Место страдања у Улици Гери Кароља

У Ули­ци Ге­ри Ка­ро­ља до са­да је иден­ти­фи­ко­ва­на јед­на жр­тва ко­ја је уби­је­на то­ком Но­во­сад­ске ра­ци­је.

Scroll to Top
Skip to content