Места страдања у Улици Дожа Ђерђа

На ви­ше ло­ка­ци­ја дуж не­ка­да­шње Ду­дар­ске, а да­на­шње Ули­це До­жа Ђер­ђа, то­ком тра­ја­ња Но­во­сад­ске раци­је уби­је­но је не­ко­ли­ко ци­ви­ла пре­те­жно срп­ске и је­вреј­ске на­ци­о­нал­не при­пад­но­сти. Ме­ђу жр­тва­ма је би­ло не­коли­ко же­на и де­це, при че­му је нај­мла­ђа иден­ти­фи­ко­ва­на жр­тва би­ла ста­ра два­на­ест го­ди­на.

Scroll to Top
Skip to content