Место страдања у Далматинској улици

У Дал­ма­тин­ској ули­ци је до са­да иден­ти­фи­ко­ва­на јед­на жр­тва ко­ја је уби­је­на тре­ћег да­на Но­во­сад­ске ра­ције.

Scroll to Top
Skip to content