Лична сећања на некадашњу продавницу обуће Васиљев у Католичкој порти

Обу­ћар Ва­си­љев у Ка­то­лич­кој пор­ти је, ка­ко је ис­та­као са­го­вор­ник са ко­јим је оба­вљен раз­го­вор, то­ком ше­зде­се­тих и се­дам­де­се­тих го­ди­на је­ди­ни у гра­ду из­ра­ђи­вао „обу­ћу по ме­ри”. Ин­фор­мант се се­ћа „да је ње­го­ва ма­ма ка­да ни­је мо­гла да на­ђе до­бру го­то­ву обу­ћу у про­дав­ни­ца­ма” с об­зи­ром на то „да је има­ла про­бле­ме са сто­па­ли­ма” увек до­ла­зи­ла „код Ва­си­ље­ва да јој узме ме­ру” и из­ра­ди аде­кват­не ци­пе­ле „ка­кве су њој од­го­вара­ле”.

Scroll to Top
Skip to content