Место страдања у Гајевој улици

На не­ко­ли­ко ло­ка­ци­ја дуж Га­је­ве ули­це то­ком тре­ћег да­на Ра­ци­је при­пад­ни­ци ма­ђар­ских оку­па­ци­о­них тру­па и жан­дар­ме­ри­је стре­ља­ли су не­ко­ли­ко ци­ви­ла у њи­хо­вим ку­ћа­ма и дво­ри­шти­ма. Ве­ћи­на жр­та­ва је би­ла је­вреј­ске на­ци­о­нал­но­сти, а нај­мла­ђа до са­да иден­ти­фи­ко­ва­на жр­тва би­ла је ста­ро­сти све­га се­дам­на­ест да­на.

Scroll to Top
Skip to content