Место страдања у Кисачкој улици

Пр­вог да­на Aприлског ра­та, 6. апри­ла 1941. го­ди­не у 13 са­ти, је­дан не­мач­ки ави­он је из­вр­шио ва­зду­шни на­пад ка­да је ми­тра­љи­рао по­греб­ну по­вор­ку ко­ја се кре­та­ла Ки­сач­ком ули­цом. У том на­па­ду по­вре­ђе­но је ви­ше од де­сет ста­нов­ни­ка Но­вог Са­да ко­ји су се кре­та­ли у по­вор­ци, док је осам ли­ца из­гу­би­ло жи­во­те. Стра­да­ли ци­ви­ли су би­ли пр­ве жр­тве ко­је су на про­сто­ру Но­вог Са­да стра­да­ле у Дру­гом свет­ском ра­ту.

Scroll to Top
Skip to content