Место страдања у Улици Лазе Костића

Тре­ћег да­на Ра­ци­је, то­ком спро­во­ђе­ња ве­ће гру­пе гра­ђа­на од стра­не ма­ђар­ских вој­ни­ка ко­ји су их во­ди­ли пре­ма Штран­ду кроз Ули­цу Ла­зе Ко­сти­ћа ра­ди ма­сов­ног стре­ља­ња, уби­је­не су две осо­бе из гру­пе ко­је су по­ку­ша­ле да по­мог­ну јед­ној ста­ри­јој же­ни да уста­не ко­јој је по­зли­ло и ко­ја је па­ла на зе­мљу. Пре­ма из­ја­ва­ма све­до­ка до­га­ђа­ја, је­дан жан­дарм из прат­ње је без ика­кве опо­ме­не из пу­шке убио су­пру­га же­не ко­јој је по­зли­ло као и јед­ног мла­ди­ћа ко­ји је та­ко­ђе по­ку­шао да јој по­мог­не. Жр­тве су би­ле је­вреј­ске на­ци­о­нал­но­сти.

Scroll to Top
Skip to content