Лична сећања на некадашњи биоскоп Звезда на месту данашњег Аполо центра

Са­го­вор­ни­ца са ко­јом је раз­го­ва­ра­но о овој ло­ка­ци­ји, се­ћа се ка­ко су то­ком ше­зде­се­тих го­ди­на ис­пред би­о­ско­па „стал­но ста­ја­ли се­мен­ка­ро­ши и тап­ка­ро­ши ка­ра­та”. Она је при­ли­ком раз­го­во­ра о не­ка­да­шњим био­ско­пи­ма у гра­ду ис­та­кла, ка­ко ни­су „це­не ула­зни­ца у би­о­ско­пе би­ле сву­да јед­на­ке”, од­но­сно да су се раз­ли­ко­ва­ле „ка­ко пре­ма би­о­ско­пи­ма та­ко и по ме­сту се­ди­шта у њи­ма”. Она је на­ве­ла да је нај­јеф­ти­ни­ји „стал­но био би­о­скоп Ду­нав у Пе­тро­ва­ра­ди­ну”. Ин­фор­мант­ки­ња је та­ко­ђе ис­та­кла „да су у сва­ком од би­о­ско­па нај­ску­пље би­ле ло­же ко­је су се углав­ном на­ла­зи­ле на ћо­шко­ви­ма бал­ко­на би­о­ско­па”. Пре­ма ње­ним ре­чи­ма, ло­же су по­сто­ја­ле „не са­мо у био­ско­пу Зве­зда, већ и у Ја­дра­ну, као и у На­род­ном би­о­ско­пу”. Опи­су­ју­ћи ло­же, ин­фор­мант­ки­ња је ис­та­кла „ка­ко су се у њи­ма на­ла­зи­ле по­крет­не др­ве­не сто­ли­це, и за­то су се фил­мо­ви мо­гли удоб­ни­је гле­да­ти”. Пре­ма ње­ним ре­чи­ма, она је „док је би­ла мла­ђа то­ком ше­зде­се­тих и се­дам­де­се­тих го­ди­на нај­че­шће ку­по­ва­ла кар­те за ло­жу са по­ро­ди­цом а за­тим ка­сни­је са сво­јим при­ја­те­љи­ма”. Пре­ма ње­ним ре­чи­ма, ло­же „су се раз­ли­ко­ва­ле пре­ма ве­ли­чи­ни и бро­ју сто­ли­ца” а „ка­да је би­ла мла­да, по­себ­но су би­ле по­пу­лар­не ме­ђу па­ро­ви­ма”. Са­го­вор­ни­ца је ис­та­кла и ка­ко су нај­ску­пље кар­те из­у­зев у ло­жа­ма би­ле „у пр­вом ре­ду бал­ко­на”, док су „нај­јеф­ти­ни­је кар­те би­ле оне ко­је су се на­ла­зи­ле у пр­вом ре­ду у пар­те­ру до плат­на”.
Је­дан од ис­пи­та­ни­ка са ко­јим је оба­вљен раз­го­вор о град­ским би­о­ско­пи­ма то­ком ше­зде­се­тих и се­дам­де­се­тих го­ди­на је ис­та­као да је за „Зве­зду би­ло ка­рак­те­ри­стич­но да је по­сто­јао ма­ти­не”, од­но­сно да су по­сто­ја­ле про­јек­ци­је фил­мо­ва и „то­ком да­на”. Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма „из­у­зев три про­јек­ци­је из­ме­ђу 16 и 20 ча­со­ва, би­о­скоп Зве­зда је имао про­јек­ци­је фил­мо­ва и пре­под­не. Са­го­вор­ник се се­тио ка­ко је „че­сто бе­жао са дру­го­ви­ма са ча­сова из шко­ле и од­ла­зио на ма­ти­не у Зве­зду”.

Scroll to Top
Skip to content