Места сећања на страдале грађане који су живели у Футошкој улици

То­ком тре­ћег да­на Ра­ци­је уби­је­но је не­ко­ли­ко де­се­ти­на гра­ђа­на Но­вог Са­да пре­те­жно срп­ске и је­вреј­ске на­ци­о­нал­не при­пад­но­сти ко­ји су жи­ве­ли у Фу­то­шкој и окол­ним ули­ца­ма. Па­тро­ле ко­је су на овој ло­ка­ци­ји спро­ве­ле Ра­ци­ју би­ле су под ко­ман­дом Шан­до­ра Ке­пи­ра.

Scroll to Top
Skip to content