О Пројекту

Мапирање места сећања и култура сећања Новог Сада представља вишегодишњи пројекат посвећен мапирању, бележењу, интерпретацији и презентацији различитих локација – места колективног сећања и комеморације, као и других локација које су битне за културу сећања, колективну меморију и идентитет града као целине. Пројекат је покренут са основним циљем афирмисања и истраживања културе сећања, неговања критичке културе сећања, као и истраживања различитих форми колективне меморије града.

У правцу остваривања постављених циљева, крајем 2014. године у склопу реализације прве фазе пројекта, креирана је и покренута интернет презентација која је у потпуности посвећена различитим сегментима истраживане тематике. У том контексту овај сајт, са посебно оформљеном и јединствено конципираном интерактивном мапом и базом података насталим процесом мапирања као и са додатном библиотеком садржаја, представља основни резултат активности на реализацији пројекта. Сви садржаји који су доступни на сајту, односе се на различите аспекте тематике везане за културу сећања и колективну меморију града и као такви уједно доприносе афирмацији ових тема на општем нивоу.

База података и библиотека текстова који су доступни на сајту омогућавају посетиоцима да се кроз читав низ критички представљених података и едукативно конципираних текстова, упознају са различитим аспектима културе сећања, односно са местима сећања и локацијама официјалне комеморације на простору Новог Сада. Такође, када је реч о презентованим личним сећањима грађана, односно о мапираним локацијама личних сећања који се налазе у бази података, она представљају посебну врсту значајне документоване грађе.

Узимајући у обзир ширину и комплексост анализираних тема, сложеност методолошког поступка интердисциплинарних истраживања и процеса мапирања, као и условљену динамику реализације, пројекат је вишегодишњи и реализује се етапно.

Прва фаза пројекта

Прва фаза пројекта под називом Мапирање места сећања Новог Сада, реализована је у периоду од јуна 2014. до јуна 2015. године у сарадњи Центра за истраживање колективних идентитета и политичке митологије из Новог Сада и Културног центра Новог Сада. У оквиру реализације прве фазе пројекта чији су резултати публиковани у склопу саджаја доступних на овој интернет презентацији обухваћено је мапирање локација ратних страдања на простору Новог Сада и његове ближе околине у периоду Првог и Другог светског рата. Односно, мапирани локалитети унесени у базу података на сајту обухватају највећи број локација (места сећања и комеморације) на простору града и његове околине који су везани за догађаје из Првог и Другог светског рата. У склопу реализације прве фазе пројекта у оквиру сајта покренут је и посебан део намењен публиковању прегледних и научно-популарних ауторских чланака који се односе на различите аспекте тематике која је у вези са културом сећања Новог Сада. Активности на реализацији прве фазе пројекта предвиђале су објављивање једног прегледног текста, док је у будућим етапама у развоју и реализацији пројекта предвиђено формирање неке врсте библиотеке са већим бројем публикованих текстова.

Друга фаза пројекта

Реализација друге фазе пројекта под називом Култура сећања Новог Сада започела је у мају 2017. године. Део средстава за њену реализацију обезбедио је Секретаријат за културу града Новог Сада. У склопу активности на реализацији друге фазе пројекта чији је институционални носилац био Центар за истраживање колективних идентитета и политичке митологије значајно је проширена постојећа база података, односно мапирано је неколико десетина нових локација, при чему је фокус био усмерен на мапирање локација које су у вези са личним сећањима грађана на места из периода социјализма на простору Новог Сада. Поред тога, у склопу активности на реализацији друге фазе пројекта, формирана је и посебна целина, тј. електронска библиотека у склопу које су публиковани научно-популарни и стручни текстови везани за различите сегменте анализиране тематике.

Нова етапа у развоју пројекта

Од 16. јануара 2019. године, реализацију пројекта је преузео Архив Војводине чиме је уједно отпочела нова етапа у развоју пројекта. База података као и садржаји на постојећој интернет платформи уносиће се сукцесивно у складу са предвиђеним планом активности на пројекту, истраживању архивске грађе као и теренским антрополошким истраживањима.

Крајем 2020. године, уз финансијску подршку  Градске управе за културу Града Новог Сада, извршено је техничко унапређење и комплетан редизајн интернет презентације са базом података.

У склопу своје издавачке делатности, Архив Војводине је 2021. године публиковао тематску књигу под називом КУЛТУРА СЕЋАЊА НА ПРОСТОРУ НОВОГ САДА И ПЕТРОВАРАДИНА, чији је аутор социјални антрополог и археолог – помоћник директора Архива Војводине – Кристијан Обшуст. Рецензенти ове публикације су виши научни сарадници Етнографског института Српске академије наука и уметности др Бојана Богдановић и др Срђан Радовић. Главни и одговорни уредник издања је директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић,  док је уредник тематске публикације архивски саветник Весна Башић. Комплетне рецензије наведене књиге, публиковане су на српском и на енглеском језику на Порталу Архива Војводине – АРХИВУМ (ISSN (ONLINE) 2683-4405)

Рецензија публикације, објављена је и у Архивском гласнику – Информативном билтену архивистичког друштва Србије у броју 16 из 2021. године на страни број: 32.

У септембру 2023. године извршен је комплетан редизајн, техничко унапређење и оптимизација ове интернет презентације.

Значај Пројекта

С обзиром на комплексност и концепцију, као и на одсуство претходних сериознијих истраживања тематике у датом просторном контексту, пројекат и ова интернет презентација као његов саставни део имају пионирски карактер. Односно, покретањем ове платформе формирана је јединствена база података а тиме и основно полазиште за даља и знатно комплекснија интердисциплинарна истраживања културе сећања на простору града. Узимајући у обзир значај пројекта, односно резултате вишегодишњих истраживања, Национални ISSN центар Србије, оценио је пројекат као ,,интегративни извор од посебног значаја за Војводину“, и доделио му је посебан ISSN (Online) број чиме је интернет платформа са базом података пројекта, уписана и у Национални регистар Народне библиотеке Републике Србије.

Методолошки Оквир

Методологија рада на првој фази пројекта се у значајној мери заснивала на критичкој интерпретацији постојеће грађе публиковане у стручним и научним публикацијама а у мањој мери и на анализама архивске грађе. Такође, приликом мапирања појединих локација, анализе су се у мањој мери базирале и на прикупљању индивидуалних сећања становника Новог Сада, тј. заснивале су се и на прикупљању грађе која је у вези са тзв. оралном историјом. У том смислу, активности на реализацији пројекта су једним делом биле усмерене на критичке интерпретације различитих облика постојећих наратива грађана.

Методологија истраживања приликом реализације друге фазе пројекта, подразумевала је теренска антрополошка истраживања и бележење наратива грађана (личних сећања) о различитим локацијама на простору града из периода социјализма. Односно, у контексту реализације друге фазе пројекта, обављени су разговори са преко четрдесет информаната методом неструктурисаног интервјуа о неколико десетина различитих локација које су биле обухваћене мапирањем.

Институционални носилац пројекта

Од 2019. године институционални носилац пројекта је Архив Војводине.

Институционални носилац прве и друге фазе пројекта био је Центар за истраживање колективних идентитета и политичке митологије.

Социјалне мреже
Култура сећања
Scroll to Top
Skip to content