Место страдања у Футошкој улици

У Ка­сар­ни ко­ја је ло­ци­ра­на у Фу­то­шкој ули­ци, ма­ђар­ске оку­па­ци­о­не тру­пе стре­ља­ле су је­да­на­ест осо­ба. Иден­ти­фи­ка­ци­ја над овим ли­ци­ма ни­ка­да ни­је спро­ве­де­на и сва ли­ца су са­хра­ње­на 19. апри­ла 1941. го­ди­не у за­јед­нич­кој гроб­ни­ци на Ус­пен­ском гро­бљу.
У ком­плек­су ове ка­сар­не, у ви­ше на­вра­та то­ком Дру­гог свет­ског ра­та из­вр­ше­не су и ег­зе­ку­ци­је над уче­сни­ци­ма НОП-а. О то­ме све­до­чи и спо­мен-пло­ча ко­ја је по­ста­вље­на у знак се­ћа­ња на по­гу­бље­ње ко­је је спро­ве­де­но над не­ко­ли­ци­ном уче­сни­ка НОП-а 25. но­вем­бра 1941. го­ди­не, као и спо­мен-пло­ча по­све­ће­на се­ћа­њу на на­род­ног хе­ро­ја Све­то­за­ра Мар­ко­ви­ћа То­зу ко­ји је та­ко­ђе по­гу­бљен у кру­гу Ка­сар­не. Спо­мен-та­бле ко­је су по­ста­вље­не на фрон­тал­ни део фа­са­де ка­сар­не по­ред глав­ног ула­за са­др­жа­јем тек­ста упу­ћу­ју на кон­кре­тан до­га­ђај, од­но­сно на мар­тир­ство и хе­рој­ство уби­је­них. По­ста­вља­ње ових спо­мен-пло­ча тре­ба са­гле­да­ти у кон­тек­сту оно­вре­ме­них иде­о­ло­шких тен­ден­ци­ја др­жав­не по­ли­ти­ке и СКЈ ко­ја је те­жи­ла ин­стру­мен­та­ли­за­ци­ји ло­ка­ци­ја ве­за­них за ре­во­лу­ци­о­нар­не и осло­бо­ди­лач­ке те­ко­ви­не, од­но­сно исти­ца­њу ме­ста стра­да­ња и му­че­ња на ко­ји­ма су оку­па­то­ри по­гу­би­ли уче­сни­ке НОБ-а и дру­ге рат­не за­ро­бље­ни­ке.

Scroll to Top
Skip to content