Место страдања у Улици Данила Киша

У Ули­ци Да­ни­ла Ки­ша до са­да су иденти­фи­ко­ва­не три жр­тве – чла­но­ви јед­не је­вреј­ске по­ро­ди­це ко­ји су уби­је­ни то­ком тра­ја­ња Но­во­сад­ске ра­ци­је.

Scroll to Top
Skip to content