Лична сећања на некадашњу фабрику Идол

Пре­ма ре­чи­ма ин­фор­ман­та, ко­ји је при­ли­ком кра­ћег раз­го­во­ра о фа­бри­ци Ал­бус по­ме­нуо и су­сед­ну фа­бри­ку Идол. „Ова фа­бри­ка ни­је то­ли­ко за­га­ђи­ва­ла Рад­нич­ку и окол­не ули­це као фа­бри­ка Ал­бус” ика­ко су се у „Идо­лу про­из­во­ди­ли хе­миј­ски про­из­во­ди, углав­ном викс за ци­пе­ле у раз­ли­чи­тим бо­ја­ма, бра­он, цр­ве­ни, жу­ти и бе­ли”. Са­го­вор­ник је та­ко­ђе ис­та­као „ка­ко се се­ћа да су ње­го­ви ро­ди­те­љи за сво­је ци­пе­ле, ку­по­ва­ли раз­ли­чи­те виксoве ко­је је про­из­во­дио Идол”.

Scroll to Top
Skip to content