Место страдања на дунавском насипу

На про­сто­ру тзв. Шан­га­ја (Рат­ног остр­ва) у Ко­виљ­ском ри­ту, ма­ђар­ске оку­па­ци­о­не вој­не је­ди­ни­це су 23. апри­ла стре­ља­ле не­ко­ли­ко де­се­ти­на гра­ђа­на ко­ји су прет­ход­но би­ли ухап­ше­ни у скло­пу ис­це­ни­ра­них ак­ци­ја запо­че­тих у но­ћи из­ме­ђу 13. и 14. апри­ла. Те­ла на­стра­да­лих ба­ца­на су у ре­ку, док су по­смрт­ни оста­ци не­ко­ли­ци­не жр­та­ва са­хра­ње­ни у ма­сов­ној гроб­ни­ци ис­ко­па­ној на на­си­пу. Нај­ве­ћи број те­ла по­гу­бље­них ци­ви­ла су тек две не­де­ље на­кон стре­ља­ња пре­у­зе­ле њи­хо­ве по­ро­ди­це. Иако се не дис­по­ну­је пре­ци­зним по­да­ци­ма о бро­ју стре­ља­них, пре­ма по­је­ди­ним из­ја­ва­ма све­до­ка до­га­ђа­ја, на овој ло­ка­ци­ји је по­гу­бље­но око сто пе­де­сет ли­ца.

Scroll to Top
Skip to content