База података

Напомена о бази података

Претрага локација у бази података се врши одабиром категорије или подкатегорије мапираних места сећања (локација), које су разврстане према хронолошкој и тематској концепцији.

База података се периодично ажурира, односно допуњује новим садржајима.

Напомене у вези интерактивне мапе и фотографија мапираних локација

Локације (места сећања) на мапи су оквирно одређене, те у том смислу маркери (тачке) на мапи не представљају код свих мапираних локација прецизно одређене просторе везане за пратеће текстове, већ оквирне просторне репере који посетиоцима сајта омогућавају лакше сналажење.

Публиковане фотографије унесене у базу података, презентују данашњи изглед мапираних локација за које су везани пратећи текстови, као и маркери на интерактивној мапи.

Напоменe у вези локација и пратећих текстова у бази података

У контексту реализације прве фазе пројекта у базу је унесен највећи број локација (места сећања и комеморације) на простору града и његове околине које су везане за догађаје из Првог и Другог светског рата. Списак локација везан за ове догађаје није коначан, односно база података се повремено ажурира и у њу се периодично уносе нови садржаји.

Приликом мапирања различитих локација (места сећања и комеморације) на којима су страдали становници Новог Сада а у складу са концепцијом и методолошким оквиром пројекта, нису навођена имена жртава, односно није извршена персонализација страдалих особа. Персонализација је избегнута искључиво из разлога који се односе на саму идејну концепцију пројекта која је била усмерена на мапирање места страдања на простору града у контексту значаја конкретних локација као просторних целина, односно на указивање значаја различитих локација као реалних простора у граду за које се везују трагични догађаји који су се на њима одиграли. У том смислу, узимајући у обзир методолошки приступ, пројекат није тежио идентификацији страдалих особа на конкретним локацајама, већ указивању суштинског значаја конкретних места (просторних целина) као локација које имају наглашен меморијални карактер битан за прошлост и колективно сећање града као целине. Оваквим приступом, иако је персонализација трагично страдалих жртава изостављена, указано је на потребу неговања и афирмисања критичке културе сећања на простору Новог Сада, чиме је указано и дужно поштовање према трагично настрадалим особама.

У контексту реализације друге фазе пројекта у базу су унесене кључне локације (места личних сећања грађана) на простору града које су везане за период социјализма. Списак локација везан за овај временски контекст није коначан, односно база података се повремено ажурира и у њу се периодично уносе нови садржаји.

У остале категорије базе података на сајту, унесене су мапиране локације које су у вези са различитим аспектима културе сећања на простору града у различитим хронолошким контекстима.

Друга места сећања

Други светски рат

Остала места сећања
13.-23. април 1941. године
rsz_pijaca

око­ли­на не­ка­да­шње Ра­ле­ти­ће­ве фа­бри­ке и ста­ре Же­ле­знич­ке ста­ни­це

dunavski-nasip

око­ли­на Но­вог Са­да – ду­нав­ски на­сип

Новосадска рација 1942. године
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

згра­да По­зо­ри­шта мла­дих у Ули­ци Иг­ња­та Па­вла­са (Со­кол­ски дом, Дом Ле­вен­те, Дом кул­ту­ре)

grob1PNG

Једна породична кућа у близини Русинског гробља

1_9

фуд­бал­ско игра­ли­ште не­ка­да­шњег Но­во­сад­ског атлет­ског клу­ба

Stab komande i armije

Управна зграда команде I армијске области, тзв. зграда „Армије“

Период Социјализма

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Апо­те­ка на углу Ње­го­ше­ве ули­це и Триф­ко­ви­ће­вог тр­га

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

угао Ње­го­ше­ве и Ули­це Јо­ва­на Су­бо­ти­ћа

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

у око­ли­ни да­на­шњег Срп­ског на­род­ног по­зо­ри­шта

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

про­стор из­ме­ђу По­зо­ри­шног тр­га и Ули­це кра­ља Алек­сан­дра

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

по­тез од Бу­ле­ва­ра Ми­хај­ла Пу­пи­на, пре­ко Ули­це Мо­де­не до Тр­га сло­бо­де и Змај Јо­ви­не

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

угао Је­вреј­ске ули­це и Бу­ле­ва­ра Ми­хај­ла Пу­пи­на

rsz_eotgwp-e1609178124700