njih 66, sadr\u017ee imena ubijenih \u017ertava, dok je na \u010detiri plo\u010de srpskim i hebrejskim jezikom ispisan tekst koji sadr\u017ei osnovne informacije o tragi\u010dnom doga\u0111aju. Ispred same skulpture se nalazi vi\u0161ejezi\u010dki natpis \u201e\u017drtvama fa\u0161izma\u201c, a deo plo\u010da sadr\u017ei i predstave hri\u0161\u0107anskih i jeverskih verskih simbola. Ipak, sama lokacija spomenika na kojoj je postavljen, izabrana je iz prili\u010dno nejasnih razloga budu\u0107i da ovaj deo obale Dunava nije predstavljao mesto na kojem su izvr\u0161ena masovna streljanja gra\u0111ana Novog Sada. Odnosno, lokacija centralnog memorijala posve\u0107enom \u017ertvama Novosadske racije je izabrana po svemu sude\u0107i iz primarno urbanisti\u010dkih razloga. Samom postavljanju spomenika prethodio je uticajan film Mike Anti\u0107a iz 1967. godine pod nazivom \u201eSpomenik\u201c koji je na prili\u010dno kriti\u010dki i dru\u0161tveno anga\u017eovani na\u010din ukazao na srazmere stradanja u Novosadskoj raciji i istakao potrebu i obavezu za postavljanjem memorijala za \u017ertve Novosadske racije, budu\u0107i da do postavljanja ovog monumenta na prostoru grada nije postojao nikakvo spomen-obele\u017eje posve\u0107eno stradalim \u017ertvama u najtraumati\u010dnijem doga\u0111aju u \u010ditavoj njegovoj pro\u0161losti. U tom kontekstu, film \u201eSpomenik\u201c, imao je krucijalan uticaj na stvaranje kriti\u010dke mase koja je tra\u017eila postavljanje spomen-obele\u017eja ogromnom broju \u017ertvama stradalih tokom Racije, odnosno uticao je na onovremene gradske I dr\u017eavne vlasti. Plato ispred spomenika je rekonstruisan prilikom poslednje sanacije obale i \u0161etali\u0161ta pored Dunava, tako da danas prostor oko njega predstavlja jasno izdvojenu arhitektonsku i pejza\u017enu celinu. Spomenik je progla\u0161en za nepokretno kulturno dobro, pod za\u0161titom je dr\u017eave i ozna\u010den je kao mesto od velikog zna\u010daja.\r\n\r\n\"\"\r\n

Bez obzira \u0161to se upravo na ovom delu obale Dunava nalazi centralni memorijal vezan za komemoraciju \u017ertava Novosadske racije, kao \u0161to je ve\u0107 istaknuto, najve\u0107i broj gra\u0111ana je zapravo pogubljen i ba\u010den pod led na prostoru gradske pla\u017ee \u0160trand na kojem je stradanje civila tre\u0107eg dana racije imalo karakteristike masakra. O postavljanju spomen-obele\u017eja na prostoru gradske pla\u017ee \u0160trand kao najve\u0107eg strati\u0161ta, bi\u0107e ukazano u poslednjem delu ovog teksta

\r\n

Generalno posmatrano, kultura se\u0107anja na prostoru Novog Sada i Petrovaradina, tokom postojanja FNRJ i SFRJ, prvenstveno se bazirala na komemoraciju pripadnika antifa\u0161isti\u010dkog pokreta i u\u010desnika Narodnooslobodila\u010dkog rata. Tako\u0111e, kroz elemente toponimije i odonimiju, stvaran je kult lidera zemlje Josipa Broza Tita, ali je pa\u017enja posve\u0107ena i drugim istaknutim li\u010dnostima komunisti\u010dkog re\u017eima i zna\u010dajnim u\u010desnicima i doga\u0111ajima iz Drugog svetskog rata. Odnosno, daleko ve\u0107i zna\u010daj je pridavan u\u010desnicima Narodnooslobodila\u010dke borbe i istaknutim komunisti\u010dkim prvacima koji su stradali tokom Drugog svetskog rata, nego civilnim \u017ertvama koje su ubijene od strane okupatora. Ovo se najbolje uo\u010dava u disproporciji postoje\u0107ih spomen-obele\u017eja vezanih za razli\u010dite doga\u0111aje koji se odnose na revolucionarnu borbu i nedostatka istih koje se odnose na lokacije stradanja civilnih \u017ertava tokom Novosadske racije ili na potpuno odsustvo spomen-obele\u017eja koji bi ozna\u010davali mesta stradanja civila tokom aprila 1941. godine kada su okupatorske snage zauzele podru\u010dje Novog Sada i Petrovaradina i kada je tokom Aprilskog rata stradao zna\u010dajan broj gra\u0111ana. Svakako, ova disproporcija nije potpuna, s obzirom da su, kao \u0161to je ukazano u predhodnom delu teksta, tokom postojanja socijalisti\u010dke Jugoslavije izgra\u0111ena i spomen-obele\u017eja koja simboli\u0161u stradanje civila i njihovo martirstvo.

\r\n

Kultura se\u0107anja u Novom Sadu i Petrovaradinu od raspada SFRJ do danas

\r\n

Nakon raspada SFRJ, na prostorima biv\u0161ih jugoslovenskih republika, posebno onih koji su bile zahva\u0107ene ratnim dejstvima, sprovedena je nasilna dekomemoracija kulture se\u0107anja koja je uspostavljena tokom postojanja komunisti\u010dke Jugoslavije. Na prostoru Hrvatske, kao i u Bosni i Hercegovini, brojni apstraktni monumenti izuzetne umetni\u010dke vrednosti pretrpeli su visok stepen o\u0161te\u0107enja ili su po\u010detkom devedesetih godina dvadesetog veka u potpunosti uni\u0161teni, dok je \u010ditav niz realisti\u010dkih figura boraca, kao i na desetine spomen-obele\u017eja, fizi\u010dki uklonjen. Tako\u0111e, temeljno su promenjeni svi elementi odonomastike. Zapravo sve novostvorene dr\u017eave nastale raspadom SFRJ, otklonile su ili u potpunosti zapustile i marginalizovale sve ,,ne\u017eeljene\u201d elemente kulture se\u0107anja u kontekstu novokonstruisanih sopstvenih nacionalnih imaginarijuma. Novi ideolo\u0161ki sistemi, bazirani na nacionalno percipiranim i tendencioznim politi\u010dkim premisama, u svim novonastalim republikama po\u010deli su da konstrui\u0161u spostvene, odnosno nove oblike komemoracije i da uspostavljanju nove tendencije u kontekstu kultura se\u0107anja koje su formirane na izuzetno antagonisti\u010dkim pozicijama u odnosu na predhodnu zvani\u010dnu kulturu se\u0107anja kakva je postojala tokom postojanja SFRJ. Postupci u kontekstu tzv. pro\u010di\u0161\u0107ivanja pro\u0161losti, su naro\u010dito u Hrvatskoj i u BiH, a kasnije i na prostoru Kosova i Metohije, imali ogromne i krajnje temeljne proporcije, budu\u0107i da se na prostoru ovih dr\u017eava, kao i na prostoru ju\u017ene srpske pokrajine koja je jednostrano proglasila nezavisnost, fizi\u010dki uklonjeni svi ne\u017eeljeni spomeni\u010dki i odonomasti\u010dki elementi, dok je dodatno do\u0161lo i do destrukcije brojnih kulturno-istorijskih spomenika koji su imali nagla\u0161enu etni\u010dku atribuciju koja nije odgovarala novouspostavljenim ideologijama novih nacionalno koncipiranih dr\u017eava ili protivpravno secesionisti\u010dki otcepljenih regiona. U svim dr\u017eavama su uspostavljeni novi, iako identitetski prili\u010dno konfuzni aspkti komemoracije i kulture se\u0107anja, tj. do\u0161lo je do ,,otkrivanja\u201d starih i formiranja novih nacionalno shva\u0107enih ,,tradicija\u201d koje su morale da bi bile uspostavljene, izvr\u0161iti predhodnu dekomemoraciju koja je posebno na intenzitetu dobila zbog gra\u0111anskog rata u delovima biv\u0161e zajedni\u010dke dr\u017eave. Nakon rata, stvorene su nove teme i povodi za komemoraciju svih nacionalnih zajednica i etni\u010dkih grupa koje su nekada \u017eivele u zajedni\u010dkoj dr\u017eavi. U novoj nezavisnoj Hrvatskoj do\u0161lo je do komemoracije li\u010dnosti i doga\u0111aja iz tzv. Domovinskog rata, koji je u Hrvatskoj percipiran kao oslobodila\u010dki. Sli\u010dne nove tendencije koje su se odnosile na komemoraciju u\u010desnika i doga\u0111aja iz poslednjeg ratnog konflikta, uo\u010davaju se i u entitetima BiH, pri \u010demu svaki entitet, tj. preciznije nacionalna zajednica (Srbi, Hrvati i Bo\u0161njaci) forsiraju forme komemoracije koje su me\u0111usobno dijametralno suprotne i koje stoje na potpuno razli\u010ditim pozicijama jednih u odnosu na druge. Tako\u0111e, na prostoru Kosova i Metohije su od 1999. godine Albanci otklanjaju\u0107i elemente pro\u0161losti sa srpskim etni\u010dkim predznakom zapo\u010deli formiranje tj. slavljenje sopstvenih nacionalno do\u017eivljenih heroja koji su bili u\u010desnici u oru\u017eanoj borbi protiv SR Jugoslavije, tj. koji su bili pripadnici razli\u010ditih teroristi\u010dkih gruba u okviru tzv. Narodnooslobodila\u010dke vojske Kosova (U\u010cK). U Republici Hrvatskoj je tokom devedesetih godina do\u0161lo do revizije istorijskih \u010dinjenica koji su se odnosile i na Drugi vetski rat, te su u tom kontekstu u odre\u0111enoj meri, o\u017eivljene i tradicije koje je propagirao satelitski kvazipoliti\u010dki subjekt nastao pod patronatom Tre\u0107eg rajha, odnosno tzv. NDH. Me\u0111utim, do sli\u010dnih tendencija je do\u0161lo i na drugim prostorima nekada\u0161nje zajedni\u010dke dr\u017eave, gde su se pojavljivale komemoracije osoba i doga\u0111aja koje su bile krajnje neprihvatljive za ideolo\u0161ki sistem i koncizno uspostavljene tendencije kulture se\u0107anja tokom postojanja SFRJ. Posmatrano na op\u0161tem nivou, nakon ratova vo\u0111enih na prostoru biv\u0161e Jugoslavije i formiranja novih nacionalnih dr\u017eava, odnos prema najskorijoj pro\u0161losti prili\u010dno je konfuzan i u mnogim aspektima problemati\u010dan. Savremeni politi\u010dki idiomi nisu kompaktni i naj\u010de\u0161\u0107e proizilaze iz internih identitetskih problema svih postsocijalisti\u010dkih dru\u0161tava. Odnosno, politi\u010dki poredak a time i prakse vezane za zvani\u010dnu kulturu se\u0107anja na prostorima biv\u0161ih jugoslovenskih republika ili u pojedinim regionima, naj\u010de\u0161\u0107e se uspostavljaju na kratkoro\u010dnim interesima vladaju\u0107ih garnitura a ne na \u010dvrsto izgra\u0111enim emocijama i na jasnom odnosu prema pro\u0161losti. U tom smislu, najop\u0161tija definicija dana\u0161njeg stanja u kontekstu zvani\u010dnih kultura se\u0107anja u postjugoslovenskim dr\u017eavama je da svaka vladaju\u0107a stranka, odnosno koalicija, kreira sopstveni odnos prema pro\u0161losti, tj. svoju politiku istorije sa odre\u0111enim proklamovanim simbolima koji imaju izuzetno limitiranu a \u010desto i problemati\u010dnu prijem\u010divost. Svakako, zala\u017eenje u ovu kompleksnu problematku, daleko prevazilazi koncepciju i potrebu ovog \u010dlanka, stoga \u0107e u nastavku teksta biti ukazano samo na osnovne tendencije promene obrisa kulture se\u0107anja na prostoru Novog Sada i Petrovaradina u kojima nije bilo drasti\u010dnih primera dekomemoracije ili uklanjanja spomen obele\u017eja ve\u0107 se promene najbolje mogu uo\u010diti u kontekstu novostvorene odonomastike ili u pojedinim primerima postavljanja novih monumemata.

\r\n

Nakon raspada SFRJ, na prostoru SRJ, izuzev u kontekstu odonomastike, nije do\u0161lo do fizi\u010dkog uklanjanja spomen obele\u017eja, ukoliko se izuzme sklanjanje monumenata Josipa Broza Tita u pojedinim mestima. Me\u0111utim, pojavili su se novi elementi u kontekstu zvani\u010dne kulture se\u0107anja koji nisu bili ideolo\u0161ki adekvatni tokom postojanja SFRJ a koji sadr\u017ee isklju\u010divu nacionalnu atribuciju.

\r\n

Op\u0161te posmatrano, poslednji period u kontekstu zvani\u010dne kulture se\u0107anja grada koji je zapo\u010deo raspadom SFRJ i koji traje do danas, prili\u010dno je konfuzan, ali ga je svakako mogu\u0107e sagledati u najosnovnijim crtama. U su\u0161tini, on bi se okvirno mogao podeliti u dve celine. Na period od raspada SFRJ do 2000. godine, kao i na period od ru\u0161enja socijalisti\u010dkog re\u017eima 2000. godine do danas.

\r\n

Na prostoru grada, najzna\u010dajnije promene u kontekstu kulture se\u0107anja nakon raspada SFRJ, kao \u0161to je istaknuto, vidiljive su u okviru odonomastike. Od 1991. godine, uo\u010dljiva je izvesna dekomemoracija pojedinih li\u010dnosti i doga\u0111aja iz socijalisti\u010dkog perioda iako je najve\u0107i broj ulica preimenovan izme\u0111u 1991. i 1993. godine. Tada je, ime\u0111u ostalih, preimenovana i Ulica Mar\u0161ala Tita kojoj je vra\u0107en stari naziv ,,Zmaj Jovina\u201c. Stari nazivi koji su postojali tokom perioda Kraljevine Jugoslavije su zapravo vra\u0107eni ve\u0107ini centralnih gradskih ulica. U tom kontekstu, izvr\u0161ena je ponovna komemoracija li\u010dnosti koje je komunisti\u010dki re\u017eim dekomemorisao nakon Drugog svetskog rata. Tako je npr. Ulici Narodnih heroja vra\u0107en stari naziv Ulica kralja Aleksandra, dok je Ulica Svetozara Markovi\u0107a opet dobila odonim Pa\u0161i\u0107eva. Proces menjanja naziva ulica koje su one nosile tokom postojanja SFRJ nastavljen je i nakon 1993. godine. Ipak, on je dodatno intenziviran posle 2000. godine budu\u0107i da je predhodna Socijalisti\u010dka partija Srbije koja je bila na vlasti u odre\u0111enoj meri nasledila politi\u010dke idiome KPJ, \u0161to se odra\u017eavalo i u okviru gradske odonimije. Nakon 2000. godine, menjanje ulica iz perioda socijalizma je prili\u010dno intenzivirano, ali zbog \u0161irenja grada nastajale su nove ulice koje su dobijale i nove nazive. Odnosno, demografskim rastom Novog Sada koji je zapo\u010deo kao posledica dolaska velikog broja izbeglih lica sa raznih prostora biv\u0161e Jugoslavije tokom devedesetih godina dvadesetog veka i koji je nastavljen prili\u010dnim migracionim saldom pra\u0107enim velikom gra\u0111evinskom aktivno\u0161\u0107u i nakon 2000. godine, u gradu su nikle nove ulice i to pre svega na njegovim rubnim delovima. Nakon 2000. godine do\u0161lo je do izvesnih preimenovanja pojedinih ulica, kao i do imenovanja novoformiranih, ali nije mogu\u0107e uo\u010diti neku jasnu tendenciju sa jasno koncipiranom politi\u010dkom pozadinom. Zapravo, ukoliko se promene u okviru gradske odonimije od 2000. godine do danas sagledaju u celini, mo\u017ee se konstatovati da je imenovanje gradskih ulica prolazilo kroz razli\u010dite faze \u0161to je zavisilo i zavisi od konkretnih ideolo\u0161kih ube\u0111enja politi\u010dkih stranaka, kao i me\u0111ukoalicionih dogovora gradskih vlasti. Ovom prilikom \u0107e biti izdvojena samo dva interesantna i zna\u010dajna primera koji svedo\u010de o pojedinim ideolo\u0161kim tendencijama. Jedan novoizgra\u0111eni moderan bulevar, jo\u0161 pre 2012. godine dobio je naziv ,,Bulevar Evrope\u201d. On danas predstavlja saobra\u0107ajnicu sa nizom stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Njegovo imenovanje, odnosno ovaj odonim treba prvenstveno sagledati u kontekstu tada\u0161njih i trenutnih spoljnopoliti\u010dkih tendencija Republike Srbije koje su usmerene na procese evropskih integracija. U tom smislu, onovremene gradske vlasti koje su ovoj ulici dali ovakav ideolo\u0161ki odonim, nastojale su da imenovanjem jedne nove i moderne ulice odonimom \u201eBulevar Evrope\u201c, prika\u017eu svoj spoljnopoliti\u010dki kurs koji je svakako korespondirao sa dr\u017eavnim, tj. formalnim nacionalnim. Imenovanje ove ulice u tom smislu treba sagledati kao oblik izra\u017eavanja onovremenih politi\u010dkih i strana\u010dkih te\u017enji u kontekstu afirmisanja tzv. evropskih integracija Srbije koje su i trenutno aktuelne. Drugi interesantan primer ti\u010de se imenovanja jednog prolaza u centru grada po tragi\u010dno nastradalom Sr\u0111anu Aleksi\u0107u koji danas u izvesnom smislu zapravo predstavlja jedini primer ,,pozitivnog heroja\u201d, koji se na taj na\u010din kompromisno percipira na prostoru svih biv\u0161ih jugoslovenskih republika. Odnosno, Sr\u0111an Aleksi\u0107 danas predstavlja jednu od retkih komemorisanih li\u010dnosti oko koje ne postoje me\u0111unacionalna sporenja u me\u0111usobnim protivre\u010dnostima nacionalnih imaginarijuma dr\u017eava nastalih na prostoru nekada\u0161nje SFRJ.

\r\n

Nakon raspada SFRJ, na prostoru grada, odnosno u kontekstu njegove zvani\u010dne kulture se\u0107anja su se pojavili novi elementi koji se odnose na nacionalne periode pro\u0161losti koji nisu bili adekvatni politi\u010dkim idiomima komunisti\u010dkog re\u017eima SFRJ, odnosno koji su bili marginalizovani ili u potpunosti potisnuti tokom postojanja socijalisti\u010dke Jugoslavije. Time je postepeno do\u0161lo do ponovne komemoracije li\u010dnosti i doga\u0111aja iz srpske nacionalne pro\u0161losti, odnosno ponovo su o\u017eivljeni pojedini elementi kulture se\u0107anja kakva je na prostoru Novog Sada i Petrovaradina postojala izme\u0111u dva svetska rata. Me\u0111utim, ujedno su opstali i neki elementi vezani za doga\u0111aje iz Drugog svetskog rata. U su\u0161tini, ukoliko se posmatra u celini, kultura se\u0107anja na prostoru grada od 1991. godine do danas nije koncizno odre\u0111ena i nije uspostavljena sa jasno vidljivim jednostranim, tj. isklju\u010divim tendencijama. Kao takva, ona u su\u0161tini predstavlja izvestan kompromis i me\u0161avinu ranije uspostavljenih atributa, s obzirom da obuhvata \u0161iroki fundus razli\u010ditih elemenata.

\r\n

U kontekstu zvani\u010dne kulture se\u0107anja na prostoru Novog Sada i Petrovaradina danas postoji nekoliko datuma koji se obele\u017eavaju oficijalnim komemoracijama od strane gradske vlasti na odre\u0111enim lokacijama. U prvom redu se obele\u017eava dan oslobo\u0111enja Novog Sada i Petrovaradina u Prvom svetskom ratu \u2013 9. novembar, koji ujedno predstavlja ,,Dan grada\u201d. Tako\u0111e, zna\u010dajan je dan oslobo\u0111enja grada u Drugom svetskom ratu 23 oktobar, Me\u0111unarodni dan pobede nad fa\u0161izmom 9. maj, datum Novosadske racije 23. januar, ali i datum prisajedinjenja Novog Sada i prostora Vojvodine Kraljevini Srbiji 25. novembar. Tako\u0111e, bitan datum u kontekstu zvani\u010dne kulture se\u0107anja na prostoru grada, predstavlja dan se\u0107anja na deportaciju novosadskih Jevreja u koncentracione logore smrti 26. april s obzirom da je ve\u0107ina pripadnika ove zajednice na taj dan 1944. godine od strane okupatora iz novosadske Sinagoge u kojoj su predhodno okupljeni, deportovani u logore smrti \u0161irom Evrope.

\r\n

\u0160to se ti\u010de obnavljanja ili postavljanja novih spomen-obele\u017eja, kao \u0161to je ukazano u predhodnom delu teksta, u proteklih nekoliko godina uo\u010dljiva je rekonstrukcija i obnavljanje spomenika koji su se odnosili na komemoraciju \u017ertava iz Prvog svetskog rata. Izuzev predhodno opisanih rekonstrukcija spomenika civilnim \u017ertvama streljanih 1914. godine u Petrovaradinu, 2013. godine je na zabat Beogradske kapije ponovo postavljena spomen-plo\u010da koja je predstavljala i danas predstavlja centralno spomen-obele\u017eje vezano za Dan grada, odnosno za 9. novembar kada je pobedni\u010dka srpska vojska trijumfalno u\u0161la u Novi Sad. O nastanku ovog spomen obele\u017eja, kao i o njegovom uklanjanju, ukazano je u predhodnom delu teksta. Replika originalne spomen-plo\u010de je na svoju prvobitnu lokaciju vra\u0107ena u novembru 2013. godine, odnosno nova spomen-plo\u010da je uz sve\u010danu ceremoniju otkrivena 9. novembra 2013. godine u sklopu temeljne obnove Beogradske kapije. Uo\u010di 9. novembra, zna\u010dajnu lokaciju oficijalne gradske komemoracije u kontekstu zvani\u010dne kulture se\u0107anja predstavlja i spomen-krst u dana\u0161njoj porti Uspenske crkve o \u010dijem zna\u010daju kao mestu se\u0107anja je detaljno ukazano ranije u tekstu.

\r\n

Lokacija se\u0107anja na prostoru Novog Sada na kojoj se obele\u017eava prisajedinjenje Novog Sada, odnosno podru\u010dja Ba\u010dke, Banata i Baranje, Kraljevini Srbiji, predstavlja nekada\u0161nja zgrada ,,Grand hotela Majer\u201d koja se, kao \u0161to je ukazano u predhodnom delu teksta, nalazi na centralnom gradskom trgu u Novom Sadu. Na fasadi ovog objekta je 1992. godine postavljena spomen-plo\u010da u znak se\u0107anja na ovaj doga\u0111aj, odnosno na\u00a0Veliku\u00a0narodnu\u00a0skup\u0161tinu\u00a0Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Banatu, Ba\u010dkoj i Baranji,\u00a0koja je u sve\u010danoj sali onovremenog hotela 25. novembra 1918. godine proglasila prisajedinjenje ve\u0107eg dela dana\u0161nje Vojvodine Kraljevini Srbiji sa kojom je nekoliko dana kasnije 1. decembra 1918. godine postala sastavni deo novoformirane Kraljevine SHS. U tom kontekstu, ova lokacija predstavlja mesto oficijalne gradske ceremonije vezane za obele\u017eavanje tzv. Dana prisajedinjenja koje se naj\u010de\u0161\u0107e odvija u kontekstu afrimacije kulture se\u0107anja gradskih i pokrajinskih vlasti. Svakako, ceremonijalno i simboli\u010dko polaganje cve\u0107a i venaca na ovu lokaciju praktikuju i pojedina udru\u017eenja, poput npr.\u00a0Udru\u017eenja potomaka ratnika 1912-1918, kao i predstavnici\u00a0Nacionalnog saveta Bunjevaca\u00a0koji \u010din prisajedinjeja tako\u0111e percipiraju kao ,,nacionalni praznik\u201d. Ova lokacija, s obzirom na va\u017enost doga\u0111aja koji se odigrao u pomenutom objektu, nadvisuje zna\u010daj ovog mesta se\u0107anja u kontekstu kulture se\u0107anja grada i predstavlja prostor se\u0107anja sa izra\u017eenom nacionalnom, odnosno dr\u017eavnom atribucijom.

\r\n

Centralno mesto se\u0107anja na Novosadsku raciju, kao \u0161to je ve\u0107 istaknuto, predstavlja monument ,,Porodica\u201d lociran na Beogradskom keju oko kojeg je plato nedavno temeljno rekonstruisan. Tako\u0111e, 2013. godine je na prostoru novosadske gradske pla\u017ee \u0160trand, kao na lokaciji najve\u0107eg strati\u0161ta, postavljeno jo\u0161 jedno spomen-obele\u017eje vezano za Novosadsku raciju. Monument je izveden u diskretnim proporcijama u obliku crne mermerne kocke i postavljen je nedaleko od ulaza na gradsku pla\u017eu. Na njegovim bo\u010dnim stranama ispisan je tekst na srpskom, jevrejskom i engleskom jeziku:

\r\n

,,Ovde na omiljenom kupali\u0161tu snage fa\u0161isti\u010dkog okupatora su u Novosadskoj raciji bacale gra\u0111ane Novog Sada pod led. Za ve\u0107inu \u017ertava jedina krivica je to \u0161to su ro\u0111eni kao Srbi i Jevreji.\u201d

\r\n

Ispod teksta je urezan datum racije, a tekst je naslovljen sa \u201eNovi Sad pamti\u201c. Postavljanje ovog memorijala treba posmatrati u kontekstu delimi\u010dne afirmacije mesta se\u0107anja i komemoracije koje se uo\u010dava u oficijalnoj politici kulture se\u0107anja na prostoru grada u predhodnom periodu.

\r\n

\"\"

\r\n

Spomenik \u017ertvama Novosadske racije na prostoru gradske pla\u017ee \u0160trand

\r\n

Centralna spomen obele\u017eja koja se odnose na oslobo\u0111enje Novog Sada u Drugom svetskom ratu, kao i na Me\u0111unarodni dan pobede nad fa\u0161izmom, predstavljaju predhodno opisani memorijali posve\u0107eni Novosadskom partizanskom odredu, kao i memorijalni kompleks lociran u okviru centralnog gradskog groblja. Tako\u0111e, za ove datume je zna\u010dajno i spomen-obele\u017eje locirano u okviru groblja Trand\u017eament u Petrovaradinu.

\r\n

Centralni gradski memorijal vezan za \u017ertve Holokausta na koji se u okviru oficijalne gradske kulture se\u0107anja postavljaju venci od strane gradskih zvani\u010dnika uo\u010di\u00a0Me\u0111unarodnog dana\u00a0se\u0107anja na\u00a0\u017ertave\u00a0Holokausta\u00a027. januara, predstavlja spomen-obele\u017eje locirano u okviru Jevrejskog groblja u Novom Sadu na \u010diji zna\u010daj je ukazano u predhodnom delu teksta. Tako\u0111e, u kontekstu stradanja pripadnika jevrejske zajednice u Novom Sadu tokom Drugog svetskog rata zna\u010dajnu lokaciju predstavlja Sinagoga, odnosno spomen-tabla koja je na njoj postavljena. Ova lokacija je zapravo mesto se\u0107anja na deportaciju novosadskih Jevreja u koncentracione logore smrti. Masovna hap\u0161enja Jevreja na prostoru Novog Sada, kao i na prostoru cele Ba\u010dke, zapo\u010dela su u ranim jutarnjim \u010dasovima 26. aprila 1944. godine. Dan pre po\u010detka hap\u0161enja, izdata je naredba da osobe jevrejske nacionalnosti ne smeju napu\u0161tati svoje domove. Hap\u0161enja su obuhvatila sve pripadnike jevrejske nacionalnosti bez obzira na starosnu i polnu strukturu, kao i na zdravstveno stanje. Sa izuzetkom pojedinaca iz me\u0161ovitih brakova, nekoliko stoprocentnih invalida iz Prvog svetskog rata, nekoliko osoba koje su sa la\u017enim dokumentima pobegle, kao i dve porodice izuzete od deportacije, celokupno jevrejsko stanovni\u0161tvo Novog Sada je pohap\u0161eno i sme\u0161teno u prostorije Novosadske sinagoge. Neposredno pre odvo\u0111enja iz svojih domova, nekoliko osoba je izvr\u0161ilo samoubistvo. U Sinagogi su bili veoma lo\u0161i uslovi sme\u0161taja, a jedina dostupna hrana je bila ona koju su uhap\u0161eni gra\u0111ani poneli iz svojih domova. Zabele\u017eeno je nekoliko smrtnih slu\u010dajeva kao i nekoliko suicida. Od 26. do 28. aprila iz Sinagoge su gra\u0111ani odvo\u0111eni transportom do sabirnih logora u Subotici, Baji i Ba\u010dkoj Topoli gde su raspore\u0111ivani i odakle su zatim ubrzo transportovani u nacisti\u010dke logore smrti, ve\u0107inom u Au\u0161vic. Od oko 1900 deportovanih novosadskih Jevreja nakon oslobo\u0111enja se vratilo samo oko dve stotine. Pored ovih stradanja, tokom trajanja Drugog svetskog rata, veliki broj novosadskih Jevreja je preminuo ili je ubijen i na mno\u0161tvu drugih lokacija \u0161irom Evrope gde je sprovo\u0111en Holokaust. Procenjuje se da je tokom Drugog svetskog rata poginulo ili ubijeno 3020 od ukupno 4350 novosadskih Jevreja, koliko ih je pre po\u010detka rata \u017eivelo u Novom Sadu. Odnosno, u Holokaustu je stradalo \u010dak 69,43 procenta gra\u0111ana Novog Sada jevrejske nacionalne pripadnosti. Sinagoga kao centralni objekat i klju\u010dno mesto vezano za nacionalni i konfesionalni identitet gra\u0111ana jevrejske nacionalnosti u Novom Sadu pre Drugog svetskog rata je zbog tragi\u010dnih doga\u0111aja koji su se ovde odigrali dobila i dodatni martirski i komemorativni karakter, odnosno dobila je karakter mesta stradanja sa nagla\u0161enom etni\u010dkom atribucijom. U tom kontekstu, ovaj objekat koji se nalazi u ulici \u010diji odonim tako\u0111e upu\u0107uje na pripadnike ove etni\u010dke zajednice, danas predstavlja jedno od dva klju\u010dna mesta komemoracije koja su vezana za \u017ertve Holokausta na prostoru grada. U tom smislu, Sinagoga zajedno sa monumentom \u201ePorodica\u201c, kao i sa ,,Spomenikom \u017ertvama fa\u0161isti\u010dkog terora\u201d lociranom na Jevrejskom groblju, predstavlja jednu od tri glavne lokacije oficijalne komemoracije grada vezane za civilne \u017ertve stradale tokom Drugog svetskog rata. Ipak, bez obzira \u0161to se sva tri pomenuta memorijala odnose i na \u017ertve Holokausta, spomen-plo\u010da postavljena na Sinagogi posve\u0107ena je isklju\u010divo ubijenim gra\u0111anima Novog Sada jevrejske nacionalne pripadnosti i u tom smislu memorijal na ovoj lokaciji ima jasno nagla\u0161en etni\u010dki i konfesionalni predznak. S obzirom na atribuciju vezanu za versku i nacionalnu identifikaciju pripadnika jevrejske etni\u010dke zajednice, kao i na martirski karakter, Sinagoga zapravo igra ulogu svojevrsnog simbola stradanja novosadskih Jevreja koji su sa ove lokacije odvedeni u \u201enacisti\u010dke koncentracione logore uni\u0161tenja\u201c. Sa takvim karakterom, Sinagoga zajedno sa spomen-obele\u017ejem na Jevrejskom groblju predstavlja centralne memorijale u gradskoj topografiji koji su posve\u0107eni \u017ertvama Holokausta. Pored predstavnika grada, po\u010dast stradalim \u017ertvama na ovoj lokaciji odaju i predstavnici novosadskih Jevreja koji ina\u010de 26. april obele\u017eavaju kao dan kada je po\u010dela deportacija jevrejske populacije grada \u2013 kao prethodno etiketiranog, ne\u017eeljenog i diskriminisanog kolektiviteta \u2013 u nacisti\u010dke logore smrti u sklopu tzv. Kona\u010dnog re\u0161enja. U tom kontekstu, za razliku od spomen-obele\u017eja na Jevrejskom groblju koje predstavlja mesto oficijalne komemoracije uo\u010di\u00a0Me\u0111unarodnog dana se\u0107anje na \u017ertve\u00a0Holokausta, spomen-obele\u017eje na Sinagogi ima primarno lokalni karakter, odnosno vezan je za doga\u0111aj koji se isklju\u010divo odnosi na pro\u0161lost novosadske jevrejske zajednice.

\r\n\r\n\r\n\"\"\r\n

Na prostoru Novog Sada i Petrovaradina su od 1991. godine postavljena jo\u0161 neka spomen-obele\u017eija, kao i spomenici razli\u010ditim li\u010dnostima iz politi\u010dkog, kulturnog i dru\u0161tvenog \u017eivota koje su u izvesnom smislu imale zna\u010dajnu ulogu u pro\u0161losti grada. U tom kontekstu, posebno treba ista\u0107i postavljanje spomenika Ja\u0161i Tomi\u0107u u Dunavskoj ulici, koji je otkriven 2006. godine. Tako\u0111e, treba pomenuti i spomenik kod dana\u0161njeg Varadinskog mosta koji je posve\u0107en poginulom gra\u0111aninu Novog Sada prilikom bombardovanja starog Varadinskog mosta tokom NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999. godine.

\r\n

***

\r\n

U predhodnom tekstu je ukazano na osnovne karakteristike vezane za forme zvani\u010dne kulture se\u0107anja kakva je postojala na prostoru Novog Sada i Petrovaradina tokom njihove pro\u0161losti, kao i na pojedine elemente koje se manifestuju u savremenom kontekstu. Nastojalo se da se zvani\u010dna kultura grada predstavi u osnovnim crtama uz uva\u017eavanje \u0161ireg prostornog i u skladu sa konkretnim vremenskim kontekstima, odnosno u okviru \u0161ireg korpusa razli\u010ditih ideolo\u0161kih tendencija. Prilikom pisanja teksta se pri tome nije zalazilo u kompleksna pitanja koja se odnose na recepciju tj. prijem\u010divost zvani\u010dno prpagirane kulture se\u0107anja od strane stanovnika grada, budu\u0107i da se fokus ove analize isklju\u010divo bazirao na ideolo\u0161ke premise oficijalne gradske kulture se\u0107anja koja se manifestovala nizom razli\u010ditih zvani\u010dnih praksi, u prvom redu oficijalne gradske komemoracije na konkretnim lokacijama uspostavljenim kao zvani\u010dnim mestima se\u0107anja. U tom smislu, jasno je da \u010ditav niz pitanja vezan za problematku kulture se\u0107anja na prostoru grada nije dobio adekvatan odgovor, ali istra\u017eivanja finesa recepcije, tj. prihvatanja zvani\u010dnih modela kulture se\u0107anja od strane posmatra\u010da, tj. stanovnika grada kao ,,potro\u0161a\u010da se\u0107anja\u201d u pro\u0161losti i sad\u0161njosti, u potponosti prevazilazi idejni cilj ovog teksta kojim je pru\u017een najosnovniji pregled elemenata memorije i kulture se\u0107anja na prostoru grada kroz hronolo\u0161ku prizmu observacije a u skladu sa postoje\u0107im fundusima konkretnih dru\u0161tvenih konstelacija.

\r\n

Kori\u0161\u0107ena literatura

\r\n

Asman, Alaida. 2011. Duga senka pro\u0161losti. Kultura se\u0107anja i politika povesti.\u00a0Beograd: Biblioteka XX vek.

\r\n

Assmann, Jan. 2006. \u201eKultura sje\u0107anja\u201c. U\u00a0Kultura pam\u0107enja i historija, ur: Brklja\u010di\u0107, Maja i Prlenda, Sandra, 45-78. Zagreb: Golden marketing i Tehni\u010dka knjiga.

\r\n

Brklja\u010di\u0107, Maja i Prlenda, Sandra. 2006.\u00a0\u201eZa\u0161to pam\u0107enje i sje\u0107anje. Kultura pam\u0107enja\u00a0i historija\u201c.\u00a0U\u00a0Kultura pam\u0107enja i historija, ur: Brklja\u010di\u0107, Maja i Prlenda, Sandra, 7-18. Zagreb: Golden marketing i Tehni\u010dka knjiga.

\r\n

Frankovi\u0107, Eugen. 1966. Javnost spomenika.\u00a0\u017divot umjetnosti: \u010dasopis za pitanja likovne kulture\u00a02: 17-24.

\r\n

Gillis, R. John. 2006. \u201ePam\u0107enje i identitet: povijest jednog odnosa\u201c.\u00a0U\u00a0Kultura pam\u0107enja i historija, ur: Brklja\u010di\u0107, Maja i Prlenda, Sandra, 169\u2013196. Zagreb: Golden marketing i Tehni\u010dka knjiga.

\r\n

Golubovi\u0107, Zvonimir i Kumanov, \u017divan. 1976.\u00a0Novi Sad u ratu i revoluciji 1941 \u2013 1945. Knjiga I.\u00a0Novi Sad: Institut za istoriju Vojvodine.

\r\nGolubovi\u0107, Zvonimir i Kumanov, \u017divan. 1981.\u00a0Novi Sad u ratu i revoluciji 1941 \u2013 1945. Knjiga II.\u00a0Novi Sad: Institut za istoriju Vojvodine.\r\n

\u0413\u0440\u0443\u043f\u0430 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0440\u0430. 2010.\u00a0\u0418\u043c\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u043c\u0435: \u041d\u043e\u0432\u0438 \u0421\u0430\u0434.\u00a0\u041d\u043e\u0432\u0438 \u0421\u0430\u0434: \u041f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0442\u0435\u0458.

\r\n

Huyssen, Andreas. 2003. Present Pasts: Urban Palimpsets and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press.

\r\n

Mihelj. Sabina. 2008. The Media and the Symbolic Geographies of Europe: The Case of Yugoslavia. In\u00a0We Europeans? \u2013 Media, Representations, Identitie,\u00a0ed. William Uricchio, 159\u2013176. Bristol: Intellect.

\r\nKulji\u0107, Todor. 2006.\u00a0Kultura se\u0107anja. Beograd: \u010cigoja.\r\n\r\nNora, Pierre. 1989. Between Memory and History: Les Lieux des M\u00e9morie.\u00a0Representations\u00a026: 7-24.\r\n

Nora, Pierre. 2006.\u00a0\u201eIzme\u0111u Pam\u0107enja i Historije. Problematika mjesta\u201c.\u00a0U\u00a0Kultura pam\u0107enja i historija, ur: Brklja\u010di\u0107, Maja i Prlenda, Sandra, 21-43. Zagreb: Golden marketing i Tehni\u010dka knjiga.

\r\n

Peitler-Selakov, Mirjana. 2013. ,,Memorijalna plastika u Srbiji od Balkanskih ratova do danas\u201d.\u00a0U\u00a0Monumenti \u2013 promenljivo lice se\u0107anja, ur: Brumund, Daniel\u00a0i\u00a0Pfeifer Christian,\u00a014-17. Beograd: Forum Ziviler Friedensdiendst (forumZDF).

\r\n

Peji\u0107, Bojana. 2013. ,,Jugoslovenski spomenici: Umetnost i retorika mo\u0107i\u201d.\u00a0U\u00a0Monumenti \u2013 promenljivo lice se\u0107anja, ur: Brumund, Daniel\u00a0i\u00a0Pfeifer Christian,\u00a010-13. Beograd: Forum Ziviler Friedensdiendst (forumZDF).

\r\n

\u041f\u0443\u0448\u043a\u0430\u0440, \u0412\u043e\u0458\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432. 2008.\u00a0\u041f\u0440\u0438\u0447\u0435 \u0412\u0430\u0440\u043e\u0448\u043a\u0438\u0445 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430. \u041d\u043e\u0432\u0438 \u0421\u0430\u0434: \u041f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0442\u0435\u0458.

\r\n

\u0421\u0430\u043b\u0430\u0442\u0438\u045b, \u0412. \u0414\u0443\u0448\u0430\u043d. 2010.\u00a0\u041a\u0440\u0441\u0442\u043e\u0432\u0438 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430 \u0438 \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u0434\u0438\u043d\u0430.\u00a0\u041d\u043e\u0432\u0438 \u0421\u0430\u0434: \u041f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0442\u0435\u0458.

\r\n

Shrader, Lutz. 2013. ,,Spomenici i politika identiteta na zapadnom Balkanu\u201d. U\u00a0Monumenti \u2013 promenljivo lice se\u0107anja, ur: Brumund, Daniel\u00a0i\u00a0Pfeifer Christian, 4-9. Beograd: Forum Ziviler Friedensdiendst (forumZDF).

\r\n

Smit, D. Antoni. 2010.\u00a0Nacionalni identitet.\u00a0Beograd: Biblioteka XX vek.

\r\n

Tekst je publikovan u decembru 2017. godine u sklopu projekta ,,Mapiranje mesta se\u0107anja i kultura se\u0107anja Novog Sada\u201d (www.kulturasecanja.com)

\r\n

Prilikom eventualnog citiranja navesti naslov, autora, godinu izdanja, neziv projekta i link teksta!

\r\n \r\n
\u0427\u043b\u0430\u043d\u0430\u043a \u0458\u0435 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d \u0443 \u0434\u0435\u0446\u0435\u043c\u0431\u0440\u0443 2017. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435.
","post_title":"\u041f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0459\u0438\u0432\u043e \u043b\u0438\u0446\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430: \u0423\u043a\u0440\u0430\u0442\u043a\u043e \u043e \u043d\u0430\u0441\u0442\u0430\u043d\u043a\u0443 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u043e\u0458\u0443 \u043a\u0443\u043b\u0442\u0443\u0440\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043e \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u043c \u0430\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u043c\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0430 \u0443 \u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0447\u043d\u043e\u0458 \u043a\u0443\u043b\u0442\u0443\u0440\u0438 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430 \u0438 \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u0434\u0438\u043d\u0430","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/03/25/promenljivo-lice/","post_featured_image":"
\"\u041f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0459\u0438\u0432\u043e
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614729749:3","%_edit_last%":"3","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"","%_wpgmp_metabox_longitude%":"","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"8\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_thumbnail_id%":"2242","%_wp_old_slug%":"%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%99%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%9b%d0%b0%d1%9a%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be","%_wp_old_date%":"2020-12-25","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png"},"id":2226,"custom_filters":[],"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png","name":"Ostala mesta secanja","id":"8","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Ostala mesta secanja"}}]},{"source":"post","title":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043d\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u043b\u043e\u0436\u0438\u043e\u043d\u0435","infowindow_content":"
\r\n
\"\u041c\u0435\u0441\u0442\u0430
\r\n \r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u043e\u043a\u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435 \u0420\u0430\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0444\u0430\u0431\u0440\u0438\u043a\u0435 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043d\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435     \u0423 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0420\u0430\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0444\u0430\u0431\u0440\u0438\u043a\u0435, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043d\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u043b\u043e\u0436\u0438\u043e\u043d\u0435, \u0438\u0437\u0432\u0440\u0448\u0435\u043d\u043e \u0458\u0435 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0430\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u0446\u0438\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0440\u043f\u0441\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430, \u043d\u0435\u043a\u0435 \u043e\u0434 \u0436\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d\u0435 \u0438\u0437 \u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043b\u043e\u0433\u0430, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0458\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0435 \u0441\u0443 \u0438 \u043e\u043f\u0442\u0443\u0436\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0434 \u0441\u0432\u043e\u0458\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0438 […]","location":{"lat":"45.243444935872326","lng":"19.837753054727628","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/mesta-stradanja-u-okolini-stare-zeleznicke-stanice-i-lozione/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u043e\u043a\u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435 \u0420\u0430\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0444\u0430\u0431\u0440\u0438\u043a\u0435 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043d\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435     \u0423 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0420\u0430\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0444\u0430\u0431\u0440\u0438\u043a\u0435, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043d\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u043b\u043e\u0436\u0438\u043e\u043d\u0435, \u0438\u0437\u0432\u0440\u0448\u0435\u043d\u043e \u0458\u0435 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0430\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u0446\u0438\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0440\u043f\u0441\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430, \u043d\u0435\u043a\u0435 \u043e\u0434 \u0436\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d\u0435 \u0438\u0437 \u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043b\u043e\u0433\u0430, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0458\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0435 \u0441\u0443 \u0438 \u043e\u043f\u0442\u0443\u0436\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0434 \u0441\u0432\u043e\u0458\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0438 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u043e\u043a\u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435 \u0420\u0430\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0444\u0430\u0431\u0440\u0438\u043a\u0435 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043d\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0423 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0420\u0430\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0444\u0430\u0431\u0440\u0438\u043a\u0435, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043d\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u043b\u043e\u0436\u0438\u043e\u043d\u0435, \u0438\u0437\u0432\u0440\u0448\u0435\u043d\u043e \u0458\u0435 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0430\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u0446\u0438\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0440\u043f\u0441\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430, \u043d\u0435\u043a\u0435 \u043e\u0434 \u0436\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d\u0435 \u0438\u0437 \u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043b\u043e\u0433\u0430, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0458\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0435 \u0441\u0443 \u0438 \u043e\u043f\u0442\u0443\u0436\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0434 \u0441\u0432\u043e\u0458\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0438 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0433\u0430 \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0437\u0430\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0434\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0458\u0443 \u0445\u043e\u0440\u0442\u0438\u0458\u0435\u0432\u0430\u0446\u0430 \u0438 \u0435\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u043d\u0438 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430.","post_title":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043d\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u043b\u043e\u0436\u0438\u043e\u043d\u0435","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/mesta-stradanja-u-okolini-stare-zeleznicke-stanice-i-lozione/","post_featured_image":"
\"\u041c\u0435\u0441\u0442\u0430
","post_categories":"13. -23. \u0430\u043f\u0440\u0438\u043b 1941. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614161926:2","%_edit_last%":"2","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.243444935872326","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.837753054727628","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"3\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_thumbnail_id%":"2708","taxonomy=category":"13. -23. \u0430\u043f\u0440\u0438\u043b 1941. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png"},"id":2181,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png","name":"13. - 23. april 1941. godine","id":"3","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"13. - 23. april 1941. godine"}}]},{"source":"post","title":"\u0417\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430 \u041c\u043b\u0430\u0434\u0438\u0445 \u043a\u0430\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0443 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443","infowindow_content":"
\r\n
\"\u0417\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430
\r\n
\r\n
\r\n \u0417\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430 \u041c\u043b\u0430\u0434\u0438\u0445 \u043a\u0430\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0443 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443\r\n
\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442, \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 1942. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0417\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430 \u043c\u043b\u0430\u0434\u0438\u0445 \u0443 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0418\u0433\u045a\u0430\u0442\u0430 \u041f\u0430\u0432\u043b\u0430\u0441\u0430 (\u0421\u043e\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0438 \u0434\u043e\u043c, \u0414\u043e\u043c \u041b\u0435\u0432\u0435\u043d\u0442\u0435, \u0414\u043e\u043c \u043a\u0443\u043b\u0442\u0443\u0440\u0435)   \u041e\u0432\u0430\u0458 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0430\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u043a\u0459\u0443\u0447\u043d\u0443 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u0434\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0445\u0438\u0459\u0430\u0434\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u0443 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u0434\u043e\u0432\u043e\u0452\u0435\u043d\u0438 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u043b\u0435\u0433\u0438\u0442\u0438\u043c\u0438\u0441\u0430\u045a\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0459\u0435\u043d\u0443 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u0458\u0443 […]","location":{"lat":"45.255318994422296","lng":"19.848890017497496","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/zgrada-pozorista-mladih-kao-mesto-secanja-na-novosadsku-raciju/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0417\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430 \u043c\u043b\u0430\u0434\u0438\u0445 \u0443 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0418\u0433\u045a\u0430\u0442\u0430 \u041f\u0430\u0432\u043b\u0430\u0441\u0430 (\u0421\u043e\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0438 \u0434\u043e\u043c, \u0414\u043e\u043c \u041b\u0435\u0432\u0435\u043d\u0442\u0435, \u0414\u043e\u043c \u043a\u0443\u043b\u0442\u0443\u0440\u0435)   \u041e\u0432\u0430\u0458 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0430\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u043a\u0459\u0443\u0447\u043d\u0443 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u0434\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0445\u0438\u0459\u0430\u0434\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u0443 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u0434\u043e\u0432\u043e\u0452\u0435\u043d\u0438 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u043b\u0435\u0433\u0438\u0442\u0438\u043c\u0438\u0441\u0430\u045a\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0459\u0435\u043d\u0443 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u0458\u0443 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0417\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430 \u043c\u043b\u0430\u0434\u0438\u0445 \u0443 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0418\u0433\u045a\u0430\u0442\u0430 \u041f\u0430\u0432\u043b\u0430\u0441\u0430 (\u0421\u043e\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0438 \u0434\u043e\u043c, \u0414\u043e\u043c \u041b\u0435\u0432\u0435\u043d\u0442\u0435, \u0414\u043e\u043c \u043a\u0443\u043b\u0442\u0443\u0440\u0435)
\r\n \r\n\r\n\u041e\u0432\u0430\u0458 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0430\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u043a\u0459\u0443\u0447\u043d\u0443 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u0434\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0445\u0438\u0459\u0430\u0434\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u0443 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u0434\u043e\u0432\u043e\u0452\u0435\u043d\u0438 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u043b\u0435\u0433\u0438\u0442\u0438\u043c\u0438\u0441\u0430\u045a\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0459\u0435\u043d\u0443 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u0458\u0443 \u043e\u0434 \u0447\u0438\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0443\u043a\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043b\u043e \u0434\u0430 \u043b\u0438 \u045b\u0435 \u0431\u0438\u0442\u0438 \u043f\u0443\u0448\u0442\u0435\u043d\u0438 \u0438\u043b\u0438 (\u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u0431\u0438\u0432\u0430\u043b\u043e) \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0435 \u043d\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e \u043e\u0434 \u0433\u0443\u0431\u0438\u043b\u0438\u0448\u0442\u0430. \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0431\u0440\u043e\u0458 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u043e \u043d\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0458 \u043f\u043b\u0430\u0436\u0438 \u0428\u0442\u0440\u0430\u043d\u0434,\u00a0\u043f\u0440\u0435\u0442\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0448\u0430\u043e \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435 \u043f\u0441\u0438\u0445\u0438\u0447\u043a\u043e\u0433 \u0430 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u0438 \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u043a\u043e\u0433 \u043c\u0430\u043b\u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u0440\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u043e\u0432\u043e\u043c \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442\u0443. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0431\u0440\u043e\u0458\u043d\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u043a\u0443\u043f\u0459\u0435\u043d\u0438\u043c \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u0447\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0438\u043c\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0443 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u045b\u0435 \u0458\u0435 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u0438\u0441\u0430\u0442\u0438 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u043a \u043b\u0435\u0433\u0438\u0442\u0438\u043c\u0438\u0441\u0430\u045a\u0430.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0418\u043c\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0443 \u0432\u0438\u0434\u0443 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0458\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u0432\u043e\u043c \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430\u043c\u0435\u045a\u0435\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0442\u0440\u0430\u0458\u0430\u045a\u0430 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435, \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430 \u043c\u043b\u0430\u0434\u0438\u0445 \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0443\u0445\u0432\u0430\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0432 \u043d\u0438\u0437 \u0438\u043d\u0434\u0438\u0432\u0438\u0434\u0443\u0430\u043b\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u0431\u0440\u043e\u0458\u043d\u0438\u0445 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u045a\u0435\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u0441\u0430\u043b\u0435 \u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0443\u043f\u0443\u045b\u0443\u0458\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0443 \u0442\u0440\u0430\u0443\u043c\u0443 \u0432\u0435\u0437\u0430\u043d\u0443 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0442\u0440\u0430\u0433\u0438\u0447\u043d\u0438\u0458\u0438 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458 \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430. \u0418\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0430\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0430\u0440\u043d\u043e \u043a\u0443\u043b\u0442\u0443\u0440\u043d\u0443 \u0438 \u0458\u0430\u0432\u043d\u0443 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0458\u0443, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043e\u0431\u0443\u0445\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0443 \u043e\u043a\u0432\u0438\u0440\u0443 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0442\u043e\u043f\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u0443\u0440\u0431\u0430\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043d\u0435 \u0446\u0435\u043b\u0438\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438, \u043a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430 \u043c\u043b\u0430\u0434\u0438\u0445 \u043a\u0430\u043e \u201e\u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430\u201c \u0458\u0435 \u0441\u0432\u0430\u043a\u0430\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0430\u043d. \u0418\u043f\u0430\u043a, \u043e\u043d \u0458\u0435 \u0438\u0441\u043a\u0459\u0443\u0447\u0438\u0432\u043e \u043b\u0438\u043c\u0438\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0435 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0443 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u0458\u0435\u043c \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u0431\u0443. \u041d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0442\u0430\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0443\u043f\u0459\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0438\u0437 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043d\u0435\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u0458\u0443\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0438 \u0441\u0430 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0458\u043d\u0438\u043c \u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442\u0430, \u043c\u043e\u0433\u0443\u045b\u0435 \u0458\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0432\u0435\u0441\u0442 \u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0458\u0443 \u043e\u0432\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u0441\u0432\u0435\u0433\u0430 \u0442\u0440\u043e\u0458\u0435 \u043e\u0434 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u043d\u0430\u0435\u0441\u0442 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438. \u0421\u0432\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u0446\u0438 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435 \u0432\u0435\u045b \u0441\u0443 \u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0458\u0443 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0438 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0435 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0458\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0443 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u0438\u0445 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430 \u0441\u0430\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0434 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0430 \u0438 \u0440\u043e\u0452\u0430\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0440\u0430\u0433\u0438\u0447\u043d\u0438\u043c \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0438\u043c\u0430. \u041e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e, \u0438\u0437\u0432\u043e\u0440 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0438\u0447\u0435 \u0438\u0437 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438\u0445 \u0444\u0443\u043d\u0434\u0443\u0441\u0430 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u0430.\r\n\r\n \r\n\r\n ","post_title":"\u0417\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430 \u041c\u043b\u0430\u0434\u0438\u0445 \u043a\u0430\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0443 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/zgrada-pozorista-mladih-kao-mesto-secanja-na-novosadsku-raciju/","post_featured_image":"
\"\u0417\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430
","post_categories":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442, \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 1942. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162094:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2159","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.255318994422296","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.848890017497496","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"5\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_elementor_template_type%":"wp-post","taxonomy=category":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442, \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 1942. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png"},"id":2155,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png","name":"Novosadska racija 1942. godine","id":"5","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Novosadska racija 1942. godine"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u0444\u0430\u0440\u0431\u0430\u0440\u0443 \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u0443 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0438 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u040b\u043e\u0448\u0430\u043a \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0438 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435   \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u0432\u0435\u045b\u0435\u043c \u0431\u0440\u043e\u0458\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0430 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430, \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0458\u0435 \u0438 \u0444\u0430\u0440\u0431\u0430\u0440\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0430 ,,\u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0441\u0430 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u043e\u043c \u0438 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u0443 \u0441\u0435 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u043e \u0438\u0437 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430, \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u0443 […]","location":{"lat":"45.25664459935514","lng":"19.848073946520415","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-farbaru-lociranu-na-cosku-zmaj-jovine-i-dunavske-ulice/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u040b\u043e\u0448\u0430\u043a \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0438 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435   \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u0432\u0435\u045b\u0435\u043c \u0431\u0440\u043e\u0458\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0430 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430, \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0458\u0435 \u0438 \u0444\u0430\u0440\u0431\u0430\u0440\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0430 ,,\u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0441\u0430 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u043e\u043c \u0438 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u0443 \u0441\u0435 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u043e \u0438\u0437 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430, \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u0443 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u040b\u043e\u0448\u0430\u043a \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0438 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435
\r\n \r\n\r\n\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u0432\u0435\u045b\u0435\u043c \u0431\u0440\u043e\u0458\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0430 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430, \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0458\u0435 \u0438 \u0444\u0430\u0440\u0431\u0430\u0440\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0430 ,,\u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0441\u0430 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u043e\u043c \u0438 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u0443 \u0441\u0435 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u043e \u0438\u0437 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430, \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043e\u0434 \u0432\u0435\u045b\u0438\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 ,,\u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0438\u0437\u043b\u043e\u0433\u0430 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0435 \u0442\u0435\u043d\u0434\u0435\u201d, \u0444\u0430\u0440\u0431\u0430\u0440\u0430 ,,\u0458\u0435 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430\u201d. \u041e\u043d \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0443 ,,\u0442\u043e\u0458 \u043c\u0430\u045a\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0444\u0430\u0440\u0431\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0438\u043b\u0443\u201d, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u043c\u0443 \u0441\u0435 \u0441\u0432\u0438\u0452\u0430\u043b\u043e \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0446 \u0441\u0430 \u0432\u0438\u0441\u0438\u043d\u0435 \u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043e \u043f\u0430\u043f\u0438\u0440\u043d\u0443 \u0448\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u043b\u0443 \u0441\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0459\u0435\u043d\u043e\u043c \u0444\u0430\u0440\u0431\u043e\u043c \u0438 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0432\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u043b\u043e\u201d. \u041e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0444\u0430\u0440\u0431\u0435 ,,\u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043f\u043e \u0442\u043e\u0458 \u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u043d\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438\u0445 \u0431\u043e\u0458\u0430 \u043e\u0434 \u0444\u0430\u0440\u0431\u0435 \u0438 \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0443\u0432\u0438\u0458\u0430\u043e \u043f\u0430\u043f\u0438\u0440\u043d\u0435 \u0448\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u043b\u0435 \u0438 \u043f\u0443\u043d\u0438\u043e \u0438\u0445 \u0444\u0430\u0440\u0431\u043e\u043c\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0438\u0437\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0432\u0430\u0433\u0430 \u0437\u0430 \u043c\u0435\u0440\u0435\u045a\u0435 \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 ,,\u0430\u0443\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0441\u043a\u0443 \u043a\u0430\u0437\u0430\u0459\u043a\u0443\u201d \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0431\u0438\u043b\u043e ,,\u043d\u0435\u043e\u0431\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u0442\u0430\u0434\u0430 \u0432\u0430\u0433\u0435 \u0432\u0435\u045b\u0438\u043d\u043e\u043c \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0441\u0432\u0443\u0434\u0430 \u0441\u0430 \u0442\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430\u201d. \u041d\u0430 \u043f\u0438\u0442\u0430\u045a\u0435 \u0434\u0430 \u043b\u0438 \u0458\u0435 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0443 \u0442\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u043d\u0438 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438 \u043d\u0438 \u043e\u043d ,,\u043d\u0438\u0441\u0443 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0444\u0430\u0440\u0431\u0435\u201d, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u0440\u043e\u0452\u0430\u043a ,,\u0447\u0438\u043a\u0430 \u041f\u0430\u0432\u043b\u0435 \u0438\u0437 \u0421\u0442\u0430\u0440\u0435 \u041f\u0430\u0437\u043e\u0432\u0435\u201d \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0434\u0430 \u0438\u0445 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u0438 \u0421\u0430\u0434, \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e ,,\u0441\u0432\u0440\u0430\u045b\u0430\u043e \u0443 \u0442\u0443 \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0444\u0430\u0440\u0431\u0435 \u0434\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0438 \u043d\u0435\u0448\u0442\u043e\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u0444\u0430\u0440\u0431\u0430\u0440\u0443 \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u0443 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0438 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-farbaru-lociranu-na-cosku-zmaj-jovine-i-dunavske-ulice/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162307:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2152","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25664459935514","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.848073946520415","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2151,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u041b\u0438\u043f\u0430\u0440 \u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0447\u0443\u0434\u0438\u043e ,,\u0437\u0430\u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0459\u0443\u0434\u0438 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043b\u043e \u0434\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0445\u0440\u0430\u043c\u0431\u0435\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0435 \u0438\u0441\u043a\u0459\u0443\u0447\u0438\u0432\u043e \u0443 \u041b\u0438\u043f\u0430\u0440\u0443\u201d, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0442\u0430\u043a\u0432\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d. \u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e ,,\u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0442\u0438\u0445 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430\u201d \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 […]","location":{"lat":"45.25636507569459","lng":"19.847532349538454","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-prodavnicu-lipar-u-zmaj-jovinoj-ulici/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0447\u0443\u0434\u0438\u043e ,,\u0437\u0430\u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0459\u0443\u0434\u0438 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043b\u043e \u0434\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0445\u0440\u0430\u043c\u0431\u0435\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0435 \u0438\u0441\u043a\u0459\u0443\u0447\u0438\u0432\u043e \u0443 \u041b\u0438\u043f\u0430\u0440\u0443\u201d, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0442\u0430\u043a\u0432\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d. \u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e ,,\u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0442\u0438\u0445 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430\u201d \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430
\r\n
\r\n\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0447\u0443\u0434\u0438\u043e ,,\u0437\u0430\u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0459\u0443\u0434\u0438 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043b\u043e \u0434\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0445\u0440\u0430\u043c\u0431\u0435\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0435 \u0438\u0441\u043a\u0459\u0443\u0447\u0438\u0432\u043e \u0443 \u041b\u0438\u043f\u0430\u0440\u0443\u201d, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0442\u0430\u043a\u0432\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d. \u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e ,,\u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0442\u0438\u0445 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430\u201d \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 ,,\u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u0438\u0441\u043a\u0459\u0443\u0447\u0438\u0432\u043e\u201d \u0443 \u041b\u0438\u043f\u0430\u0440\u0443, \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u0458\u043a\u0430, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0438\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u043c\u0430 \u043d\u0438\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u043e\u0431\u0458\u0430\u0441\u043d\u0438 \u0437\u0430\u0448\u0442\u043e \u0438\u0434\u0435 \u0431\u0430\u0448 \u0443 \u041b\u0438\u043f\u0430\u0440, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430\u201d, \u0438\u0430\u043a\u043e \u0438\u043c \u043d\u0438\u0458\u0435 ,,\u0431\u0430\u0448 \u0431\u0438\u043e \u0443 \u0431\u043b\u0438\u0437\u0438\u043d\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0438\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0438 \u0432\u0435\u045b\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0443 \u0436\u0438\u0432\u0435\u043b\u0438\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 ,,\u043c\u0438\u0441\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0443 \u041b\u0438\u043f\u0430\u0440 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0442\u0430\u043a\u0432\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0435\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 ,,\u0459\u0443\u0434\u0438\u043c\u0430 \u0434\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u043e \u0432\u0430\u0459\u0434\u0430 \u0442\u043e \u0438\u043c\u0435 \u043f\u0430 \u0441\u0443 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0438\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0458\u0432\u0438\u0448\u0435 \u0443 \u0442\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443\u201d.\r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u041b\u0438\u043f\u0430\u0440 \u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-prodavnicu-lipar-u-zmaj-jovinoj-ulici/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162307:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2148","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25636507569459","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.847532349538454","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2147,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d \u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430   \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0443\u00a0 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e ,,\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0448\u045a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0417\u0435\u043d\u0438\u0442 \u0438 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0421\u0432\u0438\u0458\u0435\u0442\u043b\u043e\u0441\u0442\u201d, \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 ,,\u043f\u043e\u043f\u0443\u0442 \u0441\u0432\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0434\u0435\u0446\u0435 \u0443 \u045a\u0438\u043c\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0436\u0432\u0430\u043a\u0435\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u043e \u043d\u0435\u0448\u0442\u043e \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e\u201d. \u041f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u0446\u0438\u0433\u0430\u0440\u0435\u0442 […]","location":{"lat":"45.25607161721702","lng":"19.846982949600108","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-komision-u-zmaj-jovinoj-ulici/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430   \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0443\u00a0 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e ,,\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0448\u045a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0417\u0435\u043d\u0438\u0442 \u0438 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0421\u0432\u0438\u0458\u0435\u0442\u043b\u043e\u0441\u0442\u201d, \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 ,,\u043f\u043e\u043f\u0443\u0442 \u0441\u0432\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0434\u0435\u0446\u0435 \u0443 \u045a\u0438\u043c\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0436\u0432\u0430\u043a\u0435\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u043e \u043d\u0435\u0448\u0442\u043e \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e\u201d. \u041f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u0446\u0438\u0433\u0430\u0440\u0435\u0442 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430
\r\n \r\n\r\n\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0443\u00a0 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e ,,\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0448\u045a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0417\u0435\u043d\u0438\u0442 \u0438 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0421\u0432\u0438\u0458\u0435\u0442\u043b\u043e\u0441\u0442\u201d, \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 ,,\u043f\u043e\u043f\u0443\u0442 \u0441\u0432\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0434\u0435\u0446\u0435 \u0443 \u045a\u0438\u043c\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0436\u0432\u0430\u043a\u0435\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u043e \u043d\u0435\u0448\u0442\u043e \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e\u201d. \u041f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u0446\u0438\u0433\u0430\u0440\u0435\u0442 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0430\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 ,,\u0411\u0430\u0437\u043e\u043a\u0430 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0430 \u0443 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043a\u0432\u0430\u0434\u0440\u0430 \u2013 \u043c\u0430\u043b\u0435 \u043f\u043b\u043e\u0447\u0438\u0446\u0435\u201d, \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u0431\u0438\u043b\u0435 \u0443\u043a\u0443\u0441\u043d\u0435 \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0438\u0437 \u0443\u0432\u043e\u0437\u0430\u201d \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043e\u0434 \u0441\u0432\u0438\u0445 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0438 ,,\u0434\u043e\u043c\u0430\u045b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u045a\u0435 \u043a\u043e\u0434 \u043a\u043e\u0458\u0438\u0445 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u0458\u0432\u0438\u0448\u0435 \u043e\u0441\u0435\u045b\u0430\u043e \u0448\u0435\u045b\u0435\u0440\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0442\u0435 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0458\u0430\u043a\u043e \u0441\u043a\u0443\u043f\u0435, \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0434\u043e\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0435 \u0438\u0437 \u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0435\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 ,,\u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0430\u0434 \u0438\u043b\u0438 \u0447\u0430\u043a \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0430\u0434\u0430\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043e\u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0435 ,,\u0443\u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c \u0438\u043c\u0438\u0442\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u0426\u0430\u043c\u0435\u043b \u0446\u0438\u0433\u0430\u0440\u0435\u0442\u0430\u201d \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0438\u043c ,,\u0458\u0435 \u0438 \u043a\u0443\u0442\u0438\u0458\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0426\u0430\u043c\u0435\u043b \u0446\u0438\u0433\u0430\u0440\u0435\u0442\u0430\u043c\u0430\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435, \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0438\u045a\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0411\u0430\u0437\u043e\u043a\u0430 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0435 ,,\u0438\u043c\u0430\u043b\u0435 \u0441\u043b\u0438\u0447\u0438\u0446\u0435, \u0434\u043e\u043a \u0438\u0445 \u0446\u0438\u0433\u0430\u0440\u0435\u0442 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0435 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0435\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0430\u045a\u0435 \u0442\u0438\u0445 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u043e \u043d\u0435\u043a\u0443 \u0432\u0440\u0441\u0442\u0443 ,,\u0438\u043c\u0438\u045f\u0430 \u0443 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0458 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0438\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 ,,\u0434\u0435\u0446\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0432\u043b\u0430\u0447\u0438\u043b\u0435 \u0442\u0435 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0431\u0438 \u0441\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0440\u043e\u0437\u0435 \u0431\u043e\u0458\u0435\u201d \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043e\u0434 ,,\u0434\u043e\u043c\u0430\u045b\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0431\u0435\u043b\u0435 \u0431\u043e\u0458\u0435\u201d. \u041f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0436\u0432\u0430\u043a\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0443, \u0441\u0435\u0442\u0438\u043e \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433 \u0438\u0437 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0434\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u043c ,,\u0443\u043a\u0440\u0430\u043e \u043d\u043e\u0432\u0430\u0446 \u043e\u0434 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0430\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u043a\u0443\u043f\u0438\u043e \u0446\u0435\u043b\u0443 \u043a\u0443\u0442\u0438\u0458\u0443 \u0442\u0438\u0445 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0430\u201d \u043e \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 ,,\u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0446\u0435\u043b\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0430\u201d. \u041d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0438\u045a\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0433\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 ,,\u0446\u0438\u0433\u0430\u0440\u0435\u0442 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0430\u201d \u0443 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0443 ,,\u043f\u0435\u0442 \u043f\u0443\u0442\u0430 \u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u043b\u0438 \u043e\u043d \u0438\u043c\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0430, \u043f\u0440\u0435 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u043e\u0442\u043a\u0443\u0446\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0430\u0440 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0438 \u0442\u043e \u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430\u045a\u0435 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0430\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0434\u043e\u043c\u0430\u045b\u0435 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 ,,\u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0437\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0424\u0430\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u201d \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u043e\u043d \u0438 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0432\u0438 ,,\u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043e\u043d\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0443 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443 ,,\u043c\u0430\u043b\u0438\u0445 \u0442\u0430\u043d\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043b\u043e\u0447\u0438\u0446\u0430 \u0438 \u0458\u0430\u043a\u043e \u0442\u0432\u0440\u0434\u0435 \u0441\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0438\u043c \u0441\u043b\u0438\u0447\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430 \u0444\u0443\u0434\u0431\u0430\u043b\u0435\u0440\u0430\u201d. \u0417\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043e\u0434 \u0443\u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u0445 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0430, \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 ,,\u0424\u0430\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u0441\u0435 \u0442\u0435\u0448\u043a\u043e \u0436\u0432\u0430\u043a\u0430\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443 \u0441\u0435 \u0433\u0443\u0442\u0430\u043e \u0458\u0435\u0440 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043e \u0435\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u201d. \u041f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0438 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0430 \u0441\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u043d\u043e\u045b\u0438 \u0434\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u0447\u0430\u0448\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0448\u043e\u0459\u0438 \u0432\u043e\u0434\u0435\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0438\u0445 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u0431\u0430\u0446\u0430\u043b\u0438 ,,\u0438 \u043f\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0434\u0430\u043d\u0430\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 ,,\u043c\u043d\u043e\u0433\u0438, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043e\u043d \u0438 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u0430\u201d \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e ,,\u0434\u0440\u0432\u0435\u043d\u0438\u043c \u0440\u043e\u0437\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0446\u0440\u0432\u0435\u043d\u0438\u043c \u0431\u043e\u0458\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430 \u0431\u043e\u0458\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0431\u0438\u0447\u043d\u0435 \u0436\u0432\u0430\u043a\u0435\u201d \u043a\u0430\u043a\u043e \u0431\u0438 \u0441\u0435 ,,\u0443 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0438 \u0445\u0432\u0430\u043b\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0436\u0432\u0430\u045b\u0443 \u0411\u0430\u0437\u043e\u043a\u0443\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d \u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-komision-u-zmaj-jovinoj-ulici/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162308:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2138","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25607161721702","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.846982949600108","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2134,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0412\u0443\u043a \u041a\u0430\u0440\u0430\u045f\u0438\u045b \u0438 \u0421\u0432\u0438\u0458\u0435\u0442\u043b\u043e\u0441\u0442","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 [ngg src=“galleries“ ids=“9″ display=“basic_imagebrowser“]\u041e\u0431\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u0434 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0435 \u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438, \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e\u043f\u0443\u0442\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0435 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0435 \u043f\u0430\u043f\u0438\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443.   \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430, \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0441\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0448\u0430\u043e \u0443 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0443 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e\u0432\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435, \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433 […]","location":{"lat":"45.25572011725917","lng":"19.846357033884658","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnje-knjizare-vuk-karadzic-i-svijetlost/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 [ngg src=“galleries“ ids=“9″ display=“basic_imagebrowser“]\u041e\u0431\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u0434 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0435 \u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438, \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e\u043f\u0443\u0442\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0435 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0435 \u043f\u0430\u043f\u0438\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443.   \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430, \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0441\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0448\u0430\u043e \u0443 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0443 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e\u0432\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435, \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430
\r\n[ngg src=\"galleries\" ids=\"9\" display=\"basic_imagebrowser\"]\u041e\u0431\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u0434 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0435 \u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438, \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e\u043f\u0443\u0442\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0435 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0435 \u043f\u0430\u043f\u0438\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443.\r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430, \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0441\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0448\u0430\u043e \u0443 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0443 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e\u0432\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435, \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e ,,\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043c\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435 \u0443 \u045a\u0438\u043c\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0433\u0435\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0443\u045f\u0431\u0435\u043d\u0438\u043a\u0435, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0443 \u0441\u0435 ,,\u0458\u0430\u043a\u043e \u0434\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043e \u043c\u0438\u0440\u0438\u0441 \u0441\u0432\u0435\u0436\u0435\u0433 \u043f\u0430\u043f\u0438\u0440\u0430\u201d. \u0423\u0458\u0435\u0434\u043d\u043e \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e \u0448\u0442\u043e \u043c\u0443 \u0441\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u043e\u201d, \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e ,,\u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0442\u0430\u0458 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0438\u045a\u0430\u043b\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e ,,\u0458\u0430\u043a\u043e \u0442\u0443\u0436\u0430\u043d \u0443 \u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u201d, \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430 \u0433\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e \u043e\u0434\u0443\u0448\u0435\u0432\u0459\u0430\u0432\u0430\u043e \u043c\u0438\u0440\u0438\u0441 \u0448\u0442\u0430\u043c\u043f\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u043e\u0458\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u0448\u0438\u0440\u0438\u043e \u0443 \u043e\u0431\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0412\u0443\u043a \u041a\u0430\u0440\u0430\u045f\u0438\u045b \u0438 \u0421\u0432\u0438\u0458\u0435\u0442\u043b\u043e\u0441\u0442","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnje-knjizare-vuk-karadzic-i-svijetlost/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1610467109:3","%_edit_last%":"3","%_thumbnail_id%":"2131","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25572011725917","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.846357033884658","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2128,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043b\u0438\u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u043a\u0443 \u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u043b\u0438\u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 [ngg src=“galleries“ ids=“10″ display=“basic_imagebrowser“]\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0432\u043e\u0452\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0434\u0432\u0430\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0432\u0435\u043a\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0452\u0430\u043a \u041e\u0428 \u0402\u043e\u0452\u0435 \u041d\u0430\u0442\u043e\u0448\u0435\u0432\u0438\u045b \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043d\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0441\u043a\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0433\u043b\u0435\u0434\u0435 \u0443 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043b\u0438\u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u043a\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438. \u041f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0445 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 […]","location":{"lat":"45.25717720366284","lng":"19.84189431848646","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-skolsku-polikliniku-u-njegosevoj-ulici/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u043b\u0438\u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 [ngg src=“galleries“ ids=“10″ display=“basic_imagebrowser“]\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0432\u043e\u0452\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0434\u0432\u0430\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0432\u0435\u043a\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0452\u0430\u043a \u041e\u0428 \u0402\u043e\u0452\u0435 \u041d\u0430\u0442\u043e\u0448\u0435\u0432\u0438\u045b \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043d\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0441\u043a\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0433\u043b\u0435\u0434\u0435 \u0443 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043b\u0438\u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u043a\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438. \u041f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0445 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u043b\u0438\u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438
\r\n[ngg src=\"galleries\" ids=\"10\" display=\"basic_imagebrowser\"]\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0432\u043e\u0452\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0434\u0432\u0430\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0432\u0435\u043a\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0452\u0430\u043a \u041e\u0428 \u0402\u043e\u0452\u0435 \u041d\u0430\u0442\u043e\u0448\u0435\u0432\u0438\u045b \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043d\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0441\u043a\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0433\u043b\u0435\u0434\u0435 \u0443 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043b\u0438\u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u043a\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438. \u041f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0445 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0433 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043f\u0440\u0435\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430 \u043e\u0431\u0438\u0447\u043d\u043e \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0443\u043b\u043e\u0433\u0443 ,,\u0434\u0430 \u0441\u0430 \u0436\u0430\u0440\u0430\u0447\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0448\u0442\u0435 \u043a\u0430\u0459\u0430\u0432\u0443 \u043f\u0435\u045b\u201d \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0433\u0440\u0435\u0458\u043d\u043e \u0442\u0435\u043b\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0430 \u0443\u043d\u0443\u0442\u0430\u0440 \u0430\u043c\u0431\u0443\u043b\u0430\u043d\u0442\u0435. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043d\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u043d \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438 ,,\u0443\u0442\u0440\u043a\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043e \u045b\u0435 \u043f\u0440\u0432\u0438 \u0434\u043e\u045b\u0438 \u0434\u043e \u0436\u0430\u0440\u0430\u0447\u0430\u201d \u043a\u0430\u043a\u043e \u0431\u0438 \u0438\u043c\u043b\u0438 ,,\u0442\u043e \u0437\u0430\u0434\u043e\u0432\u043e\u0459\u0441\u0442\u0432\u043e \u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0430\u0447\u043a\u0430\u0458\u0443 \u043a\u0430\u0459\u0430\u0432\u0443 \u043f\u0435\u045b\u201d. \u0421\u0440\u0435\u0452\u0438\u0432\u0430\u045a\u0435 \u043f\u0435\u045b\u0438 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430 \u0432\u0440\u0441\u0442\u0430 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0435\u0437\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0443 \u0458\u0435 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438\u043c\u0430 \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0436\u0443\u0440\u043d\u0430 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0441\u043a\u0430 \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043f\u0440\u0435\u0433\u043b\u0435\u0434\u0443 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u043a\u0430. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043d\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0431\u043e\u043b\u043d\u0438\u0447\u0430\u0440\u043a\u0430 \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043e\u0432\u043e \u0437\u0430\u0434\u0443\u0436\u0435\u045a\u0435, \u043a\u0430\u043a\u043e \u043e\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0431\u0438 \u043c\u043e\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0442\u043e \u0434\u0430 \u0440\u0430\u0434\u0438\u201d.  \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u0430, \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0458\u0435 \u0434\u043e\u0448\u043b\u043e \u0434\u043e \u0442\u043e\u0433\u0430 ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u043f\u0430\u043e \u0436\u0430\u0440 \u0438\u0437 \u043f\u0435\u045b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0447\u0438\u0448\u045b\u0435\u045a\u0430 \u043f\u0435\u045b\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u201d, \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0447\u0435\u0433\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c \u043e\u043d \u0438 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438 \u0432\u0440\u0448\u045a\u0430\u0446\u0438 \u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0430 \u0442\u0438\u043c \u0436\u0430\u0440\u043e\u043c, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0435 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u0448\u0442\u0438\u043d\u0435 \u0441\u0430 \u0442\u0438\u043c \u0436\u0430\u0440\u043e\u043c\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043b\u0438\u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u043a\u0443 \u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-skolsku-polikliniku-u-njegosevoj-ulici/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162457:2","%_edit_last%":"3","%_thumbnail_id%":"2117","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25717720366284","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.84189431848646","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2116,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458, \u0413\u0440\u0447\u043a\u043e\u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430","infowindow_content":"
\r\n
\"\u041c\u0435\u0441\u0442\u0430
\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430, \u045b\u043e\u0448\u0430\u043a \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0438 \u0413\u0440\u0447\u043a\u043e\u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u045b\u043e\u0448\u0430\u043a \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0438 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0433 \u0442\u0440\u0433\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0433\u0443\u0431\u0459\u0435\u045a\u0430 \u0446\u0438\u0432\u0438\u043b\u043d\u043e\u0433 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u0448\u0442\u0432\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0442\u0440\u0435\u045b\u0435\u0433 \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435, 23. \u0458\u0430\u043d\u0443\u0430\u0440\u0430, \u0441\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0443\u0436 \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u043e\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0441\u0430 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u0438\u043c \u0442\u0440\u0433\u043e\u043c \u0438 \u0413\u0440\u0447\u043a\u043e\u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u043e\u043c, \u043d\u0430\u0458\u0440\u0435\u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043e\u0441\u043b\u0438\u043a\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0438 \u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043e\u0437\u043d\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0458\u0435. \u0412\u0435\u045b\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0433\u0443\u0431\u0459\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0436\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438 \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u0445 […]","location":{"lat":"45.25747825989975","lng":"19.844382734633513","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/mesta-masovnih-stradanja-u-mileticevoj-grckoskolskoj-i-okolnim-ulicama/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430, \u045b\u043e\u0448\u0430\u043a \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0438 \u0413\u0440\u0447\u043a\u043e\u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u045b\u043e\u0448\u0430\u043a \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0438 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0433 \u0442\u0440\u0433\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0433\u0443\u0431\u0459\u0435\u045a\u0430 \u0446\u0438\u0432\u0438\u043b\u043d\u043e\u0433 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u0448\u0442\u0432\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0442\u0440\u0435\u045b\u0435\u0433 \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435, 23. \u0458\u0430\u043d\u0443\u0430\u0440\u0430, \u0441\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0443\u0436 \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u043e\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0441\u0430 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u0438\u043c \u0442\u0440\u0433\u043e\u043c \u0438 \u0413\u0440\u0447\u043a\u043e\u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u043e\u043c, \u043d\u0430\u0458\u0440\u0435\u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043e\u0441\u043b\u0438\u043a\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0438 \u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043e\u0437\u043d\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0458\u0435. \u0412\u0435\u045b\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0433\u0443\u0431\u0459\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0436\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438 \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u0445 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430, \u045b\u043e\u0448\u0430\u043a \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0438 \u0413\u0440\u0447\u043a\u043e\u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u045b\u043e\u0448\u0430\u043a \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0438 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0433 \u0442\u0440\u0433\u0430
\r\n\u041c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0433\u0443\u0431\u0459\u0435\u045a\u0430 \u0446\u0438\u0432\u0438\u043b\u043d\u043e\u0433 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u0448\u0442\u0432\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0442\u0440\u0435\u045b\u0435\u0433 \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435, 23. \u0458\u0430\u043d\u0443\u0430\u0440\u0430, \u0441\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0443\u0436 \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u043e\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0441\u0430 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u0438\u043c \u0442\u0440\u0433\u043e\u043c \u0438 \u0413\u0440\u0447\u043a\u043e\u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u043e\u043c, \u043d\u0430\u0458\u0440\u0435\u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043e\u0441\u043b\u0438\u043a\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0438 \u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043e\u0437\u043d\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0458\u0435.\r\n\r\n\u0412\u0435\u045b\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0433\u0443\u0431\u0459\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0436\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438 \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u0445 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430. \u041e\u043d\u0438 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043b\u0430\u0436\u043d\u043e \u0438 \u0442\u0435\u043d\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u043e\u0437\u043d\u043e \u043e\u043f\u0442\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0432\u043e\u0434\u043d\u0438 \u043e\u0442\u043f\u043e\u0440 \u043e\u0440\u0443\u0436\u0430\u043d\u043e\u0458 \u0441\u0438\u043b\u0438. \u041f\u0440\u0438 \u0442\u043e\u043c\u0435, \u0432\u0435\u045b\u0438\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u0435\u0433\u0438\u0442\u0438\u043c\u0438\u0441\u0430\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043f\u0440\u0435\u0442\u0445\u043e\u0434\u043d\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u0434\u0430\u043d\u0430, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0434\u0435\u043e \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0430\u0432\u0430\u043d. \u0423 \u0442\u043e\u043c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0443, \u043f\u043e\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0440\u0435\u0441 \u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043e \u0438\u0441\u043a\u0459\u0443\u0447\u0438\u0432\u043e \u0437\u0430 \u0446\u0438\u0459 \u0443\u0431\u0438\u0458\u0430\u045a\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u0436\u043d\u043e \u0441\u0440\u043f\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u0458\u0435\u0432\u0440\u0435\u0458\u0441\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043f\u0459\u0430\u0447\u043a\u0430\u045a\u0435 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432\u0435 \u0438\u043c\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043b\u043e \u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435. \u0421\u0443\u0434\u0435\u045b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0446\u0438\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u0430\u0436\u0435, \u0436\u0440\u0442\u0432\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0430\u0432 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0432\u043e \u0431\u0438\u043b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043c\u043e\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0434\u0430 \u043a\u043b\u0435\u043a\u043d\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u043b\u0435\u0433\u043d\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u043d\u0435\u0433 \u0434\u0430 \u0431\u0438 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0443\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0435 \u0441\u0430 \u043b\u0435\u0452\u0430. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435, \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0443 \u043f\u043e\u0442\u043f\u0443\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u0447\u0435\u043d\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0438\u043c\u0430 \u0436\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430. \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0433 \u0442\u0440\u0433\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u201e\u0433\u043e\u043c\u0438\u043b\u0430 \u043b\u0435\u0448\u0435\u0432\u0430\u201c, \u0447\u0438\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0432\u0438\u0441\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u0433 \u0438 \u043f\u043e \u043c\u0435\u0442\u0440\u0430. \u0418\u0430\u043a\u043e \u0431\u0440\u043e\u0458 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d \u043d\u0430 \u043e\u0432\u0438\u043c \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430\u043c\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0446\u0438\u0437\u043d\u043e \u0443\u0442\u0432\u0440\u0452\u0435\u043d, \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0443 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u0447\u0430\u043d\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0435 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0438\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0442\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0434\u043d\u0435\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u043e \u043d\u0430\u0458\u043c\u0430\u045a\u0435 120 \u0446\u0438\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043e\u0434 \u043a\u043e\u0458\u0438\u0445 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0436\u0435\u043d\u0430, \u0434\u0435\u0446\u0435, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430 \u0443 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u0458\u043e\u0458 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u043e\u0458 \u0434\u043e\u0431\u0438.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0441\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0443 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0443\u0458\u0443 \u043d\u0430 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0435 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0430\u0447\u043d\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0458\u0435\u0432\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0435 \u0440\u0435\u0444\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0458\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u0442\u0440\u0430\u0433\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430. \u0423 \u0442\u043e\u043c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0443 \u043c\u043e\u0433\u0443\u045b\u0435 \u0458\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0432\u043e\u0458\u0438\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0458\u0435\u0434\u043d\u0435 \u043c\u0430\u0458\u043a\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d\u0430 \u0441\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0458\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0442\u0430 \u043e\u0434 \u043a\u043e\u0458\u0438\u0445 \u0458\u0435 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e \u0431\u0438\u043b\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u043e \u0441\u0432\u0435\u0433\u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u0434\u0440\u0436\u0430\u043b\u0430 \u0437\u0430 \u0440\u0443\u043a\u0443, \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u0443 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0458 \u0440\u0443\u0446\u0438 \u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430 \u043e\u0434\u043e\u0458\u0447\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u043e \u0441\u0432\u0435\u0433\u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043c\u0435\u0441\u0435\u0446\u0438. \u0421\u0432\u0435\u0434\u043e\u0446\u0438 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430 \u0441\u0443 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0434\u0443\u0436 \u0446\u0435\u043b\u0435 \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430, \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0443 \u0442\u0440\u0430\u0458\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0441\u0430\u0442\u0438, \u0447\u0443\u043e \u043f\u043b\u0430\u0447, \u0458\u0430\u0443\u0446\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u043e\u043c\u0430\u0433\u0430\u045a\u0435 \u0436\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0416\u0440\u0442\u0432\u0435 \u0441\u0443 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0442\u0440\u0435\u0441\u0430\u043b\u0438 \u0432\u043e\u0458\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0438 \u0443\u0437\u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043c \u0434\u0440\u0430\u0433\u043e\u0446\u0435\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043d\u043e\u0432\u0430\u0446 \u0438\u0437 \u045f\u0435\u043f\u043e\u0432\u0430, \u0430 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0458\u0435 \u0438 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0458\u0435\u0432\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0436\u0440\u0442\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0441\u043a\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0438 \u0433\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u043e\u0431\u0435. \u041b\u0435\u0448\u0435\u0432\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0443 \u043e\u0434\u0432\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438 \u0432\u043e\u0458\u043d\u0438\u043c \u043a\u0430\u043c\u0438\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430 \u0434\u043e \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0430 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u043f\u0440\u0435\u0442\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u043f\u0440\u0435\u043c\u0459\u0435\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0430 \u0443 \u043b\u0435\u0434\u0443 \u0431\u0430\u0446\u0430\u043d\u0438 \u0443 \u0440\u0435\u043a\u0443.\r\n\r\n\u0410\u0443\u0442\u043e\u0440: \u041a\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0458\u0430\u043d \u041e\u0431\u0448\u0443\u0441\u0442","post_title":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458, \u0413\u0440\u0447\u043a\u043e\u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/mesta-masovnih-stradanja-u-mileticevoj-grckoskolskoj-i-okolnim-ulicama/","post_featured_image":"
\"\u041c\u0435\u0441\u0442\u0430
","post_categories":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442, \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 1942. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162271:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2111","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25747825989975","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.844382734633513","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"5\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442, \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 1942. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png"},"id":2110,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png","name":"Novosadska racija 1942. godine","id":"5","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Novosadska racija 1942. godine"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0430\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0433 \u0442\u0440\u0433\u0430","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0410\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0433 \u0422\u0440\u0433\u0430. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0443 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u0430\u043f\u043e\u0442\u0435\u0446\u0438 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u0458\u043a\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043b\u0435\u043a\u043e\u0432\u0435 \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0431\u0438\u043e \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446, \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u0438 \u0441\u043b\u0430\u0442\u043a\u0438\u0448\u0438 \u0443 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438 ,,\u043f\u0443\u0441\u043b\u0438\u0446\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e \u0430\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430\u201d. \u041f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e […]","location":{"lat":"45.25671753434739","lng":"19.843664286868197","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-apoteku-na-cosku-njegoseve-ulice-i-trifkovicevog-trga/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0410\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0433 \u0422\u0440\u0433\u0430. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0443 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u0430\u043f\u043e\u0442\u0435\u0446\u0438 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u0458\u043a\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043b\u0435\u043a\u043e\u0432\u0435 \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0431\u0438\u043e \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446, \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u0438 \u0441\u043b\u0430\u0442\u043a\u0438\u0448\u0438 \u0443 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438 ,,\u043f\u0443\u0441\u043b\u0438\u0446\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e \u0430\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430\u201d. \u041f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0410\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0433 \u0422\u0440\u0433\u0430.
\r\n
\r\n\u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0443 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u0430\u043f\u043e\u0442\u0435\u0446\u0438 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u0458\u043a\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043b\u0435\u043a\u043e\u0432\u0435 \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0431\u0438\u043e \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446, \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u0438 \u0441\u043b\u0430\u0442\u043a\u0438\u0448\u0438 \u0443 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438 ,,\u043f\u0443\u0441\u043b\u0438\u0446\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e \u0430\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430\u201d. \u041f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043e\u043d \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0446\u0430 \u0434\u043e\u043a \u0441\u0443 \u0447\u0435\u043a\u0430\u043b\u0438 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432\u0435 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0435 \u0434\u0430 ,,\u043f\u0440\u0435\u0443\u0437\u043c\u0443 \u043b\u0435\u043a\u043e\u0432\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0446\u0435\u043f\u0442\u201d, \u0431\u0443\u0434\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 ,,\u043d\u0435\u043c\u0438\u0440\u043d\u0438 \u0438 \u043d\u0435\u0441\u0442\u0430\u0448\u043d\u0438, \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0434\u043e\u0431\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0435 \u043f\u0443\u0441\u043b\u0438\u0446\u0435\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u0458 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d \u0431\u0438\u043b\u0438 ,,\u0443\u043c\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u201d \u043e\u0434 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0458\u0438\u0445 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0430 \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0437\u0443\u043c\u0438\u0440\u0430\u045a\u0435\u043c \u043a\u0443\u043f\u0459\u0435\u043d\u0438\u0445 ,,\u0441\u043b\u0430\u0442\u043a\u0438\u0448\u0430\u201d, \u0434\u043e\u043a \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432\u0438 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u0434\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0434 \u0437\u0430 \u043b\u0435\u043a\u043e\u0432\u0435.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0430\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0433 \u0442\u0440\u0433\u0430","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-apoteku-na-cosku-njegoseve-ulice-i-trifkovicevog-trga/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162389:2","%_edit_last%":"2","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25671753434739","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.843664286868197","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_thumbnail_id%":"2106","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2098,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u0437\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0435 \u043d\u0430 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u043c \u0442\u0440\u0433\u0443","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432 \u0442\u0440\u0433 \u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0432\u0435\u043e\u043c\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0431\u0430\u043a\u0438. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u0440\u0430\u043d\u0438\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0434\u0438\u043c\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u201c\u0441\u0432\u0435 \u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e, \u0431\u0443\u0447\u043d\u043e \u0438 \u0445\u0430\u043e\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u201d, […]","location":{"lat":"45.25668146419118","lng":"19.843952049253847","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-terminal-za-gradske-autobuse-na-trifkovicevom-trgu/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432 \u0442\u0440\u0433 \u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0432\u0435\u043e\u043c\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0431\u0430\u043a\u0438. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u0440\u0430\u043d\u0438\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0434\u0438\u043c\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u201c\u0441\u0432\u0435 \u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e, \u0431\u0443\u0447\u043d\u043e \u0438 \u0445\u0430\u043e\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u201d, […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432 \u0442\u0440\u0433
\r\n
\r\n\u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0432\u0435\u043e\u043c\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0431\u0430\u043a\u0438. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u0440\u0430\u043d\u0438\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0434\u0438\u043c\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u201c\u0441\u0432\u0435 \u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e, \u0431\u0443\u0447\u043d\u043e \u0438 \u0445\u0430\u043e\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445 \u0441\u0432\u0430\u043a\u0438 \u043f\u0443\u0442 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u201c\u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0431\u0440\u0438\u043d\u0443\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u045b\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u0438 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441 \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u045b\u0435 \u0438\u0437\u0433\u0443\u0431\u0438\u0442\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u0431\u0438\u043e \u0440\u0435\u043b\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u043a\u0440\u0430\u0442\u043a\u043e \u0443 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0438\u0437\u043c\u0435\u0448\u0442\u0430\u045a\u0430 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0430 \u0422\u0440\u0433\u0430 \u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043d\u0430 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0435\u045b ,,\u043d\u043e\u0432\u0438\u0458\u0438 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u0447\u0438\u0458\u0438 \u0432\u043e\u043b\u0432\u043e \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438\u201d, \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043e\u0434 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438\u0448\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0422\u0440\u0433\u0443 \u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 ,,\u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0443\u0431\u043b\u0435\u0440 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0442 \u0438 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438 \u0441\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043a\u043e\u043b\u0438\u0446\u043e\u043c\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u0437\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0435 \u043d\u0430 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u043c \u0442\u0440\u0433\u0443","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-terminal-za-gradske-autobuse-na-trifkovicevom-trgu/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162390:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2095","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25668146419118","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.843952049253847","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2093,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043a\u0440\u0441\u0442 \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0423\u0441\u043f\u0435\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435","infowindow_content":"
\r\n
\"\u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043a\u0440\u0441\u0442
\r\n \r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0425\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0423\u0441\u043f\u0435\u045a\u0430 \u041f\u0440\u0435\u0441\u0432\u0435\u0442\u0435 \u0411\u043e\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0446\u0435 \u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435 \u0443 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e\u0433 \u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e\u0433 \u043a\u0440\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043c \u0431\u0435\u0442\u043e\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0432\u0435\u045b\u0435\u043d\u043e \u043f\u043e\u0433\u0438\u043d\u0443\u043b\u0438\u043c \u0431\u043e\u0440\u0446\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u041f\u0440\u0432\u043e\u043c \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438 \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0423\u0441\u043f\u0435\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435, \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u0425\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0438 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430. \u041d\u0430 \u043e\u0432\u0443 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u043a\u0440\u0441\u0442 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0435\u0448\u0442\u0435\u043d \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0414\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0440\u0430\u0442\u0430, \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u043e \u0438\u0441\u0442\u0443 \u0441\u0443\u0434\u0431\u0438\u043d\u0443 \u0441\u0430 […]","location":{"lat":"45.255713588928685","lng":"19.842372035608918","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/spomen-krst-u-porti-uspenske-crkve/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0425\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0423\u0441\u043f\u0435\u045a\u0430 \u041f\u0440\u0435\u0441\u0432\u0435\u0442\u0435 \u0411\u043e\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0446\u0435 \u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435 \u0443 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e\u0433 \u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e\u0433 \u043a\u0440\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043c \u0431\u0435\u0442\u043e\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0432\u0435\u045b\u0435\u043d\u043e \u043f\u043e\u0433\u0438\u043d\u0443\u043b\u0438\u043c \u0431\u043e\u0440\u0446\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u041f\u0440\u0432\u043e\u043c \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438 \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0423\u0441\u043f\u0435\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435, \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u0425\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0438 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430. \u041d\u0430 \u043e\u0432\u0443 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u043a\u0440\u0441\u0442 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0435\u0448\u0442\u0435\u043d \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0414\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0440\u0430\u0442\u0430, \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u043e \u0438\u0441\u0442\u0443 \u0441\u0443\u0434\u0431\u0438\u043d\u0443 \u0441\u0430 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0425\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0423\u0441\u043f\u0435\u045a\u0430 \u041f\u0440\u0435\u0441\u0432\u0435\u0442\u0435 \u0411\u043e\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0446\u0435
\r\n
\r\n\u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435 \u0443 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e\u0433 \u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e\u0433 \u043a\u0440\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043c \u0431\u0435\u0442\u043e\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0432\u0435\u045b\u0435\u043d\u043e \u043f\u043e\u0433\u0438\u043d\u0443\u043b\u0438\u043c \u0431\u043e\u0440\u0446\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u041f\u0440\u0432\u043e\u043c \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438 \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0423\u0441\u043f\u0435\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435, \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u0425\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0438 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430. \u041d\u0430 \u043e\u0432\u0443 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u043a\u0440\u0441\u0442 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0435\u0448\u0442\u0435\u043d \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0414\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0440\u0430\u0442\u0430, \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u043e \u0438\u0441\u0442\u0443 \u0441\u0443\u0434\u0431\u0438\u043d\u0443 \u0441\u0430 \u0441\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435\u043c \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0435 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438 \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0410\u043b\u043c\u0430\u0448\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435. \u041a\u0440\u0441\u0442 \u0458\u0435 \u0438\u0437\u0432\u043e\u0440\u043d\u043e \u0431\u0438\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0443\u0433\u043b\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0435\u0432\u0438\u045b\u0430 \u041c\u0430\u0440\u043a\u0430 \u0438 \u041a\u0438\u0441\u0430\u0447\u043a\u0435, \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435 \u041a\u043e\u045a\u0438\u0447\u043a\u0435 \u043a\u0430\u0441\u0430\u0440\u043d\u0435. \u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u0441\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u043e, \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0430 \u0440\u0443\u0431\u043d\u0438 \u0434\u0435\u043e \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043a\u0440\u0441\u0442 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u043d\u0430 \u043e\u0431\u043e\u0434\u0443 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0438\u0447\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0441\u0435\u0459\u0430 \u0438 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u0447\u0438\u0441\u0442\u0438\u043d\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 \u041c\u0430\u0458\u0443\u0440. \u0421\u0430 \u0441\u0432\u0435 \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0435 \u0441\u0435 \u043a\u0440\u0441\u0442 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438 \u0443\u043a\u043b\u0435\u0441\u0430\u043d \u0458\u0435 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0443 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u043f\u043b\u043e\u0447\u0435 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438 \u0430\u0434\u0435\u043a\u0432\u0430\u0442\u043d\u0438 \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0438 \u0438\u0437 \u0411\u0438\u0431\u043b\u0438\u0458\u0435, \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u043d\u043e\u0458 \u043f\u043b\u043e\u0447\u0438 \u0443\u043a\u043b\u0435\u0441\u0430\u043d \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0443\u0458\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u0440\u0445\u0443 \u0441\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438\u043a\u0430.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0421 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u043d\u0430 \u0442\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438 \u0443 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u043e\u043c \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430, \u043a\u0440\u0441\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u043a\u0459\u0443\u0447\u043d\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u0435\u043c\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435 \u0432\u0435\u0437\u0430\u043d\u0435 \u0437\u0430 \u041f\u0440\u0432\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443. \u041e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e, \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u043e\u043c \u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0430\u0432\u0430\u045a\u0430 9. \u043d\u043e\u0432\u0435\u043c\u0431\u0440\u0430 \u2013 \u0414\u0430\u043d\u0430 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430, \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e \u0441\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0430\u0436\u0443 \u0432\u0435\u043d\u0446\u0435 \u0443 \u0437\u043d\u0430\u043a \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0436\u0440\u0442\u0432\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0443 \u0443 \u041f\u0440\u0432\u043e\u043c \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0442\u0443, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0443 \u0437\u043d\u0430\u043a \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0440\u043f\u0441\u043a\u0430 \u0432\u043e\u0458\u0441\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u043e\u0452\u0435\u043d\u0430 \u043c\u0430\u0458\u043e\u0440\u043e\u043c \u0412\u043e\u0458\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432\u0438\u043c \u0411\u0443\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c \u0443\u0448\u043b\u0430 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u0438 \u0421\u0430\u0434. \u041e\u0432\u0430\u043a\u0432\u0430 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0435\u043c\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0434\u043e\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0458\u0443 \u0443 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u045a\u0435 \u0434\u0432\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435.\r\n\r\n\u0410\u0443\u0442\u043e\u0440: \u041a\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0458\u0430\u043d \u041e\u0431\u0448\u0443\u0441\u0442","post_title":"\u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043a\u0440\u0441\u0442 \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0423\u0441\u043f\u0435\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/spomen-krst-u-porti-uspenske-crkve/","post_featured_image":"
\"\u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043a\u0440\u0441\u0442
","post_categories":"\u041f\u0440\u0432\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162390:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2090","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.255713588928685","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.842372035608918","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"4\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_elementor_template_type%":"wp-post","%_elementor_version%":"3.0.14","%_elementor_pro_version%":"3.0.8","%_elementor_css%":{"time":1609864817,"fonts":[],"icons":[],"dynamic_elements_ids":[],"status":"empty","0":"","css":""},"taxonomy=category":"\u041f\u0440\u0432\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/7-generic.png"},"id":2088,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/7-generic.png","name":"Prvi Svetski Rat","id":"4","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Prvi Svetski Rat"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0408\u041d\u0410 \u043a\u043e\u0434 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0414\u0432\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0434\u0435\u043e \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0452\u0430\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u0459\u043d\u043e \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0431\u043b\u0430\u0433\u0430\u0458\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0441\u0430\u043b\u0430 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 ,,\u0408\u0443\u0433\u043e\u0441\u043b\u043e\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0435 \u0430\u0440\u043c\u0438\u0458\u0435\u201d. \u0414\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u0434\u0432\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0435 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0452\u0430\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435. \u041e\u0432\u0430\u0458 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0431\u0438\u043e \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u043c\u0430\u045a\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u0445 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0443 […]","location":{"lat":"45.256214714587564","lng":"19.843499449646096","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-bioskop-jna-kod-danasnjeg-srpskog-narodnog-pozorista/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0414\u0432\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0434\u0435\u043e \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0452\u0430\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u0459\u043d\u043e \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0431\u043b\u0430\u0433\u0430\u0458\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0441\u0430\u043b\u0430 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 ,,\u0408\u0443\u0433\u043e\u0441\u043b\u043e\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0435 \u0430\u0440\u043c\u0438\u0458\u0435\u201d. \u0414\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u0434\u0432\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0435 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0452\u0430\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435. \u041e\u0432\u0430\u0458 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0431\u0438\u043e \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u043c\u0430\u045a\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u0445 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0443 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0414\u0432\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0434\u0435\u043e \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0452\u0430\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435
\r\n
\r\n\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u0459\u043d\u043e \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0431\u043b\u0430\u0433\u0430\u0458\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0441\u0430\u043b\u0430 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 ,,\u0408\u0443\u0433\u043e\u0441\u043b\u043e\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0435 \u0430\u0440\u043c\u0438\u0458\u0435\u201d. \u0414\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u0434\u0432\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0435 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0452\u0430\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435. \u041e\u0432\u0430\u0458 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0431\u0438\u043e \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u043c\u0430\u045a\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u0445 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0438\u0432\u0430\u043e \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0443, \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0408\u0430\u0434\u0440\u0430\u043d \u0438 \u041d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f, \u0432\u0435\u043e\u043c\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043a\u0430\u043e \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446 \u0430 \u0438 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u0432\u0435\u043e\u043c\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430\u201d. \u041f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0443 ,,\u045a\u0435\u0433\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043a \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u043e\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u043e\u043c\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u043e\u0432\u043e\u0433, \u0430\u043b\u0438 \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0445 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u043f\u0440\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0458\u0435\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 \u0444\u0438\u043b\u043c\u043e\u0432\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043a ,,\u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u043d\u0442\u043d\u0438 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u0430, \u043e\u0434 \u0442\u043e\u0442\u0430\u043b\u043d\u0438\u0445 \u045f\u0430\u0431\u0430\u043b\u0435\u0431\u0430\u0440\u043e\u0448\u0430 \u0438 \u043d\u0435\u0440\u0430\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430, \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u0438 \u043f\u0435\u043d\u0437\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u0430 \u0434\u043e \u0441\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u043d\u0438\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0458\u0435\u0432\u0430\u201d. \u041c\u043d\u043e\u0433\u0438 \u043e\u0434 \u045a\u0438\u0445 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 ,,\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0437 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0435\u043b\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u0435 \u0441\u0432\u0435\u0433\u0430 \u0441\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0438\u0444\u0435\u0440\u0438\u0458\u0435 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430\u201d. \u0420\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442 \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0438 \u0443 \u0440\u0443\u043a\u0430\u043c\u0430 \u0434\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0435 \u0446\u0435\u0433\u0435\u0440\u0435 \u0441\u0430 \u0434\u0440\u0448\u043a\u043e\u043c \u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0441\u0443\u043d\u0446\u043e\u043a\u0440\u0435\u0442\u043e\u0432\u043e \u0438 \u0431\u0443\u043d\u0434\u0435\u0432\u0438\u043d\u043e \u0441\u0435\u043c\u0435\u201d. \u041d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0446\u0435\u0433\u0435\u0440\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0438 ,,\u0443\u0432\u0435\u043a \u0434\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u0434 \u043f\u0430\u0437\u0443\u0445\u0430, \u0442\u0430\u043a\u043e \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0446\u0435\u0433\u0435\u0440 \u0431\u0438\u043e \u043f\u0440\u0438\u0441\u043b\u043e\u045a\u0435\u043d \u0443\u0437 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432 \u0441\u0442\u043e\u043c\u0430\u043a\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u043f\u043e\u043d\u0443\u0434\u0438 ,,\u0432\u0438\u0448\u0435 \u0441\u0443\u043d\u0446\u043e\u043a\u0440\u0435\u0442\u043e\u0432\u043e\u0433 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0431\u0443\u043d\u0434\u0435\u0432\u0438\u043d\u043e\u0433 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0441\u043a\u0443\u043f\u0459\u0435\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0430 ,,\u0447\u0430\u0448\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430 \u043e\u0434 \u0440\u0430\u043a\u0438\u0458\u0435 \u0441\u0430 \u0434\u0435\u0431\u0435\u043b\u0438\u043c \u0434\u043d\u043e\u043c, \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0435\u043d\u0438\u043c\u201d \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0435 \u043f\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043d\u0438 (\u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u043d\u0438) ,,\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0435 \u0443 \u043f\u0430\u043f\u0438\u0440\u043d\u0438\u043c \u0444\u0438\u0448\u0435\u0446\u0438\u043c\u0430\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0430\u043b\u043e \u0458\u0435 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043c\u0435\u0440\u0430 \u0438 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0446 \u0438\u043c\u0430\u043e \u0434\u0432\u0435 \u0434\u043e \u0442\u0440\u0438 \u0447\u0430\u0448\u0438\u0446\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043b\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0434\u043e\u0437\u0435 \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0438\u043d\u0443\u201d. \u041f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435, \u043a\u0443\u043f\u0446\u0438 \u0441\u0443 \u0442\u0440\u0430\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0434\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d\u0443 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0438\u043d\u0443 \u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u0443 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u043d\u0438 \u0447\u0430\u0448\u0438\u0446\u0430. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u043f\u0459\u0443\u0446\u043a\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0435\u045b\u0438 \u0437\u0430\u0437\u0443\u0431\u0438\u0446\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0446\u0438\u043c\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0458\u0435 ,,\u0432\u0435\u0447\u0438\u0442\u043e \u0433\u0440\u0438\u0446\u043a\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0435\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0441\u043c\u0435\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0432\u0438 \u0442\u0438 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0435 \u043a\u043e\u0434 \u0441\u0432\u0438\u0445 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043a\u0430\u043a\u043e \u0436\u0443\u0442\u0438 \u0443 \u043b\u0438\u0446\u0443 \u0441\u0430 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0431\u0459\u0430\u043b\u0438\u043c \u0441\u0442\u043e\u043c\u0430\u043a\u043e\u043c \u0438 \u0442\u0430\u043d\u043a\u0438\u043c \u043d\u043e\u0433\u0430\u043c\u0430\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0433\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u043c\u0430\u043b\u0438, \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u043f\u043b\u0430\u0448\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430 ,,\u0430\u043a\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435 \u0458\u0435\u043e \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0435, \u0434\u0430 \u045b\u0435 \u0431\u0438\u0442\u0438 \u0436\u0443\u0442 \u0438 \u0434\u0430 \u045b\u0435 \u0438\u0437\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u0442\u0438 \u043a\u0430\u043e \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0438\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0438\u0441\u0446\u0440\u043f\u043d\u043e \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0458\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0411\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0408\u041d\u0410, \u0438\u0441\u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e\u043c \u043c\u0435\u0452\u0443 ,,\u0459\u0443\u0434\u0438\u043c\u0430 \u043f\u043e\u0458\u0430\u0432\u0438\u043b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0443\u043d\u0434\u0435\u0432\u0438\u043d\u043e \u0441\u0435\u043c\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e \u0441\u043b\u0430\u043d\u043e \u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0438 \u043c\u043e\u043a\u0440\u0435 \u043f\u043e \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0438 \u0434\u0430 \u0438\u043c\u0430\u0458\u0443 \u0458\u0430\u0447\u0438 \u0443\u0440\u0438\u043d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435\u0434\u0443 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0435 \u0441\u0430\u0434\u0440\u0436\u0438 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0441\u043e\u043b\u0438\u201d. \u0422\u043e \u0458\u0435 \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u0438\u0437\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u043b\u043e \u0441\u0432\u0430\u043a\u0430\u043a\u0432\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043a\u0446\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u0442\u0435\u043e\u0440\u0438\u0458\u0435, \u043e\u0434 \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0434\u0430 \u0448\u0442\u0435\u0434\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u043b\u0438, \u0434\u043e \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0434\u0430 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u0442\u043e \u0440\u0430\u0434\u0435 \u0438\u0437 \u043f\u0430\u043a\u043e\u0441\u0442\u0438\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0448\u0438\u0440\u0435\u045a\u0430 \u0442\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0438\u00a0 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0446\u0438, \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043e ,,\u0447\u0430\u043a \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0458\u0443 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0435\u201d, \u0434\u043e\u043a \u0441\u0443 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0438 \u0434\u0430\u0459\u0435 ,,\u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0431\u0438\u0458\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0448\u0430\u043b\u0435 \u043e\u043a\u043e \u0442\u043e\u0433\u0430\u201d, \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0443 ,,\u043f\u0430\u043a \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0446\u0438 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0441\u043a\u0459\u0443\u0447\u0438\u0432\u043e \u0441\u0430\u043c\u043e \u043e\u0434 \u043d\u0435\u043a\u0438\u0445 \u045a\u0438\u043c\u0430 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0430\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 ,,\u0441\u0432\u043e \u0441\u0435\u043c\u0435 \u0458\u0435 \u0443\u043f\u0440\u043a\u043e\u0441 \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u043c \u0442\u0435\u043e\u0440\u0438\u0458\u0430\u043c\u0430, \u0443\u0432\u0435\u043a \u0431\u0438\u043b\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0443 \u0408\u041d\u0410 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e, \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0431\u0438\u043e \u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u0443\u043f \u0443 ,,\u043a\u043e\u0458\u0435\u043c \u043d\u0438\u0441\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u0435 \u043b\u043e\u0436\u0435\u201d, \u0432\u0435\u045b \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0432\u0430 ,,\u0441\u0435\u0434\u0438\u0448\u0442\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043e\u0431\u0438\u0447\u043d\u0430\u201d. \u041e\u043d \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430 \u0431\u0440\u043e\u0458\u043d\u0438\u0445 ,,\u043c\u0430\u043b\u0438\u0445 \u0446\u0438\u0433\u0430\u043d\u0447\u0438\u045b\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0443 \u043a\u0440\u0430\u043b\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0446\u0438\u043c\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435\u201d, \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c ,,\u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0430\u201d, \u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0431\u0440\u043e\u0458\u043d\u0438\u0445 ,,\u0442\u0430\u043f\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0430\u201d, \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 ,,\u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0443 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0443 \u0441\u0430 \u0431\u043b\u0430\u0433\u0430\u0458\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c\u201d, \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 ,,\u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u0441\u0432\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0444\u0438\u043b\u043c\u043e\u0432\u0435\u201d \u043f\u0430 \u0441\u0443 \u0438\u0445 \u043e\u043d\u0434\u0430 ,,\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043a\u0443\u043f\u0459\u0435\u201d \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0434\u043e\u0448\u043b\u0438 ,,\u0434\u0430 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u0444\u0438\u043b\u043c \u0430 \u0437\u0430\u0442\u0435\u043a\u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u043c \u043c\u043e\u0440\u0430\u043e \u0434\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043a\u0443\u043f\u0459\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443\u201d \u043e\u0434 \u0442\u0430\u043f\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0430 \u0437\u0430 \u0444\u0438\u043b\u043c ,,\u0412\u0438\u043d\u0435\u0442\u0443\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0441\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0438\u0442\u043e \u0443\u0437 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u0447\u043d\u0443 \u0438\u043d\u0442\u043e\u043d\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043e \u043f\u043e\u043d\u0430\u0448\u0430\u045a\u0435 \u0442\u0430\u043f\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0443\u045b\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e ,,\u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u0443 \u0440\u0435\u0434\u0443 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0432\u0438\u043a\u0430\u043b\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435...\u201d, \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435, \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u0431\u0438\u043b\u043e \u0434\u0435\u043b\u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u043d\u043e\u201d \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0443 \u0442\u0438\u043c \u0442\u0440\u0435\u043d\u0443\u0442\u0446\u0438\u043c\u0430 ,,\u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u043a\u043e\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0447\u0438\u0446\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0441\u0438, \u0432\u0435\u045b \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e\u201d. \u0418\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f ,,\u043d\u0430 \u043c\u0430\u0442\u0438\u043d\u0435\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0458\u0435\u043a\u0446\u0438\u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u0434\u0430\u043d\u0430, \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0438\u0437\u0443\u0437\u0435\u0432 \u0443 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0443 \u0408\u041d\u0410, \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0435 \u0438 \u0443 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u0443\u043f\u0443 \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430. \u041e\u043d \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u0438\u0445 ,,\u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u201d, \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043f\u043e\u043d\u0435\u043a\u0430\u0434 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 ,,\u0434\u0432\u0430 \u0434\u043e \u0442\u0440\u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u201d \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0458\u0435\u043a\u0446\u0438\u0458\u0430.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0408\u041d\u0410 \u043a\u043e\u0434 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-bioskop-jna-kod-danasnjeg-srpskog-narodnog-pozorista/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162391:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2086","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.256214714587564","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.843499449646096","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2083,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d \u0413\u0438\u0437\u0435\u043b\u0430 \u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0435\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 ,,\u043a\u043e\u0434 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0435\u0440\u043a\u0435, \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0438\u0446\u0435 \u0413\u0438\u0437\u0435\u043b\u0435\u201d \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 ,,\u043e\u0434\u043b\u0438\u0447\u043d\u0435 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0443\u0440\u0435\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u043d \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d \u0431\u0438\u043e \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443. \u041e\u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e ,,\u0441\u0435 \u043a\u043e\u0434 \u0413\u0438\u0437\u0435\u043b\u0435 \u0432\u0435\u045b \u0442\u0430\u0434\u0430 \u043c\u043e\u0440\u0430\u043e \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d \u0437\u0430 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0443\u0440\u0443 \u0434\u0430\u043d \u0438\u043b\u0438 \u0447\u0430\u043a […]","location":{"lat":"45.25624507622247","lng":"19.845538962151423","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-frizerski-salon-gizela-u-katolickoj-porti/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0435\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 ,,\u043a\u043e\u0434 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0435\u0440\u043a\u0435, \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0438\u0446\u0435 \u0413\u0438\u0437\u0435\u043b\u0435\u201d \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 ,,\u043e\u0434\u043b\u0438\u0447\u043d\u0435 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0443\u0440\u0435\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u043d \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d \u0431\u0438\u043e \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443. \u041e\u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e ,,\u0441\u0435 \u043a\u043e\u0434 \u0413\u0438\u0437\u0435\u043b\u0435 \u0432\u0435\u045b \u0442\u0430\u0434\u0430 \u043c\u043e\u0440\u0430\u043e \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d \u0437\u0430 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0443\u0440\u0443 \u0434\u0430\u043d \u0438\u043b\u0438 \u0447\u0430\u043a […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430
\r\n\u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0435\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 ,,\u043a\u043e\u0434 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0435\u0440\u043a\u0435, \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0438\u0446\u0435 \u0413\u0438\u0437\u0435\u043b\u0435\u201d \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 ,,\u043e\u0434\u043b\u0438\u0447\u043d\u0435 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0443\u0440\u0435\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u043d \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d \u0431\u0438\u043e \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443. \u041e\u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e ,,\u0441\u0435 \u043a\u043e\u0434 \u0413\u0438\u0437\u0435\u043b\u0435 \u0432\u0435\u045b \u0442\u0430\u0434\u0430 \u043c\u043e\u0440\u0430\u043e \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d \u0437\u0430 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0443\u0440\u0443 \u0434\u0430\u043d \u0438\u043b\u0438 \u0447\u0430\u043a \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0458\u0435\u201d.\r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 ,,\u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u043c\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u043c \u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043d\u043e \u0438\u0448\u043b\u0430 \u043a\u043e\u0434 \u0442\u0435\u0442\u043a\u0430 \u0413\u0438\u0437\u0435\u043b\u0435 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0443\u0440\u0443\u201d \u0438 \u0434\u0430 ,,\u0458\u0435 \u0413\u0438\u0437\u0435\u043b\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u0430\u0440\u043d\u0430 \u0438 \u0447\u0443\u0432\u0435\u043d\u0430 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n ","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0444\u0440\u0438\u0437\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d \u0413\u0438\u0437\u0435\u043b\u0430 \u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-frizerski-salon-gizela-u-katolickoj-porti/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162367:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2081","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25624507622247","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.845538962151423","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2079,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0438 \u0440\u0430\u0434\u0438\u043e\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0430 \u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0458\u0435, \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0441\u0435 \u043e\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u0442\u0430\u0442\u0430 \u0431\u0438\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043b\u0435\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u0440 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0430 \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u0430\u043a\u043e \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0443 \u041f\u0435\u043b\u0438\u043a\u0430\u043d\u0443\u201d \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435, \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u0458\u0435 \u0440\u0435\u043a\u0430\u043e, \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435, \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 ,,\u0438 \u043e\u043d \u0441\u0430\u043c \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0438 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 […]","location":{"lat":"45.256138271661484","lng":"19.845667980171964","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-prodavnicu-i-radionicu-za-naliv-pera-katolickoj-porti/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0458\u0435, \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0441\u0435 \u043e\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u0442\u0430\u0442\u0430 \u0431\u0438\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043b\u0435\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u0440 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0430 \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u0430\u043a\u043e \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0443 \u041f\u0435\u043b\u0438\u043a\u0430\u043d\u0443\u201d \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435, \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u0458\u0435 \u0440\u0435\u043a\u0430\u043e, \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435, \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 ,,\u0438 \u043e\u043d \u0441\u0430\u043c \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0438 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430
\r\n
\r\n\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0458\u0435, \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0441\u0435 \u043e\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u0442\u0430\u0442\u0430 \u0431\u0438\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043b\u0435\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u0440 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0430 \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u0430\u043a\u043e \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0443 \u041f\u0435\u043b\u0438\u043a\u0430\u043d\u0443\u201d \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435, \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u0458\u0435 \u0440\u0435\u043a\u0430\u043e, \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435, \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 ,,\u0438 \u043e\u043d \u0441\u0430\u043c \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0438 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0430 \u0443 \u041f\u0435\u043b\u0438\u043a\u0430\u043d\u0443\u201d, \u0433\u0434\u0435 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u0431\u0438\u043e \u043d\u0430\u0458\u0432\u0435\u045b\u0438 \u0438\u0437\u0431\u043e\u0440 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0443 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0458\u0443 ,,\u043f\u0435\u043d\u043a\u0430\u043b\u0430 \u0438 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0430\u201d. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e, \u043a\u0430\u043a\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e ,,\u0458\u043e\u0448 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0447\u043a\u0438\u045b\u0443\u201d \u0432\u0435\u043e\u043c\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u043d\u0442\u043d\u043e ,,\u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u043e \u0438\u0437\u043b\u043e\u0436\u0431\u0435\u043d\u043e \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u043e \u0434\u0443\u0436\u0438\u043d\u0435 \u043e\u0434 \u043e\u043a\u043e \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0430\u201d \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u043e\u043a\u0430\u0447\u0435\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0437\u0438\u0434\u0443 ,,\u0438\u0437\u043d\u0430\u0434 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0430 \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0438 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430 \u0437\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0443 \u0458\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043d\u0443\u0434\u0438\u043b\u0430 \u0438 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0443 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0430, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0431\u0438\u043e \u043c\u0430\u0458\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e \u043f\u0435\u043b\u0438\u043a\u0430\u043d\u0435, \u043f\u0430\u0440\u043a\u0435\u0440\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043c\u0430\u045a\u0435 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u0435 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0438\u043b\u0430 \u043e\u0434 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0435\u0440\u0430 \u0438 \u043f\u0435\u043b\u0438\u043a\u0430\u043d\u0430\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0459\u0443\u0434\u0438 ,,\u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0458\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0430\u201d, \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e \u043e\u043d\u0430 \u043d\u0438\u0441\u0443 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0438 \u043c\u0430\u043b\u043e \u0458\u0435\u0444\u0442\u0438\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0435 \u0445\u0435\u043c\u0438\u0458\u0441\u043a\u0435 \u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0435\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043e, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0430 \u043e\u0448\u0442\u0440\u0438\u043b\u0430\u201d, \u043f\u0430 \u0458\u0435 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0442\u043e\u0433\u0430 ,,\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438 \u0440\u0430\u0434\u0438\u043e\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0442\u043e\u0433 \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443, \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0443\u043d\u0430 \u043c\u0443\u0448\u0442\u0435\u0440\u0438\u0458\u0430\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0438 \u0440\u0430\u0434\u0438\u043e\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0430 \u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-prodavnicu-i-radionicu-za-naliv-pera-katolickoj-porti/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162391:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2076","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.256138271661484","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.845667980171964","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2074,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u043e\u0431\u0443\u045b\u0435 \u0412\u0430\u0441\u0438\u0459\u0435\u0432 \u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u041e\u0431\u0443\u045b\u0430\u0440 \u0412\u0430\u0441\u0438\u0459\u0435\u0432 \u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0458\u0435, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0438\u0437\u0440\u0430\u0452\u0438\u0432\u0430\u043e ,,\u043e\u0431\u0443\u045b\u0443 \u043f\u043e \u043c\u0435\u0440\u0438\u201d. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u043c\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u043d\u0430\u0452\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0440\u0443 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443 \u043e\u0431\u0443\u045b\u0443 \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430\u201d \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0435 \u0441\u0430 \u0441\u0442\u043e\u043f\u0430\u043b\u0438\u043c\u0430\u201d […]","location":{"lat":"45.256011104294544","lng":"19.845762740799742","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-prodavnicu-obuce-vasiljev-u-katolickoj-porti/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u041e\u0431\u0443\u045b\u0430\u0440 \u0412\u0430\u0441\u0438\u0459\u0435\u0432 \u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0458\u0435, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0438\u0437\u0440\u0430\u0452\u0438\u0432\u0430\u043e ,,\u043e\u0431\u0443\u045b\u0443 \u043f\u043e \u043c\u0435\u0440\u0438\u201d. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u043c\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u043d\u0430\u0452\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0440\u0443 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443 \u043e\u0431\u0443\u045b\u0443 \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430\u201d \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0435 \u0441\u0430 \u0441\u0442\u043e\u043f\u0430\u043b\u0438\u043c\u0430\u201d […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430
\r\n
\r\n
\u041e\u0431\u0443\u045b\u0430\u0440 \u0412\u0430\u0441\u0438\u0459\u0435\u0432 \u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0458\u0435, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0438\u0437\u0440\u0430\u0452\u0438\u0432\u0430\u043e ,,\u043e\u0431\u0443\u045b\u0443 \u043f\u043e \u043c\u0435\u0440\u0438\u201d. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u043c\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u043d\u0430\u0452\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0440\u0443 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443 \u043e\u0431\u0443\u045b\u0443 \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430\u201d \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0435 \u0441\u0430 \u0441\u0442\u043e\u043f\u0430\u043b\u0438\u043c\u0430\u201d \u0443\u0432\u0435\u043a \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 ,,\u043a\u043e\u0434 \u0412\u0430\u0441\u0438\u0459\u0435\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0458\u043e\u0458 \u0443\u0437\u043c\u0435 \u043c\u0435\u0440\u0443\u201d \u0438 \u0438\u0437\u0440\u0430\u0434\u0438 \u0430\u0434\u0435\u043a\u0432\u0430\u0442\u043d\u0435 \u0446\u0438\u043f\u0435\u043b\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u0432\u0435 \u0441\u0443 \u045a\u043e\u0458 \u043e\u0434\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043b\u0435\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u043e\u0431\u0443\u045b\u0435 \u0412\u0430\u0441\u0438\u0459\u0435\u0432 \u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-prodavnicu-obuce-vasiljev-u-katolickoj-porti/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162470:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2071","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.256011104294544","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.845762740799742","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2069,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 ,,\u0421\u043d\u0435\u0448\u043a\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u201d \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0435","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u043e\u0458 \u0434\u0435\u0447\u0438\u0458\u043e\u0458 \u043c\u0430\u043d\u0438\u0444\u0435\u0441\u0442\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u0443 \u043e\u043a\u0432\u0438\u0440\u0443 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e\u0434\u0438\u0448\u045a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043e\u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0438\u0432\u0430\u043e\u201d \u043e\u0432\u0443 \u043c\u0430\u043d\u0438\u0444\u0435\u0441\u0442\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443. \u0418\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a ,,\u043d\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0443 \u0447\u0438\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0421\u043d\u0435\u0448\u043a\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434 \u043e\u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u043e\u201d, \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0434\u0443\u0433\u043e \u0442\u0440\u0430\u0458\u0430\u043e\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 […]","location":{"lat":"45.25598974271066","lng":"19.845231690510214","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-sneskograd-na-prostoru-katolicke-porte/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u043e\u0458 \u0434\u0435\u0447\u0438\u0458\u043e\u0458 \u043c\u0430\u043d\u0438\u0444\u0435\u0441\u0442\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u0443 \u043e\u043a\u0432\u0438\u0440\u0443 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e\u0434\u0438\u0448\u045a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043e\u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0438\u0432\u0430\u043e\u201d \u043e\u0432\u0443 \u043c\u0430\u043d\u0438\u0444\u0435\u0441\u0442\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443. \u0418\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a ,,\u043d\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0443 \u0447\u0438\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0421\u043d\u0435\u0448\u043a\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434 \u043e\u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u043e\u201d, \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0434\u0443\u0433\u043e \u0442\u0440\u0430\u0458\u0430\u043e\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430
\r\n
\r\n
\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u043e\u0458 \u0434\u0435\u0447\u0438\u0458\u043e\u0458 \u043c\u0430\u043d\u0438\u0444\u0435\u0441\u0442\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u0443 \u043e\u043a\u0432\u0438\u0440\u0443 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e\u0434\u0438\u0448\u045a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043e\u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0438\u0432\u0430\u043e\u201d \u043e\u0432\u0443 \u043c\u0430\u043d\u0438\u0444\u0435\u0441\u0442\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443. \u0418\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a ,,\u043d\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0443 \u0447\u0438\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0421\u043d\u0435\u0448\u043a\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434 \u043e\u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u043e\u201d, \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0434\u0443\u0433\u043e \u0442\u0440\u0430\u0458\u0430\u043e\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u043d\u0438\u0444\u0435\u0441\u0442\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438, \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0445 \u0441\u0432\u0438\u0440\u0430\u043e \u0438 ,,\u043d\u0435\u043a\u0438 \u043c\u0443\u0437\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0441\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432 \u0415\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u0438\u0437 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0435 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435 \u0402\u043e\u0440\u0452\u0435 \u041d\u0430\u0442\u043e\u0448\u0435\u0432\u0438\u045b \u0438 \u0447\u0438\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0447\u043b\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438 ,,\u0441\u0432\u0438\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u043d\u0438\u043c \u0433\u0438\u0442\u0430\u0440\u0430\u043c\u0430\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u0430\u0458 \u0441\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432 ,,\u0441\u0432\u0438\u0440\u0430\u043e \u0420\u0438\u043d\u0433\u0435 \u0440\u0438\u043d\u0433\u0435 \u0440\u0430\u0458\u0430 \u0443 \u0440\u043e\u043a \u0442\u0458. \u0443 \u0431\u0438\u0442 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0458\u0430\u043d\u0442\u0438\u201d, \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0442\u0430\u0434\u0430 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0458\u0430\u043a\u043e \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0459\u0438\u0432\u043e, \u0430\u043b\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u043c\u0430\u043b\u043e \u0447\u0443\u0434\u043d\u043e \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0438 \u0433\u0438\u0442\u0430\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430 \u0438\u043c\u0430\u043e \u0434\u0443\u0433\u0430\u0447\u043a\u0443 \u043a\u043e\u0441\u0443\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0442\u0430\u0434\u0430 ,,\u043a\u0430\u043e \u043c\u0430\u043b\u043e\u043c\u201d \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e ,,\u0438\u043c\u043f\u0440\u0435\u0441\u0438\u0432\u043d\u043e\u201d. \u041e\u043f\u0438\u0441\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0421\u043d\u0435\u0448\u043a\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0443 \u043e\u043a\u0432\u0438\u0440\u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u0438\u0437\u0443\u0437\u0435\u0432 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0441\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438 \u0448\u0442\u0430\u043d\u0434\u043e\u0432\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0458\u0443, \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0443 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438\u043c \u043f\u0435\u0440\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0441\u0438\u043c\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u0440\u043d\u0435\u0432\u0430\u043b\u0438\u043c\u0430 \u0443\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0446\u0430\u201d, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0431\u0438\u043e ,,\u043f\u043e\u043c\u0430\u043b\u043e \u0443\u043f\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d \u0438 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0435 \u0441\u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e\u201d \u0443 \u0442\u043e\u0458 ,,\u043c\u0430\u0441\u0438 \u0434\u0435\u0446\u0435\u201d. \u041f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0441\u0443 \u043c\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u043d\u0442\u043d\u0438 ,,\u043a\u043e\u0441\u0442\u0438\u043c\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0433\u043b\u0443\u043c\u0446\u0438\u201d, \u043d\u0430\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u043e ,,\u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0441\u043d\u0435\u0448\u043a\u043e \u0431\u0435\u043b\u0438\u045b\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0437\u0435\u045b\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434 \u043d\u043e\u0432\u0443 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0443 \u0443 \u0421\u043d\u0435\u0448\u043a\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0434\u0435\u043b\u0438\u043b\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e\u0434\u0438\u0448\u045a\u0435 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435 \u0434\u0435\u0446\u0438 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0443 \u0442\u0438\u043c \u0444\u0438\u0440\u043c\u0430\u043c\u0430\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0431\u0438\u043b\u0438 ,,\u0433\u043b\u0443\u043c\u0446\u0438 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0434\u0430 \u043c\u0440\u0430\u0437 \u0438 \u0438\u0440\u0432\u0430\u0441\u0438\u201d. \u0417\u0431\u043e\u0433 \u0441\u043d\u0435\u0433\u0430 ,,\u043a\u043e\u0458\u0435\u0433 \u0458\u0435\u201d, \u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438 ,,\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u0432\u0438\u0448\u0435\u201d, \u0441\u0432\u0435 \u0458\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e ,,\u0431\u0430\u0458\u043a\u043e\u0432\u0438\u0442\u043e \u0438 \u0438\u0434\u0438\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 ,,\u0421\u043d\u0435\u0448\u043a\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u201d \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u041a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0435","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-sneskograd-na-prostoru-katolicke-porte/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162471:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2067","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25598974271066","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.845231690510214","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2065,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0413\u0443\u0440\u043c\u0430\u043d \u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u043e\u0448 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043e\u043c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0447\u043d\u0438 \u0440\u0443\u0447\u0430\u043a \u0443 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e ,,\u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430\u043d \u0440\u043e\u0448\u0442\u0438\u0459\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0438 \u0443 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u041f\u0430\u043b\u0438\u045b, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 […]","location":{"lat":"45.25588293466582","lng":"19.84485236887403","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-restoran-gurman-u-njegosevoj-ulici/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u043e\u0448 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043e\u043c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0447\u043d\u0438 \u0440\u0443\u0447\u0430\u043a \u0443 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e ,,\u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430\u043d \u0440\u043e\u0448\u0442\u0438\u0459\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0438 \u0443 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u041f\u0430\u043b\u0438\u045b, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430
\r\n
\r\n
\u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u043e\u0448 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043e\u043c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0447\u043d\u0438 \u0440\u0443\u0447\u0430\u043a \u0443 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e ,,\u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430\u043d \u0440\u043e\u0448\u0442\u0438\u0459\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0438 \u0443 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u041f\u0430\u043b\u0438\u045b, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0413\u0443\u0440\u043c\u0430\u043d \u0431\u0438\u043e \u043d\u0435\u0448\u0442\u043e ,,\u0431\u043e\u0459\u0438 \u0448\u0442\u043e \u0441\u0435 \u0442\u0438\u0447\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0443 \u043e\u0431\u0430 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 ,,\u043f\u0443\u0448\u0442\u0430\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0438 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0442\u0430\u043a\u043c\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u0440\u0430\u0434\u0438\u0458\u0430\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0413\u0443\u0440\u043c\u0430\u043d \u0431\u0438\u043e \u043c\u0430\u043b\u043e \u0441\u043a\u0443\u043f\u0459\u0438 \u043e\u0434 \u041f\u0430\u043b\u0438\u045b\u0430\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e ,,\u043b\u0435\u043f\u0448\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0437\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043e ,,\u043a\u043b\u0430\u0441\u0438\u0447\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u0433\u043e\u0441\u043f\u043e\u0434\u0441\u043a\u0438\u0458\u0435\u201d \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043e\u0434 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u041f\u0430\u043b\u0438\u045b \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0431\u0438\u043e \u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d ,,\u043f\u043e\u043f\u0443\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443 \u0431\u0438\u0444\u0435\u0430\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0413\u0443\u0440\u043c\u0430\u043d \u0443 \u040a\u0435\u0433\u043e\u0448\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-restoran-gurman-u-njegosevoj-ulici/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162721:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2062","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25588293466582","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.84485236887403","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2061,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043a\u0430\u0444\u0435-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0433 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u041a\u0430\u0444\u0435-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 ,,\u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u201d, \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435 ,,\u0410\u0442\u0438\u043d\u0430\u201d \u043d\u0430 \u0422\u0440\u0433\u0443 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u043a\u043e\u0434 \u041a\u0430\u0442\u0435\u0434\u0440\u0430\u043b\u0435. \u041d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0414\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0440\u0430\u0442\u0430, \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435 \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u043d\u0430\u0458\u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u0458\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u043c\u0435\u043d\u0443 \u045a\u0435\u043d\u043e\u0433 \u0432\u043b\u0430\u0441\u043d\u0438\u043a\u0430 ,,\u0414\u043e\u0440\u043d\u0448\u0442\u0435\u0442\u0435\u0440\u201d \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430, \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0458\u0435 \u0443 ,,\u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0443\u201d. \u0422\u043e \u0438\u043c\u0435 \u0458\u0435 \u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e \u0442\u0440\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u043e 1948. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u0442\u0458. […]","location":{"lat":"45.255677328624316","lng":"19.84530376162064","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-kafe-poslasticarnicu-zagreb/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0433 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u041a\u0430\u0444\u0435-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 ,,\u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u201d, \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435 ,,\u0410\u0442\u0438\u043d\u0430\u201d \u043d\u0430 \u0422\u0440\u0433\u0443 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u043a\u043e\u0434 \u041a\u0430\u0442\u0435\u0434\u0440\u0430\u043b\u0435. \u041d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0414\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0440\u0430\u0442\u0430, \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435 \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u043d\u0430\u0458\u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u0458\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u043c\u0435\u043d\u0443 \u045a\u0435\u043d\u043e\u0433 \u0432\u043b\u0430\u0441\u043d\u0438\u043a\u0430 ,,\u0414\u043e\u0440\u043d\u0448\u0442\u0435\u0442\u0435\u0440\u201d \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430, \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0458\u0435 \u0443 ,,\u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0443\u201d. \u0422\u043e \u0438\u043c\u0435 \u0458\u0435 \u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e \u0442\u0440\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u043e 1948. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u0442\u0458. […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0433 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435
\r\n
\r\n
\u041a\u0430\u0444\u0435-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 ,,\u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u201d, \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435 ,,\u0410\u0442\u0438\u043d\u0430\u201d \u043d\u0430 \u0422\u0440\u0433\u0443 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u043a\u043e\u0434 \u041a\u0430\u0442\u0435\u0434\u0440\u0430\u043b\u0435. \u041d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0414\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0440\u0430\u0442\u0430, \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435 \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u043d\u0430\u0458\u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u0458\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u043c\u0435\u043d\u0443 \u045a\u0435\u043d\u043e\u0433 \u0432\u043b\u0430\u0441\u043d\u0438\u043a\u0430 ,,\u0414\u043e\u0440\u043d\u0448\u0442\u0435\u0442\u0435\u0440\u201d \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430, \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0458\u0435 \u0443 ,,\u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0443\u201d. \u0422\u043e \u0438\u043c\u0435 \u0458\u0435 \u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e \u0442\u0440\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u043e 1948. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u0442\u0458. \u0434\u043e \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u043a\u043e\u0433 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0430\u0437\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u0458\u0430 \u0424\u041d\u0420\u0408 \u0438 \u0421\u0421\u0421\u0420-\u0430. \u041d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0442\u043e\u0433\u0430, \u0434\u043e\u0431\u0438\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u0437\u0438\u0432 ,,\u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u201d, \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0440\u0436\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0432\u0435 \u0434\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0430\u0434\u0430 \u0421\u0424\u0420\u0408, \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0437 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043b\u043e\u0433\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0443 ,,\u0410\u0442\u0438\u043d\u0443\u201d.
\r\n\u041e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u0441\u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430. \u0421\u0432\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u0441\u0443 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445, \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0446\u0430 \u0430 \u0438 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435, \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0443 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431 \u043d\u0430 ,,\u0447\u0443\u0432\u0435\u043d\u0435 \u043c\u0438\u045a\u043e\u043d\u0435\u201d \u0438 ,,\u0443\u043a\u0443\u0441\u043d\u0435 \u0441\u0435\u043d\u0434\u0432\u0438\u0447\u0435\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431 \u0458\u043e\u0448 \u043e\u0434 \u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043e\u0434 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u043d\u0430\u043c\u0435\u0448\u0442\u0430\u0458 \u0443 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u0443 \u0431\u0438\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u043d\u0442\u0430\u043d, \u043f\u0440\u0435\u0441\u0432\u0443\u0447\u0435\u043d \u043f\u043b\u0438\u0448\u0435\u043c \u0446\u0440\u0432\u0435\u043d\u0435 \u0431\u043e\u0458\u0435\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 ,,\u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0435 \u0441\u0442\u043e\u043b\u0438\u0446\u0435, \u043a\u0430\u043e \u043d\u0435\u043a\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443-\u0444\u043e\u0442\u0435\u0459\u0435 \u0441\u0430 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u043c \u043d\u0430\u0441\u043b\u043e\u043d\u043e\u043c\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u0443\u0433\u0430\u043e\u043d\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0443\u043f\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0432\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0445 \u043f\u043b\u0438\u0448\u0435\u043c\u201d \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0435 ,,\u0443 \u045b\u043e\u0448\u043a\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u0430\u201d.\r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u043f\u043e\u043d\u0443\u0434\u0438, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0433\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0432\u0438\u0448\u0435 \u043e\u0434\u0443\u0448\u0435\u0432\u0459\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0438\u045a\u043e\u043d\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 ,,\u043f\u0440\u0435\u043b\u0438\u0432\u0435\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043b\u0438\u0432\u0438\u043c\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0445 \u0431\u043e\u0458\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043b\u0435\u043f\u043e \u0443\u043a\u0440\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438 \u0447\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430\u0434\u043d\u0438\u043c \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u0443\u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u043c\u0430\u201d. \u0418\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435, \u0434\u0430 \u0441\u0443 ,,\u043c\u0438\u045a\u043e\u043d\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0443 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u043c \u043e\u0431\u043b\u0438\u0446\u0438\u043c\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0443 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043f\u0438\u0440\u0430\u043c\u0438\u0434\u0435, \u043a\u0443\u043f\u0435, \u043a\u0440\u0443\u0433\u0430, \u043a\u0432\u0430\u0434\u0440\u0430\u0442\u0430\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u045a\u0438\u0440\u0443 \u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438 ,,\u0443 \u0440\u0435\u0446\u043a\u0430\u0441\u0442\u043e\u0458 \u043f\u0430\u043f\u0438\u0440\u043d\u043e\u0458 \u0444\u043e\u043b\u0438\u0458\u0438\u201d \u0442\u0458. ,,\u0443 \u0440\u0435\u0446\u043a\u0430\u0441\u0442\u0438\u043c \u043f\u0430\u043f\u0438\u0440\u043d\u0438\u043c \u0442\u0430\u0446\u043d\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0441\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u043e \u0442\u0435 \u0440\u0435\u0446\u043a\u0430\u0441\u0442\u0435 \u0442\u0430\u0446\u043d\u0438\u0446\u0435, \u043d\u043e\u0441\u0438\u043e \u0438\u0445 \u043a\u0443\u045b\u0438 \u0438 \u0438\u0433\u0440\u0430\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0430 \u045a\u0438\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0435\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0443 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0458 \u0438\u0433\u0440\u0438 ,,\u0442\u0438 \u043f\u0430\u043f\u0438\u0440\u0447\u0438\u045b\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u0447\u0430\u043c\u0446\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u043f\u0443\u0448\u0442\u0430\u043e \u0434\u0430 \u043f\u043b\u0438\u0432\u0430\u0458\u0443 \u0443 \u043d\u0430\u043f\u0443\u045a\u0435\u043d\u043e\u043c \u043b\u0430\u0432\u0430\u0431\u043e\u0443\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u0432\u043e\u0452\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430 ,,\u043d\u0430\u0458\u0432\u0438\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043b\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0435 \u0441\u0435\u043d\u0434\u0432\u0438\u0447\u0435\u201d, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0443 \u0458\u043e\u0458 \u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0438 ,,\u0441\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u0447\u0438\u045b\u0438\u043c\u0430 \u0438 \u0441\u0430 \u0440\u0443\u0441\u043a\u043e\u043c \u0441\u0430\u043b\u0430\u0442\u043e\u043c\u201d. \u0417\u0430 ,,\u045a\u0443 \u0441\u0443\u201d, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 ,,\u0433\u0430\u0440\u043d\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0441\u0435\u043d\u0434\u0432\u0438\u0447\u0438\u00a0 \u0441\u0430 \u0444\u0430\u043d\u0442\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438\u043c \u043d\u0430\u043c\u0430\u0437\u043e\u043c \u0443 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u0443, \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e \u043e\u0434 \u043e\u043c\u0438\u0459\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0458\u0435\u043b\u0430\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u043e\u043c \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u043e \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b\u0441\u043a\u043e-\u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043a\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0437\u0435\u045b\u0435 \u0412\u0430\u0440\u0430\u0434\u0438\u043d\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 ,,\u0458\u0435 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431 \u0431\u0438\u043e \u043d\u0435\u043a\u0430 \u043c\u0435\u0448\u0430\u0432\u0438\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0444\u0435\u0430, \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430\u201d. \u041e\u043d\u0430 \u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u0447\u0443\u0432\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0433\u0430\u0440\u043d\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0435\u043d\u0434\u0432\u0438\u0447\u0430, \u0443 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u0443 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0458\u0435\u043b\u0430 \u0441\u0443\u0442\u043b\u0438\u0458\u0430\u0448 \u0441\u0430 \u0446\u0438\u043c\u0435\u0442\u043e\u043c, \u0437\u0430\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0435 \u043f\u0430\u043b\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0435, \u0430\u043b\u0438\u00a0 \u0438 \u0432\u043e\u045b\u043d\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0435, \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0435 \u0438 \u0431\u0430\u043d\u0430\u043d\u0430 \u0441\u043f\u043b\u0438\u0442, \u0443\u0437 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0435\u0437\u043d\u0443 \u0442\u043e\u043f\u043b\u0443 \u0447\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430\u0434\u0443\u201d.\r\n\r\n\u0427\u0435\u0442\u0432\u0440\u0442\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043e \u043e \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u0443, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043e \u043f\u043e\u043d\u0443\u0434\u0438 \u0458\u0435\u043b\u0430 \u0443 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u0431\u0435\u043b\u0435 \u043a\u0430\u0444\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0435\u043d\u0430 \u0443 \u043a\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438\u0447\u043a\u0438\u043c \u043a\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u043c\u0430\u201d \u0438 \u043a\u043e\u0458\u0443 \u0458\u0435 ,,\u0443\u0432\u0435\u043a \u043d\u0430\u0440\u0443\u0447\u0438\u0432\u0430\u043e \u0443\u0437 \u0433\u0430\u0440\u043d\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0441\u0435\u043d\u0434\u0432\u0438\u0447\u0435\u201d. \u0423 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0441\u0443 \u043c\u0443 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0438 ,,\u0441\u0435\u043d\u0434\u0432\u0438\u0447-\u043a\u0438\u0444\u043b\u0435 \u0441\u0430 \u0431\u0435\u043b\u0438\u043c \u043c\u0430\u0458\u043e\u043d\u0435\u0437\u043e\u043c \u0438 \u0441\u0430\u043b\u0430\u043c\u043e\u043c \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0443 \u0446\u0435\u043b\u043e\u0444\u0430\u043d\u201d.\r\n\r\n\u041f\u0435\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0435\u043d\u0434\u0432\u0438\u0447\u0430 \u0438\u0437 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u045a\u043e\u0448\u043a\u043e\u043b\u043a\u0430 \u0447\u0435\u043a\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441 \u043a\u043e\u0434 \u041a\u0430\u0442\u0435\u0434\u0440\u0430\u043b\u0435\u201d \u043f\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0443 ,,\u0441\u0432\u0440\u0430\u045b\u0430\u043b\u0430 \u0443 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431 \u043d\u0430 \u0441\u0435\u043d\u0434\u0432\u0438\u0447\u0435 \u0438 \u0431\u0435\u043b\u0443 \u043a\u0430\u0444\u0443\u201d. \u0421\u0435\u043d\u0434\u0432\u0438\u0447\u0438 \u0441\u0443 \u045a\u043e\u0458, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0432\u0435\u0441\u0435\u043b\u043e \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0441\u043c\u0435\u0445 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 ,,\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u043a \u0437\u0430 \u043d\u0435\u043f\u0446\u0435. \u0408\u0430 \u0441\u0430\u043c \u0442\u0430\u043c\u043e \u0441\u0432\u0440\u0430\u045b\u0430\u043b\u0430 \u0438 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0441\u0435 \u0432\u0440\u0430\u045b\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u043e \u0458\u043e\u0448. \u0421\u0435\u045b\u0430\u043c \u0441\u0435 \u0442\u043e\u0433 \u0442\u0430\u043d\u0430\u043d\u043e\u0433 \u0431\u0435\u043b\u043e\u0433 \u043f\u0430\u043f\u0438\u0440\u0430 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0443\u0432\u0438\u0458\u0435\u043d\u0438, \u043c\u0438\u0440\u0438\u0441\u0430 \u0431\u0435\u043b\u043e\u0433 \u0447\u0443\u0432\u0435\u043d\u043e\u0433 \u0425\u043b\u0435\u0431\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0445\u043b\u0435\u0431\u0430\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u0443 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0432\u0435\u045b \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0440\u0430\u043b\u0430\u201d \u0441\u0432\u0430\u043a\u0438 \u043f\u0443\u0442 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0438 \u0438\u0448\u043b\u0430 ,,\u043d\u0430 \u043c\u0430\u0442\u0438\u043d\u0435 \u0443 \u041d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438 \u0431\u0438\u0441\u043e\u043a\u043e\u043f, \u0441\u0432\u0440\u0430\u045b\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0434\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u0446\u0435\u201d.\r\n
","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043a\u0430\u0444\u0435-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-kafe-poslasticarnicu-zagreb/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162716:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2055","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.255677328624316","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.84530376162064","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2054,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u0437\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0435 \u043d\u0430 \u0422\u0440\u0433\u0443 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0433 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0433\u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438\u0448\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u043b\u0438\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0434\u0432\u0430\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0432\u0435\u043a\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0448\u045b\u0435\u043d\u0438 ,,\u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0442\u201d, \u0442\u0458. ,,\u0434\u0443\u0431\u043b\u0435\u0440 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 ,,\u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043a\u043e\u043b\u0438\u0446\u0443\u201d \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0443 \u0441\u0432\u0430\u043a\u043e\u043c […]","location":{"lat":"45.25544501959084","lng":"19.845717222201383","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-terminal-za-gradske-autobuse-na-trgu-slobode/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0433 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0433\u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438\u0448\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u043b\u0438\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0434\u0432\u0430\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0432\u0435\u043a\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0448\u045b\u0435\u043d\u0438 ,,\u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0442\u201d, \u0442\u0458. ,,\u0434\u0443\u0431\u043b\u0435\u0440 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 ,,\u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043a\u043e\u043b\u0438\u0446\u0443\u201d \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0443 \u0441\u0432\u0430\u043a\u043e\u043c […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0433 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435
\r\n
\r\n
\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0433\u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438\u0448\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u043b\u0438\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0434\u0432\u0430\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0432\u0435\u043a\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0448\u045b\u0435\u043d\u0438 ,,\u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0442\u201d, \u0442\u0458. ,,\u0434\u0443\u0431\u043b\u0435\u0440 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 ,,\u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043a\u043e\u043b\u0438\u0446\u0443\u201d \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0443 \u0441\u0432\u0430\u043a\u043e\u043c ,,\u043e\u0432\u0430\u043a\u0432\u043e\u043c \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u0443\u043d\u0438\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0441\u0430\u043d\u0430 \u0438 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0443\u043a\u0442\u0435\u0440\u0430\u201d.
\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u043f\u0443\u0442\u043e\u0432\u0430\u043e \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043e\u043c ,,\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0458\u0438\u043c \u0440\u043e\u0452\u0430\u0446\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0411\u0435\u0433\u0435\u0447\u201d. \u0421 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0431\u0438\u043e \u0458\u0430\u043a\u043e \u043c\u0430\u043b\u0438\u201d \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 \u043b\u0438 \u0458\u0435 ,,\u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u0430 \u043b\u0438\u043d\u0438\u0458\u0430 \u0437\u0430 \u0411\u0435\u0433\u0435\u0447 \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u043b\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0435\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441 \u043d\u0435\u0433\u0434\u0435 \u043d\u0430 \u0424\u0443\u0442\u043e\u0448\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438\u201d. \u0423 \u0441\u0432\u0430\u043a\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0458\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0443 ,,\u0443\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0443 \u0434\u0443\u0431\u043b\u0435\u0440 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0431\u0438\u043e \u0458\u0430\u043a\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u043d\u0442\u0430\u043d\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0436\u0430\u043e \u0448\u0442\u043e \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438\u0448\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0448\u0442\u0435\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0422\u0440\u0438\u0444\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u0432 \u0442\u0440\u0433, \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0442\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 ,,\u043d\u0430\u0458\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u043d\u0442\u043d\u0438\u0458\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043c\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043f\u0438\u0447\u0435\u0440\u0441\u043a\u0430 \u043a\u0443\u045b\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043f\u0438\u0447\u0440\u0435\u043c \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043e \u0432\u0430\u0436\u0430\u043d \u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0443 \u043e\u043a\u0432\u0438\u0440\u0443 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430\u201d.\r\n\r\n\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u0458\u0438\u0445 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u043c\u043b\u0430\u0434\u0438\u045b \u043a\u0440\u0430\u0458\u0435\u043c \u0447\u0435\u0442\u0440\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u043f\u0435\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0447\u0435\u043a\u0430\u043e \u0442\u0440\u0430\u043c\u0432\u0430\u0458 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043e ,,\u0432\u043e\u0437\u0435\u045b\u0438 \u0441\u0435 \u043f\u043e \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430\u201d. \u041f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430, \u0438\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u201c\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u0458\u0430\u043a\u043e \u0442\u0443\u0436\u0430\u043d \u0438 \u0431\u0435\u0441\u0430\u043d\u201d \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u043e\u043d\u0435\u0442\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0443\u043a\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 ,,\u0443\u043a\u0438\u043d\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043c\u0432\u0430\u0458 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443\u201d \u0438 ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0447\u0438\u0441\u0442\u0430 \u0433\u043b\u0443\u043f\u043e\u0441\u0442\u201d.\r\n\r\n\u041f\u0435\u0442\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u0442\u0440\u0430\u043c\u0432\u0430\u0458\u0438\u043c\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0438\u0445 \u0441\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e ,,\u043c\u0430\u0433\u043b\u043e\u0432\u0438\u0442\u043e \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0458\u0435\u0440 \u0458\u0435 \u0434\u043e\u043a \u0441\u0443 \u0432\u043e\u0437\u0438\u043b\u0438 \u043e\u043d \u0431\u0438\u043e \u0458\u0430\u043a\u043e \u043c\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0441\u0438\u0442\u0430\u043d\u201d. \u0418\u043f\u0430\u043a, \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u043c ,,\u0458\u0435\u0434\u0432\u0430 \u0443\u0437 \u043f\u043e\u043c\u043e\u045b \u0442\u0430\u0442\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0433\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0438\u0433\u0430\u043e, \u0443\u0441\u043f\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0443\u0452\u0435 \u0443 \u0442\u0440\u0430\u043c\u0432\u0430\u0458\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 ,,\u0443\u0448\u043b\u0438 \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u043a\u043e\u0434 \u041a\u0430\u0442\u0435\u0434\u0440\u0430\u043b\u0435 \u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438\u201d. ,,\u041d\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0443\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0438\u0448\u043b\u0438\u201d, \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e ,,\u0443\u043f\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d \u043e\u0434 \u0442\u043e\u0433 \u0443\u043b\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0443 \u0442\u0440\u0430\u043c\u0432\u0430\u0458\u201d, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0441\u0435, \u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438 ,,\u0441\u043f\u0435\u0442\u0459\u0430\u043e \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0432\u0435\u043d\u043e\u043c \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u0438\u043a\u0443\u201d, \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0443\u043b\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0443 \u0442\u0440\u0430\u043c\u0432\u0430\u0458, \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0447\u0435\u0433\u0430 \u0433\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u0442\u0430\u0446 \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e ,,\u0443\u043d\u0435\u043e \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u0442\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0443\u043f\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d \u0442\u0438\u043c ,,\u0443\u043b\u0430\u0441\u043a\u043e\u043c \u0443 \u0442\u0440\u0430\u043c\u0432\u0430\u0458\u201d \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0446\u0435\u043b\u0435 \u0432\u043e\u0436\u045a\u0435 ,,\u0431\u0438\u043e \u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u0430\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u0437\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0435 \u043d\u0430 \u0422\u0440\u0433\u0443 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-terminal-za-gradske-autobuse-na-trgu-slobode/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162716:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2051","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25544501959084","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.845717222201383","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2050,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0432\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443, \u043f\u0435\u0448\u0430\u0447\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437 \u0438 \u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u0441\u043a\u0443 \u043a\u0443\u045b\u0438\u0446\u0443 \u043d\u0430 \u0422\u0440\u0433\u0443 \u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0433 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u043e\u0431\u0458\u0430\u0448\u045a\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0435 \u0448\u0442\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e, \u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u043d\u043e \u0438 \u0434\u0435\u0442\u0430\u0459\u043d\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0446\u0435\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0438\u0437\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043e \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u043e \u043c\u0435\u045a\u0430\u043e. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u043e\u043d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0441\u0432\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043c\u0430\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445 \u043e\u0434 \u0442\u043e\u0433 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440\u0430\u201d, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 […]","location":{"lat":"45.25533821052633","lng":"19.845459283489323","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-prvi-semafor-u-gradu-pesacki-prolaz-i-milicionersku-kucicu-na-trgu-slobode/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0433 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u043e\u0431\u0458\u0430\u0448\u045a\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0435 \u0448\u0442\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e, \u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u043d\u043e \u0438 \u0434\u0435\u0442\u0430\u0459\u043d\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0446\u0435\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0438\u0437\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043e \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u043e \u043c\u0435\u045a\u0430\u043e. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u043e\u043d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0441\u0432\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043c\u0430\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445 \u043e\u0434 \u0442\u043e\u0433 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440\u0430\u201d, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0433 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435
\r\n
\r\n
\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u043e\u0431\u0458\u0430\u0448\u045a\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0435 \u0448\u0442\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e, \u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u043d\u043e \u0438 \u0434\u0435\u0442\u0430\u0459\u043d\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0446\u0435\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0438\u0437\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043e \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u043e \u043c\u0435\u045a\u0430\u043e. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u043e\u043d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0441\u0432\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043c\u0430\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445 \u043e\u0434 \u0442\u043e\u0433 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440\u0430\u201d, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e ,,\u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0441\u0430\u043e\u0431\u0440\u0430\u045b\u0430\u0458\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0458 \u0440\u0435\u043b\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438\u201d. \u0418\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u043f\u0440\u0435\u043b\u0430\u0437\u0435\u045b\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0447\u0430\u043a \u0441\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c \u0421\u0438\u043d\u0438\u0448\u043e\u043c\u201d, \u0443\u0432\u0435\u043a \u043f\u0430\u0436\u0459\u0438\u0432\u043e \u0447\u0435\u043a\u0430\u043e ,,\u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u043e \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e\u201d, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u045a\u0438\u0445 \u0434\u0432\u043e\u0458\u0438\u0446\u0430 ,,\u0447\u0432\u0440\u0441\u0442\u043e \u0434\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0440\u0443\u043a\u0435 \u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0431\u0438 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0458\u043d\u043e \u043a\u0440\u0435\u043d\u0443\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0446\u0440\u0432\u0435\u043d\u043e\u201d. \u0417\u0430\u0442\u0438\u043c \u0441\u0443, \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0431\u0438\u043b\u043e \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u043e \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e \u0431\u0440\u0437\u043e \u043f\u0440\u0435\u0442\u0440\u045b\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0443\u0442\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0442\u0430\u0434\u0430 \u0458\u043e\u0448 \u0443\u0432\u0435\u043a ,,\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0436\u0443\u0442\u043e\u0433 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u0430\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440\u043d \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0435\u045b\u0438 \u0443 ,,\u041d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440\u0443 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043c\u0430\u043b\u0430, \u043d\u0435\u043a\u0438\u0445 10 \u0446\u043c \u0443 \u043f\u0440\u0435\u0447\u043d\u0438\u043a\u0443, \u043d\u0435\u0437\u0430\u0448\u0442\u0438\u045b\u0435\u043d\u0430 \u0438 \u0438\u0441\u043f\u0443\u043f\u0447\u0435\u043d\u0430\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 ,,\u043d\u0438\u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0440\u043e \u0432\u0438\u0434\u0459\u0438\u0432\u0430\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0446\u0440\u0432\u0435\u043d\u043e \u0442\u0440\u0430\u0458\u0430\u043b\u043e \u0446\u0435\u043b\u0443 \u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0437\u0435\u0431\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0448\u0430\u0447\u043a\u043e\u043c \u043f\u0440\u0435\u043b\u0430\u0437\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0430 ,,\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0448\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u0438\u0445 \u043e\u043f\u0435\u043a\u0430\u201d. \u041d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0438\u045a\u0435, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 ,,\u0437\u0431\u043e\u0433 \u043a\u043b\u0438\u0437\u0430\u045a\u0430 \u043f\u043e \u043a\u0438\u0448\u0438\u201d, \u0448\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u0435 \u043e\u043f\u0435\u043a\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0437\u0430\u043c\u0435\u045a\u0435\u043d\u0435 ,,\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u043d\u0442\u043d\u043e \u0438\u0441\u0446\u0440\u0442\u0430\u043d\u0438\u043c \u0437\u0435\u0431\u0440\u0430\u043c\u0430\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u0434\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440, \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0459\u0443\u0434\u0438 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0443\u043c\u0435\u043b\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u043d\u0430\u0452\u0435, \u043f\u0430 \u0441\u0443 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0447\u0435\u043a\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u0432\u0430 \u0434\u043e \u0442\u0440\u0438 \u043f\u0443\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e, \u0434\u043e\u043a \u0431\u0438 \u0441\u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043e \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0435 \u0440\u0430\u0434\u0438\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0448\u0435. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u0434\u0435\u0446\u0430 \u0438 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0437 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0435\u043b\u0430 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0441\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043b\u0430\u0441\u043a\u043e\u043c \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440\u0430\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0438\u0445 \u0458\u0435 ,, \u043d\u0430 \u0442\u0430\u0458 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d, \u0438\u0437\u0443\u0437\u0435\u0432 \u043f\u043e \u0433\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u043e\u0431\u0438, \u0431\u0438\u043b\u043e \u043b\u0430\u043a\u043e \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442\u0438\u201d. \u0418\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435 ,,\u0443\u0432\u0435\u043a \u0437\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0443 \u0434\u0435\u0446\u0430 \u0438\u0437 \u0443\u043d\u0443\u0442\u0440\u0430\u0448\u045a\u043e\u0441\u0442\u0438\u201d \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0441\u0443 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0442\u043a\u043e \u043e\u0448\u0438\u0448\u0430\u043d\u0430 \u0441\u0430 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u043c \u0438 \u043a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u043c \u043f\u0430\u043d\u0442\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430\u043c\u0430 \u0438 \u043e\u0431\u0438\u0447\u043d\u043e \u0441\u0430 \u0436\u0432\u0430\u043b\u0430\u043c\u0430 \u0443 \u045b\u043e\u0448\u043a\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0430\u201d. \u041d\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u0442\u0430 \u0434\u0435\u0446\u0430\u201d \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u043f\u0440\u0435\u043b\u0430\u0441\u043a\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440\u0430, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 ,,\u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0443\u043a\u043e\u0447\u0435\u043d\u0438 \u0438 \u0447\u0435\u043a\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043f\u0443\u0442\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440\u0443 \u0458\u0435\u0440 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u0448\u0442\u0430 \u0434\u0430 \u0440\u0430\u0434\u0435\u201d, \u0434\u043e\u043a \u0438\u043c \u043d\u0438\u0458\u0435 \u043d\u0435\u043a\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043e \u0438\u043b\u0438 \u0434\u043e\u043a ,,\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043f\u0438\u0448\u0442\u0430\u043e \u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0430\u0458\u0430\u0446\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 ,,\u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0458\u0435 \u0441\u0435\u0434\u0435\u043e \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043a\u0438\u0448\u043d\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0443 \u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0458 \u043a\u0443\u045b\u0438\u0446\u0438\u201d, \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0433\u0443. \u041f\u043e \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 ,,\u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u0441\u043a\u0430 \u043a\u0443\u045b\u0438\u0446\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0438\u043e\u0441\u043a \u0443 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443 \u0432\u0430\u0459\u043a\u0430 \u0441\u0443\u0436\u0435\u043d\u043e\u0433 \u0443 \u0434\u043e\u045a\u0435\u043c \u0434\u0435\u043b\u0443 \u0441\u0430 \u0432\u0440\u0430\u0442\u0430\u0448\u0446\u0438\u043c\u0430\u201d \u0438 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0443\u0437\u0434\u0438\u0433\u043d\u0443\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u043b\u043e\u043c \u0441\u0442\u0443\u0431\u0438\u045b\u0443\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0442\u0430\u0458 \u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0430\u0458\u0430\u0446\u201d \u0431\u0438\u043e ,,\u0441\u0442\u0440\u0430\u0445 \u0438 \u0442\u0440\u0435\u043f\u0435\u0442 \u0437\u0430 \u0441\u0432\u0435\u201d, \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0458\u0430\u0447\u0430\u0432\u0430\u043b\u043e \u0443\u0442\u0438\u0441\u0430\u043a ,,\u0438\u043e\u043d\u0430\u043a\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u043e\u0433 \u043f\u0440\u0435\u043b\u0430\u0437\u0430 \u0441\u0430 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440\u043e\u043c\u201d. \u0418\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0432\u0435 \u0442\u043e \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430\u043e \u0458\u0430\u043a\u043e \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u201d \u043a\u0430\u043e ,,\u043c\u0430\u043b\u043e\u043c \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0446\u0443\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u0459\u043d\u043e \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u0443\u043d\u0438\u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 ,,\u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0430\u0458\u0446\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043e \u043d\u0430\u0432\u043b\u0430\u043a\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0443\u043a\u0430\u0432\u0438\u043c\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0443\u0442 \u0437\u0435\u0431\u0440\u0438\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u0458\u0443\u045b\u0435 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0442\u0435\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 ,,\u043f\u0438\u0448\u0442\u0430\u0459\u043a\u0443\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u043e \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u043f\u0438\u0448\u0442\u0430\u043e \u0438 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0430\u201d. \u0418\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u0434\u0430 \u043c\u0443 \u0458\u0435 ,,\u0437\u0432\u0443\u043a \u043f\u0438\u0448\u0442\u0430\u043b\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u043a\u043e\u0441\u0442\u0438\u201d \u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0431\u0438\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u0430\u043d\u201d. \u041e\u043d \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u0435 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0434\u0435\u0446\u0430 \u0438\u0437 \u0443\u043d\u0443\u0442\u0440\u0430\u0448\u045a\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0437\u0432\u0443\u043a \u043f\u0438\u0448\u0442\u0430\u0459\u043a\u0435 ,,\u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0443\u043a\u043e\u043f\u0430\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434 \u043f\u0443\u0442\u0430\u201d, \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0443\u045b\u0438 \u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0430 ,,\u043f\u0440\u0435\u043f\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0430 \u0438 \u0437\u0431\u0443\u045a\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440\u0430, \u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u0430, \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u043e\u0433 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0442\u0430 \u0430\u0443\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0430, \u043a\u0430\u043c\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0438 \u0430\u0443\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0430\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 ,,\u0446\u0435\u043b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u0435 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435\u201d. \u041e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e, \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0430\u0458\u0430\u0446 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043b\u0435\u043f\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043e \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e\u0458 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438 \u0437\u0430 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u0458\u0435 ,,\u043f\u0438\u0448\u0442\u0430\u045a\u0435\u043c \u0443\u043d\u043e\u0441\u0438\u043e \u0442\u043e\u0442\u0430\u043b\u043d\u0443 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0442\u045a\u0443\u201d. \u0418\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435, \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0447\u0430\u043a \u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 ,,\u0442\u043e\u0433 \u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0430\u0458\u0446\u0430\u201d \u0437\u0430 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u043e\u043d ,,\u0431\u0438\u043e \u0441\u0432\u0435\u0442\u0438\u045a\u0430\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u043c\u0438\u0441\u043b\u0438\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u043e \u043d\u0430\u0458\u0448\u043a\u043e\u043b\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0458\u0438 \u0447\u043e\u0432\u0435\u043a \u043d\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0443\u201d, \u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430\u043e \u0430\u0443\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0441\u0430\u043c\u043e\u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e \u0438 \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u201d. \u0418\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0441\u043c\u0435\u0445, \u0434\u0430 \u0431\u0438 \u043f\u043e\u043d\u0435\u043a\u0430\u0434 ,,\u0438\u0437 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0440\u0430\u0458\u043a\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0434\u0430 \u0433\u043b\u0435\u0434\u0430 \u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0430\u0458\u0446\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u043c\u0430\u0448\u0435 \u0440\u0443\u043a\u0430\u043c\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0448\u0435 \u0441\u0430\u043e\u0431\u0440\u0430\u045b\u0430\u0458 \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0438\u043c\u0430\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445 \u0434\u0430 \u0438\u043c \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0433\u043b\u0435\u0434\u0438 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0458\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0443\u0441\u0440\u0435\u0442\u043d\u0443\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0422\u0440\u0435\u045b\u0435\u043c \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0443 \u0441\u0443 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440\u0430 \u0438 ,,\u0431\u0443\u0447\u043d\u043e\u0433 \u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0430\u0458\u0446\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0437\u0432\u0438\u0436\u0434\u0430\u043e\u201d, \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435 \u0430\u0443\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043e\u0432\u043e\u043c \u0441\u0430\u043e\u0431\u0440\u0430\u045b\u0430\u0458\u043d\u0438\u0446\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u043c\u0443 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u0458\u0432\u0438\u0448\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043e ,,\u041e\u043f\u0435\u043b \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0458\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434, \u043a\u043e\u0458\u0438 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043e \u0436\u043c\u0438\u0433\u0430\u0432\u0446\u0435 \u0432\u0435\u045b \u0458\u0435 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0446\u0438\u0432\u0430\u043e \u0448\u0442\u0430\u043f\u0438\u045b \u0441\u0430 \u043c\u0430\u0447\u0438\u0458\u0438\u043c \u043e\u043a\u043e\u043c \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u043a\u0440\u0435\u0442\u0430\u043e \u043b\u0435\u0432\u043e \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0441\u043d\u043e\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430, \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0438\u0441\u0442\u0443 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0443 \u0432\u043e\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0430 ,,\u043f\u0435\u043f\u0438\u0442\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043a\u043e\u043c \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u043c\u0430 \u0438 \u043f\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u201d \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043e\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 ,,\u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d.\r\n\r\n\u0427\u0435\u0442\u0432\u0440\u0442\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0443 \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u0435\u0448\u0430\u0447\u043a\u043e\u043c \u0443\u0434\u0430\u0440\u0438\u043e \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440, \u043f\u0430 \u0458\u0435 \u0443 \u0441\u043a\u043e\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0434 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0438\u043c \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u0440\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 \u043c\u043e\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u043f\u0435\u0448\u0430\u043a \u0443\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0458\u0435 \u0443 \u0441\u0430\u043e\u0431\u0440\u0430\u0446\u0430\u0458\u0443\u201d.\r\n\r\n\u041f\u0435\u0442\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043e \u0434\u0432\u0435-\u0442\u0440\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435 \u0443 \u0434\u0438\u0441\u043f\u0438\u0447\u0430\u0440\u0441\u043a\u043e\u0458 \u043a\u0443\u045b\u0438\u0446\u0438 ,,\u0440\u0430\u0434\u0438\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u0442\u0430\u0442\u0430\u201d. \u041e\u043d \u0441\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0442\u043e\u0433 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0430, \u0430\u043b\u0438 \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043e\u0442\u0430\u0446 ,,\u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043e\u201d, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u201c\u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u043d\u0430\u043f\u043e\u0440\u043d\u043e, \u043d\u0430\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u043e \u043b\u0435\u0442\u0438, \u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0458\u0430\u043a\u043e \u043b\u043e\u0448\u0435, \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0433\u0440\u0443\u0431\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0442\u043a\u0430\u043d\u0438\u043d\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c\u201d. \u041e\u043d \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e, \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 ,,\u043f\u0440\u0435\u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d \u0443 \u043f\u0435\u0448\u0430\u0447\u043a\u0443 \u0437\u043e\u043d\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u045a\u0435 \u0421\u041f\u0415\u041d\u0421-\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445, \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0432\u0435 \u0444\u0430\u0441\u0430\u0434\u0435 \u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0441\u0432\u0435\u0436\u0435 \u0438 \u043b\u0435\u043f\u043e \u043e\u043a\u0440\u0435\u0447\u0435\u043d\u0435\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0432\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0430\u0444\u043e\u0440 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443, \u043f\u0435\u0448\u0430\u0447\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437 \u0438 \u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u0441\u043a\u0443 \u043a\u0443\u045b\u0438\u0446\u0443 \u043d\u0430 \u0422\u0440\u0433\u0443 \u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-prvi-semafor-u-gradu-pesacki-prolaz-i-milicionersku-kucicu-na-trgu-slobode/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162717:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2047","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25533821052633","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.845459283489323","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2045,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u041c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0438 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0438 ,,\u0413\u0440\u0438\u043b 13″ \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u0435\u045a\u0435\u0433 \u0410\u043f\u043e\u043b\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0410\u043f\u043e\u043b\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043a\u043e\u0434 ,,\u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043e \u0434\u043e \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u043e \u043f\u0440\u0435\u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u045a\u0430 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u045a\u0435 \u0410\u043f\u043e\u043b\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0435\u043d\u0442\u0435\u0440\u0438\u0458\u0435\u0440 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 ,,\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0438\u043c\u0430\u043e \u0441\u0442\u043e\u043b\u043e\u0432\u0435 \u0441\u0430 […]","location":{"lat":"45.255341153761684","lng":"19.844146376837205","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-mlecni-restoran-i-kasniji-gril-13-na-mestu-danasnjeg-apolo-centra/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0410\u043f\u043e\u043b\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043a\u043e\u0434 ,,\u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043e \u0434\u043e \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u043e \u043f\u0440\u0435\u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u045a\u0430 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u045a\u0435 \u0410\u043f\u043e\u043b\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0435\u043d\u0442\u0435\u0440\u0438\u0458\u0435\u0440 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 ,,\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0438\u043c\u0430\u043e \u0441\u0442\u043e\u043b\u043e\u0432\u0435 \u0441\u0430 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0410\u043f\u043e\u043b\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430
\r\n
\r\n
\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043a\u043e\u0434 ,,\u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043e \u0434\u043e \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u043e \u043f\u0440\u0435\u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u045a\u0430 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u045a\u0435 \u0410\u043f\u043e\u043b\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0435\u043d\u0442\u0435\u0440\u0438\u0458\u0435\u0440 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 ,,\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0438\u043c\u0430\u043e \u0441\u0442\u043e\u043b\u043e\u0432\u0435 \u0441\u0430 \u043c\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u043d\u0438\u043c \u043f\u043b\u043e\u0447\u0430\u043c\u0430\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0430 \u0438 \u0434\u0432\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0440\u0438 \u043d\u0438\u0436\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0447\u0438\u045b\u0430, \u043d\u0430\u043c\u0435\u045a\u0435\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u0446\u0443\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 ,,\u0443 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0435 \u043c\u0435\u043a\u0438\u043a\u0435 \u0438 \u0431\u0435\u043b\u0430 \u043a\u0430\u0444\u0430\u201d, \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u201c\u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u201d. \u041d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0435\u043b\u0430 \u043a\u0430\u0444\u0430 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0438\u0447\u043d\u0430\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 ,,\u043d\u0438\u0433\u0434\u0435 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0432\u0430\u201d. \u041a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0458\u0435 ,,\u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u043e\u0432\u0434\u0435 \u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d \u043f\u0440\u0432\u0438 \u0433\u0440\u0438\u043b \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442, \u043f\u0440\u0438 \u0442\u043e\u043c\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0438\u0437\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043b\u0430 ,,\u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0430 \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043d\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u043d\u0430 \u043f\u043b\u043e\u0447\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043f\u0440\u0435\u043c\u0430\u043d\u043e \u043c\u0435\u0441\u043e \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438 \u043e\u043c\u043b\u0435\u0442\u0438\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043e \u043e \u0433\u0440\u0438\u043b\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043e \u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430, \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0443\u0437 \u043f\u043e\u0433\u0430\u0447\u0438\u0446\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043c\u0435\u043a\u0438\u043a\u0435 \u043f\u0438\u0458\u0435 \u0458\u043e\u0433\u0443\u0440\u0442 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0459\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u043b\u043e \u0443 \u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0435\u043d\u0438\u043c \u0447\u0430\u0448\u0430\u043c\u0430 \u0438 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0452\u0430\u043d\u0435 \u0443 \u0432\u0438\u0442\u0440\u0438\u043d\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0430 \u043f\u0435\u0446\u0438\u0432\u0438\u043c\u0430\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430, \u043e\u0432\u0430\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 ,,\u0431\u0438\u043e \u0413\u0440\u0438\u043b 13\u201d, \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 ,,\u043b\u0438\u0447\u0438\u043e \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u043a\u0432\u0443 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u0441\u043a\u0443 \u043c\u0435\u043d\u0437\u0443 \u0433\u0434\u0435 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u0447\u0438\u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0433\u0430\u043b\u0430\u043c\u0430 \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u045b\u0438\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u043e\u043c\u043b\u0430\u0434\u0438\u043d\u0430\u201d \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u0438 ,,\u043e\u043d \u0442\u0430\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043f\u0430\u0434\u0430\u043e\u201d.\r\n\r\n\u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u043b\u0430 \u0413\u0440\u0438\u043b\u0430 13 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 ,,\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043e\u0441\u0442\u0430\u043e \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u043f\u043e \u0443\u043a\u0443\u0441\u043d\u0438\u043c \u0441\u0435\u043d\u0434\u0432\u0438\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430 \u043c\u0430\u0458\u043e\u043d\u0435\u0437\u043e\u043c \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0443 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443 \u0441\u043f\u0440\u0435\u043c\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0441\u0432\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0442\u0430\u0458\u043d\u043e\u0458 \u0440\u0435\u0446\u0435\u043f\u0442\u0443\u0440\u0438\u201d.\r\n\r\n\u0427\u0435\u0442\u0432\u0440\u0442\u0438 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e ,,\u0441\u0440\u0435\u0434\u045a\u043e\u0448\u043a\u043e\u043b\u0430\u0446 \u0443 \u0413\u0440\u0438\u043b \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043d\u0430 \u0431\u0443\u0440\u0435\u043a \u043a\u043e\u0458\u0435\u0433 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043c\u0430\u043d\u0438\u043e \u0443 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u043c \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430\u043c\u0430\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0438 ,,\u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e \u0434\u043e\u0431\u0440\u0438\u0445 \u0441\u0435\u043d\u0434\u0432\u0438\u0447-\u043a\u0438\u0444\u043b\u0438 \u0441\u0430 \u0434\u043e\u043c\u0430\u045b\u0438\u043c \u043c\u0430\u0458\u043e\u043d\u0435\u0437\u043e\u043c\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 ,,\u0431\u043e\u0436\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441\u201d \u043c\u0435\u0452\u0443 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430.\r\n\r\n\u041f\u0435\u0442\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0443\u0448\u0430\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u0441\u0430\u043c\u043e \u0458\u0435 \u0440\u0435\u043a\u0430\u043e ,,\u0410\u0442\u0445\u0435\u0438\u0441\u0442 \u0420\u0430\u043f \u0458\u0435 \u0441\u0432\u0435 \u0442\u043e \u0444\u0438\u043d\u043e \u043e\u0431\u0458\u0430\u0441\u043d\u0438\u043e, \u0438 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0443 \u0438 \u043c\u0430\u0441\u0443, \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u0430\u0432\u043d\u043e \u0441\u0432\u0435, \u0441\u0430\u043c\u043e \u043e\u0434\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0458 \u043f\u0435\u0441\u043c\u0443 \u0438 \u043e\u0434\u043c\u0430\u0445 \u045b\u0435\u0448 \u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u0442\u0438 \u043c\u0438\u0440\u0438\u0441 \u0438 \u0443\u043a\u0443\u0441 \u0413\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0430 \u0441\u0432\u0435 \u0459\u0443\u0434\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u045a\u0435\u043c\u0443\u201d. \u041e\u043d\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0440\u0435\u0432\u043e\u043b\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e \u0434\u043e\u0431\u0430\u0446\u0438\u043e ,,\u0458\u2026.\u043c \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440 \u043e\u043d\u043e\u043c \u043a\u043e \u0433\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0440\u0443\u0448\u0438\u043e \u0438 \u0443\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u045a\u0435\u0433\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043e \u043e\u043d\u043e \u0441\u2026.\u0435, \u0433\u0434\u0435 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0458\u0443 \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0443 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0443\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u041c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0438 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0438 ,,\u0413\u0440\u0438\u043b 13″ \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u0435\u045a\u0435\u0433 \u0410\u043f\u043e\u043b\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-mlecni-restoran-i-kasniji-gril-13-na-mestu-danasnjeg-apolo-centra/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162717:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2042","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.255341153761684","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.844146376837205","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2041,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 ,,\u0410\u043f\u043e\u043b\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430“","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0433 \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438, \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 ,,\u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0438 \u0438 \u0442\u0430\u043f\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0430\u0442\u0430\u201d. \u041e\u043d\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438\u043c \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0438\u0441\u0443 ,,\u0446\u0435\u043d\u0435 \u0443\u043b\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0441\u0432\u0443\u0434\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430\u043a\u0435\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0438\u043c\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e \u0438 […]","location":{"lat":"45.255066093312806","lng":"19.844026763010923","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-bioskop-zvezda-na-mestu-danasnjeg-apolo-centra/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0433 \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438, \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 ,,\u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0438 \u0438 \u0442\u0430\u043f\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0430\u0442\u0430\u201d. \u041e\u043d\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438\u043c \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0438\u0441\u0443 ,,\u0446\u0435\u043d\u0435 \u0443\u043b\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0441\u0432\u0443\u0434\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430\u043a\u0435\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0438\u043c\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e \u0438 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0433
\r\n
\r\n
\u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438, \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 ,,\u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0435\u043d\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0438 \u0438 \u0442\u0430\u043f\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0430\u0442\u0430\u201d. \u041e\u043d\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438\u043c \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0438\u0441\u0443 ,,\u0446\u0435\u043d\u0435 \u0443\u043b\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0441\u0432\u0443\u0434\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430\u043a\u0435\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0438\u043c\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e \u0438 \u043f\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0441\u0435\u0434\u0438\u0448\u0442\u0430 \u0443 \u043d\u0438\u043c\u0430\u201d. \u041e\u043d\u0430 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u0458\u0458\u0435\u0444\u0442\u0438\u043d\u0438\u0458\u0438 ,,\u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0431\u0438\u043e \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432 \u0443 \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u0434\u0438\u043d\u0443\u201d. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 ,,\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0443 \u0441\u0432\u0430\u043a\u043e\u043c \u043e\u0434 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0441\u043a\u0443\u043f\u0459\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u043b\u043e\u0436\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0443\u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0435 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 \u0431\u0430\u043b\u043a\u043e\u043d\u0430 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430\u201d. \u041f\u043e \u045a\u0435\u043d\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430, \u043b\u043e\u0436\u0435 \u0441\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0435 ,,\u043d\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e \u0443 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0443\u00a0 \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430, \u0432\u0435\u045b \u0438 \u0443 \u0408\u0430\u0434\u0440\u0430\u043d\u0443, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u041d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0443\u201d. \u041e\u043f\u0438\u0441\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043b\u043e\u0436\u0435, \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0443 \u045a\u0438\u043c\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u0435 \u0434\u0440\u0432\u0435\u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u043b\u0438\u0446\u0435, \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0447\u0435\u0433\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0444\u0438\u043b\u043c\u043e\u0432\u0438 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u0442\u0438\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u043d\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430, \u043e\u043d\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043c\u043b\u0430\u0452\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u043b\u043e\u0436\u0443 \u0441\u0430 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0446\u043e\u043c \u0430 \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0441\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0458\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u0458\u0430\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u043d\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430, \u043b\u043e\u0436\u0435 ,,\u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043d\u0438 \u0438 \u0431\u0440\u043e\u0458\u0443 \u0441\u0442\u043e\u043b\u0438\u0446\u0430\u201d \u0430 ,,\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043c\u043b\u0430\u0434\u0430, \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u0430\u0440\u043d\u0435 \u043c\u0435\u0452\u0443 \u043f\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043d\u0430\u0458\u0441\u043a\u0443\u043f\u0459\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u0438\u0437\u0443\u0437\u0435\u0432 \u0443 \u043b\u043e\u0436\u0430\u043c\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0435 ,,\u0443 \u043f\u0440\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0434\u0443 \u0431\u0430\u043b\u043a\u043e\u043d\u0430\u201d, \u0434\u043e\u043a \u0441\u0443 \u201c\u043d\u0430\u0458\u0458\u0435\u0444\u0442\u0438\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u043e\u043d\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0435 \u0443 \u043f\u0440\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0434\u0443 \u0443 \u043f\u0430\u0440\u0442\u0435\u0440\u0443 \u0434\u043e \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u0430\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u043c \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0438\u043c\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0437\u0430 ,,\u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0443 \u0431\u0438\u043b\u043e \u043a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043e \u043c\u0430\u0442\u0438\u043d\u0435\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0458\u0435\u043a\u0446\u0438\u0458\u0435 \u0444\u0438\u043b\u043c\u043e\u0432\u0430 \u0438 ,,\u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0434\u0430\u043d\u0430\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u0438\u0437\u0443\u0437\u0435\u0432 \u0442\u0440\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0458\u0435\u043a\u0446\u0438\u0458\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 16 \u0438 20 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u0430, \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043e \u043f\u0440\u043e\u0458\u0435\u043a\u0446\u0438\u0458\u0435 \u0444\u0438\u043b\u043c\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0434\u043d\u0435. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0435 \u0441\u0435\u0442\u0438\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0435\u0436\u0430\u043e \u0441\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u0430 \u0438\u0437 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435 \u0438 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0442\u0438\u043d\u0435 \u0443 \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0443\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 ,,\u0410\u043f\u043e\u043b\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430“","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-bioskop-zvezda-na-mestu-danasnjeg-apolo-centra/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162718:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2038","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.255066093312806","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.844026763010923","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2036,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u041f\u0430\u043b\u0438\u045b","infowindow_content":"
\r\n
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
\r\n \r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 ,,\u043e\u043d \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0458\u043e\u0448 \u043e\u0434 \u0440\u0430\u043d\u043e\u0433 \u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u043f\u043e\u0434\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0447\u043d\u0435 \u0440\u0443\u0447\u043a\u043e\u0432\u0435 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u0438 \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u043e\u043c \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430\u201d. \u041e\u0441\u0442\u0430\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0418 […]","location":{"lat":"45.255010264028556","lng":"19.843407601177383","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-restoran-palic/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 ,,\u043e\u043d \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0458\u043e\u0448 \u043e\u0434 \u0440\u0430\u043d\u043e\u0433 \u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u043f\u043e\u0434\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0447\u043d\u0435 \u0440\u0443\u0447\u043a\u043e\u0432\u0435 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u0438 \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u043e\u043c \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430\u201d. \u041e\u0441\u0442\u0430\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0418 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0438 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430
\r\n
\r\n
\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 ,,\u043e\u043d \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0458\u043e\u0448 \u043e\u0434 \u0440\u0430\u043d\u043e\u0433 \u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u043f\u043e\u0434\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0447\u043d\u0435 \u0440\u0443\u0447\u043a\u043e\u0432\u0435 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u0438 \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u043e\u043c \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430\u201d. \u041e\u0441\u0442\u0430\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0418 \u043f\u043e \u0442\u043e\u043c\u0435 ..\u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0430 \u0440\u0430\u0434\u0438\u0458\u0430 \u0435\u043c\u0438\u0442\u043e\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0441\u043a\u0435 \u0435\u043c\u0438\u0441\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0438 \u0443\u0442\u0430\u043a\u043c\u0438\u0446\u0430\u201d, \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0437\u0430 \u045a\u0435\u0433\u0430 ,,\u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u043a\u043e \u0434\u0435\u043f\u0440\u0435\u0441\u0438\u0432\u043d\u043e, \u043d\u0430\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u043e \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0430\u043d \u0431\u0438\u043e \u0442\u043c\u0443\u0440\u0430\u043d\u201d. \u041f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0433\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0440\u0438\u0442\u0438\u0440\u0430\u043b\u043e \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0434\u0438\u043e \u0431\u0438\u043e \u043f\u0443\u0448\u0442\u0435\u043d ,,\u0458\u0430\u043a\u043e \u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e, \u0447\u0430\u043a \u0434\u043e \u0442\u0435 \u043c\u0435\u0440\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u043c\u043e\u0433\u043b\u043e \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u0442\u0438\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0446\u0438 ,,\u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0440\u0443\u0447\u043a\u0430 \u0447\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0430\u0432\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0431\u0440\u043e\u0458\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0446\u0438 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0438 ,,\u0434\u0430 \u043b\u0438 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u0431\u043e\u0459\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u041f\u0430\u043b\u0438\u045b \u0438\u043b\u0438 \u0413\u0443\u0440\u043c\u0430\u043d, \u0438\u0441\u0442\u043e \u043a\u0430\u043e \u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u043b\u0438 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u0431\u043e\u0459\u0438 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441 \u0438\u043b\u0438 \u0423\u0437\u043e\u0440\u201d. \u041f\u043e \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430, \u043e\u0431\u0430 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 ,,\u0441\u043b\u0438\u0447\u043d\u0443 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0443\u201d, \u043f\u0430 \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0447\u0443\u0434\u043d\u043e \u0448\u0442\u043e \u0441\u0435 ,,\u0459\u0443\u0434\u0438 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0430\u0458\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043e\u0434 \u0442\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0431\u043e\u0459\u0438\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u041f\u0430\u043b\u0438\u045b","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-restoran-palic/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162718:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2033","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.255010264028556","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.843407601177383","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2029,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u0433 \u0422\u0440\u0433\u0430","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0433 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0443, \u043e\u0431\u0458\u0430\u0448\u045a\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u0448\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0442\u0430\u0447\u043d\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u043e\u043d \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u043e\u0442\u0430\u0446 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0443\u0458\u0435 \u0441\u0432\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u043e\u043d\u0435 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 ,,\u043a\u0443\u043f\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0432\u0430\u0440\u0438, \u043f\u0440\u0435 \u0441\u0432\u0435\u0433\u0430 \u0440\u0443\u0447\u043d\u0435 \u0441\u0430\u0442\u043e\u0432\u0435\u201d, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u043a\u043e\u0458\u0438 […]","location":{"lat":"45.25474530631415","lng":"19.843878082227167","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-komision-na-prostoru-danasnjeg-pozorisnog-trga/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0433 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0443, \u043e\u0431\u0458\u0430\u0448\u045a\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u0448\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0442\u0430\u0447\u043d\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u043e\u043d \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u043e\u0442\u0430\u0446 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0443\u0458\u0435 \u0441\u0432\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u043e\u043d\u0435 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 ,,\u043a\u0443\u043f\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0432\u0430\u0440\u0438, \u043f\u0440\u0435 \u0441\u0432\u0435\u0433\u0430 \u0440\u0443\u0447\u043d\u0435 \u0441\u0430\u0442\u043e\u0432\u0435\u201d, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u043a\u043e\u0458\u0438 […]","post_content":"
\r\n
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0433
\r\n
\r\n
\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0443, \u043e\u0431\u0458\u0430\u0448\u045a\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u0448\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0442\u0430\u0447\u043d\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u043e\u043d \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u043e\u0442\u0430\u0446 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0443\u0458\u0435 \u0441\u0432\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u043e\u043d\u0435 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 ,,\u043a\u0443\u043f\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0432\u0430\u0440\u0438, \u043f\u0440\u0435 \u0441\u0432\u0435\u0433\u0430 \u0440\u0443\u0447\u043d\u0435 \u0441\u0430\u0442\u043e\u0432\u0435\u201d, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u043c \u0442\u0440\u0433\u0443, \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0438 \u0443 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0417\u0435\u043d\u0438\u0442, \u0443 \u041c\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0431\u043b\u0438\u0437\u0443 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u0438\u0447\u0430\u0440\u0441\u043a\u0435 \u0440\u0430\u0434\u045a\u0435 \u041a\u0443\u0440\u0430\u045a\u0438\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 ,,\u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0458, \u0431\u043b\u0438\u0437\u0443 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u043c\u201d.
\r\n
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u043e\u0432\u043e\u043c \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u043c \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430 ,,\u0443\u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c \u0431\u0438\u043b\u043e \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0440\u043e\u0431\u0435\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 ,,\u043d\u0435\u0448\u0442\u043e \u0443\u0432\u043e\u0437\u043d\u0435 \u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0458\u0430\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0433\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u043e\u0431\u0435\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0432\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438 \u043f\u043e ,,\u0440\u043e\u0431\u0438 \u0441\u0430 \u0417\u0430\u043f\u0430\u0434\u0430\u201d. \u041f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0430\u043a \u0438 \u043a\u043e\u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0440\u043e\u0431\u0435 \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u043e\u043d\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u043e \u043d\u0435\u043a\u0443 \u0432\u0440\u0441\u0442\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441\u043d\u043e\u0433 \u0441\u0438\u043c\u0431\u043e\u043b\u0430\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u043e\u043d \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u0433 \u0422\u0440\u0433\u0430","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-komision-na-prostoru-danasnjeg-pozorisnog-trga/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162719:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2025","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25474530631415","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.843878082227167","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2021,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0408\u0443\u0433\u043e\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u043c \u0442\u0440\u0433\u0443","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0433 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0408\u0443\u0433\u043e\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u043c \u0422\u0440\u0433\u0443, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0443 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u0458 \u043e\u0434 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u043f\u0443\u0442\u0430 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0443\u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c \u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0438\u0442\u043e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043b\u0435\u0442\u045a\u0435 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0435\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0443 ,,\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0444\u0430\u0431\u0440\u0438\u043a\u0435 \u0408\u043e\u0433\u043e\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0438\u0437 \u0421\u043f\u043b\u0438\u0442\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0435 \u0441\u0442\u0432\u0430\u0440\u0438 \u0437\u0430 […]","location":{"lat":"45.254591283499146","lng":"19.843445361738045","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-prodavnicu-jugoplastike-na-pozorisnom-trgu/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0433 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0408\u0443\u0433\u043e\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u043c \u0422\u0440\u0433\u0443, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0443 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u0458 \u043e\u0434 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u043f\u0443\u0442\u0430 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0443\u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c \u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0438\u0442\u043e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043b\u0435\u0442\u045a\u0435 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0435\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0443 ,,\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0444\u0430\u0431\u0440\u0438\u043a\u0435 \u0408\u043e\u0433\u043e\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0438\u0437 \u0421\u043f\u043b\u0438\u0442\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0435 \u0441\u0442\u0432\u0430\u0440\u0438 \u0437\u0430 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0433
\r\n
\r\n
\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0408\u0443\u0433\u043e\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u043c \u0422\u0440\u0433\u0443, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0443 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u0458 \u043e\u0434 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u043f\u0443\u0442\u0430 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u0442\u0430, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0443\u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c \u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0438\u0442\u043e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043b\u0435\u0442\u045a\u0435 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0435\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0443 ,,\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0444\u0430\u0431\u0440\u0438\u043a\u0435 \u0408\u043e\u0433\u043e\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0438\u0437 \u0421\u043f\u043b\u0438\u0442\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0435 \u0441\u0442\u0432\u0430\u0440\u0438 \u0437\u0430 \u043c\u043e\u0440\u0435\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u0434 \u043d\u0430\u0458\u0440\u0430\u043d\u0438\u0458\u0435\u0433 \u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043b\u0435\u0442\u045a\u0438\u0445 \u043c\u0435\u0441\u0435\u0446\u0438, \u043f\u0440\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0440\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u043e\u0432\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0443 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 ,,\u0443\u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c \u0433\u0443\u043c\u0435 \u0437\u0430 \u043f\u043b\u0438\u0432\u0430\u045a\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0443 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043a\u0440\u0443\u0433\u0430, \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0435 \u043f\u0430\u043f\u0443\u0447\u0435, \u0458\u0430\u0441\u0442\u0443\u0447\u0438\u045b\u0435 \u0438 \u0434\u0443\u0448\u0435\u043a\u0435 \u0437\u0430 \u043b\u0435\u0436\u0430\u045a\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0436\u0438, \u043e\u043d\u0434\u0430 \u043b\u043e\u043f\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0434\u0443\u0432\u0430\u0432\u0430\u045a\u0435\u201d \u0438\u0442\u0434. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u045b\u0438\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0443 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0434\u0443\u0432\u0430\u0432\u0430\u045a\u0435 \u043e\u0434 \u0442\u0432\u0440\u0434\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u0430, \u0430\u043b\u0438 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u043e\u0448\u0435 \u043b\u0435\u043f\u0459\u0435\u043d\u0430\u201d, \u043f\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0459\u0435\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043c\u0435\u0442\u0438 ,,\u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043e\u0434\u043b\u0435\u043f\u0459\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0448\u0430\u0432\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u0442\u0440\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0443\u0436\u0435 ,,\u043e\u0434 \u0434\u0432\u0435 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0435\u201d. \u0417\u0431\u043e\u0433 \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0441\u0443, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430, \u043a\u0443\u043f\u0459\u0435\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043c\u0435\u0442\u0435 ,,\u0458\u0430\u043a\u043e \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043b\u0435\u043f\u0438\u043b\u0438 \u0444\u043b\u0435\u043a\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430 \u0437\u0430 \u0431\u0438\u0446\u0438\u043a\u043b\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0444\u043b\u0435\u043a\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430 \u0437\u0430 ,,\u0433\u0443\u043c\u0435 \u0437\u0430 \u0431\u0438\u0446\u0438\u043a\u043b, \u0442\u0438\u0433\u0430\u0440 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u043b\u0435\u043f\u0438\u043b\u0438\u043c\u0430\u201d. \u041f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043e \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 ,,\u043c\u0438\u0440\u0438\u0441\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0458\u0430\u043e \u043f\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0443\u0432\u0435\u043a \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0438 \u0443\u0448\u0430\u043e \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0434\u0443\u0431\u043e\u043a\u043e \u0443\u0434\u0438\u0441\u0430\u043e \u043c\u0438\u0440\u0438\u0441\u0435\u201d, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0443\u043b\u0430\u0441\u043a\u043e\u043c \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 ,,\u0432\u0435\u045b \u043e\u0441\u0435\u045b\u0430\u043e \u043c\u0438\u0440\u0438\u0441 \u0438 \u043c\u043e\u0440\u0430, \u0421\u0443\u043d\u0446\u0430 \u0438 \u0441\u043b\u0430\u043d\u0435 \u0432\u043e\u0434\u0435\u201d. \u041e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a ,,\u0447\u0438\u043c \u0431\u0438 \u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u043e \u043c\u0438\u0440\u0438\u0441 \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0443 \u0440\u0430\u0434\u045a\u0438, \u0432\u0435\u045b \u0458\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043e \u0434\u0430 \u045b\u0435 \u0443\u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0430\u201d. \u0426\u0435\u043d\u0435 \u0438 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0440\u0430\u043e \u0438 ,,\u0431\u0438\u043b\u043e \u0458\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0435\u0448\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0441\u0432\u0430\u0447\u0438\u0458\u0438 \u045f\u0435\u043f\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e ,,\u0441\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0438 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0458\u0430\u043a\u043e \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0440\u0432\u043e\u0437\u043d\u0438 \u0438 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u0458\u0430\u0442\u043d\u0438\u201d, \u0434\u0430 \u0441\u0435 ,,\u0443\u0432\u0435\u043a \u0447\u0435\u043a\u0430\u043b\u043e \u0443 \u0440\u0435\u0434\u0443\u201d \u0438 ,,\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0432\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0440\u0432\u043e\u0437\u043d\u0438, \u0438 \u043a\u0443\u043f\u0446\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0438 \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0432\u0438 \u0458\u0435\u0434\u0432\u0430 \u0447\u0435\u043a\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u043e\u0434\u0443 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0440\u0435\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0430 \u043c\u0430\u0458\u043a\u043e\u043c \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0447\u0435\u043a\u0430\u043b\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0458\u0443\u043b\u0430 ,,\u0443\u00a0 \u0440\u0435\u0434\u0443 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0437\u0430\u043e \u0438 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043c\u0435\u0442\u0430\u0440\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0430\u201d \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443. \u041e\u043f\u0438\u0441\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0443 \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438, \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u0441\u0432\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0440\u0432\u043e\u0437\u043d\u0438 \u0438 \u0441\u0432\u0438 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0432\u0435\u045b \u0432\u0435\u045b \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0440\u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0408\u0443\u0433\u043e\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u043c \u0442\u0440\u0433\u0443","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-prodavnicu-jugoplastike-na-pozorisnom-trgu/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162719:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2018","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.254591283499146","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.843445361738045","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2017,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0421\u0438\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u043c \u0422\u0440\u0433\u0443","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0433 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u043e\u0458 \u0421\u0438\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0432\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u0447\u0438\u0458\u0430 \u043e\u0434 \u043e\u043d\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0435 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0458\u043e\u0448 \u043e\u0434 \u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0430 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e ,,\u043d\u0430 \u0447\u0443\u0432\u0435\u043d\u0438 \u0420\u0438\u0433\u043e\u0458\u0430\u043d\u0447\u0438 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 ,,\u0458\u0430\u043a\u043e \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u0431\u0438 […]","location":{"lat":"45.25463868066965","lng":"19.843607462559852","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-poslasticarnicu-siti-na-pozorisnom-trgu/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0433 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u043e\u0458 \u0421\u0438\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0432\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u0447\u0438\u0458\u0430 \u043e\u0434 \u043e\u043d\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0435 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0458\u043e\u0448 \u043e\u0434 \u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0430 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e ,,\u043d\u0430 \u0447\u0443\u0432\u0435\u043d\u0438 \u0420\u0438\u0433\u043e\u0458\u0430\u043d\u0447\u0438 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 ,,\u0458\u0430\u043a\u043e \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u0431\u0438 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0433
\r\n
\r\n
\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u043e\u0458 \u0421\u0438\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0432\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u0447\u0438\u0458\u0430 \u043e\u0434 \u043e\u043d\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0435 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0458\u043e\u0448 \u043e\u0434 \u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0430 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e ,,\u043d\u0430 \u0447\u0443\u0432\u0435\u043d\u0438 \u0420\u0438\u0433\u043e\u0458\u0430\u043d\u0447\u0438 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 ,,\u0458\u0430\u043a\u043e \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u0431\u0438 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0438 ,,\u043a\u0435\u0441\u0442\u0435\u043d-\u043f\u0438\u0440\u0435 \u0438 \u043a\u0440\u0435\u043c\u201d. \u041f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0459\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u0435\u0448\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0438 \u043e\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0447\u0438\u0446\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u041c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0438\u0446\u0430\u201d \u043d\u0430\u0440\u0443\u0447\u0438\u0432\u0430\u043e \u043a\u0440\u0435\u043c. \u041d\u0430\u0438\u043c\u0435, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0447\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u0421\u0438\u0442\u0438\u0458\u0443 \u0433\u0430 \u0458\u0435, \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0441\u0432\u0430\u043a\u0438 \u043f\u0443\u0442 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0438 \u043a\u0430\u043e ,,\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0447\u0430\u043a \u043d\u0430\u0440\u0443\u0447\u0438\u0432\u0430\u043e \u043a\u0440\u0435\u043c\u201d, \u0443\u0432\u0435\u043a \u0443\u043f\u0438\u0442\u043d\u043e \u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u043b\u0438 ,,\u0445\u043e\u045b\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0435\u0435\u043c\u0430\u201d \u0441\u0430 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u0447\u043d\u0438\u043c ,,\u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c \u043d\u0430\u0433\u043b\u0430\u0441\u043a\u043e\u043c\u201d. \u0417\u0431\u043e\u0433 \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d ,,\u043c\u0438\u0441\u043b\u0438\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e \u043a\u0430\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u043d\u043e\u201d, \u043f\u0430 \u0458\u0435 \u0443\u0432\u0435\u043a \u043f\u0440\u0435\u0434 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 ,,\u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0458\u0435\u043e \u043a\u0440\u0435\u0435\u043c\u0443 \u0443 \u0421\u0438\u0442\u0438\u0458\u0443\u201d, \u043d\u0430 \u0448\u0442\u0430 \u0441\u0443 \u0433\u0430 ,,\u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0432\u0438 \u0447\u0443\u0434\u043d\u043e \u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0438\u0440\u043a\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u0441\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0438\u043c \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c \u043e \u0442\u043e\u043c\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u043d\u043e \u043a\u0430\u0436\u0435, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0432 \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0440\u0435\u043c\u0430 \u043e\u043d\u043e \u0448\u0442\u043e \u0441\u0435 \u043c\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0446\u0438\u043f\u0435\u043b\u0435 \u0438 \u0441\u0430 \u0447\u0438\u043c\u0435 \u0441\u0435 \u0447\u0438\u0441\u0442\u0435 \u0437\u0443\u0431\u0438\u201d, \u043e\u0434\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u0430\u0432 \u043a\u0440\u0435\u043c, \u0432\u0430\u0459\u0434\u0430 \u043a\u0440\u0435\u0435\u0435\u043c\u0430, \u0432\u0430\u0459\u0434\u0430 \u0437\u043d\u0430\u0458\u0443 \u043e\u043d\u0438 \u0448\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0458\u0443\u201d. \u0427\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0430\u0437\u043d\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0437\u0430\u0438\u0441\u0442\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0435 \u043a\u0440\u0435\u043c, \u043e\u043d \u0458\u0435 \u0442\u0430\u0458 ,,\u043a\u043e\u043b\u0430\u0447 \u0438 \u0434\u0430\u0459\u0435 \u0437\u0432\u0430\u043e \u043a\u0440\u0435\u0435\u0435\u043c\u0430 \u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u043c\u0443 \u0441\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0437\u0432\u0443\u0447\u0430\u043b\u043e\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0438 ,,\u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0430 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0447\u0438\u0446\u0430\u201d, \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0431\u0438 \u0443\u0432\u0435\u043a \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0447\u0438\u0432\u0430\u043e \u0442\u0430\u0458 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447 ,,\u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u0443 \u0447\u0430\u0448\u0438 \u0443 \u0432\u0438\u0434\u0443 \u0448\u043b\u0430\u0433\u0430\u201d, \u0443\u0432\u0435\u043a \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u043d\u0430\u0440\u0443\u0447\u0438\u0432\u0430\u045a\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043e ,,\u0458\u0435\u0434\u043d\u0443 \u043a\u0440\u0435\u0435\u0435\u043c\u0443 \u043c\u043e\u043b\u0438\u043c\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0443 \u043e\u0432\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043e\u0434 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0434\u043e \u043a\u0440\u0430\u0458\u0430 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u0434\u043e\u043a \u0441\u0435 \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438\u043e \u045a\u0435\u043d \u0432\u043b\u0430\u0441\u043d\u0438\u043a\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0434\u043e\u043a \u043d\u0438\u0458\u0435 \u043e\u043f\u0430\u043e \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0430\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0421\u0438\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u043c \u0422\u0440\u0433\u0443","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-poslasticarnicu-siti-na-pozorisnom-trgu/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162634:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2015","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25463868066965","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.843607462559852","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2013,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u0421\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443, \u0442\u0437\u0432. \u041f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u043d\u0443 \u041d\u0430\u043c\u0443","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u0433 \u0442\u0440\u0433\u0430 \u0438 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430 \u0422\u0437\u0432. \u041f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u043d\u0430 \u041d\u0430\u043c\u0430, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043e\u0434\u0435\u045b\u0435, \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u0433 \u0422\u0440\u0433\u0430 \u0438 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0430 \u0438\u0437 \u0434\u0432\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u0435\u043b\u043d\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0447\u0435\u0433\u0430 \u0441\u0435 \u0438 \u043c\u0435\u0452\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u0430\u0440\u043d\u043e \u043d\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u043b\u0430 \u201c\u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u043d\u0430\u201d.     \u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u0432\u043e\u0452\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e […]","location":{"lat":"45.25414347753605","lng":"19.843534294602264","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/secanja-na-nekadasnju-prodavnicu-tzv-prolaznu-namu/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u0433 \u0442\u0440\u0433\u0430 \u0438 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430 \u0422\u0437\u0432. \u041f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u043d\u0430 \u041d\u0430\u043c\u0430, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043e\u0434\u0435\u045b\u0435, \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u0433 \u0422\u0440\u0433\u0430 \u0438 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0430 \u0438\u0437 \u0434\u0432\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u0435\u043b\u043d\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0447\u0435\u0433\u0430 \u0441\u0435 \u0438 \u043c\u0435\u0452\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u0430\u0440\u043d\u043e \u043d\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u043b\u0430 \u201c\u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u043d\u0430\u201d.     \u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u0432\u043e\u0452\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u0433 \u0442\u0440\u0433\u0430 \u0438 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430
\r\n
\r\n
\u0422\u0437\u0432. \u041f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u043d\u0430 \u041d\u0430\u043c\u0430, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043e\u0434\u0435\u045b\u0435, \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u041f\u043e\u0437\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u043e\u0433 \u0422\u0440\u0433\u0430 \u0438 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0430 \u0438\u0437 \u0434\u0432\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u0435\u043b\u043d\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0447\u0435\u0433\u0430 \u0441\u0435 \u0438 \u043c\u0435\u0452\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u0430\u0440\u043d\u043e \u043d\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u043b\u0430 \u201c\u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u043d\u0430\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u0432\u043e\u0452\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438, \u043e\u0431\u0458\u0430\u0448\u045a\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043e\u043d\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0430 \u0431\u0438\u043e \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u041f\u0430\u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0446\u0438\u043d\u0430\u201d. \u041e\u043d\u0430 \u0458\u0435 \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 ,,\u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0432\u0430\u0440\u0438 \u043e\u0434 \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u0430 \u0441\u0432\u0435 \u0434\u043e\u043a \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u0430\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u041d\u0430\u043c\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043f\u043e \u0431\u043e\u0459\u043e\u0458 \u0440\u043e\u0431\u0438 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0443 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0447\u0430\u043a \u0458\u043e\u0448 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 ,,\u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0430 \u043c\u0430\u043c\u043e\u043c \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e\u201d \u0443 \u0442\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0443 \u0458\u0435 \u0437\u0432\u0430\u043e ,,\u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u043d\u0430 \u041c\u0430\u043c\u0430\u201d, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u0458\u043a\u0430 ,,\u0432\u0435\u0447\u0438\u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u0442\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u045a\u0443, \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0435\u045b\u0438 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e ,,\u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0447\u0438\u0446\u0443 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u0434\u0432\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0443 \u043a\u0440\u0443\u0433\u0443 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0435 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0446\u0435 ,,\u0458\u0430\u043a\u043e \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043b\u043e \u043e \u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u043d\u043e\u0458 \u041d\u0430\u043c\u0438\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0458\u0430\u043c\u201d.\u00a0\u00a0","post_title":"\u0421\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443, \u0442\u0437\u0432. \u041f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u043d\u0443 \u041d\u0430\u043c\u0443","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/secanja-na-nekadasnju-prodavnicu-tzv-prolaznu-namu/","post_featured_image":"
\"\u0421\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162634:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2011","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25414347753605","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.843534294602264","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2008,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0443 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0425\u043e\u0442\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u0445 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0425\u043e\u0442\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0438\u0437 \u0440\u0430\u0437\u043b\u043e\u0433\u0430 \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0447\u0430\u043a \u0447\u0435\u043a\u0430\u043e \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u043c\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0438\u0440\u0430\u043b\u0430\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 ,,\u0443 \u0430\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e \u043d\u043e\u0432\u0430\u0446, \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430, […]","location":{"lat":"45.254526322626276","lng":"19.84470013069683","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-telefonsku-govornicu-ispred-hotela-vojvodina/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u0445 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0425\u043e\u0442\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0438\u0437 \u0440\u0430\u0437\u043b\u043e\u0433\u0430 \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0447\u0430\u043a \u0447\u0435\u043a\u0430\u043e \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u043c\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0438\u0440\u0430\u043b\u0430\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 ,,\u0443 \u0430\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e \u043d\u043e\u0432\u0430\u0446, \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430, […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430
\r\n
\r\n
\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u0445 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0425\u043e\u0442\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u0438\u0437 \u0440\u0430\u0437\u043b\u043e\u0433\u0430 \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0447\u0430\u043a \u0447\u0435\u043a\u0430\u043e \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u043c\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0438\u0440\u0430\u043b\u0430\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 ,,\u0443 \u0430\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e \u043d\u043e\u0432\u0430\u0446, \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430, \u0434\u0432\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0442\u0440\u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435\u201d. \u041e\u0431\u0458\u0430\u0448\u045a\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043a\u0430\u043a\u0432\u0435 \u0441\u0443 \u043d\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0448\u045b\u0435\u043d\u0435 \u0438 \u0434\u0430 \u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0430\u043b\u0443\u043c\u0438\u043d\u0438\u0458\u0443\u043c\u0441\u043a\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0438\u043d\u0433\u0430\u043d\u0435, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0443 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u0443 \u0434\u043e\u0441\u0430\u0452\u0438\u0432\u0430\u043e \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u043c\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0438\u0440\u0430\u043b\u0430\u201d. \u0434\u043e\u043a \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u043c\u0430\u043b\u0435 \u0420\u043e\u043c\u0435 \u201c\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0437\u0430\u0432\u043b\u0430\u0447\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u0434 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435, \u0442\u0440\u0430\u0436\u0435 \u0438 \u0441\u0430\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u0458\u0443 \u0441\u0438\u0442\u0430\u043d \u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e ,,\u043d\u0435\u043a\u0438\u043c \u0459\u0443\u0434\u0438\u043c\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0430\u0434\u0430\u043e \u0434\u043e\u043a \u0441\u0443 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0438\u0440\u0430\u043b\u0438\u201d. \u041d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0438 ,,\u043e\u043d \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0437\u0430\u0432\u043b\u0430\u0447\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u0434 \u0438 \u0434\u0430 \u0442\u0440\u0430\u0436\u0438 \u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u201d \u0438 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e ,,\u043d\u0438\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0438\u0448\u0442\u0430 \u043d\u0435 \u0431\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043d\u0430\u0448\u0430\u043e\u201d, \u0430\u043b\u0438 \u0458\u0435 \u0437\u0430\u0442\u043e ,,\u043f\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0443 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0459\u0430\u043e \u0440\u0443\u043a\u0435 \u0438 \u0433\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u043e\u0431\u0443\u201d, \u043d\u0430 \u0448\u0442\u0430 \u0441\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 ,,\u043c\u0430\u043c\u0430 \u0459\u0443\u0442\u0438\u043b\u0430\u201d \u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0438 \u043e\u0434 \u045a\u0435 ,,\u0437\u0431\u043e\u0433 \u0442\u0435 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0458\u0435\u201d \u0434\u043e\u0431\u0438\u043e \u0438 ,,\u043f\u0430\u0446\u043a\u0435 \u043f\u043e \u0440\u0443\u043a\u0430\u043c\u0430\u201d \u0430 \u0458\u043e\u0448 \u0458\u0435 ,,\u043e\u0441\u0442\u0430\u043e \u0438 \u043a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0443\u043a\u0430\u0432\u0430\u201d, \u0431\u0443\u0434\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u043d\u0438\u0448\u0442\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043d\u0430\u0448\u0430\u043e. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u043b\u0438\u043c \u0441\u0442\u0443\u0431\u0438\u045b\u0438\u043c\u0430 ,,\u043e\u043a\u043e 20 \u0446\u043c \u0432\u0438\u0441\u0438\u043d\u0435\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0433\u0443\u0436\u0432\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u045a\u0438\u0445\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0458 \u043c\u0430\u043c\u0438 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u0434\u0443\u0436\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u043e\u043d\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0447\u0435\u043a\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0443\u0432\u0435\u043a \u043a\u0443\u0446\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0432\u0440\u0430\u0442\u0430\u201d \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0435 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435 \u0443\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0435 \u0434\u0430 \u0437\u0430\u0432\u0440\u0448\u0438 \u043d\u0430 \u0448\u0442\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043a ,,\u043f\u0440\u0438\u0458\u0430\u0442\u043d\u0438\u043c \u0433\u043b\u0430\u0441\u043e\u043c\u201d \u0459\u0443\u0431\u0430\u0437\u043d\u043e \u043e\u0434\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043b\u0430 ,,\u043e\u0434\u043c\u0430\u0445, \u0441\u0430\u0434 \u045b\u0443\u201d, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0435 \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0430\u0458\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0430 ,,\u0434\u0430 \u043c\u043e\u0440\u0430 \u0434\u0430 \u0437\u0430\u0432\u0440\u0448\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438\u043c \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u045a\u0438\u0445 \u0447\u0435\u043a\u0430\u043b\u043e \u0443 \u0440\u0435\u0434\u0443, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043e \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438\u043c \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430\u043c\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0441\u0443 ,,\u043d\u0435\u043a\u0438 \u0434\u0443\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043b\u0438\u201d, \u043f\u0430 \u0441\u0443 ,,\u0438\u043c \u043e\u043d\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0447\u0435\u043a\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0446\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438, \u043b\u0443\u043f\u0430\u043b\u0438, \u043e\u0442\u0432\u0430\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0440\u0430\u0442\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043c \u0447\u0430\u043a ,,\u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430\u0458 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0434\u0443\u0433\u043e \u0447\u0435\u043a\u0430\u043e \u0438\u0441\u0442\u0440\u0433\u0430\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u0458 \u0436\u0435\u043d\u0438 \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u043b\u0438\u0446\u0443 \u0438\u0437 \u0440\u0443\u043a\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u043b\u0443\u043f\u0438\u043e \u0458\u0435\u201d \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u0440\u0435\u0432\u043e\u043b\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d \u045a\u0435\u043d\u0438\u043c \u0434\u0443\u0433\u0438\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u043c. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u043e\u0434 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0430 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 ,,\u0431\u0438\u043b\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0432\u0435 \u043c\u0430\u045a\u0435 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u0430 \u043e\u043a\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430\u201d, \u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u0438\u0445 \u0458\u0435 \u0443 \u043c\u0435\u0452\u0443\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0443 \u043f\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 ,,\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0432\u0435\u045b\u0438 \u0431\u0440\u043e\u0458\u201d. \u041c\u0435\u0452\u0443\u0442\u0438\u043c, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0438\u045a\u0435 ,,\u0443 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u0443 \u043d\u0438\u043a\u043e \u043d\u0438\u0458\u0435 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0438\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0430 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0438\u0445 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0432\u0438\u0448\u0435, \u043c\u0430\u043b\u043e, \u043c\u0430\u043b\u043e, \u0431\u0438 \u043d\u0435\u043a\u043e \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u043f\u043e\u043a\u0432\u0430\u0440\u0438\u043e \u043f\u043e \u043d\u0435\u043a\u0443 \u043e\u0434 \u045a\u0438\u0445\u201d. \u041e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0440\u0435\u0432\u043e\u043b\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0434\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435 \u043e\u0434\u043c\u0438\u0446\u0430\u043b\u0435, \u0441\u0432\u0435 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u043c\u0430\u045a\u0435 \u0440\u0435\u0434\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430, \u0430\u043b\u0438 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0441\u0432\u0435 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043e\u0448\u0442\u0435\u045b\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0438 \u0443\u043d\u0438\u0448\u0442\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0430\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u0430\u201d, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0443 \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u043d\u0435\u043a\u0438 \u0434\u0440\u0438\u043f\u0446\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0438\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0441\u0430 \u045a\u0438\u0445\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0443 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434 \u0425\u043e\u0442\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-telefonsku-govornicu-ispred-hotela-vojvodina/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162635:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2005","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.254526322626276","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.84470013069683","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":2004,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0415\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0443 \u0425\u043e\u0442\u0435\u043b\u0443 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430 \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0437\u043d\u043e\u0441\u0438\u043e \u0441\u0432\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0435\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043e \u0443 \u0441\u043a\u043bo\u043f\u0443 \u0425\u043e\u0442\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 ,,\u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u0458\u043e\u0448 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0430 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u0443\u0436\u0430\u0441\u043d\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0434\u0430 \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u043c\u0443\u0447\u0435\u045a\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u0435\u0434\u0435\u201d. \u0420\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 […]","location":{"lat":"45.25443426040546","lng":"19.844869184904642","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-ekspres-restoran-u-hotelu-vojvodina/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430 \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0437\u043d\u043e\u0441\u0438\u043e \u0441\u0432\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0435\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043e \u0443 \u0441\u043a\u043bo\u043f\u0443 \u0425\u043e\u0442\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 ,,\u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u0458\u043e\u0448 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0430 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u0443\u0436\u0430\u0441\u043d\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0434\u0430 \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u043c\u0443\u0447\u0435\u045a\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u0435\u0434\u0435\u201d. \u0420\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430
\r\n
\r\n
\u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0437\u043d\u043e\u0441\u0438\u043e \u0441\u0432\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0435\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043e \u0443 \u0441\u043a\u043bo\u043f\u0443 \u0425\u043e\u0442\u0435\u043b\u0430 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 ,,\u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u0458\u043e\u0448 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0430 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u0443\u0436\u0430\u0441\u043d\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0434\u0430 \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u043c\u0443\u0447\u0435\u045a\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u0435\u0434\u0435\u201d. \u0420\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0441\u0430\u043e \u043f\u043e ,,\u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0443 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u045a\u0430\u201d \u0438 \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u0458\u0435 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 ,,\u043e\u043d\u0438 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043d\u0438\u0441\u0443 \u0441\u0442\u0438\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043f\u0440\u0435\u043c\u0435 \u0440\u0443\u0447\u0430\u043a\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435\u043e \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 ,,\u0441\u0443\u043f\u0435, \u043c\u0443\u0441\u0430\u043a\u0443, \u0444\u0438\u043b\u043e\u0432\u0430\u043d\u0443 \u043f\u0430\u043f\u0440\u0438\u043a\u0443\u201d \u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u043c\u0443 \u0441\u0435 \u043d\u0438\u0448\u0442\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u043e\u201d, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u0435\u043e \u0441\u0438\u043b\u043e\u043c ,,\u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0443\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u0458\u0443\u201d \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443 \u043e\u0434 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0430 \u0443 \u0438\u0441\u0442\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443 \u0434\u043e\u0431\u0438\u0458\u0430\u043e \u0434\u0435\u0437\u0435\u0440\u0442 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0438 ,,\u0436\u0435\u0459\u043d\u043e \u0438\u0441\u0447\u0435\u043a\u0438\u0432\u0430\u043e\u201d. \u0414\u0435\u0437\u0435\u0440\u0442 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u0431\u0438\u043e ,,\u043a\u0440\u0435\u043c \u0441\u0430 \u0441\u0438\u0440\u0443\u043f\u043e\u043c \u043e\u0434 \u0432\u0438\u0448\u045a\u0435 \u0438 \u0434\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c \u0432\u0438\u0448\u045a\u043e\u043c \u043d\u0430 \u0432\u0440\u0445\u0443\u201d \u043c\u0443 \u0458\u0435, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0441\u043c\u0435\u0445 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0434\u0430\u0432\u0430\u043e \u0441\u043d\u0430\u0433\u0435 \u0438 \u0432\u043e\u0459\u0435 \u0434\u0430 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u0458\u0443 \u043d\u0435\u0443\u043a\u0443\u0441\u043d\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0431\u0438 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u0458\u0435\u043e ,,\u043f\u043e \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u0430\u0434\u0430 \u0442\u043e\u0433 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0430 \u0443\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0440\u0443\u0447\u043a\u0430\u201d, \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u043e\u0442\u0430\u0446 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0443 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e ,,\u043f\u043e\u0458\u0435\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u0430\u043a \u0431\u0435\u0437\u0443\u043a\u0443\u0441\u043d\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u201d \u043a\u043e\u0458\u0443 \u043e\u043d ,,\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435\u0434\u0435\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n ","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0415\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0443 \u0425\u043e\u0442\u0435\u043b\u0443 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-ekspres-restoran-u-hotelu-vojvodina/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162780:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"2001","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25443426040546","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.844869184904642","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1999,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u0440\u043e\u0431\u043d\u0443 \u043a\u0443\u045b\u0443 \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441 \u0438 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0438 \u0411\u0430\u0437\u0430\u0440","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0411\u0443\u043b\u0435\u0432\u0430\u0440 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0458\u043b\u0430 \u041f\u0443\u043f\u0438\u043d\u0430 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u043f\u0440\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0435\u00a0 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435 \u0438\u0448\u0430\u043e \u0443 \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441 \u0434\u0430 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438 \u0433\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u043e\u0431\u0443. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043a ,,\u043e\u0431\u0438\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441, \u0442\u0440\u0430\u0436\u0435\u045b\u0438 ,,\u043d\u0435\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u0443 \u0438 \u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0443 \u0422\u043e\u043f\u0435\u0440 \u0458\u0430\u043a\u043d\u0443\u201d.     \u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0441\u0430 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0446\u043e\u043c \u043d\u0430\u0458\u0432\u0438\u0448\u0435 […]","location":{"lat":"45.253785329781344","lng":"19.844100466714828","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-robnu-kucu-stoteks-i-kasniji-bazar/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0411\u0443\u043b\u0435\u0432\u0430\u0440 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0458\u043b\u0430 \u041f\u0443\u043f\u0438\u043d\u0430 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u043f\u0440\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0435\u00a0 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435 \u0438\u0448\u0430\u043e \u0443 \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441 \u0434\u0430 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438 \u0433\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u043e\u0431\u0443. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043a ,,\u043e\u0431\u0438\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441, \u0442\u0440\u0430\u0436\u0435\u045b\u0438 ,,\u043d\u0435\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u0443 \u0438 \u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0443 \u0422\u043e\u043f\u0435\u0440 \u0458\u0430\u043a\u043d\u0443\u201d.     \u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0441\u0430 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0446\u043e\u043c \u043d\u0430\u0458\u0432\u0438\u0448\u0435 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0411\u0443\u043b\u0435\u0432\u0430\u0440 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0458\u043b\u0430 \u041f\u0443\u043f\u0438\u043d\u0430
\r\n
\r\n
\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u043f\u0440\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0441\u043a\u0435\u00a0 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435 \u0438\u0448\u0430\u043e \u0443 \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441 \u0434\u0430 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438 \u0433\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u043e\u0431\u0443. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043a ,,\u043e\u0431\u0438\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441, \u0442\u0440\u0430\u0436\u0435\u045b\u0438 ,,\u043d\u0435\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u0443 \u0438 \u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0443 \u0422\u043e\u043f\u0435\u0440 \u0458\u0430\u043a\u043d\u0443\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0441\u0430 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u0446\u043e\u043c \u043d\u0430\u0458\u0432\u0438\u0448\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0443 \u0443 \u041d\u043e\u0440\u043a \u0438\u043b\u0438 \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441, \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0435 \u043c\u043e\u0433\u043b\u043e ,,\u043d\u0430\u045b\u0438 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0441\u0432\u0435 \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0430\u043b\u043e\u201d. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 ,,\u0431\u0438\u043e \u043e\u043c\u0438\u0459\u0435\u043d\u0438 \u0448\u0442\u0430\u043d\u0434 \u0441\u0430 \u0438\u0433\u0440\u0430\u0447\u043a\u0430\u043c\u0430\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445, ,,\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435\u201d, \u0448\u0442\u0435\u0434\u0435\u043e \u043d\u043e\u0432\u0430\u0446 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0431\u0438 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043e ,,\u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0430\u0447\u043a\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0432\u0438\u0458\u0430\u045a\u0435\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0435 \u0441\u0435\u0442\u0438\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u0431\u0438\u043e \u043b\u0438\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0430\u0432\u0438\u043e\u043d \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0432\u0438\u0458\u0430\u045a\u0435\u201d, \u043a\u043e\u0458\u0438 \u043c\u0438 \u0458\u0435 ,,\u0431\u0438\u043e \u043e\u043c\u0438\u0459\u0435\u043d\u0430 \u0438\u0433\u0440\u0430\u0447\u043a\u0430 \u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0441\u0430\u0447\u0443\u0432\u0430\u043e \u0434\u043e \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441\u201d. \u041e\u043d \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e, \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u045b \u0431\u0438\u043e \u043c\u043b\u0430\u0434\u0438\u045b\u201d, \u043f\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0443 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e ,,\u0433\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u043e\u0431\u0443 \u0443 \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441\u0443 \u0430 \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u0443 \u0411\u0430\u0437\u0430\u0440\u0443\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430, \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u0440\u043e\u0431\u043d\u0443 \u043a\u0443\u045b\u0443 \u0411\u0430\u0437\u0430\u0440, \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441\u0430, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0432\u0435\u045b\u0430 \u0438 \u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0435\u043c\u0459\u0435\u043d\u0430 \u0440\u043e\u0431\u043d\u0430 \u043a\u0443\u045b\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u043c\u043e\u0433\u043b\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0430\u0437\u0430\u0440\u0438 \u0441\u0432\u0435 \u0448\u0442\u043e \u0440\u0435\u0431\u0430, \u043e\u0434 \u043e\u0434\u0435\u045b\u0435 \u0434\u043e \u0431\u0435\u043b\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0435\u201d. \u0418\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u0434\u0430 \u0431\u0438 ,,\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0458\u043e\u043c \u0442\u0430\u0434\u0430 \u043c\u0430\u043b\u043e\u043c \u0434\u0435\u0446\u043e\u043c \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u0411\u0430\u0437\u0430\u0440\u201d, \u0443\u0432\u0435\u043a \u0443\u0431\u0430\u0446\u0438\u0432\u043b\u0430 \u0436\u0435\u0442\u043e\u043d \u0443 ,,\u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0447\u043a\u043e\u0433 \u043a\u043e\u045a\u0438\u045b\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0430\u0432\u0438\u043e\u043d\u201d. \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 ,,\u0441\u043f\u0440\u0430\u0442\u0443 \u0411\u0430\u0437\u0430\u0440\u0430\u201d \u0438 \u0434\u0430 ,,\u0441\u0443 \u045a\u0435\u043d\u0430 \u0434\u0435\u0446\u0430 ,,\u043e\u0431\u043e\u0436\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u0438\u043c \u0438\u0433\u0440\u0430\u0447\u043a\u0430\u043c\u0430\u201d. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 ,,\u0434\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0434\u0435\u0446\u0430 \u0441\u043c\u0438\u0440\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0432\u043e\u0436\u045a\u0438 ,,\u043c\u043e\u0433\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0432\u0435\u0442\u0438 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0438 \u0433\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u043e\u0431\u0435\u201d. \u041e\u043d\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043b\u0430 ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435\u00a0 \u0441\u0432\u0430\u043a\u0438 \u043f\u0443\u0442 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0430 \u0434\u0435\u0446\u043e\u043c \u0448\u0435\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0443\u201d, \u043f\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0443 ,,\u0438\u0448\u043b\u0430 \u0441\u0430 \u045a\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0411\u0430\u0437\u0430\u0440 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043f\u0443\u0442\u0430 \u0432\u043e\u0437\u0430\u0458\u0443 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0438\u043e\u043d\u0447\u0438\u045b\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0430\u0448\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u045a\u0438\u045b\u0443\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u0440\u043e\u0431\u043d\u0443 \u043a\u0443\u045b\u0443 \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441 \u0438 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0438 \u0411\u0430\u0437\u0430\u0440","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-robnu-kucu-stoteks-i-kasniji-bazar/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162636:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1996","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.253785329781344","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.844100466714828","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1994,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441","infowindow_content":"
\r\n
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
\r\n
\r\n
\r\n \u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\r\n
\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0420\u043e\u0431\u043d\u0430 \u043a\u0443\u045b\u0430 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0438 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0443 \u043f\u0440\u0438\u0437\u0435\u043c\u043d\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0443, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u0441\u0443\u0442\u0435\u0440\u0435\u043d\u0443 \u0422\u0430\u043d\u0443\u0440\u045f\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u043f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0435. \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d \u043e\u0434 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0430, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u043e\u0448 \u043e\u0434\u00a0 ,,\u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0458\u043f\u0440\u0435 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u0430 \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u0441\u0430\u043c\u201d \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0438\u0432\u0430\u043e \u043e\u0431\u0430 […]","location":{"lat":"45.25528077814858","lng":"19.845998339430302","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-progres/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0420\u043e\u0431\u043d\u0430 \u043a\u0443\u045b\u0430 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0438 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0443 \u043f\u0440\u0438\u0437\u0435\u043c\u043d\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0443, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u0441\u0443\u0442\u0435\u0440\u0435\u043d\u0443 \u0422\u0430\u043d\u0443\u0440\u045f\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u043f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0435. \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d \u043e\u0434 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0430, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u043e\u0448 \u043e\u0434\u00a0 ,,\u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0458\u043f\u0440\u0435 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u0430 \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u0441\u0430\u043c\u201d \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0438\u0432\u0430\u043e \u043e\u0431\u0430 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435
\r\n
\r\n
\u0420\u043e\u0431\u043d\u0430 \u043a\u0443\u045b\u0430 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0438 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0443 \u043f\u0440\u0438\u0437\u0435\u043c\u043d\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0443, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u0441\u0443\u0442\u0435\u0440\u0435\u043d\u0443 \u0422\u0430\u043d\u0443\u0440\u045f\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u043f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0435.
\r\n\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d \u043e\u0434 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0430, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u043e\u0448 \u043e\u0434\u00a0 ,,\u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0458\u043f\u0440\u0435 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u0430 \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u0441\u0430\u043c\u201d \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0438\u0432\u0430\u043e \u043e\u0431\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0458\u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0443 \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0458\u0430\u043a\u043e \u0441\u043b\u0438\u0447\u043d\u0443, \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0438\u0441\u0442\u0443 \u0440\u043e\u0431\u0443 \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0438\u0441\u0442\u0443 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0438\u043d\u0443 \u0440\u043e\u0431\u0435 \u0443 \u043f\u043e\u043d\u0443\u0434\u0438, \u0438\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e \u0423\u0437\u043e\u0440 \u0431\u0438\u043e \u043d\u0435\u0448\u0442\u043e \u0432\u0435\u045b\u0438 \u043e\u0434 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0430\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043e \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u043d\u0438 ,,\u0440\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0435\u0442 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443 \u0438 \u043e\u043d\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e ,,\u043f\u0440\u0435\u043f\u0438\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0431\u043e\u0459\u0430\u201d \u0438\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0442\u043e ,,\u0431\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e \u0438 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0458\u0430\u0448\u045a\u0438\u0432\u043e \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0430\u0441\u043e\u0440\u0438\u0442\u0438\u043c\u0430\u043d \u0440\u043e\u0431\u0435 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u0443 \u043f\u043e\u0442\u043f\u0443\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0431\u0438\u043e \u0438\u0441\u0442\u0438\u201d. \u0418\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0441\u043c\u0435\u0445 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430\u00a0 ,,\u043c\u0430\u043c\u0430 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043b\u0430 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441 \u0430 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u0442\u0430 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0423\u0437\u043e\u0440\u201d \u0430 \u043e\u043d \u0458\u0435 ,,\u043f\u043e\u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043c\u0430\u043c\u0443 \u0438\u0441\u0442\u043e \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0448\u0430\u0459\u0438\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430, \u043e\u043d \u0458\u0435 ,,\u043e\u0441\u0442\u0430\u043e \u043e\u0434\u0430\u043d \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443 \u0434\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u045a\u0435\u0433 \u0434\u0430\u0445\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u043e\u043a \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u0430. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0446\u0435\u043d\u0435 \u0443 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443 \u0438 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0458\u0430\u043a\u043e \u0441\u043b\u0438\u0447\u043d\u0435, \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u0438\u0441\u0442\u0435, \u0430\u043b\u0438 ,,\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0438\u201d \u043a\u043e\u0458\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u0435\u0444\u0442\u0438\u043d\u0438\u0458\u0430. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 ,,\u043e\u043d \u043d\u0430\u0458\u0432\u0438\u0448\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u043e \u043d\u0430 \u0448\u0442\u0430\u043d\u0434\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435\u043c \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0430\u0447\u043a\u0435\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0458 \u043a\u0443\u045b\u0438 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u041d\u043e\u0440\u043a \u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d, \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0435\u043e \u043d\u0438\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0434\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438 \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u0442\u0432\u0440\u0434\u0435\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u0443 \u045a\u0435\u043c\u0443 ,,\u043a\u0443\u043f\u0443\u0458\u0443 \u043d\u0430\u043f\u0443\u0432\u0430\u043d\u0438\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u0432\u0430\u0436\u043d\u0438 \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0443\u0432\u0435\u043a \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0430 \u0438 ,,\u0438\u043d\u0430\u0442\u0430\u201d \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0443 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443. \u041e\u043d\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 ,,\u0459\u0443\u0434\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0438\u201d \u0434\u0430 \u043b\u0438 ,,\u0458\u0435 \u0431\u043e\u0459\u0438 \u0423\u0437\u043e\u0440 \u0438\u043b\u0438 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441 \u0430 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u041d\u043e\u0440\u043a, \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0438 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0458 \u0431\u0438\u043e, \u043d\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438 \u043e\u043d\u0430 ,,\u0438 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u00a0 \u0411\u0430\u0437\u0430\u0440\u201d.\r\n\r\n\u0422\u0440\u0435\u045b\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443 \u0438 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0443 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0441\u043b\u0430\u0442\u043a\u0438\u0448\u0435, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0431\u043e\u043c\u0431\u043e\u043d\u0435 \u0441\u0430 \u043b\u0435\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u043e\u0431\u043b\u0438\u0432\u0435\u043d\u0435 \u0447\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430\u0434\u043e\u043c, \u0431\u043e\u043c\u0431\u043e\u043d\u0435 \u043e\u0434 \u0446\u0435\u043b\u043e\u0433 \u0437\u0440\u043d\u0430 \u0441\u0443\u0432\u043e\u0433 \u0433\u0440\u043e\u0436\u0452\u0430 \u043e\u0431\u043b\u0438\u0432\u0435\u043d\u043e\u0433 \u0447\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430\u0434\u043e\u043c \u0438 \u0431\u043e\u043c\u0431\u043e\u043d\u0435 \u043e\u0434 \u0446\u0435\u043b\u043e\u0433 \u0437\u0440\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0441\u0430 \u043b\u0438\u043a\u0435\u0440\u043e\u043c \u043e\u0431\u043b\u0438\u0432\u0435\u043d\u0435 \u0447\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430\u0434\u043e\u043c\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 ,,\u0441\u0432\u0435 \u043e\u0432\u0435 \u0431\u043e\u043c\u0431\u043e\u043d\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0435 \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u043c\u0435\u201d. \u041e\u043d \u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0430, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0441\u043b\u0430\u0442\u043a\u0438\u0448\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043e \u041a\u0440\u0430\u0448. \u041a\u0430\u043d\u0434\u0438\u0434, \u0417\u0432\u0435\u0447\u0435\u0432\u043e \u0430 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u0421\u043e\u043a\u043e \u0428\u0442\u0430\u0440\u043a. \u041e\u0432\u0430\u0458 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u0441\u043b\u0430\u0442\u043a\u0438\u0448\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443 \u0438 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u043b\u0430\u0442\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043e \u0411\u0430\u043d\u0430\u0442 ,,\u0443\u043e\u043f\u0448\u0442\u0435 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0438 \u0443 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443 \u043d\u0438 \u0443 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443\u201d, \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043b\u043e\u0448\u0435\u0433 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 ,,\u043f\u0443\u043d\u0438 \u0448\u0435\u045b\u0435\u0440\u0430, \u0441\u0430 \u043c\u0430\u043b\u043e \u043a\u0430\u043a\u0430\u0430 \u0438 \u0433\u0430\u0434\u043d\u0438\u043c \u043c\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u201d \u0438 \u0434\u0430 ,,\u0438\u0445 \u0458\u0435 \u0458\u0435\u043e \u0441\u0430\u043c\u043e \u043a\u043e\u0434 \u0440\u043e\u0434\u0431\u0438\u043d\u0435 \u043f\u043e \u0441\u0435\u043b\u0438\u043c\u0430 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0443 \u043e\u043d\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435, \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u201d. \u041e\u043d \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0441\u043b\u0430\u0442\u043a\u0438\u0448\u0435 \u0438 \u0438\u0433\u0440\u0430\u0447\u043a\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0447\u0430\u043a, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 ,,\u0438 \u0434\u0430\u043d \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u0438\u043c\u0430 \u043e\u0441\u0435\u045b\u0430 \u043d\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0433\u0438\u0458\u0443 \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0430 \u0441\u0443\u0437\u0430\u043c\u0430 \u0433\u043b\u0435\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-progres/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162636:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1989","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25528077814858","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.845998339430302","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1987,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u041c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0438 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0438 ,,\u0413\u0440\u0438\u043b 11″ \u0443 \u0422\u0430\u043d\u0443\u0440\u045f\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0431\u0438\u043e \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442 \u043f\u043e ,,\u043c\u0430\u0441\u043d\u043e\u043c \u0431\u0443\u0440\u0435\u043a\u0443\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0431\u0438\u043e \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 ,,\u043d\u0430\u0458\u0432\u0435\u045b\u0438\u0445 \u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d. \u041e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0458\u0435 \u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u043d\u043e \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 ,,\u0441\u0432\u0435 \u0434\u043e\u043a \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0432\u0440\u043e\u0440\u0435\u043d \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d \u0443 \u0413\u0440\u0438\u043b\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 […]","location":{"lat":"45.25515279086194","lng":"19.8461992906596","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-mlecni-restoran-i-kasniji-gril-11-u-tanurdzicevoj-palati/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0431\u0438\u043e \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442 \u043f\u043e ,,\u043c\u0430\u0441\u043d\u043e\u043c \u0431\u0443\u0440\u0435\u043a\u0443\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0431\u0438\u043e \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 ,,\u043d\u0430\u0458\u0432\u0435\u045b\u0438\u0445 \u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d. \u041e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0458\u0435 \u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u043d\u043e \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 ,,\u0441\u0432\u0435 \u0434\u043e\u043a \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0432\u0440\u043e\u0440\u0435\u043d \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d \u0443 \u0413\u0440\u0438\u043b\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435
\r\n
\r\n
\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0431\u0438\u043e \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442 \u043f\u043e ,,\u043c\u0430\u0441\u043d\u043e\u043c \u0431\u0443\u0440\u0435\u043a\u0443\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0431\u0438\u043e \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 ,,\u043d\u0430\u0458\u0432\u0435\u045b\u0438\u0445 \u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d. \u041e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0458\u0435 \u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u043d\u043e \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 ,,\u0441\u0432\u0435 \u0434\u043e\u043a \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0432\u0440\u043e\u0440\u0435\u043d \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d \u0443 \u0413\u0440\u0438\u043b\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 ,,\u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0438\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0430\u043e ,,\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0435 \u0446\u0435\u043e \u0431\u0443\u0440\u0435\u043a\u201d, \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u0430\u043a \u0431\u0443\u0440\u0435\u043a\u0430 \u043e\u0431\u0438\u0447\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u045a\u0435\u0433\u0430 ,,\u0458\u0435\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u043e\u0442\u0430\u0446\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u0430\u043b\u0443\u043c\u0438\u043d\u0438\u0458\u0443\u043c\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0432\u0438\u0459\u0443\u0448\u043a\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u043c\u0443 \u0441\u0435 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u0434\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u0435\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u043c\u0443 \u0441\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043e ,,\u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043a\u043e\u0434 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u0435\u043c \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0432\u0438\u0459\u0443\u0448\u043a\u0435 \u043e\u0434 \u0440\u043e\u0441\u0444\u0440\u0430\u0458\u0434\u0430\u201d. \u041a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0458\u0435 ,,\u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438 \u0440\u0435\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043f\u0440\u0435\u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043e \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u043d\u0438 \u0433\u0440\u0438\u043b \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u201d, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u043c\u043b\u0430\u0447\u043d\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0433\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 ,,\u041c\u043b\u0435\u0447\u045a\u0430\u043a-\u0433\u0440\u0438\u043b\u201d, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0432\u043e\u0458\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0448\u0442\u0432\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435\u0434\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0440\u0430\u0437\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0432\u0430\u0440\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043f\u0440\u0435\u043c\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0438\u043b\u0443\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 ,,\u0441\u0435 \u0441\u0435\u0447\u0430 \u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0433\u0430\u0447\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u043c\u0435\u043a\u0438\u043a\u0435\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0446\u0435\u043d\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0458\u0430\u043a\u043e \u043d\u0438\u0441\u043a\u0430\u201d \u0438 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 ,,\u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0435 \u0443 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u043c \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430\u043c\u0430\u201d.\r\n\r\n\u0422\u0440\u0435\u045b\u0438 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u0444\u0435-\u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0438 \u0441\u0435\u043d\u0434\u0432\u0438\u0447\u0438\u201d \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0443 \u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0433\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043e ,,\u041c\u043b\u0435\u0447\u045a\u0430\u043a\u0443\u201d. \u041f\u043e \u045a\u0435\u043c\u0443 \u043e\u043d\u0438 \u0443 ,,\u0442\u0440\u0438\u043d\u0430\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438 \u0438 \u0417\u0430\u0433\u0440\u0435\u0431\u0443 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0438 \u0434\u043e \u0447\u043b\u0430\u043d\u0430\u043a\u0430 \u043e\u043d\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u041c\u043b\u0435\u0447\u045a\u0430\u043a\u0443\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u041c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0438 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0438 ,,\u0413\u0440\u0438\u043b 11″ \u0443 \u0422\u0430\u043d\u0443\u0440\u045f\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-mlecni-restoran-i-kasniji-gril-11-u-tanurdzicevoj-palati/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162637:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1984","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25515279086194","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.8461992906596","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1983,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u041d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0443 \u0422\u0430\u043d\u0443\u0440\u045f\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u041d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u0443\u043f\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e, \u0434\u0435\u0442\u0430\u0459\u043d\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0431\u043b\u0430\u0433\u0430\u0458\u043d\u0430, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0443 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043f\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0430\u0442\u0430 \u0438 ,,\u0459\u0443\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u0446\u0435\u0433\u0435\u0440\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0443\u043d\u0446\u043e\u043a\u0440\u0435\u0442\u043e\u0432\u043e \u0438 \u0431\u0443\u043d\u0434\u0435\u0432\u0438\u043d\u043e \u0441\u0435\u043c\u0435 \u0443 […]","location":{"lat":"45.255024803292244","lng":"19.846403431589785","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-narodni-bioskop-u-tanurdzicevoj-palati/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u041d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u0443\u043f\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e, \u0434\u0435\u0442\u0430\u0459\u043d\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0431\u043b\u0430\u0433\u0430\u0458\u043d\u0430, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0443 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043f\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0430\u0442\u0430 \u0438 ,,\u0459\u0443\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u0446\u0435\u0433\u0435\u0440\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0443\u043d\u0446\u043e\u043a\u0440\u0435\u0442\u043e\u0432\u043e \u0438 \u0431\u0443\u043d\u0434\u0435\u0432\u0438\u043d\u043e \u0441\u0435\u043c\u0435 \u0443 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435
\r\n
\r\n
\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u041d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u0443\u043f\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e, \u0434\u0435\u0442\u0430\u0459\u043d\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0443 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0431\u043b\u0430\u0433\u0430\u0458\u043d\u0430, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0443 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043f\u043a\u0430\u0440\u043e\u0448\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0430\u0442\u0430 \u0438 ,,\u0459\u0443\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u0446\u0435\u0433\u0435\u0440\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0443\u043d\u0446\u043e\u043a\u0440\u0435\u0442\u043e\u0432\u043e \u0438 \u0431\u0443\u043d\u0434\u0435\u0432\u0438\u043d\u043e \u0441\u0435\u043c\u0435 \u0443 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438\u043c \u0444\u0438\u0448\u0435\u0446\u0438\u043c\u0430\u201d. \u041e\u043d \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u0432\u0434\u0435 \u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043e \u043f\u0440\u0432\u0438 ,,\u043a\u043e\u043b\u043e\u0440 \u0444\u0438\u043b\u043c \u0443 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u0443\u201d, \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u0434\u0430 \u043c\u0438\u0441\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0431\u0438\u043e \u043f\u0440\u0432\u0438 \u043a\u043e\u043b\u043e\u0440 \u0444\u0438\u043b\u043c \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0458\u0430\u0432\u0438\u043e \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d \u0438 ,,\u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u0437\u0432\u0430\u043e \u041f\u0435\u0432\u0430\u0447 \u043b\u0443\u0442\u0430\u043b\u0438\u0446\u0430\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u0432\u0430\u0458 ,,\u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0444\u0438\u043b\u043c \u043e \u043c\u0435\u043a\u0441\u0438\u0447\u043a\u043e\u043c \u043f\u0435\u0432\u0430\u0447\u0443\u201d \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e ,,\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0447\u0443\u0434\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0432\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0433\u0430 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u0443 \u0431\u043e\u0458\u0438\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430, \u043e\u043d \u0458\u0435 ,,\u043f\u0440\u0438\u043a\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u043d \u043d\u0435\u0433\u0434\u0435 1962, \u0438\u043b\u0438 1963. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435\u201d, \u043d\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u0442\u0430\u0447\u043d\u043e, \u0430\u043b\u0438 ,,\u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u041f\u0435\u0432\u0430\u0447 \u043b\u0443\u0442\u0430\u043b\u0438\u0446\u0430\u201d \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0433\u0430 ,,\u0437\u0431\u043e\u0433 \u043a\u043e\u043b\u043e\u0440\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043e \u0458\u0430\u043a \u0443\u0442\u0438\u0441\u0430\u043a\u201d. \u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0458\u0435 \u043e\u0432\u0430\u0458 \u0444\u0438\u043b\u043c, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0431\u0438\u043e ,,\u043f\u0440\u0432\u0438 \u0444\u0438\u043b\u043c\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043e ,,\u0441\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c\u201d \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435 \u0442\u043e\u0433\u0430 ,,\u043d\u0430 \u0444\u0438\u043b\u043c\u043e\u0432\u0435 \u0438\u0448\u0430\u043e \u0441\u0430\u043c\u043e \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430\u201d. \u0423\u0458\u0435\u0434\u043d\u043e, \u0442\u0430\u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0458\u0435\u043a\u0446\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0434\u0438\u043e \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u0438\u043d\u0446\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442, \u0437\u0431\u043e\u0433 \u043a\u043e\u0458\u0435\u0433 \u0441\u0435 ,,\u0458\u0430\u043a\u043e \u0434\u043e\u0431\u0440\u043e \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0442\u043e\u0433 \u0444\u0438\u043b\u043c\u0430\u201d. \u041d\u0430\u0438\u043c\u0435, \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0443 ,,\u043e\u043a\u043e \u0431\u0438\u0441\u043e\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0430 \u0440\u043e\u043c\u0441\u043a\u0430 \u0434\u0435\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u041a\u043b\u0438\u0441\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0443 \u043a\u0440\u0430\u043b\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u043c\u0430\u045a\u043e\u0458 \u0434\u0435\u0446\u0438\u201d.\u00a0 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e, \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0442\u0430\u0434\u0430\u00a0 ,,\u0434\u043e\u0433\u043e\u0434\u0438\u043b\u043e \u0434\u0430 \u0433\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u043c\u0430\u043b\u0438 \u0420\u043e\u043c \u0443\u0434\u0430\u0440\u0438\u043e \u043f\u043e \u0440\u0443\u0446\u0438, \u0434\u0430 \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0443\u0437\u0435\u043e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u0444\u0438\u043b\u043c \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0431\u0435\u0436\u0438\u201d. \u041a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435, \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c \u0441\u0443 ,,\u043e\u043d \u0438 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433 \u041c\u0438\u043b\u0435 \u0442\u0440\u0447\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043b\u043e\u043f\u043e\u0432\u043e\u043c\u201d \u0438 \u043d\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0443 ,,\u0441\u0440\u0435\u045b\u0443, \u043c\u0430\u043b\u043e\u0433 \u043b\u043e\u043f\u043e\u0432\u0430 \u0458\u0435 \u0443\u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e \u043e\u0434 \u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u043d\u0438\u043a\u0430, \u0438\u0437\u0432\u0443\u043a\u0430\u043e \u043c\u0443 \u0443\u0448\u0438 \u0438 \u0432\u0440\u0430\u0442\u0438\u043e \u0458\u0435 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0438 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u043c \u0434\u0440\u0443\u0433\u0443 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u0444\u0438\u043b\u043c\u201d, \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0438 ,,\u0441\u0440\u0435\u045b\u043e\u043c \u043d\u0430 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0432\u0440\u0430\u0442\u0435 \u0434\u043e \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430 \u0434\u0430 \u043f\u043e\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u0458\u0443 \u0444\u0438\u043b\u043c\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0441\u0435, \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u043c \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0438\u043c\u0430, \u0441\u0435\u0442\u0438\u043e \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u043c\u0430 \u043d\u0435\u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u0443\u0432\u0435\u043a \u043e\u0431\u0430\u0432\u0435\u0437\u043d\u043e \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043a \u0444\u0438\u043b\u043c\u0430\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0443 \u0458\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c ,,\u0442\u0435\u0442\u043a\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u0431\u0430\u0442\u0435\u0440 \u043b\u0430\u043c\u043f\u043e\u043c \u0443\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u0441\u0430\u043b\u0443 \u0438 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430 \u0434\u043e \u045a\u0435\u043d\u043e\u0433 \u043d\u0443\u043c\u0435\u0440\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e\u0433 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430\u201d. \u0422\u043e \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0438\u0437\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u043b\u043e \u043d\u0435\u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u045a\u0435 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435 \u0438 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u043c\u0430\u0458\u043a\u0430 \u0441\u0435 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0442\u043e\u0433\u0430 ,,\u0443\u0432\u0435\u043a \u043d\u0430\u0433\u043b\u0430\u0441 \u0438\u0437\u0432\u0438\u045a\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0432\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u043d\u0438\u043c \u0443 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0446\u0438\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0441\u043c\u0435\u0445 \u043d\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u0431\u0440\u043e\u0458\u043d\u0438 \u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043e\u0446\u0438 \u043f\u043e\u043f\u0443\u0442 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0435 \u043c\u0430\u043c\u0435 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u201d, \u0434\u0430 \u0441\u0443 ,,\u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0448\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u043e ,,\u0438\u0437\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u043b\u043e \u043d\u0435\u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u045a\u0435 \u0443\u0437 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043b\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0438\u043a\u0435\u201d \u043e\u0434 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0447\u0430\u043a ,,\u043d\u0435\u043a\u0438 \u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0435 \u043d\u0430\u043a\u043d\u0430\u0434\u043d\u043e \u0441\u0430 \u0431\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0408\u043e\u043c \u0443 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0441\u043a\u0435 \u0441\u0430\u043b\u0435\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u0438 ,,\u043e\u043d \u0441\u0430\u043c \u0442\u043e \u0440\u0430\u0434\u0438\u043e\u201d \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0433\u0430 \u0442\u0435\u0442\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u0431\u043b\u0430\u0433\u0430\u0458\u043d\u0435 \u0434\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438 \u0441\u0430 \u0431\u0430\u0442\u0435\u0440 \u043b\u0430\u043c\u043f\u043e\u043c \u0434\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430\u201d \u0443 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0441\u0430\u043b\u0438.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u041d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0441\u043f\u0430\u0434\u0430\u043e \u0443 ,,\u043b\u043e\u0448\u0438\u0458\u0443 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0458\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0459\u0438 ,,\u0431\u0438\u043e \u0408\u0430\u0434\u0440\u0430\u043d, \u043f\u0430 \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430, \u043f\u0430 \u041d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438, \u043f\u0430 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0408\u041d\u0410\u201d, \u0434\u043e\u043a \u0443 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432 \u0443 \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u0434\u0438\u043d\u0443 \u0447\u0430\u043a ,,\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043d\u0438 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043e\u043f\u0448\u0442\u0430 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0437\u0430 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0435 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e\u043c \u0443\u043a\u0438\u043d\u0443\u0442\u0438.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u041d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438 \u0431\u0438\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f \u0443 \u0422\u0430\u043d\u0443\u0440\u045f\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnji-narodni-bioskop-u-tanurdzicevoj-palati/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162734:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1980","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.255024803292244","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.846403431589785","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1979,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u043e\u0431\u0443\u045b\u0435 \u0411\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0433 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u041f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 ,,\u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0437\u0430\u0458\u0435\u0434\u043d\u043e \u0441\u0430 \u043e\u0446\u0435\u043c \u0438\u0448\u0430\u043e \u0434\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0458\u0435 \u0446\u0438\u043f\u0435\u043b\u0435\u201d, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0443 \u043e\u0431\u0443\u045b\u0443 \u0443 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0440\u0430\u0434\u045a\u0438\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0442\u043e\u0433\u0430 ,,\u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u0443\u0432\u0435\u043a \u0441\u0430 \u0442\u0430\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430\u043f\u043e\u0447\u0438\u045a\u0430\u043e \u0438 \u0437\u0430\u0432\u0440\u0448\u0430\u0432\u0430\u043e \u0442\u0440\u0433\u043e\u0432\u0438\u043d\u0443 \u0443 \u0411\u043e\u0440\u043e\u0432\u0443\u201d. […]","location":{"lat":"45.25492825106961","lng":"19.845487987106363","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-prodavnicu-obuce-borovo/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0433 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u041f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 ,,\u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0437\u0430\u0458\u0435\u0434\u043d\u043e \u0441\u0430 \u043e\u0446\u0435\u043c \u0438\u0448\u0430\u043e \u0434\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0458\u0435 \u0446\u0438\u043f\u0435\u043b\u0435\u201d, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0443 \u043e\u0431\u0443\u045b\u0443 \u0443 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0440\u0430\u0434\u045a\u0438\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0442\u043e\u0433\u0430 ,,\u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u0443\u0432\u0435\u043a \u0441\u0430 \u0442\u0430\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430\u043f\u043e\u0447\u0438\u045a\u0430\u043e \u0438 \u0437\u0430\u0432\u0440\u0448\u0430\u0432\u0430\u043e \u0442\u0440\u0433\u043e\u0432\u0438\u043d\u0443 \u0443 \u0411\u043e\u0440\u043e\u0432\u0443\u201d. […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0422\u0440\u0433 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435
\r\n
\r\n
\u041f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 ,,\u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0437\u0430\u0458\u0435\u0434\u043d\u043e \u0441\u0430 \u043e\u0446\u0435\u043c \u0438\u0448\u0430\u043e \u0434\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0458\u0435 \u0446\u0438\u043f\u0435\u043b\u0435\u201d, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0443 \u043e\u0431\u0443\u045b\u0443 \u0443 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0440\u0430\u0434\u045a\u0438\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0442\u043e\u0433\u0430 ,,\u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u0443\u0432\u0435\u043a \u0441\u0430 \u0442\u0430\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430\u043f\u043e\u0447\u0438\u045a\u0430\u043e \u0438 \u0437\u0430\u0432\u0440\u0448\u0430\u0432\u0430\u043e \u0442\u0440\u0433\u043e\u0432\u0438\u043d\u0443 \u0443 \u0411\u043e\u0440\u043e\u0432\u0443\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u043e \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u043e\u0431\u0443\u045b\u0435 \u0437\u0430 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0441\u0430 \u0441\u043c\u0435\u0445\u043e\u043c, \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u0431\u0435\u0437 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u0430 ,,\u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458, \u0408\u0435\u0432\u0440\u0435\u0458\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0438 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0431\u0438\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0431\u0440\u043e\u0458 \u0440\u0430\u0434\u045a\u0438 \u0441\u0430 \u043e\u0431\u0443\u045b\u043e\u043c\u201d, \u043e\u043d ,,\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0430\u043a\u043e \u0432\u043e\u043b\u0435 \u0434\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0440\u043e\u0431\u0430\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0446\u0438\u043f\u0435\u043b\u0435\u201d, \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0437\u0430 \u045a\u0435\u0433\u0430 ,,\u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u043e \u0441\u0430\u043c\u043e \u0411\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e \u0438 \u043d\u0438\u0448\u0442\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u201d. \u0408\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e \u0458\u0435 ,,\u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0432\u0430\u043f\u0443\u0442 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043e \u043d\u0435\u0448\u0442\u043e \u0443 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0443 \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458\u201d, \u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u0443 ,,\u0411\u043e\u0440\u043e\u0432\u0443 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0443 \u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043d\u0443 \u0446\u0438\u043f\u0435\u043b\u0430\u201d. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 ,,\u0438 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u0441\u0430 \u043c\u0443\u043a\u043e\u043c \u0441\u0435\u045b\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0438\u0441\u043f\u0440\u043e\u0431\u0430\u0432\u0430\u045a\u0435 \u043f\u043e \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0440\u0430\u0434\u045a\u0438, \u0458\u0430\u043a\u043e \u0442\u0435\u0448\u043a\u043e \u043f\u0430\u043b\u043e\u201d.
\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u043a\u0440\u0430\u045b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u0411\u043e\u0440\u043e\u0432\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0438\u0447\u0430\u043d \u0438\u0437\u0431\u043e\u0440 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u0435 \u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0431\u0443\u045b\u0435\u201d, \u0430 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043d\u0430 \u045a\u0435\u043d\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430 ,,\u0423\u0437\u043e\u0440-\u0430\u043a\u0443\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430, \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0435 \u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0444\u043e\u043d\u0441\u043a\u0435 \u043f\u043b\u043e\u0447\u0435, \u0438\u0433\u043b\u0435, \u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0444\u043e\u043d\u0438 \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e-\u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0430\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043c\u0443 \u0443 \u0411\u043e\u0440\u043e\u0432\u0443 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0432\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u043f\u0430\u0442\u0438\u043a\u0435\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0443 \u043e\u0431\u0443\u045b\u0435 \u0411\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnju-prodavnicu-obuce-borovo/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614162638:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1976","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25492825106961","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.845487987106363","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1975,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0423\u0437\u043e\u0440","infowindow_content":"
\r\n
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
\r\n
\r\n
\r\n \u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0423\u0437\u043e\u0440\r\n
\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0420\u043e\u0431\u043d\u0430 \u043a\u0443\u045b\u0430 \u0423\u0437\u043e\u0440 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u043f\u0443\u0442\u0430 \u0422\u0430\u043d\u0443\u0440\u045f\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u041f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0435 \u0434\u0443\u0436 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u0441\u0430 \u0422\u0440\u0433\u043e\u043c \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435. \u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443 \u0438 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0443 ,,\u043e\u0431\u0435 \u0440\u043e\u0431\u043d\u0435 \u043a\u0443\u045b\u0435\u201d, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0432\u0438\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043b\u0430 \u0423\u0437\u043e\u0440 \u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0440\u043e\u0431\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u0435\u043f\u0448\u0435 […]","location":{"lat":"45.254693672408685","lng":"19.84591492291826","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-uzor/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0420\u043e\u0431\u043d\u0430 \u043a\u0443\u045b\u0430 \u0423\u0437\u043e\u0440 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u043f\u0443\u0442\u0430 \u0422\u0430\u043d\u0443\u0440\u045f\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u041f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0435 \u0434\u0443\u0436 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u0441\u0430 \u0422\u0440\u0433\u043e\u043c \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435. \u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443 \u0438 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0443 ,,\u043e\u0431\u0435 \u0440\u043e\u0431\u043d\u0435 \u043a\u0443\u045b\u0435\u201d, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0432\u0438\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043b\u0430 \u0423\u0437\u043e\u0440 \u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0440\u043e\u0431\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u0435\u043f\u0448\u0435 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435
\r\n
\r\n
\u0420\u043e\u0431\u043d\u0430 \u043a\u0443\u045b\u0430 \u0423\u0437\u043e\u0440 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u043f\u0443\u0442\u0430 \u0422\u0430\u043d\u0443\u0440\u045f\u0438\u045b\u0435\u0432\u0435 \u041f\u0430\u043b\u0430\u0442\u0435 \u0434\u0443\u0436 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u0441\u0430 \u0422\u0440\u0433\u043e\u043c \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435.
\r\n\u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443 \u0438 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0443 ,,\u043e\u0431\u0435 \u0440\u043e\u0431\u043d\u0435 \u043a\u0443\u045b\u0435\u201d, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0432\u0438\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043b\u0430 \u0423\u0437\u043e\u0440 \u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0440\u043e\u0431\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u0435\u043f\u0448\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0433\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0433\u0430\u043d\u0430 \u0438 \u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u0458\u0443 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u043e \u043e\u0441\u043e\u0431\u0459\u0435\u201d. \u041f\u043e \u045a\u0435\u043d\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u0440\u043e\u0431\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0443 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0458\u0430\u043a\u043e \u0441\u043b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443 \u0438 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443, \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0430\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u0430 \u0443 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 ,,\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u0438 \u0441\u043b\u0430\u0442\u043a\u0438\u0448\u0438 \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u043c\u0435, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430\u045a\u0443\u201d, \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0458\u0435\u0434\u0432\u0430 \u0447\u0435\u043a\u0430\u043e ,,\u0434\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438 \u043a\u0440\u0435\u043d\u0443 \u0443 \u0423\u0437\u043e\u0440 \u0438\u043b\u0438 \u0443 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u201d, \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 ,,\u0437\u043d\u0430\u043e \u0434\u0430 \u045b\u0435 \u0441\u0438\u0433\u0443\u0440\u043d\u043e \u0434\u043e\u0431\u0438\u0442\u0438 \u043d\u0435\u043a\u0438 \u0441\u043b\u0430\u0442\u043a\u0438\u0448\u201d. \u041e\u043d \u0458\u0435 \u0441\u0430 \u0447\u0443\u0452\u0435\u045a\u0435\u043c \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e \u0448\u0442\u0430 \u0441\u0435 ,,\u0441\u0432\u0435 \u043c\u043e\u0433\u043b\u043e \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u0438 \u0443 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0443 \u0438 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443, \u043e\u0434 ,,\u0444\u0430\u0440\u0431\u0438, \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0435, \u043e\u0434\u0435\u045b\u0435, \u043e\u0431\u0443\u045b\u0435, \u043f\u043e\u0441\u0443\u0452\u0430, \u0431\u0435\u043b\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0435, \u0438\u0433\u0440\u0430\u0447\u0430\u043a\u0430 \u0434\u043e \u043f\u0440\u0435\u0445\u0440\u0430\u043c\u0431\u0435\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0448\u0430\u043b\u0443 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0434\u043e\u0434\u0430\u043e ,,\u043e\u0434 \u0438\u0433\u043b\u0435 \u0434\u043e \u043b\u043e\u043a\u043e\u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u0435\u201d. \u0408\u043e\u0448 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0438\u0448\u0459\u0430 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0432\u0435 \u0442\u043e \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e \u043c\u0430\u043b\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0443 \u043e\u0431\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0435 ,,\u043c\u0430\u0445\u043e\u043c \u0434\u043e\u043c\u0430\u045b\u0430 \u0440\u043e\u0431\u0430\u201d \u0430 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 ,,\u0438 \u0440\u043e\u0431\u0430 \u0438\u0437 \u0443\u0432\u043e\u0437\u0430\u201d, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u043e\u0442\u0430\u0446 \u0443 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043e ,,\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0458\u0430\u043f\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e ,,\u0458\u0430\u043a\u043e \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430\u043d\u201d, \u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043e ,,\u0441\u0432\u043e\u0458\u0443 \u043a\u043e\u0436\u043d\u0443 \u0444\u0443\u0442\u0440\u043e\u043b\u0443\u201d. \u041e\u043d \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u043d\u0435\u043c\u0430\u0447\u043a\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0440\u043e\u0431\u0435\u201d \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0443 \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443, \u043f\u043e\u043f\u0443\u0442 ,,\u043c\u0430\u0433\u043d\u0435\u0442\u043e\u0444\u043e\u043d\u0430 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435 \u0413\u0440\u0443\u043d\u0434\u0438\u043d\u0433\u201d \u0438 ,,\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430, \u0438\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430 ,,\u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0458\u0430 \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0434\u043e\u043c\u0430\u045b\u0438\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0422\u0440\u0435\u045b\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u043c \u0440\u043e\u0431\u043d\u0438\u043c \u043a\u0443\u045b\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e ,,\u043a\u0430\u0447\u0438\u043e \u0441\u0430 \u0442\u0430\u0442\u043e\u043c \u0434\u0430 \u043b\u0438 \u0458\u0435 \u0431\u043e\u0459\u0438 \u0423\u0437\u043e\u0440 \u0438\u043b\u0438 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u201d, \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043e\u0442\u0430\u0446, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u0431\u0438\u043e ,,\u0443\u0437\u043e\u0440\u043e\u0432\u0430\u0446 \u0430 \u043e\u043d \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432\u0430\u0446\u201d, \u0434\u043e\u043a \u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e \u0438 \u0441\u0430 \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u043e\u043c \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 ,,\u0441\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441\u043e\u0432\u043a\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0444\u0435\u0440\u0438\u0440\u0430\u043b\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0443 \u0443 \u0421\u0442\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441\u0443.\r\n\r\n\u0427\u0435\u0442\u0432\u0440\u0442\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u0423\u0437\u043e\u0440\u0443, \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0440\u043e\u0431\u043d\u0430 \u043a\u0443\u045b\u0430 ,,\u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u0430\u0440\u043d\u0430 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0442\u0430\u201d \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0458\u0435 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0438\u0437\u0434\u0443\u0436\u0435\u043d\u043e\u0433 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430 \u0437\u0432\u0430\u043b\u0438, ,,\u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u0443\u043b\u0430\u0437\u0430. \u041f\u0440\u0432\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0448\u0442\u0430\u0458 \u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0443, \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0438\u043b \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0458\u0443 \u0430 \u0442\u0440\u0435\u045b\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0444\u0435\u043c\u0435 \u0438 \u043a\u043e\u0437\u043c\u0435\u0442\u0438\u043a\u0443\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0423\u0437\u043e\u0440","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-uzor/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614163017:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1971","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.254693672408685","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.84591492291826","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1967,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u041a\u043e\u0440\u0437\u043e","infowindow_content":"
\r\n
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
\r\n
\r\n
\r\n \u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u041a\u043e\u0440\u0437\u043e\r\n
\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0442\u0435\u0437 \u043e\u0434 \u0411\u0443\u043b\u0435\u0432\u0430\u0440\u0430 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0458\u043b\u0430 \u043f\u0443\u043f\u0438\u043d\u0430, \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0434\u043e \u0422\u0440\u0433\u0430 \u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u0438 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u041e \u0442\u0437\u0432. \u041a\u043e\u0440\u0437\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0448\u0430\u043e \u043e\u0434 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434, \u0443\u043b\u0438\u0446\u043e\u043c \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u041a\u0430\u0442\u0435\u0434\u0440\u0430\u043b\u0435 \u0438 \u0434\u0430\u0459\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e\u043c \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u0441\u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430.     \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u045a\u0438\u0445 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 […]","location":{"lat":"45.25416279994322","lng":"19.84764616068925","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-korzo/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0442\u0435\u0437 \u043e\u0434 \u0411\u0443\u043b\u0435\u0432\u0430\u0440\u0430 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0458\u043b\u0430 \u043f\u0443\u043f\u0438\u043d\u0430, \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0434\u043e \u0422\u0440\u0433\u0430 \u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u0438 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u041e \u0442\u0437\u0432. \u041a\u043e\u0440\u0437\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0448\u0430\u043e \u043e\u0434 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434, \u0443\u043b\u0438\u0446\u043e\u043c \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u041a\u0430\u0442\u0435\u0434\u0440\u0430\u043b\u0435 \u0438 \u0434\u0430\u0459\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e\u043c \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u0441\u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430.     \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u045a\u0438\u0445 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0442\u0435\u0437 \u043e\u0434 \u0411\u0443\u043b\u0435\u0432\u0430\u0440\u0430 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0458\u043b\u0430 \u043f\u0443\u043f\u0438\u043d\u0430, \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u0434\u043e \u0422\u0440\u0433\u0430 \u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u0438 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435
\r\n
\r\n
\u041e \u0442\u0437\u0432. \u041a\u043e\u0440\u0437\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0448\u0430\u043e \u043e\u0434 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434, \u0443\u043b\u0438\u0446\u043e\u043c \u041c\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u041a\u0430\u0442\u0435\u0434\u0440\u0430\u043b\u0435 \u0438 \u0434\u0430\u0459\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e\u043c \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u0441\u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u045a\u0438\u0445 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0438 ,,\u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u043f\u043e\u0434\u043d\u0435 \u0448\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u041a\u043e\u0440\u0437\u043e\u043c\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 ,,\u0441\u0435 \u0441\u0432\u0438 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d \u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0435\u0452\u0443\u0441\u043e\u0431\u043d\u043e\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 ,,\u043d\u0438\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0432\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0446\u0438\u0434\u0435\u043d\u0430\u0442\u0430\u201d. \u041e\u043d \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0441\u043c\u0435\u0445 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0441\u043c\u0438\u0441\u0430\u043e \u043a\u043e\u0440\u0437\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0448\u0435\u0442\u045a\u0430 \u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e \u0448\u0435\u0442\u045a\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 ,,\u0459\u0443\u0434\u0438 \u0448\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0440\u0443\u0442\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0430 \u0433\u043e\u0440\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0435 \u043e\u0434 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u0434\u043e \u0422\u0440\u0433\u0430 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435 \u0438 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434\u201d \u0443\u0437 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e ,,\u0437\u0430\u0443\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u045a\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0435 \u0443 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0438\u043c ,,\u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0438 \u0441\u0430\u043c\u0430 ,,\u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0432\u043e\u0458\u043a\u0430\u201d \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u0448\u0435\u0442\u0430 \u043a\u043e\u0440\u0437\u043e\u043c, \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u043e\u0431\u0438\u0447\u0430\u0458 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0435\u043a\u0438 \u043c\u043e\u043c\u0446\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043c\u043e\u0432\u0438\u0448\u0443 \u0441\u0430 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0412\u0435\u0441\u043f\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e \u0448\u0442\u043e \u0431\u0438 \u0441\u0430 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0443\u0448\u043b\u0438 \u043c\u0435\u0452\u0443 \u0441\u0435\u0442\u0430\u0447\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0447\u0438\u045a\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u0441\u0430 \u0434\u0435\u0432\u043e\u0458\u043a\u0430\u043c\u0430 \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0434\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0433\u0430\u0441 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0431\u0438 \u0441\u0435 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440 \u0448\u0442\u043e \u0431\u043e\u0459\u0435 \u0447\u0443\u043e\u201d. \u041e\u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438 ,,\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0443 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u043b\u0435\u043f\u043e \u043e\u0431\u043b\u0430\u0447\u0438\u043b\u0438\u201c, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0437\u043e \u0431\u0438\u043b\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u045a\u0435 \u043a\u043e \u0438\u043c\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0432\u0435 \u0444\u0430\u0440\u043c\u0435\u0440\u0438\u0446\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0445\u0430\u0459\u0438\u043d\u0435\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043c\u043e\u043c\u0446\u0438 \u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0443\u0433\u0443 \u043a\u043e\u0441\u0443, \u0444\u0430\u0440\u043c\u0435\u0440\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0443\u0458\u0443 \u043a\u043e \u0438\u043c\u0430 \u0434\u0443\u0436\u0435 \u0437\u0443\u043b\u0443\u0444\u0435 \u0438 \u0433\u0443\u0448\u045b\u0443 \u043a\u043e\u0441\u0443\u201d.\r\n\r\n\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0438\u043c\u0430\u043e \u043a\u0430\u043e \u043c\u043b\u0430\u0434\u0438\u045b \u0412\u0435\u0441\u043f\u0443 \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0458 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u0434\u0430 \u043d\u043e\u0441\u0438\u043e \u0437\u0432\u043e\u043d\u0446\u0430\u0440\u0435 \u0438 \u0443\u0441\u043a\u0443 \u043a\u043e\u0448\u0443\u0459\u0443, \u0438\u043c\u0430\u043e \u0434\u0443\u0433\u0443 \u043a\u043e\u0441\u0443 \u0438 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u0435 \u043d\u0430\u043e\u0447\u0430\u0440\u0435 \u0437\u0430 \u0441\u0443\u043d\u0446\u0435\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u041a\u043e\u0440\u0437\u043e","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-korzo/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614163018:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1965","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25416279994322","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.84764616068925","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1962,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434","infowindow_content":"
\r\n
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
\r\n \r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0411\u0443\u043b\u0435\u0432\u0430\u0440 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0458\u043b\u0430 \u041f\u0443\u043f\u0438\u043d\u0430 \u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0458\u0435, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u0434 \u0440\u0430\u043d\u043e\u0433 \u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0434\u043e \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 ,,\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u045b \u0431\u0430\u043a\u0430\u201d, \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434 \u043d\u0430 ,,\u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0435 \u0442\u0443\u043b\u0443\u043c\u0431\u0435, \u0441\u0443\u0442\u043b\u0438\u0458\u0430\u0448 \u0438 \u0441\u043b\u0430\u0434\u043e\u043b\u0435\u0434 \u043e\u0434 \u0432\u0430\u043d\u0438\u043b\u0435 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d. \u041e\u043d\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434 ,,\u0431\u0438\u043e \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0436\u0435\u045a\u0435 \u0441\u0432\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0458\u0438 […]","location":{"lat":"45.25399214648886","lng":"19.84892407106972","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-poslasticarnicu-carigrad/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0411\u0443\u043b\u0435\u0432\u0430\u0440 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0458\u043b\u0430 \u041f\u0443\u043f\u0438\u043d\u0430 \u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0458\u0435, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u0434 \u0440\u0430\u043d\u043e\u0433 \u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0434\u043e \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 ,,\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u045b \u0431\u0430\u043a\u0430\u201d, \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434 \u043d\u0430 ,,\u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0435 \u0442\u0443\u043b\u0443\u043c\u0431\u0435, \u0441\u0443\u0442\u043b\u0438\u0458\u0430\u0448 \u0438 \u0441\u043b\u0430\u0434\u043e\u043b\u0435\u0434 \u043e\u0434 \u0432\u0430\u043d\u0438\u043b\u0435 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d. \u041e\u043d\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434 ,,\u0431\u0438\u043e \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0436\u0435\u045a\u0435 \u0441\u0432\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0458\u0438 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0411\u0443\u043b\u0435\u0432\u0430\u0440 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0458\u043b\u0430 \u041f\u0443\u043f\u0438\u043d\u0430
\r\n
\r\n
\u0408\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0458\u0435, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u0434 \u0440\u0430\u043d\u043e\u0433 \u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0434\u043e \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 ,,\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u045b \u0431\u0430\u043a\u0430\u201d, \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434 \u043d\u0430 ,,\u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0435 \u0442\u0443\u043b\u0443\u043c\u0431\u0435, \u0441\u0443\u0442\u043b\u0438\u0458\u0430\u0448 \u0438 \u0441\u043b\u0430\u0434\u043e\u043b\u0435\u0434 \u043e\u0434 \u0432\u0430\u043d\u0438\u043b\u0435 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d. \u041e\u043d\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434 ,,\u0431\u0438\u043e \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0436\u0435\u045a\u0435 \u0441\u0432\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e \u043a\u043e\u0440\u0437\u0443\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0458\u0435, \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0443 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434 \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442\u0438 \u0433\u043b\u0443\u043c\u0446\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u0438\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0443\u0432\u0435\u043a, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0441\u0430\u0434\u0430\u201d, \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434 \u0431\u0438\u043e ,,\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442 \u043f\u043e \u043e\u0440\u0438\u0458\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u043d\u0438\u043c \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0438 \u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0435\u043c \u0441\u043b\u0430\u0434\u043e\u043b\u0435\u0434\u0443\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0443 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434 \u0443\u0432\u0435\u043a ,,\u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0443\u0442\u043b\u0438\u0458\u0430\u0448 \u0438 \u0431\u043e\u0437\u0443\u201d, \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u043e\u0432\u0434\u0435 \u0443\u0432\u0435\u043a \u043f\u0440\u0438\u043f\u0440\u0435\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0438 \u0458\u043e\u0448 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u043f\u043e \u0442\u0430\u0458\u043d\u043e\u043c \u0440\u0435\u0446\u0435\u043f\u0442\u0443 \u043c\u0430\u0458\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0422\u0440\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u043a\u0440\u0430\u045b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u041d\u0435\u0448\u0438\u045b\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0431\u043e\u0459\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430\u201d, \u0438\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 ,,\u043e\u043d\u0435 \u043c\u0435\u0452\u0443\u0441\u043e\u0431\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0435 \u043f\u043e \u0432\u0440\u0441\u0442\u0430\u043c\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0430\u201d. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u0438\u045a\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u043c\u043b\u0430\u0452\u0438\u043c \u0434\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0448\u0442\u0432\u043e\u043c \u0430 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u0441\u0430 \u043c\u043e\u043c\u0446\u0438\u043c\u0430\u201d, \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0438 \u0448\u0435\u0442\u0430\u043b\u0430 \u041a\u043e\u0440\u0437\u043e\u043c ,,\u043e\u0431\u0430\u0432\u0435\u0437\u043d\u043e \u0441\u0432\u0440\u0430\u045b\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u043a\u043b\u0430\u0432\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0443\u043b\u0443\u043c\u0431\u0435 \u0438 \u043e\u0434\u043b\u0438\u0447\u043d\u0443 \u043b\u0438\u043c\u0443\u043d\u0430\u0434\u0443\u201d, \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435, \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u043d\u0438\u043c \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 ,,\u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0432\u0440\u0435\u043b\u0438\u0445 \u043b\u0435\u0442\u045a\u0438\u0445 \u043c\u0435\u0441\u0435\u0446\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438 \u043c\u0435\u043b\u0435\u043c \u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0443\u043c\u0435\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u043e\u043a\u0440\u0435\u043f\u0438\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0426\u0430\u0440\u0438\u0433\u0440\u0430\u0434","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-poslasticarnicu-carigrad/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614163163:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1958","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25399214648886","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.84892407106972","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1957,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435 \u0434\u0435\u0447\u0438\u0458\u0435 \u043e\u0431\u0434\u0430\u043d\u0438\u0448\u0442\u0435 \u043a\u043e\u0434 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0430","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0408\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0402\u043e\u0440\u0452\u0435\u0432\u0438\u045b\u0430 \u0438 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0430\u0440\u043a \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0435\u043c \u043f\u0435\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0445\u0430\u0452\u0430\u043e \u043e\u0432\u043e \u043e\u0431\u0434\u0430\u043d\u0438\u0448\u0442\u0435 \u0438 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438, \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438 \u043e\u043d\u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u043e, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u0447\u0438\u0458\u0443 \u0438\u0433\u0440\u0443 \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0431\u043d\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0430. \u041f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u043e\u0434\u0431\u0434\u0430\u043d\u0438\u0448\u0442\u0443, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e […]","location":{"lat":"45.25463624024569","lng":"19.850189953417626","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnje-decije-obdaniste-kod-dunavskog-parka/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0408\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0402\u043e\u0440\u0452\u0435\u0432\u0438\u045b\u0430 \u0438 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0430\u0440\u043a \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0435\u043c \u043f\u0435\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0445\u0430\u0452\u0430\u043e \u043e\u0432\u043e \u043e\u0431\u0434\u0430\u043d\u0438\u0448\u0442\u0435 \u0438 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438, \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438 \u043e\u043d\u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u043e, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u0447\u0438\u0458\u0443 \u0438\u0433\u0440\u0443 \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0431\u043d\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0430. \u041f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u043e\u0434\u0431\u0434\u0430\u043d\u0438\u0448\u0442\u0443, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0423\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0408\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0402\u043e\u0440\u0452\u0435\u0432\u0438\u045b\u0430 \u0438 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0430\u0440\u043a
\r\n
\r\n
\u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0435\u043c \u043f\u0435\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0445\u0430\u0452\u0430\u043e \u043e\u0432\u043e \u043e\u0431\u0434\u0430\u043d\u0438\u0448\u0442\u0435 \u0438 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438, \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438 \u043e\u043d\u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u043e, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u0447\u0438\u0458\u0443 \u0438\u0433\u0440\u0443 \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0431\u043d\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0430. \u041f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u043e\u0434\u0431\u0434\u0430\u043d\u0438\u0448\u0442\u0443, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u043e\u043d\u043e ,,\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043b\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0434\u0432\u043e\u0440\u0438\u0448\u043d\u0438 \u0434\u0435\u043e \u043f\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u043c \u043f\u0430\u0440\u043a\u0443\u201d. \u041f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 ,,\u0437\u0430\u043f\u0435\u0433\u0430 \u0433\u0434\u0435 \u0458\u0435 \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u0434\u0435\u0447\u043a\u043e \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0432\u043e\u0458\u0447\u0438\u0446\u0430 \u0438\u0433\u0440\u0430\u043e \u0443\u043b\u043e\u0433\u0443 \u043a\u043e\u045a\u0438\u045b\u0430, \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0431\u0438\u043e \u045f\u043e\u043a\u0435\u0458, \u0442\u0458. \u043a\u043e\u0447\u0438\u0458\u0430\u0448\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 ,,\u043d\u0435\u043a\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0433\u0435\u0440\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0434 \u0443\u0436\u0430\u0434\u0438 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0435 \u0432\u0435\u0437\u0438\u0432\u0430\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e \u043e\u0434 \u045a\u0438\u0445, \u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0458\u0435 \u0437\u0430\u043c\u0438\u0448\u0459\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u043e\u0447\u0438\u0458\u0430\u0448\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 ,,\u043c\u0430\u043b\u043e \u043a\u043e \u0458\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435 \u043a\u043e\u045a\u0438\u045b, \u0432\u0435\u045b \u0441\u0443 \u0441\u0432\u0438 \u0445\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443 \u043a\u043e\u0447\u0438\u0458\u0430\u0448\u0438\u201d \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0443\u0437\u0440\u043e\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0434\u0435\u0447\u0438\u0458\u0435 \u0441\u0432\u0430\u0452\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0438\u0433\u0440\u0435. \u0418\u0433\u0440\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u0430 ,,\u0434\u043e\u0434\u0430\u0442\u043d\u043e \u0438\u0441\u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u043e\u0447\u0438\u0458\u0430\u0448 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043e \u0434\u0430 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438 \u043c\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0443\u0442\u0438\u045b \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0437\u0430\u0431\u0440\u0430\u045a\u0435\u043d\u043e\u201d, \u0438 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0442\u0438\u043c \u043f\u0440\u0443\u0442\u0438\u045b\u0435\u043c \u043a\u043e\u045a\u0438\u045b \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u0434\u043e\u0431\u0438\u0458\u0430\u043e\u201d. \u041f\u0440\u0443\u0442\u0438\u045b\u0435 \u0441\u0443 ,,\u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0443 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0443\u201d \u0430 \u0438\u0433\u0440\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u0440\u0430\u0458\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0432\u0435 ,,\u0434\u043e\u043a \u0432\u0430\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u0447\u0438\u0446\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0441\u0430\u0437\u043d\u0430\u043b\u0430 \u0448\u0442\u0430 \u0440\u0430\u0434\u0435, \u043f\u0430 \u0438\u043c \u0458\u0435 \u0437\u0430\u0431\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0430\u0458\u0443 \u0442\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0435\u201d. \u041e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0441\u043c\u0435\u0445 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0438\u0433\u0440\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0437\u0430\u0442\u043e \u0448\u0442\u043e \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043d\u0438\u043a\u043e \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0445\u0442\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435 \u043a\u043e\u045a\u0438\u045b \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043c\u043e\u0440\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0442\u0440\u043f\u0438 \u0431\u0438\u0447\u0435\u0432\u0430\u045a\u0435 \u043a\u043e\u0447\u0438\u0458\u0430\u0448\u0435\u0432\u043e\u0433 \u043f\u0440\u0443\u0442\u0438\u045b\u0430\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n ","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435 \u0434\u0435\u0447\u0438\u0458\u0435 \u043e\u0431\u0434\u0430\u043d\u0438\u0448\u0442\u0435 \u043a\u043e\u0434 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0430","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/licna-secanja-na-nekadasnje-decije-obdaniste-kod-dunavskog-parka/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614163163:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1954","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25463624024569","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.850189953417626","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1952,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u043e\u0433 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","infowindow_content":"
\r\n
\"\u041c\u0435\u0441\u0442\u0430
\r\n
\r\n
\r\n \u041c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u043e\u0433 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438\r\n
\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442, \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 1942. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0422\u0440\u0435\u045b\u0435\u0433 \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435, 23. \u0458\u0430\u043d\u0443\u0430\u0440\u0430, \u0432\u043e\u0458\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0438 \u0436\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u043c\u0438, \u0438\u0437\u0432\u0440\u0448\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0433\u0440\u0443\u043f\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0434\u0443\u0436\u00a0 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430, \u0442\u0435\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0443 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0442\u043e\u0433\u0430 \u043e\u0434\u0432\u0443\u043a\u043b\u0438 \u0434\u043e \u043e\u0431\u0430\u043b\u0435 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0430 \u0438 \u0431\u0430\u0446\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0445 \u0443 \u0440\u0435\u043a\u0443 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0440\u0443\u043f\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0435 \u0443 \u043b\u0435\u0434\u0443. \u041d\u0430\u0458\u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u0438\u0458\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u0441\u0443 \u0432\u0440\u0448\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 […]","location":{"lat":"45.25604","lng":"19.85271","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/mesta-masovnog-stradanja-u-dunavskoj-ulici/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0422\u0440\u0435\u045b\u0435\u0433 \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435, 23. \u0458\u0430\u043d\u0443\u0430\u0440\u0430, \u0432\u043e\u0458\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0438 \u0436\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u043c\u0438, \u0438\u0437\u0432\u0440\u0448\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0433\u0440\u0443\u043f\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0434\u0443\u0436\u00a0 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430, \u0442\u0435\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0443 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0442\u043e\u0433\u0430 \u043e\u0434\u0432\u0443\u043a\u043b\u0438 \u0434\u043e \u043e\u0431\u0430\u043b\u0435 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0430 \u0438 \u0431\u0430\u0446\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0445 \u0443 \u0440\u0435\u043a\u0443 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0440\u0443\u043f\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0435 \u0443 \u043b\u0435\u0434\u0443. \u041d\u0430\u0458\u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u0438\u0458\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u0441\u0443 \u0432\u0440\u0448\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430
\r\n\u0422\u0440\u0435\u045b\u0435\u0433 \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435, 23. \u0458\u0430\u043d\u0443\u0430\u0440\u0430, \u0432\u043e\u0458\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0438 \u0436\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u043c\u0438, \u0438\u0437\u0432\u0440\u0448\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0433\u0440\u0443\u043f\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0434\u0443\u0436\u00a0 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430, \u0442\u0435\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0443 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0442\u043e\u0433\u0430 \u043e\u0434\u0432\u0443\u043a\u043b\u0438 \u0434\u043e \u043e\u0431\u0430\u043b\u0435 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0430 \u0438 \u0431\u0430\u0446\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0445 \u0443 \u0440\u0435\u043a\u0443 \u043a\u0440\u043e\u0437 \u0440\u0443\u043f\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0435 \u0443 \u043b\u0435\u0434\u0443. \u041d\u0430\u0458\u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u0438\u0458\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u0441\u0443 \u0432\u0440\u0448\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0443, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043d\u0430 \u045b\u043e\u0448\u043a\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438 \u0441\u0430 \u0411\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u043c \u043a\u0435\u0458\u043e\u043c \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e \u043d\u0430\u0441\u043f\u0440\u0430\u043c \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u0441\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u0458\u0443\u043c\u0430 \u0434\u0440 \u0421\u043b\u0430\u0432\u043a\u0430 \u0423\u0437\u0435\u043b\u0446\u0430. \u0422\u0443 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u0447\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0438\u043c\u0430, \u043f\u0440\u0438\u043a\u0443\u043f\u0459\u0435\u043d\u0438\u043c \u0443 \u0441\u043a\u043b\u043e\u043f\u0443 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435, \u0443\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u043d\u0430 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430. \u041d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0437\u0432\u0440\u0448\u0435\u043d\u043e \u0438 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0430\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430. \u0412\u0435\u045b\u0438\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0436\u0438\u0432\u0435\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430. \u0421\u0443\u0434\u0435\u045b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0446\u0438\u043c\u0430 \u0438\u0437 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0443 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430 \u0443 \u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0437\u0438 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043e\u0458 1945. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u043a\u0440\u0430\u0458 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0443 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u0441\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u0458\u0443\u043c\u0430 \u0434\u0440 \u0421\u043b\u0430\u0432\u043a\u0430 \u0423\u0437\u0435\u043b\u0446\u0430 \u0438 \u041e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0431\u0438\u043e \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0438\u0432\u0435\u043d \u0442\u0435\u043b\u0438\u043c\u0430 \u043f\u043e\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0438\u0445. \u0416\u0440\u0442\u0432\u0435 \u0441\u0443 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432\u0438 \u0435\u0433\u0437\u0435\u043a\u0443\u0442\u043e\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0435 \u0431\u0430\u0446\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u0440\u0435\u043a\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0440\u0435\u0441\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0443\u0437\u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043c \u043d\u0430\u043a\u0438\u0442, \u043d\u043e\u0432\u0430\u0446 \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0432\u0430\u0440\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0448\u0442\u043e \u0431\u0438 \u0438\u0445 \u043e\u0431\u0440\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0434 \u043a\u0440\u0432\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u0441\u0432\u043e\u0458\u0435 \u045f\u0435\u043f\u043e\u0432\u0435. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435, \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438 \u0443\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0436\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0441\u0443 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u0442\u0435\u043c\u0435\u0459\u043d\u043e \u043e\u043f\u0459\u0430\u0447\u043a\u0430\u043d\u0438.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0422\u0435\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0443 \u043e\u0434\u0432\u043b\u0430\u0447\u0435\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0443, \u0442\u0430\u043a\u043e \u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u0438\u0445 \u0436\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u043c\u0438 \u0438 \u0432\u043e\u0458\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u0432\u0443\u043a\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0441\u043d\u0435\u0433\u0443 \u0434\u0440\u0436\u0435\u045b\u0438 \u0438\u0445 \u0437\u0430 \u043d\u043e\u0433\u0435, \u0430 \u0441\u0443\u0434\u0435\u045b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0443 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432\u0438 \u0435\u0433\u0437\u0435\u043a\u0443\u0442\u043e\u0440\u0438 \u0443\u0434\u0430\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043d\u043e\u0433\u0430\u043c\u0430. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435, \u0441\u0430 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u043c \u0442\u0435\u043b\u0438\u043c\u0430 \u0443\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0445\u043e\u043d\u0432\u0435\u0434\u0438 \u0441\u0443 \u0437\u0431\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0448\u0430\u043b\u0435. \u041e\u043a\u043e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0438\u0445 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0436\u0435\u043d\u0435, \u0430 \u043c\u0435\u0452\u0443 \u0436\u0440\u0442\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0438 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0434\u0435\u0446\u0435. \u041d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0436\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u0431\u0430\u0447\u0435\u043d\u0435 \u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432 \u0458\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u043e \u0441\u0435\u0431\u0438 \u0438 \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u043e \u0437\u043d\u0430\u043a\u0435 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0440\u0435\u0442\u0438\u043c\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u043e\u0433 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0443\u0431\u0440\u0437\u043e \u0443 \u043b\u0435\u0434\u0435\u043d\u043e\u0458 \u0432\u043e\u0434\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438.","post_title":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u043e\u0433 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/24/mesta-masovnog-stradanja-u-dunavskoj-ulici/","post_featured_image":"
\"\u041c\u0435\u0441\u0442\u0430
","post_categories":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442, \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 1942. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_last%":"2","%_edit_lock%":"1614160600:2","%_thumbnail_id%":"1950","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25604","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.85271","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"5\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442, \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 1942. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png"},"id":1947,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png","name":"Novosadska racija 1942. godine","id":"5","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Novosadska racija 1942. godine"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 ,,\u043d\u043e\u0441\u0430\u0447\u0435“ \u0438 ,,\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430\u0448\u0435“ \u043d\u0430 \u0420\u0438\u0431\u0459\u043e\u0458 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0420\u0438\u0431\u0459\u0435 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0435 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u0420\u0438\u0431\u0459\u043e\u0458 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u045a\u0435 \u043d\u0435\u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d\u0430, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435\u043c \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0440\u0438, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u043d\u043e\u0441\u0430\u0447\u0438 \u0438 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430\u0448\u0438\u201d. \u041d\u043e\u0441\u0430\u0447\u0438 \u0441\u0443 ,,\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0430 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u043c \u0434\u0440\u0432\u0435\u043d\u0438\u043c \u043a\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u043c\u0430 […]","location":{"lat":"45.25719261021542","lng":"19.8514259611097","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/licna-secanja-na-nosace-i-testerase-na-ribljoj-pijaci/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0420\u0438\u0431\u0459\u0435 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0435 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u0420\u0438\u0431\u0459\u043e\u0458 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u045a\u0435 \u043d\u0435\u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d\u0430, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435\u043c \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0440\u0438, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u043d\u043e\u0441\u0430\u0447\u0438 \u0438 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430\u0448\u0438\u201d. \u041d\u043e\u0441\u0430\u0447\u0438 \u0441\u0443 ,,\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0430 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u043c \u0434\u0440\u0432\u0435\u043d\u0438\u043c \u043a\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u043c\u0430 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0420\u0438\u0431\u0459\u0435 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0435
\r\n
\r\n
\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u0420\u0438\u0431\u0459\u043e\u0458 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043d\u0430\u0432\u0435\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u045a\u0435 \u043d\u0435\u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d\u0430, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435\u043c \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0440\u0438, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u043d\u043e\u0441\u0430\u0447\u0438 \u0438 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430\u0448\u0438\u201d. \u041d\u043e\u0441\u0430\u0447\u0438 \u0441\u0443 ,,\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0430 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u043c \u0434\u0440\u0432\u0435\u043d\u0438\u043c \u043a\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u043c\u0430 \u0431\u0435\u0437 \u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435\u201d \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0443 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0443 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438 ,,\u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u0435 \u043f\u043b\u043e\u0447\u0435 \u0441\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u0434\u0440\u0432\u0435\u043d\u0430 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0441\u0443 \u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u043d\u0435 \u0441\u0430 \u0441\u0435\u043e\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0447\u0438\u0458\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e \u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043c\u0430\u045a\u0430\u201d, \u0434\u043e\u043a \u0441\u0443 ,,\u043d\u0435\u0448\u0442\u043e \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043a\u043e\u0432\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u043c\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u0447\u0438\u0458\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0432\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438 \u0442\u0432\u0440\u0434\u043e\u043c \u0433\u0443\u043c\u043e\u043c\u201d. \u041d\u043e\u0441\u0430\u0447\u0438 \u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 ,,\u0446\u0440\u043d\u0435 \u0437\u0433\u0443\u0436\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0446\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0435\u043b\u0435 \u0430\u043b\u0431\u0430\u043d\u0441\u043a\u0435 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0446\u0435\u201d \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0441\u0443, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 ,,\u0438 \u043d\u043e\u0441\u0430\u0447\u0438 \u0430 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430\u0448\u0438 \u0443\u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0410\u043b\u0431\u0430\u043d\u0446\u0438, \u043c\u0443\u0441\u043b\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438 \u0438 \u0413\u043e\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0440\u043e \u0441\u0435\u045b\u0430, \u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u0446\u0440\u043d\u0435 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0446\u0435\u201d. \u041d\u043e\u0441\u0430\u0447\u0438 \u0441\u0443 \u043d\u0443\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0430 \u0440\u043e\u0431\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u043a\u0443\u043f\u0446\u0438\u043c\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0438\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0438, \u0430\u043b\u0438 ,,\u0438 \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438\u043c \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430\u00a0 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043e\u0432\u0434\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0430\u043b\u0430 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0440\u043e\u0431\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0432\u0430\u0440\u0438 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0441\u0435\u043b\u0438\u0434\u0431\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0447\u0435\u0433 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u201d. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0442\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0433\u0443\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0432\u0443\u043a\u043b\u0430 \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0442\u0435\u043a \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0434\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0440\u043e\u0431\u0443 \u043f\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043a\u043e \u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u0458\u0435 \u0432\u0443\u043a\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u043e\u043c, \u0442\u0440\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0438\u0446\u0438\u043a\u043b\u043e\u043c\u201d. \u041f\u0440\u0438\u0441\u0435\u045b\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0445 ,,\u0434\u0440\u0432\u043e\u0441\u0435\u0447\u0430 \u0438 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430\u0448\u0430\u201d, \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0438\u0437\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0432\u0435 \u0441\u0443 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0435 \u043d\u0443\u0434\u0438\u043b\u0438. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u043c \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 ,,\u0442\u0438 \u0459\u0443\u0434\u0438 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438 \u0443 \u0430\u043b\u0431\u0430\u043d\u0441\u043a\u0443 \u043d\u043e\u0448\u045a\u0443 \u0438 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0458\u0430\u043a\u043e \u043e\u0441\u0435\u045b\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0437\u043d\u043e\u0458. \u0418\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0442\u0435 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0447\u0435\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u043c\u0430 \u0438 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u043c\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043c \u0436\u0443\u0442\u043e\u043c \u043a\u0440\u043f\u0438\u0446\u043e\u043c\u201d. \u0418\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0420\u0438\u0431\u0459\u043e\u0458 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0438, ,,\u043e\u043d\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0432\u0443 \u043c\u0443\u0448\u0442\u0435\u0440\u0438\u0458\u0430\u201d, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0438\u0448\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0433\u0434\u0435 \u0433\u043e\u0434 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0430\u043b\u043e \u0438\u0441\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0430\u0442\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0438\u0441\u0435\u045b\u0438 \u0441\u0435\u043a\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0440\u0432\u0430 \u0437\u0430 \u043e\u0433\u0440\u0435\u0432 \u0437\u0430 \u0437\u0438\u043c\u0443\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435, \u043e\u043d\u0438 \u0441\u0443 \u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u0448\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 ,,\u0438 \u0447\u0438\u043c \u0431\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0435\u0433\u0434\u0435 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u0434\u0440\u0432\u043e, \u043e\u0434\u043c\u0430\u0445 \u0431\u0438 \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0458\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0438\u0448\u0443\u201d. \u0421\u0430 \u0441\u043e\u0431\u043e\u043c \u0441\u0443 \u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 ,,\u0438 \u043d\u0435\u043a\u0438 \u0434\u0432\u043e\u043d\u043e\u0436\u0430\u0446 \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0440\u043e\u043d\u043e\u0436\u0430\u0446 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043e \u0441\u0442\u0430\u0431\u043b\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0446\u0435\u043f\u0430\u043d\u0438\u0446\u0443\u201d \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c ,,\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0438\u0445 \u0441\u0435\u043a\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043a\u0438\u0440\u0430\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0430 \u0441\u043e\u0431\u043e\u043c\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 ,,\u0446\u0435\u043f\u0430\u045a\u0435 \u0441\u0435\u043a\u0438\u0440\u043e\u043c \u0438\u0441\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0430\u043b\u0430 \u0434\u043e\u0434\u0430\u0442\u043d\u043e \u043f\u043b\u0430\u045b\u0430\u043b\u043e\u201d \u0441 \u043e\u0431\u0438\u0437\u043e\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0441\u0435 ,,\u043d\u0430 \u0442\u0430\u0458 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d \u043f\u0440\u0438\u043f\u0440\u0435\u043c\u0430\u043e \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438 \u043e\u0433\u0440\u0435\u0432\u201d. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0441\u0443 ,,\u0443\u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043f\u0440\u0435\u043c\u0459\u0435\u043d\u043e \u0434\u0440\u0432\u043e \u0443 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0443\u043c\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0440\u0430\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0432\u0435 \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0430\u043b\u043e\u201d. \u0412\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e\u043c \u0441\u0443 ,,\u043e\u0432\u0435 \u0410\u043b\u0431\u0430\u043d\u0446\u0435 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430\u0448\u0435, \u043a\u0440\u0430\u0458\u0435\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445\u201d \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u043d\u0430\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0440\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 ,,\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u043e\u043a\u0440\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0438\u043d\u0433\u0438\u0448\u043f\u0438\u043b\u0438\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u0438. ,,\u041e\u043d\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0447\u0435\u043a\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e \u0437\u0430\u0442\u0440\u0430\u0436\u0438 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432\u0435 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0435\u201d, \u0430\u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0435 ,,\u0438 \u043a\u0440\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0442\u0440\u0430\u0436\u0435\u045b\u0438 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0435\u043d\u0430 \u0434\u0440\u0432\u0430\u201d. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e ,,\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0440\u0435\u0442\u0430\u045a\u0435 \u0442\u0438\u0445 \u0446\u0438\u0440\u043a\u0443\u043b\u0430\u0440\u0430 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0441\u0442\u0435 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0430\u0440\u0438\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0440\u0435\u0442\u0430\u045a\u0435 \u0440\u0438\u043d\u0433\u0438\u0448\u043f\u0438\u043b\u0430\u201d. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0447\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430, \u043e\u043d \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0447\u0430\u043a ,,\u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u043e \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0433\u043b\u0435\u0434\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0442\u0435 \u0446\u0438\u0440\u043a\u0443\u043b\u0430\u0440\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c ,,\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0440\u0443\u0431\u0435 \u0438 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0436\u043c\u0438\u0433\u0430\u0432\u0446\u0435, \u043d\u0435\u0433\u043e \u0431\u0438 \u0438\u0441\u0442\u0443\u0440\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0443\u043a\u0443 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0438 \u043d\u0435\u0433\u0434\u0435 \u0441\u043a\u0440\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0458\u0430\u043a\u043e \u0445\u0442\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437\u0430 \u0441\u0430 \u045a\u0438\u043c\u0430\u201d, \u043f\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u043c \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 ,,\u043c\u0430\u043c\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0438\u0432\u043e \u0442\u0438\u043c \u0459\u0443\u0434\u0438\u043c\u0430\u201d \u0438 ,,\u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043e\u043d\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437\u0430\u043e \u0441\u0430 \u045a\u0438\u043c\u0430\u201d, \u0448\u0442\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e ,,\u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u043e \u043b\u0435\u043f \u0434\u043e\u0436\u0438\u0432\u0459\u0430\u0458 \u0438 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u045a\u0435\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 ,,\u0442\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u0443\u0436\u0430\u0441\u043d\u043e \u0431\u0443\u0447\u043d\u0435 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0438\u0445 \u0432\u043e\u0437\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0443\u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u0438\u043b\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u0435\u201d \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e \u0438\u0445 \u0458\u0435 ,,\u043f\u043e\u043a\u0440\u0435\u0442\u0430\u043e \u0434\u0432\u043e\u0442\u0430\u043a\u0442\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 ,,\u0432\u043e\u045b\u0430, \u043f\u043e\u0432\u0440\u045b\u0430, \u043c\u0435\u0441\u0430 \u0438 \u0434\u043e\u043c\u0430\u045b\u0438\u0445 \u043c\u043b\u0435\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0430, \u043d\u0430 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0438 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u043b\u0438 \u0433\u0440\u043d\u0447\u0430\u0440\u0438\u0458\u0443 \u0430 \u043f\u043e\u043d\u0435\u043a\u0430\u0434 \u0447\u0430\u043a \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0458\u0443\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 ,,\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u0443 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0431\u043b\u0438\u0436\u0435 \u0417\u043c\u0430\u0458 \u0408\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0458 \u0433\u0438\u043c\u043d\u0430\u0437\u0438\u0458\u0438 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u043d\u0430\u0444\u0442\u0430\u043b\u0438\u043d, \u0441\u0430\u043f\u0443\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0444\u043b\u0435\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u0435\u045b\u0438 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0438 \u0434\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u0440\u0443\u043a\u0430\u043c\u0430\u201d \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u043c\u043f\u0440\u043e\u0432\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u043c ,,\u043c\u0430\u043b\u0438\u043c \u0442\u0435\u0437\u0433\u0430\u043c\u0430 \u043e\u0434 \u0434\u0440\u0432\u0435\u043d\u0438\u0445 \u043a\u0443\u0442\u0438\u0458\u0430 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0443 \u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u0440\u043e\u0431\u0443\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 ,,\u043d\u043e\u0441\u0430\u0447\u0435“ \u0438 ,,\u0442\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430\u0448\u0435“ \u043d\u0430 \u0420\u0438\u0431\u0459\u043e\u0458 \u043f\u0438\u0458\u0430\u0446\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/licna-secanja-na-nosace-i-testerase-na-ribljoj-pijaci/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614163019:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1918","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25719261021542","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.8514259611097","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1914,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u041c\u0443\u0437\u0438\u0447\u043a\u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d \u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u0443\u0437\u0438\u0447\u043a\u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438 \u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0431\u0440. 5 \u0438 \u043e\u0434 \u043f\u0435\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0434\u0432\u0430\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0432\u0435\u043a\u0430 \u0431\u0438\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u0441\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u0443 \u0431\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 ,,\u0421\u043a\u0430\u043b\u0435\u201d, \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0433 ,,\u0422\u043e\u043d\u0430\u201d, \u043f\u0430 \u0431\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0447\u043a\u0435 \u043a\u0443\u045b\u0435 ,,\u041f\u0440\u043e\u0441\u0432\u0435\u0442\u0430\u201d, \u0434\u0430 \u0431\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443 \u0431\u0438\u043e \u043f\u043e\u0434 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043c ,,\u041f\u0440\u043e \u043c\u0443\u0437\u0438\u043a\u0430\u201d \u0438\u0437 \u0411\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430. \u041e \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u0441\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u043c \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u043e\u043c \u0438 \u0434\u0432\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u0430. […]","location":{"lat":"45.25669266929916","lng":"19.848684670394015","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/licna-secanja-na-nekadasnji-muzicki-magazin-u-dunavskoj-ulici/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u0443\u0437\u0438\u0447\u043a\u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438 \u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0431\u0440. 5 \u0438 \u043e\u0434 \u043f\u0435\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0434\u0432\u0430\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0432\u0435\u043a\u0430 \u0431\u0438\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u0441\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u0443 \u0431\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 ,,\u0421\u043a\u0430\u043b\u0435\u201d, \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0433 ,,\u0422\u043e\u043d\u0430\u201d, \u043f\u0430 \u0431\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0447\u043a\u0435 \u043a\u0443\u045b\u0435 ,,\u041f\u0440\u043e\u0441\u0432\u0435\u0442\u0430\u201d, \u0434\u0430 \u0431\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443 \u0431\u0438\u043e \u043f\u043e\u0434 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043c ,,\u041f\u0440\u043e \u043c\u0443\u0437\u0438\u043a\u0430\u201d \u0438\u0437 \u0411\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430. \u041e \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u0441\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u043c \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u043e\u043c \u0438 \u0434\u0432\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u0430. […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430
\r\n
\r\n
\u041c\u0443\u0437\u0438\u0447\u043a\u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438 \u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0431\u0440. 5 \u0438 \u043e\u0434 \u043f\u0435\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0434\u0432\u0430\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0432\u0435\u043a\u0430 \u0431\u0438\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u0441\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u0443 \u0431\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 ,,\u0421\u043a\u0430\u043b\u0435\u201d, \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0433 ,,\u0422\u043e\u043d\u0430\u201d, \u043f\u0430 \u0431\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0447\u043a\u0435 \u043a\u0443\u045b\u0435 ,,\u041f\u0440\u043e\u0441\u0432\u0435\u0442\u0430\u201d, \u0434\u0430 \u0431\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443 \u0431\u0438\u043e \u043f\u043e\u0434 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043c ,,\u041f\u0440\u043e \u043c\u0443\u0437\u0438\u043a\u0430\u201d \u0438\u0437 \u0411\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430. \u041e \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u0441\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u043c \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u043a\u0438\u045a\u043e\u043c \u0438 \u0434\u0432\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u0430.
\r\n\u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u043b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0458\u043e\u0448 \u043e\u0434 ,,\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0432\u043e\u0458\u043a\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043b\u043e\u0447\u0435 \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u043e\u0434\u0432\u0430\u0458\u0430\u043b\u0430 \u043d\u043e\u0432\u0430\u0446 \u043e\u0434 \u045f\u0435\u043f\u0430\u0440\u0446\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0458\u043e\u0458 \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0458\u043e\u0448 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0443 ,,\u041c\u0430\u0433\u0430\u0446\u0438\u043d\u0443 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043e \u0441\u0432\u043e\u0458\u0443 \u043f\u0440\u0432\u0443 \u0433\u0438\u0442\u0430\u0440\u0443\u201d, \u0430 ,,\u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0438 \u0431\u0443\u0431\u045a\u0435\u0432\u0435\u201d, \u0441 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 \u0438\u043c\u0430\u043e ,,\u043c\u043b\u0430\u0434\u0430\u043b\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0431\u0435\u043d\u0434\u201d. \u041e\u043d \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u0432\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0430, \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 ,,\u0408\u0443\u0433\u043e\u0442\u043e\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u043e \u0431\u0438\u043e \u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0458\u201d \u0431\u0438\u043b\u043e \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e \u043e\u0434 \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043e\u043c\u0438\u0459\u0435\u043d\u0438\u0445 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0433\u0434\u0435 ,,\u043d\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u043e \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435 \u0438 \u043e\u043f\u0440\u0435\u043c\u0443\u201d, \u0432\u0435\u045b \u0458\u0435 \u0438 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043e ,,\u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0441\u0442\u043e\u0442\u0438\u043d\u0430\u00a0 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438\u0445 \u043f\u043b\u043e\u0447\u0430\u201d.\r\n\r\n\u0422\u0440\u0435\u045b\u0438 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a, \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043e \u041c\u0443\u0437\u0438\u0447\u043a\u043e\u043c \u043c\u0430\u0433\u0430\u0446\u0438\u043d\u0443 \u0441\u0435 \u0441\u0435\u0442\u0438\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043e ,,\u0436\u0438\u0446\u0435 \u0437\u0430 \u0433\u0438\u0442\u0430\u0440\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0443 \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u043c\u0430\u043c\u0430 \u0434\u043e\u043d\u0435\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u041f\u043e\u0459\u0441\u043a\u0435\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043f\u0440\u0432\u0443 \u043f\u043b\u043e\u0447\u0443 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0438\u0447\u043d\u0435 \u043c\u0443\u0437\u0438\u043a\u0435 ,,\u041c\u0443\u0437\u0438\u043a\u0443 \u043c\u0438\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430 \u043d\u0430 45 \u043e\u0431\u0440\u0442\u0430\u0458\u0430\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u041c\u0443\u0437\u0438\u0447\u043a\u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d \u0443 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/licna-secanja-na-nekadasnji-muzicki-magazin-u-dunavskoj-ulici/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614163020:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1912","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25669266929916","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.848684670394015","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1907,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u0443\u043f \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0421\u0430\u0431\u043e\u0440\u043d\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0421\u0430\u0431\u043e\u0440\u043d\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0402\u043e\u0440\u0452\u0430 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443 \u041f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0421\u0430\u0431\u043e\u0440\u043d\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0402\u043e\u0440\u0452\u0430 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u0447\u0438\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0441\u0442, \u0443\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u043c \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0441\u0442 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u0441\u0430\u043a\u0440\u0430\u043b\u043d\u043e\u0433 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442\u0430, \u043d\u0435\u043e\u0434\u0432\u043e\u0458\u0438\u0432\u0438 \u0434\u0435\u043e \u043a\u043e\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0435 \u043c\u0435\u043c\u043e\u0440\u0438\u0458\u0435 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430. \u0418\u043f\u0430\u043a, \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043e\u0434\u0438\u0433\u0440\u0430\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0445\u043e\u0434\u0438\u043e \u0438 \u0443 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u043d\u043e\u043c \u0441\u043c\u0438\u0441\u043b\u0443 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0440\u0430\u043e \u043e\u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u045a\u0435\u00a0\u041c\u0430\u0458\u0441\u043a\u0435 […]","location":{"lat":"45.25768579707051","lng":"19.847897442048446","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/mesto-secanja-na-skup-u-porti-saborne-crkve-u-novom-sadu-2/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0421\u0430\u0431\u043e\u0440\u043d\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0402\u043e\u0440\u0452\u0430 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443 \u041f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0421\u0430\u0431\u043e\u0440\u043d\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0402\u043e\u0440\u0452\u0430 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u0447\u0438\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0441\u0442, \u0443\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u043c \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0441\u0442 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u0441\u0430\u043a\u0440\u0430\u043b\u043d\u043e\u0433 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442\u0430, \u043d\u0435\u043e\u0434\u0432\u043e\u0458\u0438\u0432\u0438 \u0434\u0435\u043e \u043a\u043e\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0435 \u043c\u0435\u043c\u043e\u0440\u0438\u0458\u0435 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430. \u0418\u043f\u0430\u043a, \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043e\u0434\u0438\u0433\u0440\u0430\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0445\u043e\u0434\u0438\u043e \u0438 \u0443 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u043d\u043e\u043c \u0441\u043c\u0438\u0441\u043b\u0443 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0440\u0430\u043e \u043e\u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u045a\u0435\u00a0\u041c\u0430\u0458\u0441\u043a\u0435 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0421\u0430\u0431\u043e\u0440\u043d\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0402\u043e\u0440\u0452\u0430 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443
\r\n
\r\n
\u041f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0421\u0430\u0431\u043e\u0440\u043d\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0402\u043e\u0440\u0452\u0430 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u0447\u0438\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0441\u0442, \u0443\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u043c \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0441\u0442 \u043e\u0432\u043e\u0433 \u0441\u0430\u043a\u0440\u0430\u043b\u043d\u043e\u0433 \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442\u0430, \u043d\u0435\u043e\u0434\u0432\u043e\u0458\u0438\u0432\u0438 \u0434\u0435\u043e \u043a\u043e\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0435 \u043c\u0435\u043c\u043e\u0440\u0438\u0458\u0435 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430. \u0418\u043f\u0430\u043a, \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043e\u0434\u0438\u0433\u0440\u0430\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0445\u043e\u0434\u0438\u043e \u0438 \u0443 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u043d\u043e\u043c \u0441\u043c\u0438\u0441\u043b\u0443 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0440\u0430\u043e \u043e\u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u045a\u0435\u00a0\u041c\u0430\u0458\u0441\u043a\u0435 \u0441\u043a\u0443\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0435 \u0443\u00a0\u0421\u0440\u0435\u043c\u0441\u043a\u0438\u043c \u041a\u0430\u0440\u043b\u043e\u0432\u0446\u0438\u043c\u0430, \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u0447\u0438 \u043e \u0442\u0443\u0440\u0431\u0443\u043b\u0435\u043d\u0442\u043d\u0438\u043c \u0442\u0435\u043d\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0458\u0430\u043c\u0430 \u0438 \u043d\u0430\u043f\u0435\u0442\u043e\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0435 \u043f\u0440\u0435 \u043e\u0434\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u045a\u0430 \u0441\u043a\u0443\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0435, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043e \u0438\u0437\u0443\u0437\u0435\u0442\u043d\u043e \u0431\u0443\u0440\u043d\u043e\u0458 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u043a\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0435\u0442\u043e\u0458 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0438 \u0440\u0435\u0432\u043e\u043b\u0443\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u0440\u043d\u0435 1848. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u041d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0443 \u0437\u043d\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0438 \u0438\u0437 \u0440\u0435\u0432\u043e\u043b\u0442\u0430, \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0443\u0441\u043a\u0440\u0430\u045b\u0438\u0432\u0430\u045a\u0430 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u0445 \u0459\u0443\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0438 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0430\u0448\u043b\u0438\u0445 \u0438\u0437 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0434\u043b\u0443\u043a\u0430 \u0443\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0441\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430 \u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0430\u00a0\u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435\u00a0\u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043a\u0443\u043b\u043c\u0438\u043d\u0438\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0442\u043e\u0440\u043d\u0438\u043c \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430\u043c\u0430 \u041b\u0430\u0458\u043e\u0448\u0430 \u041a\u043e\u0448\u0443\u0442\u0430 \u043e \u0421\u0440\u0431\u0438\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0431\u043e\u0440\u0443 \u0443 \u041f\u043e\u0436\u0443\u043d\u0443 (\u0411\u0440\u0430\u0442\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432\u0438), \u043e\u043a\u0443\u043f\u0459\u0435\u043d\u0438 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0438 \u0441\u0440\u043f\u0441\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043f\u0430\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u043f\u0430\u043b\u0438 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435\u043d\u0435 \u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0433\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u043e\u043c \u0458\u0435\u0437\u0438\u043a\u0443. \u041e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e, \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u0438\u043c \u0441\u0430\u043e\u043f\u0448\u0442\u0435\u043d\u0438 \u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0447\u043d\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0432\u043e\u0432\u0438 \u0432\u043e\u0434\u0435\u045b\u0438\u0445 \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u043a\u0438\u0445 \u0435\u0441\u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0448\u043c\u0435\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u043e\u0452\u0435\u043d\u0438\u0445 \u041b\u0430\u0458\u043e\u0448\u043e\u043c \u041a\u043e\u0448\u0443\u0442\u043e\u043c \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435\u043d\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0443 \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u0447\u0435\u043b\u0443 \u0441\u0430 \u0402\u043e\u0440\u0452\u0435\u043c \u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u043c\u0438\u043e\u0432\u0438\u045b\u0435\u043c \u0443\u0437\u0435\u043b\u0430 \u0443\u0447\u0435\u0448\u045b\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0431\u043e\u0440\u0443 \u0443 \u041f\u043e\u0436\u0443\u043d\u0443 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u041b\u0430\u0458\u043e\u0448 \u041a\u043e\u0448\u0443\u0442 \u043e\u0434\u0431\u0430\u0446\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0437\u0430\u0445\u0442\u0435\u0432\u0435 \u0421\u0440\u0431\u0430 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0443 \u0442\u0440\u0430\u0436\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u045a\u0435 \u043f\u0438\u0441\u043c\u0430 \u0438 \u0458\u0435\u0437\u0438\u043a\u0430, \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0438\u043e \u0434\u0430 \u201c\u0443 \u041c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430\u201d \u0434\u0430 \u0443\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0434\u043e\u0452\u0435 \u0434\u043e \u0441\u043f\u043e\u0440\u0430 \u0441\u0430 \u0421\u0440\u0431\u0438\u043c\u0430, \u043e\u043d \u045b\u0435 \u0433\u0430 \u201c\u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u0438 \u043c\u0430\u0447\u0435\u043c\u201d, \u0440\u0430\u0437\u0458\u0430\u0440\u0435\u043d\u0430 \u043c\u0430\u0441\u0430 \u043e\u043a\u0443\u043f\u0459\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u0441\u043f\u0430\u043b\u0438\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435\u043d\u0435 \u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0433\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u043e\u043c \u0458\u0435\u0437\u0438\u043a\u0443. \u041d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0442\u043e\u0433\u0430 \u0441\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0438 \u043a\u0440\u0435\u043d\u0443\u043b\u0430 \u0443 \u0421\u0440\u0435\u043c\u0441\u043a\u0435 \u041a\u0430\u0440\u043b\u043e\u0432\u0446\u0435, \u0433\u0434\u0435 \u0458\u0435 \u0437\u0430\u0445\u0442\u0435\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u045a\u0435 \u0441\u043a\u0443\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0435.\r\n\r\n\u041d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u0441\u043a\u043b\u043e\u043f\u0443 \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0432\u043e\u043b\u0443\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u0440\u043d\u0438\u0445 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0443\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438 \u0441\u0430\u0431\u043e\u0440 \u0434\u043e\u043d\u0435\u043e \u043e\u0434\u043b\u0443\u043a\u0435 \u043a\u043e\u0458\u043e\u043c \u0441\u0435 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e \u043f\u043e\u0458\u0430\u0447\u0430\u043e \u0438\u043e\u043d\u0430\u043a\u043e \u0432\u0435\u045b \u0438\u0437\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d \u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0432\u0430\u043d \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u00a0\u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u041c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0430 \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0445 \u043d\u0435\u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0430 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0423\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0434\u043e\u0434\u0430\u0442\u043d\u043e \u0438 \u0434\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u043f\u043e\u0433\u043e\u0440\u0448\u0430\u043b\u0438, \u0431\u0443\u0434\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0441\u0432\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438, \u0430\u043b\u0438 \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u0438 (\u0441\u0430 \u0438\u0437\u0443\u0437\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u041d\u0435\u043c\u0430\u0446\u0430), \u043e\u0434 \u0432\u043e\u0434\u0435\u045b\u0438\u0445 \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0435 \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0438\u043b\u0438\u0433\u0435\u043d\u0446\u0438\u0458\u0435, \u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u043a\u0430\u043e \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433 \u0440\u0435\u0434\u0430 \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0438\u043c \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e\u043c \u043d\u0438\u0432\u043e\u0443 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0430\u0432\u0430\u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0430 \u0459\u0443\u0434\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0441\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430. \u0423 \u0441\u043a\u043b\u043e\u043f\u0443 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0432\u043e\u0433 \u043d\u0438\u0437\u0430 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u043e\u043c \u0431\u0440\u0437\u0438\u043d\u043e\u043c \u043d\u0438\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u0437\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c, \u0441\u0430\u0431\u043e\u0440 \u0423\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0435 (\u0432\u0435\u045b\u0438\u043d\u043e\u043c \u0441\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u043e\u0434 \u0435\u0442\u043d\u0438\u0447\u043a\u0438\u0445 \u041c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0430), \u0434\u043e\u043d\u0435\u043e \u0458\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0443\u043a\u0443 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438 \u0458\u0435\u0437\u0438\u043a \u043e\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d \u043a\u0430\u043e \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0432\u0435 \u0423\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0435, \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0443 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u043c \u0441\u043c\u0438\u0441\u043b\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u0435\u0432\u0430\u043b\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0430\u043f\u0441\u043e\u043b\u0443\u0442\u043d\u043e \u0441\u0432\u0438 \u0430\u0434\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438, \u0443\u043a\u0459\u0443\u0447\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0447\u0430\u043a \u0438 \u0432\u043e\u0452\u0435\u045a\u0435 \u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435\u043d\u0438\u0445 \u043a\u045a\u0438\u0433\u0430 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u043d\u043e \u043e\u0434 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0435 \u0438 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043f\u0430\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0432\u043e\u0434\u0435 \u0438\u0441\u043a\u0459\u0443\u0447\u0438\u0432\u043e \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u043e\u043c \u0458\u0435\u0437\u0438\u043a\u0443. \u041f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u0442\u043e\u0433\u0430, \u043d\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0452\u0435\u043d\u0430 \u0434\u0435\u0446\u0430, \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u043d\u043e \u043e\u0434 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432\u0435 \u0435\u0442\u043d\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0438 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043f\u0430\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0442\u0440\u0435\u0431\u0430\u043b\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443 \u0443\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0430 \u0443 \u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u0435 \u043a\u045a\u0438\u0433\u0435 \u0441\u0430 \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c \u0438\u043c\u0435\u043d\u0438\u043c\u0430 (\u043d\u043f\u0440. \u0408\u0430\u043d\u043e\u0448, \u0443\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0408\u0430\u043d\u043a\u043e, \u0418\u0448\u0442\u0432\u0430\u043d, \u0443\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0421\u0442\u0435\u0432\u0430\u043d \u0438\u043b\u0438 \u0421\u0442\u0435\u0444\u0430\u043d, \u0438\u0442\u0434.) \u0422\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435, \u0443 \u0441\u043a\u043b\u0443\u043f\u0443 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0432\u043d\u0435\u00a0\u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435, \u0431\u0438\u043b\u043e \u0458\u0435 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0431\u043e\u0433\u043e\u0441\u043b\u0443\u0436\u0435\u045a\u0430 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u043d\u043e \u043e\u0434 \u0432\u0435\u0440\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u043b\u0438\u043d\u0433\u0432\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043a\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u0438\u0445 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435\u043d\u0438\u0445 \u043e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043e\u0434\u0432\u0438\u0458\u0430\u0458\u0443 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u043e\u043c \u0458\u0435\u0437\u0438\u043a\u0443.\r\n\r\n\u0414\u0430\u043d\u0430\u0441, \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0421\u0430\u0431\u043e\u0440\u043d\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u0437\u0430\u0458\u0435\u0434\u043d\u043e \u0441\u0430 \u0441\u0430\u043a\u0440\u0430\u043b\u043d\u0438\u043c \u043e\u0431\u0458\u0435\u043a\u0442\u043e\u043c \u043a\u043e\u0433\u0430 \u043e\u043a\u0440\u0443\u0436\u0443\u0458\u0435 \u043a\u0443\u043b\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e-\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0458\u0441\u043a\u0438 \u0441\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438\u043a, \u0430\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0438\u0437\u0443\u0437\u0435\u0442\u043d\u043e \u0431\u0438\u0442\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0443 \u043c\u0435\u043c\u043e\u0440\u0438\u0458\u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430, \u0442\u0430\u043a\u043e \u0438 \u0437\u0430 \u043a\u0443\u043b\u0442\u0443\u0440\u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e\u043c \u043d\u0438\u0432\u043e\u0443. \u0418\u043f\u0430\u043a, \u0443\u043f\u0440\u043a\u043e\u0441 \u0442\u043e\u0458 \u0447\u0438\u045a\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438, \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0438 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0432\u043e \u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435 \u0443 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438 \u043f\u043b\u043e\u0447\u0435 \u0441\u0430 \u043d\u0430\u0442\u043f\u0438\u0441\u043e\u043c, \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0431\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u043e\u0446\u0435 \u0443\u043f\u0443\u045b\u0438\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043e \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u0442\u0438\u043c \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0438\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u0434\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u043c \u043c\u0430\u0458\u0430 1848. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435 \u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0443 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u043d\u043e\u043c \u0441\u043c\u0438\u0441\u043b\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0438 \u0443\u0432\u043e\u0434 \u0443 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u045a\u0435\u00a0\u041c\u0430\u0458\u0441\u043a\u0435\u00a0\u0421\u043a\u0443\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0435 \u0443 \u0421\u0440\u0435\u043c\u0441\u043a\u0438\u043c \u041a\u0430\u0440\u043b\u043e\u0432\u0446\u0438\u043c\u0430\u00a0\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0430\u00a0\u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u0430 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430. \u0423 \u0442\u043e\u043c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0443, \u043e\u0432\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0435 \u0441\u0430\u0434\u0440\u0436\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0443 \u0434\u0438\u043c\u0435\u043d\u0437\u0438\u0458\u0443 \u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0432\u043e\u0433 \u0441\u0438\u043c\u0431\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e\u0433 \u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0430\u0432\u0430\u045a\u0430 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0433 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u043e\u0434\u0438\u0433\u0440\u0430\u043e \u0431\u0435\u0437 \u043e\u0431\u0437\u0438\u0440\u0430 \u0448\u0442\u043e \u0443 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0458\u0441\u043a\u043e\u043c \u0441\u043c\u0438\u0441\u043b\u0443, \u0441\u0432\u0430\u043a\u0430\u043a\u043e \u0437\u0430\u0432\u0440\u0435\u0452\u0443\u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u0443 \u043f\u0430\u0436\u045a\u0443 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0440\u0435\u0447 \u043e \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0438\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0434\u043e\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0434\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u045a\u0430\u00a0\u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u0435 \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435.\r\n\r\n\u0410\u0443\u0442\u043e\u0440: \u041a\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0458\u0430\u043d \u041e\u0431\u0448\u0443\u0441\u0442","post_title":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u0443\u043f \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0421\u0430\u0431\u043e\u0440\u043d\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435 \u0443 \u041d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0421\u0430\u0434\u0443","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/mesto-secanja-na-skup-u-porti-saborne-crkve-u-novom-sadu-2/","post_featured_image":"
\"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e
","post_categories":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614163020:2","%_edit_last%":"2","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25768579707051","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.847897442048446","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"6\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_thumbnail_id%":"2906","taxonomy=category":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/23-generic.png"},"id":1905,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/23-generic.png","name":"Druga mesta secanja","id":"6","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Druga mesta secanja"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d \u0443 \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u043e\u043c\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043e\u0434 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0441\u0432\u0435 \u0434\u043e \u0437\u0430\u0442\u0432\u0430\u0440\u0430\u045a\u0430 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430\u00a0 \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0438\u0432\u0430\u043e \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043f\u0440\u0438\u043f\u0430\u0434\u0430\u043e \u043b\u0430\u043d\u0446\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0430, \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0448\u0442\u0432\u0435\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0437\u0435\u045b\u0435\u201d. \u0418\u0437\u0443\u0437\u0435\u0432 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0458 \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u0447\u043d\u0430 \u0438 \u0441\u043e\u043b\u0438\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430\u201d, \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e ,,\u043f\u043e\u043d\u0443\u0434\u0430 \u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u043e\u0433 \u043c\u0435\u043d\u0438\u0458\u0430\u201d \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u043e\u0434 \u0440\u0438\u0431\u0435 […]","location":{"lat":"45.25810116855076","lng":"19.846451731392488","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/licna-secanja-na-nekadasnji-restoran-saran-u-pasicevoj-ulici/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u043e\u043c\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043e\u0434 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0441\u0432\u0435 \u0434\u043e \u0437\u0430\u0442\u0432\u0430\u0440\u0430\u045a\u0430 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430\u00a0 \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0438\u0432\u0430\u043e \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043f\u0440\u0438\u043f\u0430\u0434\u0430\u043e \u043b\u0430\u043d\u0446\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0430, \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0448\u0442\u0432\u0435\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0437\u0435\u045b\u0435\u201d. \u0418\u0437\u0443\u0437\u0435\u0432 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0458 \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u0447\u043d\u0430 \u0438 \u0441\u043e\u043b\u0438\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430\u201d, \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e ,,\u043f\u043e\u043d\u0443\u0434\u0430 \u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u043e\u0433 \u043c\u0435\u043d\u0438\u0458\u0430\u201d \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u043e\u0434 \u0440\u0438\u0431\u0435 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430
\r\n
\r\n
\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0432\u0435\u043e\u043c\u0430 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043e\u0434 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0441\u0432\u0435 \u0434\u043e \u0437\u0430\u0442\u0432\u0430\u0440\u0430\u045a\u0430 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430\u00a0 \u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0438\u0432\u0430\u043e \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043f\u0440\u0438\u043f\u0430\u0434\u0430\u043e \u043b\u0430\u043d\u0446\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0430, \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0448\u0442\u0432\u0435\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0437\u0435\u045b\u0435\u201d. \u0418\u0437\u0443\u0437\u0435\u0432 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0458 \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438 ,,\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u0447\u043d\u0430 \u0438 \u0441\u043e\u043b\u0438\u0434\u043d\u043e\u0433 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430\u201d, \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e ,,\u043f\u043e\u043d\u0443\u0434\u0430 \u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u043e\u0433 \u043c\u0435\u043d\u0438\u0458\u0430\u201d \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u043e\u0434 \u0440\u0438\u0431\u0435 \u0430 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e ,,\u0440\u0438\u0431\u0459\u0435 \u0447\u043e\u0440\u0431\u0435 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0435\u043d\u0430 \u0443 \u043b\u0435\u043f\u0438\u043c \u0431\u0430\u043a\u0430\u0440\u043d\u0438\u043c \u043a\u043e\u0442\u043b\u0438\u045b\u0438\u043c\u0430\u201d, \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u0447\u0430\u043d \u0435\u043d\u0442\u0435\u0440\u0438\u0458\u0435\u0440 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430. \u041e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0443\u043d\u0443\u0442\u0440\u0430\u0448\u045a\u0435 \u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u045a\u0435 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435, \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0440\u0435\u043a\u0430\u043e, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043e \u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d \u0443 ,,\u043b\u0435\u043f\u043e\u0458 \u0442\u0430\u043c\u043d\u043e\u0458 \u043b\u0430\u043c\u043f\u0435\u0440\u0438\u0458\u0438 \u0441\u0430 \u0437\u0430\u0441\u0432\u043e\u0452\u0435\u043d\u0438\u043c \u043b\u0443\u043a\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430 \u0438 \u043c\u0430\u0441\u0438\u0432\u043d\u0438\u043c \u0441\u0442\u0443\u0431\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u043b\u0443\u043a\u043e\u0432\u0430 \u0443 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0441\u0430\u043b\u0438.\u201d \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u043f\u043e\u0434 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0431\u0438\u043e \u043e\u0434 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0430\u201d \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0437\u0438\u0434\u043e\u0432\u0438 ,,\u0443 \u0434\u0435\u043b\u0443 \u0438\u0437\u043d\u0430\u0434 \u043b\u0430\u043c\u043f\u0435\u0440\u0438\u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0442\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043e\u043a\u0440\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0435\u043a\u0438\u043c \u043e\u043a\u0435\u0440 \u043f\u0440\u0438\u0458\u0430\u0442\u043d\u0438\u043c \u043d\u0438\u0458\u0430\u043d\u0441\u0430\u043c\u0430 \u0431\u043e\u0458\u0430\u201d \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 ,,\u0443\u043a\u043b\u0430\u043f\u0430\u043b\u0435 \u0441\u0430 \u0441\u0442\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0441\u0442\u0435\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0435 \u043e\u0434 \u0434\u0440\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u043c \u0441\u0442\u043e\u043b\u045a\u0430\u0446\u0438\u043c\u0430\u201d. \u0422\u0430\u043a\u0432\u043e \u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u045a\u0435 ,,\u043c\u0443 \u0458\u0435 \u0443\u0432\u0435\u043a \u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u043b\u0430\u043e \u0430\u043f\u0435\u0442\u0438\u0442\u201d. \u041f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0441\u0443 \u043c\u0443 \u0443 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0435 ,,\u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0440\u0438\u0431\u0435, \u043c\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u0438 \u0438 \u0430\u043b\u0430\u0441\u043a\u0430 \u043c\u0440\u0435\u0436\u0435\u201d, \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 ,,\u0443\u043a\u0440\u0430\u0448\u0430\u0432\u0430\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0458\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u0437\u0438\u0434\u043e\u0432\u0435\u201d. \u0421\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0443 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u0443 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0458\u043e\u0448 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d, \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0443 \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0443 ,,\u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u0443-\u0438\u0437\u043b\u043e\u0433\u0443 \u043e\u043a\u0440\u0435\u043d\u0443\u0442\u043e\u043c \u043a\u0430 \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458\u201d \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043e \u0438 ,,\u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0430\u043a\u0432\u0430\u0440\u0438\u0458\u0443\u043c \u0441\u0430 \u0448\u0430\u0440\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u201d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u0441\u043a\u043b\u043e\u045a\u0435\u043d\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0447\u0430\u043a \u0443 \u043f\u043e\u0447\u0435\u0442\u043a\u0443 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e ,,\u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043e\u043c\u201d, \u0430 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 ,,\u0438 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0438\u043c\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043d\u043e \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443 \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430 \u043c\u043b\u0430\u0452\u0438 \u043e\u0434 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442\u0430, \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0458\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u043e \u0435\u043d\u0442\u0435\u0440\u0438\u0458\u0435\u0440 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 ,,\u043f\u043e\u043c\u0430\u043b\u043e \u0431\u0438\u043e \u043a\u0430\u0444\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438, \u0430\u043b\u0438 \u043a\u0440\u0430\u0458\u045a\u0435 \u0435\u043b\u0435\u0433\u0430\u043d\u0442\u0430\u043d\u201d \u0438 \u0434\u0430 ,,\u0458\u0435 \u0431\u0430\u0448 \u0431\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438\u0458\u0430\u0442\u043d\u043e \u0441\u0435\u0434\u0435\u0442\u0438 \u0443 \u045a\u0435\u043c\u0443\u201d. \u041e\u043d \u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u043c\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430, \u043c\u0440\u0435\u0436\u0430 \u0438 \u0434\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0430 \u0448\u0430\u0440\u0430\u043d\u0430\u201d, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0443 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0438 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0435\u043c \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 ,,\u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435, \u043d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043e\u043c \u0441\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0458\u0438\u043c \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0447\u0430\u043a\u201d \u0438 \u0434\u0430 ,,\u0458\u0435 \u0442\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u043f\u0440\u0432\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0443 \u043a\u043e\u0458\u0435\u043c \u0458\u0435 \u0440\u0443\u0447\u0430\u043e \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d, \u0430\u043a\u043e \u0438\u0437\u0443\u0437\u043c\u0435 ,,\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c\u0430 \u0458\u0435 \u0440\u0443\u0447\u0430\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u043f\u0443\u0442\u043e\u0432\u0430\u045a\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0432\u0435\u0447\u0430\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u201d. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u043d\u0430\u0458\u0432\u0438\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e ,,\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u0438 \u043c\u0435\u043d\u0438\u201d \u0438 ,,\u0440\u0438\u0431\u0459\u0443 \u0447\u043e\u0440\u0431\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0443 \u0441\u0443 \u043a\u043e\u043d\u043e\u0431\u0430\u0440\u0438 \u0434\u043e\u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u0443 \u043b\u0435\u043f\u0438\u043c \u043a\u043e\u0442\u043b\u0438\u045b\u0438\u043c\u0430\u201d, \u0434\u043e\u043a \u0441\u0443 \u0442\u0430\u045a\u0438\u0440\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0438 ,,\u043e\u0434 \u0433\u0440\u0443\u0431\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0440\u0446\u0435\u043b\u0430\u043d\u0430 \u0431\u0435\u043b\u0435 \u0431\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0432\u0438\u043c \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0442\u0430\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u0440\u0445\u0443 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0431\u043e\u0434\u0443\u201d. \u0421\u0432\u0435 \u0442\u043e \u0458\u0435 ,,\u045a\u0435\u043c\u0443 \u0431\u0438\u043b\u043e \u0458\u0430\u043a\u043e \u043b\u0435\u043f\u043e\u201d \u0438 ,,\u0458\u0435\u0434\u0432\u0430 \u0458\u0435 \u0447\u0435\u043a\u0430\u043e \u0441\u0432\u0430\u043a\u0438 \u043f\u0443\u0442 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0438 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430 \u0438\u0448\u0430\u043e \u0443 \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d\u201d. \u041d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0443, \u0434\u043e\u0434\u0430\u0458\u0435 ,,\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043c\u0443 \u0438 \u0441\u0430\u043c \u043d\u0430\u0437\u0438\u0432 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430, \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432 \u0430\u043c\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0442, \u043c\u0438\u0440\u0438\u0441 \u0458\u0435\u043b\u0430 \u0438 \u0444\u0440\u0438\u0442\u0435\u0437\u0435\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 ,,\u0443\u043b\u0438\u0447\u0438\u0446\u0430, \u0444\u0430\u0441\u0430\u0434\u0430 \u0438 \u0438\u0437\u0433\u043b\u0435\u0434 \u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u045b\u043e\u0448\u0430\u043a \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e\u201d \u0443\u0432\u0435\u043a ,,\u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0433\u0443\u0440\u043c\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0443\u0432\u0435\u043a \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u043e \u0433\u043b\u0430\u0434\u0430\u043d \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u045a\u0435\u0433\u0430\u201d, \u0438\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0431\u0438\u043e ,,\u043a\u0440\u0430\u0458\u045a\u0435 \u043d\u0435\u0458\u0435\u0448\u0459\u0438\u0432\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0446\u0435\u043b\u043e \u0434\u0435\u0442\u0438\u045a\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u0443 \u0433\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438, \u0431\u0430\u043a\u0430 \u0438 \u0434\u0435\u0434\u0430, \u043c\u043e\u043b\u0438\u043b\u0438 \u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0435 \u0442\u0435\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0442\u0438\u0446\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435\u0434\u0435\u201d. \u041c\u0438\u0441\u043b\u0438 ,,\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u0447\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0441\u0446\u0438 \u0443 \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430\u201d, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0438 \u043e\u043b\u0430\u043a\u0448\u0430\u045a\u0435 \u0438 ,,\u0437\u0430 \u045a\u0438\u0445\u201d, \u0431\u0443\u0434\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0442\u0430\u043c\u043e \u0437\u0430\u0438\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0432\u0435 \u0441\u0430 \u0432\u043e\u0459\u043e\u043c \u0438 \u0435\u043d\u0442\u0443\u0437\u0438\u0458\u0430\u0437\u043c\u043e\u043c \u043f\u043e\u0458\u0435\u043e\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0437\u0430\u0445\u0432\u0430\u0459\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0442\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043e \u0438 \u0434\u043e \u0434\u0430\u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435\u0433 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0459\u0443\u0431\u0438\u0442\u0435\u0459 \u043f\u0438\u043a\u0430\u043d\u0442\u043d\u0435 \u0440\u0438\u0431\u0459\u0435 \u0447\u043e\u0440\u0431\u0435\u201d \u0438 \u0434\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043a \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0447\u0443\u0458\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0438\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430, \u043d\u0435\u0433\u043e\u0434\u0443\u0458\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u0431\u0438 \u0443\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043e\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u0442\u043b\u0438\u045b\u0443\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d \u0443 \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/licna-secanja-na-nekadasnji-restoran-saran-u-pasicevoj-ulici/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614163165:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1901","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.25810116855076","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.846451731392488","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1897,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443 \u041d\u0435\u0448\u0438\u045b \u0443 \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0443\u0432\u0435\u043d\u0438\u0458\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d \u0438 \u0434\u0430 ,,\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0458\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0422\u0438\u0442\u043e \u0443 \u041d\u043e\u0432\u0438 \u0421\u0430\u0434 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0441\u0443 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u0437\u0435\u0440\u0442 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0440\u0443\u0447\u043a\u0430 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0435 \u0438\u0437 \u041d\u0435\u0448\u0438\u045b\u0430\u201d. \u041e\u043d \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u0442\u0443 […]","location":{"lat":"45.2584844404527","lng":"19.84596625155922","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/licna-secanja-na-poslasticarnicu-nesic-u-pasicevoj-ulici/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0443\u0432\u0435\u043d\u0438\u0458\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d \u0438 \u0434\u0430 ,,\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0458\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0422\u0438\u0442\u043e \u0443 \u041d\u043e\u0432\u0438 \u0421\u0430\u0434 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0441\u0443 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u0437\u0435\u0440\u0442 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0440\u0443\u0447\u043a\u0430 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0435 \u0438\u0437 \u041d\u0435\u0448\u0438\u045b\u0430\u201d. \u041e\u043d \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u0442\u0443 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430
\r\n
\r\n
\u0408\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0458\u0447\u0443\u0432\u0435\u043d\u0438\u0458\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d \u0438 \u0434\u0430 ,,\u043a\u0430\u0434\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0458\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0422\u0438\u0442\u043e \u0443 \u041d\u043e\u0432\u0438 \u0421\u0430\u0434 \u0443\u0432\u0435\u043a \u0441\u0443 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u0437\u0435\u0440\u0442 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0440\u0443\u0447\u043a\u0430 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0446\u0435 \u0438 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0435 \u0438\u0437 \u041d\u0435\u0448\u0438\u045b\u0430\u201d. \u041e\u043d \u0458\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u0442\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443, \u043d\u0430\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u043e ,,\u043a\u0430\u043e \u043c\u043b\u0430\u0434\u0438\u045b \u0441\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0448\u0442\u0432\u043e\u043c\u201d \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0434\u0430 ,,\u0440\u0435\u0442\u043a\u043e \u0448\u0442\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0430\u043e\u201d, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043c\u0443 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u0458\u0432\u0438\u0448\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u0435 ,,\u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0442\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u0420\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u201d \u043f\u043e \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0458\u0435, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u041d\u0435\u0448\u0438\u045b \u0438 \u0431\u0438\u043e \u0447\u0443\u0432\u0435\u043d\u201d.
\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0443 \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0458\u0435\u043c \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043e\u043d \u0443 \u045a\u0443 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e ,,\u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u043b\u0435\u043f\u043e \u0443\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d\u0430, \u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u0438 \u0438 \u0458\u0430\u043a\u043e \u0441\u043a\u0443\u043f\u0438, \u0434\u0443\u043f\u043b\u043e \u0441\u043a\u0443\u043f\u0459\u0438 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u201d. \u041e\u043d \u043d\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438 \u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u043f\u043e\u0441\u0435\u045b\u0438\u0432\u0430\u045a\u0435 \u0438 \u043a\u0443\u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0434 \u041d\u0435\u0448\u0438\u045b\u0430 \u0431\u0438\u043b\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u045a\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0438 \u0438\u0437 \u041d\u0435\u0448\u0438\u045b\u0430 \u043c\u0435\u0452\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043a\u0443 \u0432\u0440\u0441\u0442\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441\u043d\u043e\u0433 \u0441\u0438\u043c\u0431\u043e\u043b\u0430. \u041e\u043d \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043b\u043e ,,\u0434\u0430 \u043a\u043e \u0438\u0434\u0435 \u043a\u043e\u0434 \u041d\u0435\u0448\u0438\u045b\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0438\u043c\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043d\u043e \u0440\u0435\u0441\u043a\u0438\u0440\u0430 \u0434\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0440\u043e\u0448\u0438\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0422\u0440\u0435\u045b\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0438 \u043a\u0440\u0430\u045b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u0458 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0438, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0441\u0435 ,,\u043c\u043d\u043e\u0433\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0430\u0436\u043d\u0438\u201d \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 ,,\u043a\u043e\u0434 \u041d\u0435\u0448\u0438\u045b\u0430\u201d. \u041e\u043d \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0443 \u0442\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435, \u0430\u043b\u0438 ,,\u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0446\u0435\u043d\u0430\u201d, \u0432\u0435\u045b \u0437\u0430\u0442\u043e ,,\u0448\u0442\u043e \u0441\u0443 \u043c\u0443 \u0442\u0438 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0438 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0443\u0432\u0438\u0448\u0435 \u043a\u0440\u0435\u043c\u0430\u0441\u0442\u0438\u201d \u0430 \u043e\u043d \u0458\u0435 ,,\u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u043e\u0440\u0438\u0458\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u043d\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0430\u0447\u0435\u201d, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043e\u043d\u0435 ,,\u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0435 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u0442\u043e\u043f\u0438\u043b\u0438 \u0443 \u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430 \u0432\u0435\u045b \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043b\u0435\u043f\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0436\u0432\u0430\u045b\u0443 \u0438 \u0434\u0430 \u0438\u043c \u0441\u0435 \u043e\u0441\u0435\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438 \u0443\u043a\u0443\u0441\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0430\u0440\u043d\u0438\u0446\u0443 \u041d\u0435\u0448\u0438\u045b \u0443 \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/licna-secanja-na-poslasticarnicu-nesic-u-pasicevoj-ulici/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614163021:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1895","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.2584844404527","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.84596625155922","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1893,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0417\u043b\u0430\u0442\u043d\u0430 \u0413\u0440\u0435\u0434\u0430 \u0443 \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","infowindow_content":"","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u0442 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d, \u0413\u0443\u0440\u043c\u0430\u043d, \u041f\u0430\u043b\u0438\u045b, \u0410\u043a\u0448\u0430\u043c, \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0431\u0435 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e \u0434\u0435\u043e \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0443\u0433\u043e\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u0459\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043b\u0430\u043d\u0446\u0430 ,,\u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0430\u201d, \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0443\u0447\u043a\u043e\u0432\u0430 \u0443 ,,\u0413\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u201d. \u041e\u0431\u0438\u0447\u043d\u043e \u0431\u0438, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0443 \u0413\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435\u0434\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0430 \u0458\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0434 \u0440\u043e\u0448\u0442\u0438\u0459\u0430\u201d, \u0434\u043e\u043a […]","location":{"lat":"45.2589696627431","lng":"19.845199139780476","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/licna-secanja-na-nekadasnji-restoran-zlatna-greda-u-pasicevoj-ulici/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u0442 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d, \u0413\u0443\u0440\u043c\u0430\u043d, \u041f\u0430\u043b\u0438\u045b, \u0410\u043a\u0448\u0430\u043c, \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0431\u0435 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e \u0434\u0435\u043e \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0443\u0433\u043e\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u0459\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043b\u0430\u043d\u0446\u0430 ,,\u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0430\u201d, \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0443\u0447\u043a\u043e\u0432\u0430 \u0443 ,,\u0413\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u201d. \u041e\u0431\u0438\u0447\u043d\u043e \u0431\u0438, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0443 \u0413\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435\u0434\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0430 \u0458\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0434 \u0440\u043e\u0448\u0442\u0438\u0459\u0430\u201d, \u0434\u043e\u043a […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430
\r\n
\r\n
\u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u0442 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d, \u0413\u0443\u0440\u043c\u0430\u043d, \u041f\u0430\u043b\u0438\u045b, \u0410\u043a\u0448\u0430\u043c, \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0441\u043a\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0431\u0435 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e \u0434\u0435\u043e \u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0443\u0433\u043e\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u0459\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043b\u0430\u043d\u0446\u0430 ,,\u0421\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0430\u201d, \u0441\u0435\u045b\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0443\u0447\u043a\u043e\u0432\u0430 \u0443 ,,\u0413\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u043e\u0441\u0430\u043c\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u201d. \u041e\u0431\u0438\u0447\u043d\u043e \u0431\u0438, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e ,,\u0443 \u0413\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435\u0434\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0430 \u0458\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0434 \u0440\u043e\u0448\u0442\u0438\u0459\u0430\u201d, \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u0443 ,,\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443 \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d \u0458\u0435\u043e \u0440\u0438\u0431\u0459\u0443 \u0447\u043e\u0440\u0431\u0443, \u0440\u0438\u0431\u0443 \u0438 \u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u0438 \u043c\u0435\u043d\u0438\u201d. \u041e\u043f\u0438\u0441\u0438\u0432\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0438\u0437\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0417\u043b\u0430\u0442\u043d\u0430 \u0413\u0440\u0435\u0434\u0430, \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0443\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 ,,\u043e\u043d\u0430 \u0441\u0430\u0441\u0442\u043e\u0458\u0430\u043b\u0430 \u043e\u0434 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0458\u0430 \u0443 \u043f\u0440\u0438\u0437\u0435\u043c\u043d\u043e\u0458 \u043a\u0443\u045b\u0438\u201d, \u043e\u0434 \u043a\u043e\u0458\u0438\u0445 \u0458\u0435 ,,\u043e\u043d \u043d\u0430\u0458\u0432\u0438\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043e \u043e\u043d\u0443 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0443 \u0438 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0458\u0430\u043a\u043e \u043b\u0435\u043f\u043e \u0441\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438 \u043c\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u0430 \u0438\u0437 \u043a\u043e\u0458\u0438\u0445 \u0441\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0430 \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435, \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433, \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u0438 \u043e \u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0443, \u0440\u0435\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u201d \u0458\u043e\u0448 \u043e\u0434 \u0448\u0435\u0437\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043e \u0458\u043e\u0448 \u043a\u0430\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u043c\u0430 ,,\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0430\u0437\u0438 \u0443 \u0413\u0440\u0435\u0434\u0443\u201d. \u041c\u0435\u0452\u0443\u0442\u0438\u043c, \u0438\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435 \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0443 ,,\u0417\u043b\u0430\u0442\u043d\u0443 \u0433\u0440\u0435\u0434\u0443 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u0440\u0435\u0452\u0435 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0443 \u043e\u0431\u043b\u0438\u0436\u045a\u0438 \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e ,,\u0441\u0430\u043c\u043e \u043a\u0430\u0434\u0430 \u043d\u0438\u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0443 \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d\u0443\u201d \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0442\u043e\u0433\u0430 ,,\u0448\u0442\u043e \u043c\u0443 \u0441\u0435 \u0430\u043c\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0442 \u0443 \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d\u0443, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0438\u0437\u0431\u043e\u0440 \u0458\u0435\u043b\u0430, \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043e\u201d \u0430 \u0438 ,,\u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438 \u0441\u0443 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0438\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043b\u0435\u043b\u0438 \u0428\u0430\u0440\u0430\u043d \u0437\u0431\u043e\u0433 \u0440\u0438\u0431\u0459\u0438\u0445 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430\u201d.","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0417\u043b\u0430\u0442\u043d\u0430 \u0413\u0440\u0435\u0434\u0430 \u0443 \u041f\u0430\u0448\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/licna-secanja-na-nekadasnji-restoran-zlatna-greda-u-pasicevoj-ulici/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614163022:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1890","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.2589696627431","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.845199139780476","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1886,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0416\u0435\u0436\u0435\u0459\u0435\u0432 \u043c\u043e\u0441\u0442","infowindow_content":"
\r\n
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
\r\n \r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041e\u0431\u0430\u043b\u0430 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0430 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u0416\u0435\u0436\u0435\u0459\u0435\u0432\u043e\u043c \u043c\u043e\u0441\u0442\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 ,,\u0434\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0430\u0433\u0440\u0430\u0452\u0435\u043d \u043c\u043e\u0441\u0442, \u0441\u0432\u0438 \u0441\u0443 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0433\u0430 \u0432\u0438\u0434\u0435, \u0443\u043a\u0459\u0443\u0447\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0438 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430, \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0442\u0430\u0434\u0430 \u0458\u043e\u0448 \u0431\u0438\u043e \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446, \u043f\u0430 \u0433\u0430 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u043f\u0443\u0448\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0438\u0434\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u043e\u0434 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 […]","location":{"lat":"45.26193310842401","lng":"19.86035611259577","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/licna-secanja-na-nekadasnji-zezeljev-most/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041e\u0431\u0430\u043b\u0430 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0430 \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u0416\u0435\u0436\u0435\u0459\u0435\u0432\u043e\u043c \u043c\u043e\u0441\u0442\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 ,,\u0434\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0430\u0433\u0440\u0430\u0452\u0435\u043d \u043c\u043e\u0441\u0442, \u0441\u0432\u0438 \u0441\u0443 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0433\u0430 \u0432\u0438\u0434\u0435, \u0443\u043a\u0459\u0443\u0447\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0438 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430, \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0442\u0430\u0434\u0430 \u0458\u043e\u0448 \u0431\u0438\u043e \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446, \u043f\u0430 \u0433\u0430 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u043f\u0443\u0448\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0438\u0434\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u043e\u0434 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u041e\u0431\u0430\u043b\u0430 \u0414\u0443\u043d\u0430\u0432\u0430
\r\n
\r\n
\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043d\u0442 \u0441\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438\u043c \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043e \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435\u043c \u0416\u0435\u0436\u0435\u0459\u0435\u0432\u043e\u043c \u043c\u043e\u0441\u0442\u0443, \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0458\u0435 ,,\u0434\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0430\u0433\u0440\u0430\u0452\u0435\u043d \u043c\u043e\u0441\u0442, \u0441\u0432\u0438 \u0441\u0443 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0433\u0430 \u0432\u0438\u0434\u0435, \u0443\u043a\u0459\u0443\u0447\u0443\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0438 \u045a\u0435\u0433\u0430 \u0441\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0459\u0438\u043c\u0430, \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u0442\u0430\u0434\u0430 \u0458\u043e\u0448 \u0431\u0438\u043e \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446, \u043f\u0430 \u0433\u0430 \u043d\u0438\u0441\u0443 \u043f\u0443\u0448\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0438\u0434\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u043e\u0434 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u201d. \u0421\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0458\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043e \u0434\u0430 \u0458\u0435 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043e\u0434\u043b\u0430\u0437\u0435\u045b\u0438 \u0441\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0441\u0442 ,,\u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u0432\u0438\u0452\u0430\u043e \u043c\u0430\u043d\u0433\u0443\u043f\u0435 \u0441\u0430 \u041a\u043b\u0438\u0441\u0435, \u0414\u0435\u0442\u0435\u043b\u0438\u043d\u0430\u0440\u0435 \u0438 \u0438\u0437 \u0412\u0438\u0434\u043e\u0432\u0434\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433 \u043d\u0430\u0441\u0435\u0459\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0445\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e \u045a\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c \u043b\u0443\u043a\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430, \u0438\u0430\u043a\u043e \u0458\u0435 \u0442\u043e \u0431\u0438\u043b\u043e \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u0431\u0440\u0430\u045a\u0435\u043d\u043e\u201d. \u041d\u0430\u0458\u0447\u0435\u0448\u045b\u0435, \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u043b\u0443\u043a\u043e\u0432\u0430 ,,\u043f\u0440\u0435\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0447\u0435\u0442\u0432\u043e\u0440\u043e\u043d\u043e\u0448\u043a\u0435\u201d, \u043c\u0430\u0434\u0430 \u0458\u0435 ,,\u0431\u0438\u043b\u043e \u0438 \u0442\u0430\u043a\u0432\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0443\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u0445\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e \u043b\u0443\u043a\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0431\u0438 \u0441\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u043a\u0430\u0441\u043d\u0438\u0458\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0430\u0436\u043d\u0438\u201d. \u0418\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u043a \u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0452\u0435 \u0441\u0435\u045b\u0430 ,,\u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0443 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0432\u0430\u043b\u043e \u043e \u043e\u0434\u0440\u0435\u0452\u0435\u043d\u0438\u043c \u043c\u043e\u043c\u0446\u0438\u043c\u0430, \u043a\u0430\u043a\u043e \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0448\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043a\u043e \u043b\u0443\u043a\u043e\u0432\u0430 \u043c\u043e\u0441\u0442\u0430\u201d, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e, \u043a\u0430\u043a\u043e ,,\u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043e\u043d\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u0433\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438, \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0458\u0430\u043a\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434 \u0434\u0440\u0443\u0448\u0442\u0432\u043e\u043c\u201d, \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e ,,\u0441\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0446\u0435\u045a\u0435\u043d\u0438 \u0437\u0431\u043e\u0433 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0445\u0440\u0430\u0431\u0440\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u201d, \u043e \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0435 ,,\u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u043b\u043e \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0443\u201d.
\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0416\u0435\u0436\u0435\u0459\u0435\u0432 \u043c\u043e\u0441\u0442","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/licna-secanja-na-nekadasnji-zezeljev-most/","post_featured_image":"
\"\u041b\u0438\u0447\u043d\u0430
","post_categories":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614163022:2","%_edit_last%":"2","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.26193310842401","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.86035611259577","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","%_thumbnail_id%":"2922","taxonomy=category":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0421\u043e\u0446\u0438\u0458\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png"},"id":1881,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images//default_marker.png","name":"Period Socijalizma","id":"1","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Period Socijalizma"}}]},{"source":"post","title":"\u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043a\u0440\u0441\u0442 \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0410\u043b\u043c\u0430\u0448\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435","infowindow_content":"
\r\n
\"\u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043a\u0440\u0441\u0442
\r\n \r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0426\u0440\u043a\u0432\u0435 \u0421\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u0458\u0435\u0440\u0430\u0440\u0445\u0430 [ngg src=“galleries“ ids=“48″ display=“basic_imagebrowser“]\u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0438\u043d\u0443\u043b\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u041f\u0440\u0432\u043e\u043c \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0442\u0443 \u0443 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043a\u0430\u043c\u0435\u043d\u043e\u0433 \u043a\u0440\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0430 \u0458\u0443\u0436\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0410\u043b\u043c\u0430\u0448\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435. \u041a\u0440\u0441\u0442 \u0458\u0435 \u0443 \u0437\u043d\u0430\u043a \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0436\u0440\u0442\u0432\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0438\u0433\u043b\u0430 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432\u043d\u0430 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0443\u0433\u043e \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u045a\u0430 \u041f\u0440\u0432\u043e\u0433 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0440\u0430\u0442\u0430 \u0438 \u043e\u043d \u0458\u0435 \u0438\u0437\u0432\u043e\u0440\u043d\u043e \u0431\u0438\u043e \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d \u043a\u043e\u0434 \u0442\u0437\u0432. […]","location":{"lat":"45.26315763127835","lng":"19.846647680525965","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/spomen-krst-u-porti-almaske-crkve-2/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0426\u0440\u043a\u0432\u0435 \u0421\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u0458\u0435\u0440\u0430\u0440\u0445\u0430 [ngg src=“galleries“ ids=“48″ display=“basic_imagebrowser“]\u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0438\u043d\u0443\u043b\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u041f\u0440\u0432\u043e\u043c \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0442\u0443 \u0443 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043a\u0430\u043c\u0435\u043d\u043e\u0433 \u043a\u0440\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0430 \u0458\u0443\u0436\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0410\u043b\u043c\u0430\u0448\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435. \u041a\u0440\u0441\u0442 \u0458\u0435 \u0443 \u0437\u043d\u0430\u043a \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0436\u0440\u0442\u0432\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0438\u0433\u043b\u0430 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432\u043d\u0430 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0443\u0433\u043e \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u045a\u0430 \u041f\u0440\u0432\u043e\u0433 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0440\u0430\u0442\u0430 \u0438 \u043e\u043d \u0458\u0435 \u0438\u0437\u0432\u043e\u0440\u043d\u043e \u0431\u0438\u043e \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d \u043a\u043e\u0434 \u0442\u0437\u0432. […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0426\u0440\u043a\u0432\u0435 \u0421\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u0458\u0435\u0440\u0430\u0440\u0445\u0430
\r\n[ngg src=\"galleries\" ids=\"48\" display=\"basic_imagebrowser\"]\u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0438\u043d\u0443\u043b\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u041f\u0440\u0432\u043e\u043c \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0442\u0443 \u0443 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443 \u043a\u0430\u043c\u0435\u043d\u043e\u0433 \u043a\u0440\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e \u0458\u0435 \u0441\u0430 \u0458\u0443\u0436\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0410\u043b\u043c\u0430\u0448\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435. \u041a\u0440\u0441\u0442 \u0458\u0435 \u0443 \u0437\u043d\u0430\u043a \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u0436\u0440\u0442\u0432\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0438\u0433\u043b\u0430 \u0421\u0440\u043f\u0441\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432\u043d\u0430 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0443\u0433\u043e \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u045a\u0430 \u041f\u0440\u0432\u043e\u0433 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0440\u0430\u0442\u0430 \u0438 \u043e\u043d \u0458\u0435 \u0438\u0437\u0432\u043e\u0440\u043d\u043e \u0431\u0438\u043e \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d \u043a\u043e\u0434 \u0442\u0437\u0432. \u041a\u0430\u043f\u0438\u0458\u0435, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u0448\u045a\u0435\u043c \u0434\u0435\u043b\u0443 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0448\u045a\u0435 \u041f\u0430\u0440\u0442\u0438\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0430 \u0442\u0430\u0434\u0430\u0448\u045a\u0435 \u0423\u043b\u0438\u0446\u0435 \u043a\u043d\u0435\u0437\u0430 \u041c\u0438\u043b\u043e\u0448\u0430 \u043a\u043e\u0434 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0441\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0441\u0430 \u0423\u043b\u0438\u0446\u043e\u043c \u0402\u043e\u0440\u0452\u0430 \u0417\u043b\u0438\u0447\u0438\u045b\u0430 \u043d\u0430 \u0421\u0430\u043b\u0430\u0458\u0446\u0438. \u041a\u0440\u0430\u0458\u0435\u043c \u043f\u0435\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0434\u0432\u0430\u0434\u0435\u0441\u0435\u0442\u043e\u0433 \u0432\u0435\u043a\u0430, \u043a\u0440\u0441\u0442 \u0458\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0448\u0442\u0435\u043d \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u0443 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443 \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 \u0410\u043b\u043c\u0430\u0448\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435, \u0433\u0434\u0435 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438 \u0438 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441. \u041d\u0430 \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043c \u043a\u0430\u043c\u0435\u043d\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0443 \u043a\u0440\u0441\u0442\u0430, \u043d\u0430 \u0441\u0432\u0435 \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435, \u0443\u043a\u043b\u0435\u0441\u0430\u043d \u0458\u0435 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442. \u041d\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u0458 \u043e\u0434 \u0434\u0432\u0435 \u0448\u0438\u0440\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0459\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u0458\u0435: \u201e\u0417\u0430 \u0432\u0435\u0447\u0430\u043d \u0441\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d \u0438 \u043f\u043e\u043a\u043e\u0458 \u0434\u0443\u0448\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0438\u043d\u0443\u043b\u0438\u043c\u0430 \u0443 \u0440\u0430\u0442\u0443 1914\u20131918\u201c, \u0434\u043e\u043a \u0441\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0442\u0440\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0443\u043a\u043b\u0435\u0441\u0430\u043d\u0438 \u043e\u0434\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u0458\u0443\u045b\u0438 \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0438 \u0438\u0437 \u0411\u0438\u0431\u043b\u0438\u0458\u0435.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u0418\u0430\u043a\u043e \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043e\u0432\u043e \u0441\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u0432\u0435\u0437\u0430\u043d\u0438 \u0437\u0430 \u041f\u0440\u0432\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442, \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430 \u201e\u0436\u0438\u0432\u043e\u201c \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430, \u0443 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0443 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u0434\u0432\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0442\u0430, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u043f\u0440\u0432\u043e\u0458 \u0434\u0435\u0446\u0435\u043d\u0438\u0458\u0438 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u045a\u0430 \u0414\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0440\u0430\u0442\u0430, \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0441\u0435 \u043a\u0440\u0441\u0442 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0458\u0435 \u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0431\u0430\u043d \u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0458 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u043f\u0440\u0435\u0432\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430\u0437\u0438\u043e \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434\u0430\u0440\u043d\u0438 \u043c\u0435\u043c\u043e\u0440\u0438\u0458\u0430\u043b\u043d\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0433 \u0441\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0430. \u041e\u0434\u043d\u043e\u0441\u043d\u043e, \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u043a\u0440\u0441\u0442 \u0431\u0438\u043e \u0438\u0437\u0432\u043e\u0440\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0435\u043d \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0430 \u0458\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438\u0448\u045a\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043e\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u045a\u0430 \u0438 \u0458\u0435\u0434\u0430\u043d \u043e\u0434 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u043d\u0438\u0445 \u0458\u0430\u0432\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u0421\u0430\u043b\u0430\u0458\u0446\u0438. \u041d\u0430\u0438\u043c\u0435, \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u043e\u043a\u043e \u043a\u0440\u0441\u0442\u0430 \u2013 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0452\u0443 \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0435\u0434\u0430 \u043a\u0443\u045b\u0430 \u0438 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e \u0443\u0437 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0443 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0441\u043d\u0438\u0446\u0443 \u2013 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043e \u0458\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0430\u0441\u0442\u0430\u0458\u0430\u045a\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430, \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0435 \u0441\u0435 \u043e\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u043b\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u043d\u0430 \u043e\u043c\u043b\u0430\u0434\u0438\u043d\u0430, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0435 \u0442\u0430\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u0442 \u0443\u0441\u043a\u043e\u0447 \u043a\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0448\u0430\u043f\u0446\u0430 \u043b\u0430\u043f\u0446\u0430 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0435 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u0443 \u0458\u0443\u0442\u0430\u0440\u045a\u0438\u043c \u0438 \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u0438\u043c \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u0438\u043c\u0430 \u043e\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0440\u0438, \u043d\u0443\u0434\u0435\u045b\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0458\u0435 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0435. \u0414\u0430\u043a\u043b\u0435, \u0440\u0430\u0434\u0438\u043b\u043e \u0441\u0435 \u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e\u0458 \u0446\u0435\u043b\u0438\u043d\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u0443 \u043e\u0434 \u0431\u0438\u0442\u043d\u0438\u0458\u0438\u0445 \u0442\u0430\u0447\u0430\u043a\u0430 \u043e\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e\u0433 \u0443\u0440\u0431\u0430\u043d\u043e\u0433 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u043e\u0458 \u0458\u0435 \u0441\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0459\u0430\u043b\u043e \u0441\u0432\u043e\u0458\u0435\u0432\u0440\u0441\u043d\u0438 \u0440\u0435\u043f\u0435\u0440, \u0431\u0443\u0434\u0443\u045b\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u043e \u045a\u0435\u043c\u0443 \u0446\u0435\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 (\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043e\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u045a\u0430) \u0437\u0432\u0430\u043b\u043e \u0458\u0435\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043d\u043e \u201e\u041a\u043e\u0434 \u041a\u0440\u0441\u0442\u0430\u201c. \u0423 \u0442\u043e\u043c \u0441\u043c\u0438\u0441\u043b\u0443, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440 \u201e\u041a\u043e\u0434 \u041a\u0440\u0441\u0442\u0430\u201c \u0443 \u0441\u0435\u0431\u0438 \u0458\u0435 \u043e\u0431\u0458\u0435\u0434\u0438\u045a\u0430\u0432\u0430\u043e \u043f\u0440\u0438\u043c\u0430\u0440\u043d\u0443 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0458\u0443 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0458\u043d\u043e\u0433 \u0458\u0430\u0432\u043d\u043e\u0433 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0441\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u043d\u043e\u0433 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u0443\u0440\u0431\u0430\u043d\u043e\u0433 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0421\u0430\u043b\u0430\u0458\u043a\u0435 \u0438 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0434\u0430 \u043a\u0430\u043e \u0446\u0435\u043b\u0438\u043d\u0435, \u0441\u0430 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u0441\u043b\u0430\u0431\u0438\u0458\u0435 \u043d\u0430\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u043c \u0438 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434\u0430\u0440\u043d\u0438\u043c \u043c\u0435\u043c\u043e\u0440\u0438\u0458\u0430\u043b\u043d\u0438\u043c \u043a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u043e\u043c \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435 \u043a\u0430\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0435\u045b\u0430\u045a\u0430.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"\r\n\r\n \r\n\r\n\u041d\u0430\u043a\u043e\u043d \u0448\u0442\u043e \u0458\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0435\u0448\u0442\u0435\u043d\u043e \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u0443 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443, \u043e\u0432\u043e \u0441\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435 \u0458\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u0442 \u043a\u0440\u0441\u0442\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0458\u0435 \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0423\u0441\u043f\u0435\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435, \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0443 \u043f\u043e\u0442\u043f\u0443\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0437\u0433\u0443\u0431\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0435\u0452\u0430\u0448\u045a\u0438 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0458. \u0443 \u0442\u043e\u043c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0443, \u0434\u0430\u043d\u0430\u0441 \u0458\u0435 \u043e\u0432\u043e \u0441\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0436\u0458\u0435 \u0443 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0458\u043d\u043e\u0458 \u043c\u0435\u0440\u0438 \u0438\u0448\u0447\u0435\u0437\u043b\u043e \u0438\u0437 \u043c\u0435\u043c\u043e\u0440\u0438\u0458\u0435 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430.\r\n\r\n\u0410\u0443\u0442\u043e\u0440: \u041a\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0458\u0430\u043d \u041e\u0431\u0448\u0443\u0441\u0442","post_title":"\u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043a\u0440\u0441\u0442 \u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438 \u0410\u043b\u043c\u0430\u0448\u043a\u0435 \u0446\u0440\u043a\u0432\u0435","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/spomen-krst-u-porti-almaske-crkve-2/","post_featured_image":"
\"\u0421\u043f\u043e\u043c\u0435\u043d-\u043a\u0440\u0441\u0442
","post_categories":"\u041f\u0440\u0432\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1610557895:3","%_edit_last%":"3","%_thumbnail_id%":"1879","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.26315763127835","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.846647680525965","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"4\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u041f\u0440\u0432\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/7-generic.png"},"id":1875,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/7-generic.png","name":"Prvi Svetski Rat","id":"4","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Prvi Svetski Rat"}}]},{"source":"post","title":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u0413\u0443\u043d\u0434\u0443\u043b\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","infowindow_content":"
\r\n
\"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e
\r\n
\r\n
\r\n \u041c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u0413\u0443\u043d\u0434\u0443\u043b\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438\r\n
\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442, \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 1942. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0413\u0443\u043d\u0434\u0443\u043b\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0423 \u0413\u0443\u043d\u0434\u0443\u043b\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0458\u0435 \u0434\u043e \u0441\u0430\u0434\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u0436\u0440\u0442\u0432\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0443\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435.  ","location":{"lat":"45.264281744187215","lng":"19.846037136927002","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/mesto-stradanja-u-gundulicevoj-ulici/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0413\u0443\u043d\u0434\u0443\u043b\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0423 \u0413\u0443\u043d\u0434\u0443\u043b\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0458\u0435 \u0434\u043e \u0441\u0430\u0434\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u0436\u0440\u0442\u0432\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0443\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435.  ","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430: \u0413\u0443\u043d\u0434\u0443\u043b\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430
\r\n\u0423 \u0413\u0443\u043d\u0434\u0443\u043b\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0458\u0435 \u0434\u043e \u0441\u0430\u0434\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0458\u0435\u0434\u043d\u0430 \u0436\u0440\u0442\u0432\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0443\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0435 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u0413\u0443\u043d\u0434\u0443\u043b\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/mesto-stradanja-u-gundulicevoj-ulici/","post_featured_image":"
\"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e
","post_categories":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442, \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 1942. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614160602:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1873","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.264281744187215","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.846037136927002","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"5\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442, \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 1942. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png"},"id":1871,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png","name":"Novosadska racija 1942. godine","id":"5","type":"category","extension_fields":{"cat_order":"Novosadska racija 1942. godine"}}]},{"source":"post","title":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430","infowindow_content":"
\r\n
\"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e
\r\n
\r\n
\r\n \u041c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430\r\n
13. -23. \u0430\u043f\u0440\u0438\u043b 1941. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
","content":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430:\u00a0 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041d\u0430 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 \u0443 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430 \u043e\u0434 13. \u0434\u043e 15. \u0430\u043f\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0443 \u0438\u0437\u0432\u0440\u0448\u0435\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0433\u0443\u0431\u0459\u0435\u045a\u0430 \u0446\u0438\u0432\u0438\u043b\u0430. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u043d\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0436\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0434\u045a\u0438 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e\u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0452\u0435\u045a\u0430, \u0443 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u043d\u0430 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043b\u0435\u0448\u0435\u0432\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0436\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043e\u0431\u0435\u0448\u0435\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0441\u043d\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430. […]","location":{"lat":"45.26445994341303","lng":"19.843842887037315","onclick_action":"marker","redirect_permalink":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/mesta-stradanja-u-temerinskoj-ulici-i-okolnim-ulicama/","zoom":15,"extra_fields":{"post_excerpt":"\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430:\u00a0 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u041d\u0430 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 \u0443 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430 \u043e\u0434 13. \u0434\u043e 15. \u0430\u043f\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0443 \u0438\u0437\u0432\u0440\u0448\u0435\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0433\u0443\u0431\u0459\u0435\u045a\u0430 \u0446\u0438\u0432\u0438\u043b\u0430. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u043d\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0436\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0434\u045a\u0438 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e\u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0452\u0435\u045a\u0430, \u0443 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u043d\u0430 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043b\u0435\u0448\u0435\u0432\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0436\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043e\u0431\u0435\u0448\u0435\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0441\u043d\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430. […]","post_content":"
\u041b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430:\u00a0 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435
\r\n\u041d\u0430 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 \u0443 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438, \u043a\u0430\u043e \u0438 \u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430 \u043e\u0434 13. \u0434\u043e 15. \u0430\u043f\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0443 \u0438\u0437\u0432\u0440\u0448\u0435\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0433\u0443\u0431\u0459\u0435\u045a\u0430 \u0446\u0438\u0432\u0438\u043b\u0430. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0438\u0437\u0458\u0430\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0435 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0443\u043f\u0459\u0430\u043d\u0435 \u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0436\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0434\u045a\u0438 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e\u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0452\u0435\u045a\u0430, \u0443 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u043d\u0430 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0443 \u0441\u0435 \u043b\u0435\u0448\u0435\u0432\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0459\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0436\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0434\u043e\u043a \u0458\u0435 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043e\u0431\u0435\u0448\u0435\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0441\u043d\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u0447\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0438\u043c\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0433\u0430\u0452\u0430\u0458\u0438\u043c\u0430 \u0438 \u0431\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0437\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0435\u043a\u043e\u043c \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443 \u0442\u043e\u0440\u0442\u0443\u0440\u0435 \u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0445 \u0441\u043d\u0430\u0433\u0430, \u0434\u0443\u0436 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0443 \u0442\u0435\u043b\u0430 \u0432\u0438\u0448\u0435 \u043e\u0434 \u0434\u0432\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0442\u0438\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u043b\u0438\u0445 \u043c\u0443\u0448\u043a\u0430\u0440\u0430\u0446\u0430, \u0436\u0435\u043d\u0430 \u0438 \u0434\u0435\u0446\u0435. \u041d\u0435\u043a\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e \u043a\u0443\u045b\u0430 \u0443 \u0413\u0443\u043d\u0434\u0443\u043b\u0438\u045b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0458\u0435 \u0441\u043f\u0430\u0459\u0435\u043d\u043e, \u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043a\u043e\u0458\u0438 \u0441\u0443 \u043f\u043e\u043a\u0443\u0448\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0433\u0430\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0436\u0430\u0440 \u0441\u0443 \u0443\u0431\u0438\u0458\u0435\u043d\u0438. \u041f\u0440\u0435\u043c\u0430 \u043a\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u045a\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u043e\u043a\u0430, \u043f\u0440\u0438\u043f\u0430\u0434\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043c\u0430\u0452\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0443\u043f\u0430 \u0441\u0443 \u043d\u0430\u0458\u043f\u0440\u0435 \u043f\u0443\u0446\u0430\u043b\u0438 \u0443 \u0432\u0430\u0437\u0434\u0443\u0445 \u0430 \u0437\u0430\u0442\u0438\u043c \u043e\u0442\u0432\u0430\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0432\u043d\u0443 \u043f\u0430\u0459\u0431\u0443 \u0438\u0437 \u043f\u0443\u0448\u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0440\u0430\u0459\u0435\u0437\u0430 \u043f\u043e \u043a\u0443\u045b\u0430\u043c\u0430. \u0412\u0440\u0448\u0435\u043d\u0438 \u0441\u0443 \u0443\u043f\u0430\u0434\u0438 \u0443 \u043a\u0443\u045b\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0440\u0435\u0441\u0430\u043d\u0438 \u0442\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u043e\u043f\u0442\u0443\u0436\u0431\u0430\u043c\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u045a\u0438\u043c\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0437\u0435 \u201e\u0447\u0435\u0442\u043d\u0438\u0446\u0438\u201c, \u0430 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e \u0441\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u0443\u045b\u0435 \u0431\u0430\u0446\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u0431\u043e\u043c\u0431\u0435. \u041a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u0442\u043d\u0430 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0458\u0430 \u0458\u0435 \u0431\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0441\u0446\u0435\u043d\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e \u0431\u0438 \u0441\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043e \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440 \u043d\u0430\u0434 \u0446\u0438\u0432\u0438\u043b\u043d\u0438\u043c \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u0448\u0442\u0432\u043e\u043c.\r\n\r\n \r\n\r\n\"\"","post_title":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0443 \u0422\u0435\u043c\u0435\u0440\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0438\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0430","post_link":"https://kulturasecanja.com/2020/12/22/mesta-stradanja-u-temerinskoj-ulici-i-okolnim-ulicama/","post_featured_image":"
\"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e
","post_categories":"13. -23. \u0430\u043f\u0440\u0438\u043b 1941. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442","post_tags":"","%classic-editor-remember%":"classic-editor","%_edit_lock%":"1614160748:2","%_edit_last%":"2","%_thumbnail_id%":"1868","%_wp_page_template%":"default","%_wpgmp_location_address%":"","%_wpgmp_location_city%":"","%_wpgmp_location_state%":"","%_wpgmp_location_country%":"","%_wpgmp_metabox_latitude%":"45.26445994341303","%_wpgmp_metabox_longitude%":"19.843842887037315","%_wpgmp_metabox_location_redirect%":"marker","%_wpgmp_metabox_custom_link%":"","%_wpgmp_map_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"1\";}","%_wpgmp_metabox_marker_id%":"a:1:{i:0;s:1:\"3\";}","%_wpgmp_metabox_taxomomies_terms%":"N;","%_wpgmp_extensions_fields%":"N;","taxonomy=category":"13. -23. \u0430\u043f\u0440\u0438\u043b 1941. \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435, \u0414\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0442","taxonomy=post_tag":"","taxonomy=post_format":""},"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-generic.png"},"id":1867,"infowindow_disable":false,"categories":[{"icon":"https://kulturasecanja.com/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/assets/images/icons/4-gen